TlačPoštaZväčšiZmenši

SDEÚ: Členský štát musí overiť, či je pre maloletú osobu v štáte návratu zabezpečené primerané prijatie

17.1. 2021, 11:56 |  najpravo.sk

Pred prijatím rozhodnutia o návrate maloletej osoby bez sprievodu musí členský štát overiť, či je pre maloletú osobu v štáte návratu zabezpečené primerané prijatie.

Okrem toho, ak v štádiu odsunu už nie je zabezpečené primerané prijatie, členský štát nebude môcť vykonať rozhodnutie o návrate.

Tak znie verdikt Súdneho dvora EÚ zo 14. januára 2021 vo veci C-441/19 TQ/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

O čo išlo?

TQ, maloletá osoba bez sprievodu v tom čase vo veku 15 rokov a štyri mesiace, podal v júni 2017 v Holandsku žiadosť o udelenie povolenia na pobyt na dobu určitú na základe práva na azyl. V rámci tejto žiadosti TQ uviedol, že sa narodil v roku 2002 v Guinei. Po smrti tety, u ktorej žil v Sierre Leone, TQ pricestoval do Európy. V Amsterdame (Holandsko) bol obeťou obchodovania s ľuďmi a sexuálneho zneužívania, v dôsledku čoho v súčasnosti trpí vážnymi psychickými problémami. V marci 2018 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (štátny tajomník pre spravodlivosť a bezpečnosť, Holandsko, ďalej len „štátny tajomník“) ex offo rozhodol, že TQ sa nepriznáva povolenie na pobyt na dobu určitú, pričom vnútroštátny súd spresnil, že TQ nemôže získať postavenie utečenca ani doplnkovú ochranu. Podľa holandského práva sa rozhodnutie štátneho tajomníka považuje za rozhodnutie o návrate.

V apríli 2018 TQ podal proti tomuto rozhodnutiu žalobu na vnútroštátny súd, pričom okrem iného uviedol, že nevie, kde bývajú jeho rodičia, pri svojom návrate by ich ani nedokázal spoznať, nepozná žiadneho ďalšieho člena svojej rodiny a ani nevie, či existujú.

Vnútroštátny súd vysvetľuje, že holandská právna úprava rozlišuje medzi maloletými osobami bez sprievodu na základe ich veku. Pokiaľ ide o maloleté osoby mladšie ako 15 rokov ku dňu podania žiadosti o azyl, pred prijatím rozhodnutia o tejto žiadosti sa podľa neho vykoná vyšetrovanie týkajúce sa existencie primeraného prijatia v štáte návratu podľa článku 10 smernice 2008/1151, pričom ak by takéto primerané prijatie neexistovalo, týmto maloletým osobám sa udelí riadne povolenie na pobyt. V prípade maloletých osôb vo veku 15 alebo viac rokov ku dňu podania žiadosti o azyl, akou je TQ, sa takéto vyšetrovanie neuskutoční, pričom sa zdá, že holandské orgány majú tendenciu vyčkávať, kým dotknuté maloleté osoby dosiahnu vek 18 rokov, aby následne vykonali rozhodnutie o návrate. Pobyt maloletej osoby bez sprievodu vo veku aspoň 15 rokov v Holandsku počas obdobia medzi jej žiadosťou o azyl a nadobudnutím plnoletosti je teda podľa tohto súdu neoprávnený, ale tolerovaný.

V tejto súvislosti sa vnútroštátny súd rozhodol opýtať Súdneho dvora na súlad rozlišovania zavedeného holandskou právnou úpravou medzi maloletými osobami bez sprievodu staršími ako 15 rokov a maloletými osobami bez sprievodu mladšími ako 15 rokov s právom Únie.

Posúdenie Súdnym dvorom

Súdny dvor rozhodol, že ak má členský štát v úmysle vydať rozhodnutie o návrate maloletej osoby bez sprievodu podľa smernice o návrate, musí nevyhnutne vo všetkých štádiách konania zohľadniť najlepší záujem dieťaťa,2 čo znamená vykonať celkové a dôkladné posúdenie situácie tejto maloletej osoby. Ak by dotknutý členský štát prijal rozhodnutie o návrate bez toho, aby sa vopred uistil o existencii primeraného prijatia v štáte návratu, podľa Súdneho dvora by to malo za následok, že táto maloletá osoba by v prípade neexistencie takéhoto prijatia nemohla byť odsunutá, a to aj napriek tomu, že voči nej bolo vydané rozhodnutie o návrate. Takáto maloletá osoba by sa tak nachádzala vo veľkej neistote týkajúcej sa jej právneho postavenia a budúcnosti, najmä pokiaľ ide o jej školskú dochádzku, jej väzbu s prijímajúcou rodinou alebo možnosť zotrvať v dotknutom členskom štáte, čo by bolo v rozpore s požiadavkou ochrany najlepšieho záujmu dieťaťa vo všetkých štádiách konania. Z toho vyplýva, že ak v štáte návratu nie je zabezpečené primerané prijatie, rozhodnutie o návrate dotknutej maloletej osoby nie je možné vydať.

V tejto súvislosti Súdny dvor spresňuje, že vek dotknutej maloletej osoby bez sprievodu predstavuje len jednu zo skutočností pre overenie existencie primeraného prijatia v štáte návratu a určenie, či musí najlepší záujem dieťaťa viesť k tomu, že voči tejto maloletej osobe nebude prijaté rozhodnutie o návrate. Súdny dvor preto uvádza, že členský štát nemôže rozlišovať medzi maloletými osobami bez sprievodu na základe jediného kritéria ich veku s cieľom overiť existenciu takéhoto prijatia.

Súdny dvor tiež rozhodol, že vzhľadom na povinnosť členských štátov vydať rozhodnutie o návrate každého štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na ich území3 a pristúpiť k jeho odsunu4 bez zbytočného odkladu, smernica o návrate bráni tomu, aby sa členský štát po prijatí rozhodnutia o návrate maloletej osoby bez sprievodu a potom, ako sa ubezpečil o existencii primeraného prijatia v štáte návratu, následne zdržal uskutočnenia jej odsunu až do dosiahnutia veku 18 rokov. V takom prípade musí byť dotknutá maloletá osoba odsunutá z územia dotknutého členského štátu, a to s výhradou ďalšieho vývoja jej situácie. V tejto súvislosti Súdny dvor rozhodol, že v prípade, že by maloletej osobe bez sprievodu v štádiu jej odsunu už nebolo zabezpečené primerané prijatie v štáte návratu, dotknutý členský štát nebude môcť vykonať rozhodnutie o návrate.

Zdroj: TS curia.europa.eu
Ilustračné foto: najprávo.sk


1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 2008, s. 98, ďalej len „smernica o návrate“).

2 Pozri článok 5 písm. a) smernice o návrate.

3 Pozri článok 6 ods. 1 smernice o návrate.
4 Pozri článok 8 smernice o návrate.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 30
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Plynutie lehoty na uplatnenie nároku podľa § 77 ZP a práceneschopnosť zamestnanca

Práceneschopnosť zamestnanca nemá vplyv na plynutie lehoty na uplatnenie nároku podľa § 77 Zákonníka práce.

Právo na náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva pri zriadení vecného bremena podľa § 4 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z.z.

Právo na náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva podľa § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z. vzniká ex lege jednorazovo tomu, kto bol ...

Predpoklady pre rozhodnutie rozsudkom pre zmeškanie žalovaného podľa § 274 CSP

V ustanovení § 274 C. s. p. zákon stanovuje 4 kumulatívne podmienky, ktoré musia byť splnené, aby mohol súd na pojednávaní rozhodnúť ...

Oneskorené podanie vyjadrenia a zánik nároku na náhradu trov konania

Ak strana sporu nevyužije svoje právo včas sa vyjadriť k podanému dovolaniu a dovolací súd na vyjadrenie z tohto dôvodu neprihliadol (§ 436 ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

NS,ÚS, GP a SAK majú obavy o dosiahnutie cieľov novej súdnej mapyhttps://www.teraz.sk/slovensko/nsus-gp-a-sak-maju-obavy-o-dosiahnut/532673-clanok.html

Za mimoriadne dôležité považujú, aby si ministerka spravodlivosti Mária Kolíková sadla s ...

Jankovskej prepustenie a zatknutie môže byť v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské právahttps://www.webnoviny.sk/jankovskej-prepustenie-a-zatknutie-moze-byt-v-rozpore-s-judikaturou-europskeho-sudu-pre-ludske-prava/

Prepustenie a opakované vzatie do väzby môže byť v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ...

Poslanci schválili změnu zákona, která zakáže vymáhání dětských dluhůhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovna-obcansky-zakon-zakaz-detskych-dluhu.A210305_092725_domaci_kop

Zákaz vymáhání dluhů dětí novelou občanského zákoníku schválili poslanci.

Samospráva aj sudcovia sú proti plánovanému zrušeniu súdu v Čadcihttps://spravy.rtvs.sk/2021/03/samosprava-aj-sudcovia-su-proti-planovanemu-zruseniu-sudu-v-cadci/?fbclid=IwAR2UjrbpDSYfLQWO5mWWkd3ItN6Sl1M9BIrzG5Khe0mXFzcDP91JLgB2ieg

Pripomína, že súd v rôznych podobách funguje už od roku 1859 a svoj okresný súd majú aj ...

Cieľom novely zákona o SAV je aj transformácia organizácií akadémiehttps://www.teraz.sk/slovensko/cielom-novely-zakona-o-sav-je-aj-trans/532439-clanok.html

Jedným z cieľov novely zákona o Slovenskej akadémii vied (SAV) je transformácia organizácií ...

Neprimerane dlhá väzba a úmrtia pri jej výkone sú podľa advokátov neudržateľným stavomhttps://www.webnoviny.sk/neprimerane-dlha-vazba-a-umrtia-pri-jej-vykone-su-podla-advokatov-neudrzatelnym-stavom/

Prípady úmrtí počas výkonu väzby spojené s neprimerane dlhými väzobnými stíhaniami v ...

Nové časopisy

Justičná revue 1/2021

Justičná revue 1/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 1/2021

Súkromné právo 1/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 1/2021

Zo súdnej praxe 1/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 1/2021

Právny obzor 1/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2021

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: