TlačPoštaZväčšiZmenši

NÁZOR: K právomoci primátora prenechať pozemok do nájmu zverenej v zásadách o nakladaní a hospodárení s majetkom obce

18.6. 2021, 08:44 |  Tomáš Tahotný

Článok sa venuje problematike prenechávania nehnuteľného (gro takej agendy tvoria pozemky vo vlastníctve obcí) majetku obcí do nájmu, kedy je takáto právomoc zverená zásadami starostom obcí. Vo väčšine prípadov býva takáto právomoc zverená starostovi do určitej výmery, povedzme do 100 m² prípadne sú známe aj prípady z aplikačnej praxe, kedy je právomoc starostu reglementovaná resp. podmienená dĺžkou nájomného vzťahu.

Avšak som presvedčený, že uvedené právomoci dané zásadami nemajú oporu v zákone i keď sú z časti aprobované aj súdnou praxou.

Odôvodnenie:

Podľa čl. 2 ods. 2 ústavy

Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

V § 9 ods. 1 zákona o majetku obcí je demonštratívnym spôsobom (najmä) vymenované čo upravia zásady hospodárenia s majetkom obce. I keď právna norma vymenúva, ktorú problematiku je možné upraviť zásadami právnym minimom je dôvodné sa domnievať, že toto ustanovenie je potrebné vykladať reštriktívne nakoľko nakladanie s majetkom obcí podlieha kontrole verejnosti a je pod väčším drobnohľadom ako súkromné vlastníctvo.

S poukazom na uvedenú právnu úpravu je zrejmé, že z uvedeného výpočtu nevyplýva, že by v zásadách mohla byť upravená možnosť zveriť rozhodovaciu právomoc primátorovi v prípade prenájmu pozemku, a to bez ohľadu na rozlohu pozemku.

Nakoľko nakladanie s pozemkami (ako majetkom obce) vo vlastníctve obce bez ohľadu na rozlohu patrí medzi najdôležitejšie otázky, mala by táto právomoc spadať výlučne do kompetencie mestského zastupiteľstva v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení. (Zákon primátorovi umožnil priamy prenájom iba v prípade ak prenájom netrvá dlhšie ako 10 dní. )

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

Dokonca ani uvedené znenie nesplnomocňuje primátora na prenájom nehnuteľného majetku, ale táto právomoc prináleží výlučne mestskému zastupiteľstvu ako dôležitého úkonu.

K takémuto záveru som dospel preto, aby každý prenájom bez ohľadu na rozlohu schvaľovalo zastupiteľstvo a bola zachovaná „rovnosť zbraní“ záujemcov o prenájom a nedochádzalo k rozporom a zamedzilo sa prípadným negatívnym  prejavom a osobným nezhodám starostu voči žiadateľom alebo naopak k preferovaniu  prípadných žiadateľov v prípade záujmu o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta. O takto dôležitých otázkach by mal prima facie rozhodovať zastupiteľský zbor a nie jednotlivec, ktorý môže svoje osobitné záujmy postaviť nad záujmy mesta a svojím osobným postojom ekonomicky poškodiť mesto ako také. I keď sa to tak nemusí javiť i taká menšia, svojím spôsobom bezvýznamná rozloha môže predstavovať dôležitú otázku.

K tomu by som rád uviedol že, nakladanie s nehnuteľnosťami ako aj nájomné vzťahy z nich vyplývajúce sa spravujú zákonom č. 64/1964 Zb. Občianskym zákonníkom ako lex generalis a jedná sa o občianskoprávne vzťahy. V zmysle § 2 ods. 1 občianskeho zákonníka v občianskoprávnych vzťahoch majú účastníci rovnaké postavenie. Je teda dôvodné pochybovať o tom, či zverením možnosti priameho prenájmu starostovi nebude takáto rovnosť narušená autoritatívnym správaním sa starostu napríklad vtedy, ak starostovi ako osobe nebude žiadateľ sympatický. Tu je na mieste sa taktiež domnievať, že by mohlo dôjsť ku konaniu v rozpore s jednou z najdôležitejších zásad súkromného práva a to neminem laedere (nikomu neškodiť) pretože prípadná zaujatosť starostu voči konkrétnemu žiadateľovi môže spôsobiť škodu ako mestu (v podobe straty príjmu z nájmu a taktiež predmet nájmu môže byť predmetom napríklad ochrany majetku prípadne znemožnenie podnikateľskej činnosti.) Taktiež takáto právomoc môže slúžiť jednotlivcom (v tomto prípade starostovi) ako akt pomsty v podobe neprenechania pre žiadateľa dôležitého pozemku do nájmu aj keď len malej výmery.

K tomu by som rád uviedol, že v zásadách má byť upravený výlučne len postup pri prenechaní majetku do dočasného užívania avšak v žiadnom ustanovení nie je zakotvená právomoc zveriť možnosť alebo zásadami splnomocniť starostu prenajať nehnuteľný majetok mesta.  

Uvedené podporuje aj Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Obdo  45/2013

Podľa zákona o obecnom zriadení a zákona o majetku obcí, prenechanie majetku obcí nie je taxatívne uvedené, či pozitívne vymenované ako podliehajúce schvaľovaniu obecného zastupiteľstva (s výnimkou prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 1 písm. e) zákona o majetku obcí). Ale zásady hospodárenia s majetkom obce určené obecným zastupiteľstvom upravujú postup pri prenechaní majetku obce do užívania.

Logickou interpretáciou uvedeného rozsudku môžeme dospieť k záveru, že zásadami nemôže byť starostovi zverená právomoc rozhodovať o priamom prenájme v rozsahu nejakej výmery, a to z dôvodu, že jediný spôsob priameho prenájmu je osobitný zreteľ. Pretože ako inak by starostovi zdôvodnil prenájom parcely v bezprostrednej blízkosti nehnuteľnosti o výmere povedzme 90 m? Jediná možnosť je osobitný zreteľ a to spadá do kompetencie zastupiteľstva bezvýhradne.

K tomu je potrebné dodať aj skutočnosť, že majetkoprávne vzťahy, o ktorých rozhoduje obecné zastupiteľstvo a ktoré spadajú do jeho kompetencie (teda aj prenechanie majetku obce do nájmu) a ktoré by urobil len starosta obce, bez predchádzajúceho platného rozhodnutia obecného zastupiteľstva nezaväzujú obec, pretože chýba prejav vôle. Ak by tento úkon urobil len starosta nezaväzoval by obec pretože by chýbal prejav vôle. Starosta nemôže urobiť bez prejavu vôle obce majetkoprávny úkon, pretože ani zákon o majetku obci ani zásady ako také mu k takémuto úkonu nedávajú oprávnenie. 

Autor:
Mgr. Tomáš Tahotný, LL.M
Uvedený článok predstavuje čisto súkromné právne názory autora.
Autor v súčasnosti pôsobí ako referent pre právnu agendu v samospráve.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 29
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Podmienky prípustnosti dovolania podľa § 421 ods. 1 CSP; otázka „zásadného právneho významu“

Je nepochybné, že aktuálne znenie § 421 ods. 1 CSP nevyžaduje ako podmienku prípustnosti dovolania, aby právna otázka, ktorá je predmetom ...

Účinnosť doručenia do elektronickej schránky advokáta

Ak je strana zastúpená advokátom, je povinnosťou súdu doručiť rozsudok do vlastných rúk advokátovi strany. Zároveň podľa zákona o ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Umožnenie zo strany daňových orgánov uniesť dôkazné bremeno

Svedecká výpoveď štatutárneho zástupcu dodávateľa o tom, že sa nijako nepričinil o dodanie deklarovaného tovaru žalobcovi, nemusí ...

SDEÚ: Úroky z úveru po predčasnom zosplatnení

S výhradou overení, ktoré prináleží vykonať vnútroštátnemu súdu, sa má smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súdna mapa by mohla ísť do mesiaca opäť do pripomienkového konaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-mapa-by-mohla-ist-do-mesiaca-op/564884-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

K pôvodnému návrhu novej súdnej mapy bolo vznesených 460 pripomienok.

Paško: Čas ukáže, či sa zmenami v justícii zvýši aj dôvera obyvateľovhttps://www.teraz.sk/slovensko/tis-az-cas-ukaze-ci-sa-zmenami-v/564973-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Napriek pretrvávajúcej vysokej nedôvere obyvateľstva pokračovali v poslednom roku očistné a ...

Brusel si všimol stíhanie vysokých funkcionárov. Súdnu mapu odporúča odložiťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/595310-brusel-odporuca-odlozit-sudnu-mapu-vsimol-si-zatvaranie/

Európska komisia víta úsilie Slovenska o zlepšovanie nezávislosti, integrity a efektívnosti ...

Ústavný súd vybavil za prvých šesť mesiacov roka 1615 podaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/ustavny-sud-vybavil-za-prvych-sest/564735-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Počet nevybavených podaní na Ústavný súd klesol oproti minulému roku o 136.

Stiahnutie stavebnej legislatívy žiada už aj ZMOShttps://www.teraz.sk/ekonomika/stiahnutie-stavebnej-legislativy-ziada/564661-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Združenie miest a obcí Slovenska nesúhlasí ani s navrhovanými kompetenciami nového úradu.

Ján Šikuta zbavil povinnosti zachovávať mlčanlivosť J. Milučkéhohttps://www.teraz.sk/slovensko/ns-sr-zatial-nemoze-zaujat-stanovisk/564681-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253Bw%253BwIndex

Milučký je predsedom jedného zo štyroch kolégií Najvyššieho súdu SR.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 3/2021

Súkromné právo 3/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 5/2021

Justičná revue 5/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Právny obzor 3/2021

Právny obzor 3/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: