Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

​Počet starých exekúcií medzi januárom a októbrom 2020 klesol z 2,99mil. na 1,38mil.

najpravo.sk • 22.12. 2020, 16:06

​Od 1.1.2020 nadobudol účinnosť zákon o ukončení niektorých exekučných konaní, ktorý rieši problematiku zastavovania tzv. starých exekúcií. Z dostupných štatistických údajov vyplýva, že od 1. januára 2020 do konca októbra 2020 bolo ukončených 1 715 601 starých exekučných konaní, z toho 1 551 892 podľa uvedeného zákona, čo predstavuje 90% z celkového počtu ukončených exekučných konaní.

Základný prehľad zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní

Dňa 1.1.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoUNEK“), ktorý rieši problematiku zastavovania tzv. starých exekúcií. V čase predkladania návrhu ZoUNEK bol počet starých exekúcií vedených v centrálnom registri exekúcií (CRE) na úrovni 2,6 milióna, pričom v súdnom manažmente bol evidovaný údaj o neskončených starých exekúciách vo výške 3,2 milióna. Pre výpočet dopadov na štátny rozpočet bol relevantný údaj z CRE, nakoľko v súdnom manažmente neboli administratívne ukončené staré exekúcie z dôvodu personálnych nedostatkov na strane súdov.

Na základe ustanovení ZoUNEK dochádza za zákonom ustanovených podmienok k zastaveniu tzv. starých exekúcií (ex lege) v dvoch základných režimoch: 

1. Zastavenie starej exekúcie nadobudnutím účinnosti zákona, t. j. k 1.1.2020 

a. ide o staré exekúcie, v ktorých ku dňu nadobudnutia účinnosti ZoUNEK uplynula rozhodná doba piatich rokov vedenia starej exekúcie (ak nedošlo k jej predĺženiu), a súčasne v tejto starej exekúcii nebol dosiahnutý výťažok v posledných 18 mesiacoch aspoň vo výške 15 eur;

2. Zastavenie starej exekúcie v čase (od 2.1.2020) na základe vzniku právnej skutočnosti odôvodňujúcej jej zastavenie ex lege 

a. ide o tie staré exekúcie, v ktorých po dni nadobudnutia účinnosti ZoUNEK vznikol dôvod na jej zastavenie, t. j. uplynula rozhodná doba piatich rokov vedenia starej exekúcie (ak nedošlo k jej predĺženiu), a súčasne v tejto starej exekúcii nebol dosiahnutý výťažok v posledných 18 mesiacoch aspoň vo výške 15 eur; zanikol oprávnený alebo povinný bez právneho nástupcu, oprávnený navrhol zastavenie starej exekúcie alebo ide o starú exekúciu, v ktorej došlo k vyhláseniu konkurzu.

ZoUNEK upravuje aj výnimky zo zastavenia starej exekúcie. Ide najmä o exekúcie, v ktorých sa vymáha výživné, nepeňažné plnenia, plnenia priznané rozhodnutím orgánu Európskej únie, plnenia priznané v súvislosti s porušením pravidiel hospodárskej súťaže, v ktorých bol dosiahnutý výťažok v posledných 18 mesiacoch aspoň vo výške 15 eur a v prípade starých exekúcií vedených voči verejnoprávnych inštitúciám.

O zastavení starej exekúcie vyhotovuje súdny exekútor upovedomenie o zastavení starej exekúcie. V prípade starej exekúcie zastavenej účinnosťou ZoUNEK je súdny exekútor povinný zaslať toto upovedomenie oprávnenému v lehote 180 dní od nadobudnutia účinnosti ZoUNEK. V prípade starej exekúcie zastavovanej „v čase“ je súdny exekútor povinný zaslať toto upovedomenie oprávnenému v lehote 120 dní od zastavenia starej exekúcie, t. j. od vzniku zákonného dôvodu zastavenia starej exekúcie. Súdnemu exekútorovi vzniká v týchto prípadoch nárok na úhradu paušálnych trov vo výške 35 eur bez DPH (nemá nárok na paušálne trovy, ak nedodržal zákonnú lehotu na zaslanie upovedomenia o zastavení starej exekúcie alebo v prípade, ak stará exekúcia nebola zapísaná v CRE).

Voči upovedomeniu o zastavení starej exekúcie sú prípustné námietky, ak bolo vydané v rozpore so ZoUNEK. Voči paušálnym trovám súdneho exekútora nie sú námietky prípustné. Námietky môže podať oprávnený do 30 dní od ich doručenia. Námietky je súdny exekútor povinný predložiť exekučnému súdu do 30 dní. 

Exekučné konanie je skončené v prípade starej exekúcie, v ktorej neboli podané námietky, doručením upovedomenia o zastavení starej exekúcie exekučnému súdu. V starej exekúcii, kde boli podané námietky, končí exekučné konanie právoplatnosťou rozhodnutia súdu o námietkach. Súčasne je upravená fikcia, že ukončením exekučného konania sa považuje poverenie na vykonanie exekúcie za vrátené.

Ukončenie exekučného konania oznamuje súdny exekútor oprávnenému.

ZoUNEK upravuje možnosť v prípade zastavenej starej exekúcie podať opätovný návrh na vykonanie exekúcie. V takomto prípade, ak oprávnený podá opätovný návrh na vykonanie exekúcie a súčasne v lehote 30 dní od oznámenia o ukončení exekučného konania osvedčí súdnemu exekútorovi podanie opätovného návrhu, ostávajú účinky úkonov smerujúcich k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu starej exekúcii zachované. Inak súdny exekútor tieto úkony smerujúce k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu starej exekúcii zruší po uplynutí 30-dňovej lehoty. Ak súd nevydá poverenie na vykonanie exekúcie na základe podaného opätovného návrhu, upovedomí o tom súdneho exekútora, ktorý je povinný zrušiť všetky úkony smerujúce k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu starej exekúcii. 

Z doložky vplyvov k ZoUNEK vyplýva, že v roku 2020 sa predpokladá zastavenie 978 226 starých exekúcií s verejnoprávnym subjektom, v roku 2021 sa predpokladá zastavenie 120 473 starých exekúcií s verejnoprávnym subjektom, v roku 2022 sa predpokladá zastavenie 94 011 starých exekúcií s verejnoprávnym subjektom a v roku 2023 sa predpokladá zastavenie 40 794 starých exekúcií s verejnoprávnym subjektom. 

Všetky východiskové údaje o počte starých exekúcií, v ktorých je oprávneným subjekt verejnej správy, nezohľadňovali staré exekúcie, v ktorých nedôjde k zastaveniu ex lege z dôvodu zákonom ustanovených výnimiek (§ 2 ods. 2 ZoUNEK), nezohľadňovali vymožiteľnosť starých exekúcií, a taktiež údaje o počte starých exekúcií, ktoré budú právoplatne zastavené do nadobudnutia účinnosti návrhu zákona. 

Z dostupných štatistických údajov vyplýva, že od 1. januára 2020 do konca októbra 2020 bolo ukončených  1 715 601 starých exekučných konaní, z toho 1 551 892 podľa ZoUNEK, čo predstavuje 90 % z celkového počtu ukončených exekučných konaní.

V roku 2019 došlo mesačne priemerne k ukončeniu 23 650 starých exekučných konaní, zatiaľ čo v roku 2020 výrazným vplyvom ZoUNEK je priemerný počet ukončených starých exekučných konaní na mesiac 155 963, čo predstavuje takmer 6,5-násobné navýšenie počtu ukončených exekučných konaní.

Zdroj: TSMSSR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 885

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: