TlačPoštaZväčšiZmenši

Rozhodnutie ESĽP v prospech Slovenskej republiky v prípade Jarkovský proti Slovenskej republike

26.7. 2019, 17:38 |  najpravo.sk

​Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) 25. júla 2019 zverejnil svoje rozhodnutie z 2. júla 2019, ktorým v prípade Jarkovský proti Slovenskej republike rozhodol v prospech Slovenskej republiky.

Sťažovateľ podal v decembri 2008 proti mestu Prešov žalobu, v ktorej žiadal sumu predstavujúcu okolo 35 000 eur ako náhradu za to, čo považoval za bezdôvodné obohatenie žalovaného vo vzťahu k štyrom pozemkom, na ktorých boli v sedemdesiatych rokoch (bez úpravy dotknutých právnych vzťahov) vybudované cesty a chodníky patriace teraz mestu Prešov. Sťažovateľ pozemky kúpil v roku 2007 od fyzickej osoby, ktorá ich zdedila. V neskoršom štádiu konania sa právny zástupca sťažovateľa na pojednávaní bez ďalšieho vysvetlenia odvolal na § 135c Občianskeho zákonníka týkajúci sa neoprávnenej stavby. Prvostupňový súd žalobu zamietol rozsudkom z júna 2010, ktorý bol potvrdený odvolacím súdom v apríli 2011. Sťažovateľ sa so sťažnosťou na porušenie vlastníckych práv a práva na spravodlivé súdne konanie obrátil na ústavný súd a tvrdil, že v podobných prípadoch, týkajúcich sa jeho samého alebo iných, okresný súd, krajský súd a ústavný súd dospeli k odlišnému záveru. V septembri 2011 ústavný súd sťažnosť odmietol ako zjavne neopodstatnenú, nezistiac žiadnu ústavne relevantnú svojvoľnosť alebo nezrovnalosť.

Hlboké a pretrvávajúce rozpory v judikatúre?

Sťažovateľ sa pred ESĽP sťažoval na porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru tvrdiac, že jeho žaloba bola zamietnutá svojvoľne a v rozpore s princípom právnej istoty. Namietal, že bez akéhokoľvek vysvetlenia rovnaké súdy rozhodli o jeho nároku odlišne, než rozhodli predtým a potom v iných podobných prípadoch. Ďalej sa sťažoval na porušenie článku 1 Protokolu č. 1 vzhľadom na skutočnosť, že mesto Prešov užíva jeho pozemky a súdy mu svojvoľne zamietli akúkoľvek náhradu v tomto ohľade. Vo vzťahu k tvrdeným porušeniam Dohovoru namietal tiež porušenie článku 13 Dohovoru, ktorý zaručuje právo na účinný vnútroštátny prostriedok nápravy.

Pokiaľ ide o namietané porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru, ESĽP sa stotožnil s argumentmi vlády a poukázal na to, že jediným dôvodom, prečo súdy žalobu sťažovateľa zamietli, bol rozpor jeho nároku s dobrými mravmi v zmysle § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka. ESĽP konštatoval, že do času, kedy v prípade sťažovateľa rozhodovali vnútroštátne súdy, ustanovenie týkajúce sa rozporu s dobrými mravmi bolo v jednom prípade aplikované podobným spôsobom. Rozhodnutia, na ktoré sa odvolával sťažovateľ a ktoré predchádzali rozsudkom v posudzovanom prípade, neobsahovali žiadnu analýzu, pokiaľ ide o rozpor s dobrými mravmi, toto pravidlo nijako nevylučovali a v niektorých prípadoch výslovne uvádzali, že nebol prijatý žiadny konkrétny postoj v merite veci. ESĽP preto dospel k záveru, že nič nenaznačuje, že by aplikáciu § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka v posudzovanom prípade neumožňovali hlboké a pretrvávajúce rozpory v judikatúre. Tento záver neovplyvnila ani judikatúra, ktorá nasledovala po rozhodnutiach prijatých v posudzovanom prípade. Sťažnosť podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru preto odmietol ako zjavne nepodloženú.          

Sťažnosť nezlučiteľná ratione materiae s ustanoveniami Dohovoru

Čo sa týka namietaného porušenia článku 1 Protokolu č. 1, ESĽP uznal námietky vlády a sťažnosť  odmietol. Vo vzťahu k jednému z pozemkov, ku ktorému vnútroštátne súdy konštatovali, že nie je dotknutý cestnými stavbami, sťažnosť odmietol ako zjavne nepodloženú. Ďalej ESĽP poznamenal, že sťažovateľ sa v prvostupňovom konaní odvolal na § 135c Občianskeho zákonníka a že nárok podľa tohto ustanovenia by mu umožnil napraviť problém dotýkajúci sa pozemkov, avšak vnútroštátne súdy konštatovali, že nepredložil žiadny dôkaz alebo argumenty, pokiaľ ide o tento nárok, a teda v tejto súvislosti sťažovateľ nevyčerpal vnútroštátne prostriedky nápravy. Čo sa týka zvyšných troch pozemkov, ESĽP poukázal na svoju judikatúru, podľa ktorej sťažovateľ môže namietať porušenie článku 1 Protokolu č. 1, iba ak sa napadnuté rozhodnutia týkajú jeho „majetku” v zmysle tohto ustanovenia. Za „majetok“ akceptoval aj nároky, vo vzťahu ku ktorým sťažovateľ môže tvrdiť, že má aspoň „legitímnu nádej”, že dôjde k ich realizácii, avšak legitímna nádej neexistuje samostatne, musí byť spojená s majetkovým záujmom, ktorý má vo vnútroštátnom práve dostatočný právny základ. V posudzovanom prípade je pravdou, že v čase nadobudnutia pozemkov sťažovateľom existovali rozsudky všeobecných súdov, ktoré umožňovali uplatnenie podobných nárokov, tieto rozsudky však neobsahovali žiadnu analýzu, pokiaľ ide o rozpor s dobrými mravmi podľa § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka. ESĽP zdôraznil, že v posudzovanom prípade bol sťažovateľov nárok zamietnutý pre rozpor s dobrými mravmi, a to vzhľadom na veľmi špecifické okolnosti, najmä dobrovoľné nadobudnutie majetku s plným vedomým jeho stavu a uplatňovanie podobných nárokov v mnohých iných prípadoch, bez skutočnej snahy o úpravu vzťahu medzi vlastníctvom a užívaním. Poukázal na to, že v čase rozhodovania vnútroštátnych súdov už bol aspoň jeden podobný prípad, v ktorom súdy na všetkých stupňoch aplikovali § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka a teda po celý čas konania bol úspech sťažovateľovej žaloby otvorene podmienený absenciou okolností rozporu s dobrými mravmi. Za týchto okolností nemožno tvrdiť, že sťažovateľ uplatňoval niečo iné, než špekulatívny občianskoprávny nárok bez legitímnej nádeje na úspech a teda nemal „majetok“ chránený článkom 1 Protokolu č. 1. ESĽP preto zvyšnú časť sťažnosti podľa tohto ustanovenia odmietol ako nezlučiteľnú ratione materiae s ustanoveniami Dohovoru. Vzhľadom na uvedené ESĽP odmietol aj námietku podľa článku 13 Dohovoru a sťažnosť vyhlásil za neprijateľnú.

Zdroj: TS MSSR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 63
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Uzavretie zmluvy o pôžičke len jedným z manželov. Uznanie dlhu zo zmluvy o pôžičke

Ak si jeden z manželov požičiava od inej osoby peniaze a v zmluve o pôžičke vystupuje ako dlžník, je zo zmluvy v pôžičke zaviazaný a ...

Uzavretie zmluvy o pôžičke len jedným z manželov. Uznanie dlhu zo zmluvy o pôžičke

Ak si jeden z manželov požičiava od inej osoby peniaze a v zmluve o pôžičke vystupuje ako dlžník, je zo zmluvy v pôžičke zaviazaný a ...

Vplyv porušenia preventívnych povinností na rozsah náhrady škody. Neoprávnený výber z bankového účtu

Porušenie preventívnych povinností (§ 415 Občianskeho zákonníka, § 382 a § 384 Obchodného zákonníka) má tiež vplyv na rozsah náhrady ...

Nezákonné trestné stíhanie. Neunesenie dôkazného bremena ohľadne výšky škody poškodeným

Každé trestné stíhanie negatívne ovplyvňuje spoločenský, pracovný a osobný život stíhaného, a to bez ohľadu na jeho výsledok, teda aj ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Bugár: Návrh na očistenie justície je pripravený, zatiaľ ho odložilihttps://www.teraz.sk/slovensko/bugar-navrh-na-ocistenie-justicie-j/425959-clanok.html

Návrh na zmeny v legislatíve v súvislosti s očistením justície je pripravený, zatiaľ ho ...

Kandidátov na šéfa úradu na ochranu oznamovateľov korupcie vypočúvajúhttps://www.teraz.sk/slovensko/kandidatov-na-sefa-uradu-na-ochranu/425831-clanok.html

Z deviatich kandidátov je jediným novým kandidátom niekdajší príslušník Slovenskej ...

Plénum odmietlo, aby kontrolné výbory dostali vyšetrovacie právomocihttps://www.teraz.sk/slovensko/plenum-odmietlo-aby-kontrolne-vybory/425894-clanok.html

Kompetencie kontrolných výborov Národnej rady (NR) SR sa rozširovať nebudú.

Sudcovská rada OS Bratislava I: Treba objasniť podozrenia voči sudcomhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovska-rada-os-ba-i-kolegovia-by-ma/425889-clanok.html

Doteraz medializované informácie považuje predseda Okresného súdu Bratislava I Ján Golian za ...

Urbancová: Na odstúpenie z funkcie podpredsedníčky NS SR nemám dôvodhttps://www.teraz.sk/slovensko/urbancova-na-odstupenie-z-funkcie-pod/425708-clanok.html

Podpredsedníčka Najvyššieho súdu (NS) SR Jarmila Urbancová nevidí dôvod, aby zo svojej ...

Sudcovia žiadajú Urbancovú, aby odstúpila z funkcie podpredsedníčky NShttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovia-ziadaju-urbancovu-aby-odst/425680-clanok.html

Desiatka sudcov Najvyššieho súdu (NS) SR vyzvala podpredsedníčku Jarmilu Urbancovú, aby ...

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Zo súdnej praxe 4/2019

Zo súdnej praxe 4/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: