TlačPoštaZväčšiZmenši

POSTREH: Rozsudok pre zmeškanie žalobcu a vážne okolnosti jeho neprítomnosti

1.3. 2018, 20:03 |  najpravo.sk

Rozsudok pre zmeškanie žalobcu je novým inštitútom v civilnom procesnom práve. Napriek tomu zákonodarca nastavil kritériá pre jeho uplatnenie pomerne jednoznačne. Nárok žalovanému na rozhodnutie zamietnutím žaloby sú dané takto:

Na pojednávaní rozhodne (oblig.) súd o žalobe podľa § 137 písm. a) (tzn. žaloba o splnenie povinnosti) na návrh žalovaného rozsudkom pre zmeškanie, ktorým žalobu zamietne, ak

a) sa žalobca nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný a v predvolaní na pojednávanie bol žalobca poučený o následku nedostavenia sa vrátane možnosti vydania rozsudku pre zmeškanie a

b) žalobca neospravedlnil svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami.

Pripomeňme si, čo hovorí dôvodová správa:

Dôsledky kontradiktórneho sporového konania vyžadujú procesnú aktivitu oboch sporových strán zásadne rovnako, preto predkladateľ prikročil ku konštruovaniu sankcie za procesnú pasivitu i na strane pasívneho žalobcu. Procesnou sankciou za pasivitu žalobcu je strata sporu vo forme zamietavého kontumačného rozsudku. Konštrukcia zrušenia tohto kontumačného rozsudku je rovnaká ako pri kontumačnom rozsudku v dôsledku pasivity žalovaného.

Reálna situácia

Je úplne štandardným postupom zo strany žalobcov resp. advokátov, ktorí ich zastupujú, že sa osobne nezúčastňujú pojednávaní, pokiaľ v konaní nebol doposiaľ ich nárok relevantne rozporovaný (napr. § 151 CSP) alebo o tom nemajú vedomosť. V takomto prípade väčšinou (hlavne v prípadoch, ak je ich sídlo vzdialené od sídla konajúceho súdu) svoju neúčasť ospravedlnia z dôvodu hospodárnosti konania, štandardne s vyjadrením, že zotrvávajú na svojich predchádzajúcich vyjadreniach a žiadajú, aby súd pojednával v ich neprítomnosti. Inak povedané, nemajú v záujme navyšovať trovy konania na úkor protistrany, ak by ich účasť mala spočívať len vo formálnom prednese žaloby.

V praxi sa však môžeme stretnúť s postupom žalovaných, ktorí sa na toto vytýčené pojednávanie dostavia, spočívajúcom v návrhu na rozhodnutie o žalobe rozsudkom pre zmeškanie žalobcu (tzn. zamietnutie žaloby), nakoľko sú toho názoru, že takéto ospravedlnenie žalobcu nie je možné považovať za ospravedlnenie neúčasti vážnymi okolnosťami.

Musia byť okolnosti neprítomnosti vždy vážne?

Slovenská procesnoprávna úprava rozsudku pre zmeškanie používa termín „vážne okolnosti“ ako ospravedlniteľný dôvod neúčasti, čiže logicky musí ísť o okolnosti, ktoré nie sú bežné, ale sú vyššej intenzity. Synonymický slovník ako synonymum slova „vážny“ o. i. uvádza „ťažký“, „závažný“, „krízový“. Česká právna úprava používa v daných intenciách termín „dôvodné ospravedlnenie“, pričom právna teória zastáva názor, že ospravedlnenie žalovaného je dôvodné, ak tvrdí také skutočnosti, ktoré sú spôsobilé jeho neúčasť na pojednávaní súdu ospravedlniť (Bureš. J. – Drápal. L. a kol.: Občanský soudní řád, komentář, 7. vydání).

Slovenská právna teória k vážnosti okolností uvádza, že sú to okolnosti takej intenzity a závažnosti, ktoré znemožňujú účasť na pojednávaní z objektívnych dôvodov (choroba, úraz, úmrtie v rodine). Tiež zdôrazňuje, že vážnosť okolností je vždy na posúdení a voľnej úvahe súdu. (Števček, M., Ficová, S., Baricová, J., Mesiarkinová, S., Bajánková J., Tomašovič, M., a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2016. s. 1004).

Ministerstvo spravodlivosti v rámci odpovedí na otázky týkajúce sa rekodifikácie zverejnilo na svojom webe otázku z praxe: Môže súd postupovať podľa § 278 CSP, ak to žalovaný navrhne za predpokladu, že sa žalobca ospravedlní a súhlasí s konaním v jeho neprítomnosti? Odpoveď ministerstva znela: Ak žalobca súhlasí s prejednaním veci bez jeho prítomnosti a svoju neprítomnosť ospravedlní vážnymi okolnosťami, nie je vydanie rozsudku pre zmeškanie žalobcu podľa § 278 CSP prípustné.

Skôr „dôvodnosť“ ako „vážnosť“ dôvodov

Pokiaľ konajúci súd vyhodnotí, že ospravedlnenie neúčasti žalobcu vzhľadom na konkrétnu procesnú situáciu nemožno považovať za dôvodné, mal by podľa nášho názoru v takomto prípade per analogiam (čl. 4 základných princípov CSP) postupovať podľa § 183 ods. 4 CSP, teda ihneď po tom, ako žalobca oznámi, že sa pojednávania nezúčastní, ho bezodkladne informovať, že toto jeho podanie neakceptuje a jeho účasť je povinná.

Čo však v prípade ak vzhľadom na konkrétnu procesnú situáciu v konaní súd nemá do pojednávania žiadne procesnoprávne relevantné indície, že účasť žalobcu bude nevyhnutná. Mal by pri návrhu žalovaného na rozhodnutie rozsudkom pre zmeškanie žalobcu vyslovenom na pojednávaní postupovať tak, že jeho návrh na vytýčenom pojednávaní zamietne (prípadne naň len nebude prihliadať bez osobitného rozhodnutia), pojednávanie odročí a znovu predvolá strany sporu alebo rozhodne v merite sporu ak považuje takýto návrh za nedôvodný? Alebo má len formalisticky návrhu vyhovieť, nakoľko dôvodom neprítomnosti žalobcu skutočne nie je „vážna okolnosť“? Bol by však takýto výklad v súlade s článkom 17 základných princípov? (Súd postupuje v konaní tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb).

Podľa nášho názoru nie je možné vykladať ustanovenia CSP tak formalisticky (a ani s poukazom na pro-spotrebiteľské ustanovenia § 295 a § 296), že by žalobca zmeškal pojednávanie, ak bol aktívny, súdu sa ospravedlnil, žiadal konať v neprítomnosti, keďže nemienil zvyšovať prípadné trovy konania o trovy svojej účasti na pojednávaní, ak by bol v konaní úspešný.

Súvisiace ustanovenie § 281 CSP hovorí o „zmeškaní pojednávania“, dôvodová správa o "pasivite žalobcu", avšak v načrtnutom prípade žalobca pojednávanie nezmeškal z objektívnych dôvodov, ale naopak, nezúčastnil sa ho zo subjektívnych, odôvodnených a vopred súdu včas oznámených dôvodov a nezostal v spore pasívny, preto podmienky pre aplikáciu § 278 CSP nie sú podľa nás dané.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 635
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Nezhody pri hospodárení so spoločnou vecou, petit žaloby podielového spoluvlastníka (§ 139 ods. 2 OZ)

Žalobou podielového spoluvlastníka podanou podľa druhej vety ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno nahrádzať prejav vôle ...

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a ...

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Fico: Je šanca na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na sudcov ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/fico-je-sanca-na-to-aby-boli-zvoleni/419633-clanok.html

Na zvolenie potrebného počtu kandidátov vyzval snemovňu aj predseda ÚS Ivan Fiačan.

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: