TlačPoštaZväčšiZmenši

NÁZOR EXEKÚTORA: Čo s výkonom rozhodnutia - exekúciami?

25.2. 2019, 19:32 |  najpravo.sk

Podľa vzoru francúzskeho práva Slovenská republika prijala privátny exekučný poriadok, ktorý mal zvýšiť celkovú zainteresovanosť veriteľov a percentuálne zvýšiť vymožiteľnosť pohľadávok. Vtedy sa iste vedelo odbornou právnickou verejnosťou že to bude dlhodobý proces. Vedelo sa tiež, že privátnosť, rešpektuje vymáhajúceho veriteľa, teda že za podpory štátneho donútenia a  autority súdu prevzal za úspešnosť exekúcie zodpovednosť súdny exekútor. Zodpovednosť je obrovská. A toho si zvolil, v súlade so zásadou procesnou, dispozičnou veriteľ. A keďže celý výkon rozhodnutia exekúcie bol ovládaný touto zásadou, zostalo pre mňa dosť nepochopiteľným, ako sa táto zásada rýchlo prelomila v prípade prechodu na elektronické prideľovanie exekučných vecí. Predsa k podaniu návrhu na exekúciu je i naďalej treba rešpektovať vôľu veriteľa, ktorý si sám vyberá exekútora a žiada vymoženie konkrétnej pohľadávky a označuje dlžníka, atď.

Až potom ma napadlo že my sme vlastne v záujme akejsi sterilnej rovnosti, ktorá nám je stále predostieraná rôznymi Koryfejmi, hlavný dôvod dispozičnej zásady ponechali bokom mysliac si, že pôjdeme bezkonfliktným smerom. Z privátnej exekúcie sa stala znovu súdom prideľovaná exekúcia, a to čo sa považovalo za najväčší progres, teda jej privátnosť, začala slúžiť ako posilnenie ingerencie štátu.

Okrem civilného exekučného práva patria do systému exekučného práva aj všeobecná administratívna exekúcia, daňová exekúcia, colná exekúcia, exekúcia sociálnej poisťovne. Nie je totiž nadlho udržateľné, aby úprava zabezpečovacích inštitútov bola roztrieštená a takto rozptýlená. Podľa mňa ide skôr o vyjadrenie negatívnych tendencií vo vývoji spoločnosti práva. A počet nevymožených pohľadávok naďalej stúpa. Z toho dôvodu, že len orgány verejnej moci s ich donucujúcou silou, teda súdny exekútori, môžu zabezpečovať riadny výkon súdnych a iných rozhodnutí. Nedôveru v právo nahrádzajú veritelia, ktorí si sami vymáhajú pohľadávky tým, že do konania vnášajú nedovolený nátlak, spôsoby, ktoré nemajú oporu v platnom práve alebo sú v rozpore s dobrými mravmi a podobne. Rozdiely medzi tým, čo je prikázané, zakázané a dovolené, sa stierajú.

Viem, že sa chcelo zrovnoprávniť všetkých, čo do nápadu vecí, ale pripusťme, že ide o omyl a že táto cesta povedie k návratu exekúcií pod strechu súdu. Čo je však najhoršie, medzičasom začínajú vznikať nebezpečné návrhy proti našej profesii, aby si veľkí veritelia zriaďovali svoje strediská, na vymáhanie (rôzne s.r.o.). A ešte horšie, iniciatívu začínajú preberať vo veľkom súkromní vymáhači.

Popri všetkých problémoch sa nahromadili veľké množstvá nevybavených exekúcií zahltených námietkovými konaniami na súdoch. Pritom ich spriechodnenie je možné docieliť jedine zúžením dozorovej činnosti súdov a ponechaním väčšieho množstva právomoci exekútorom a konečne ich kontrolu začleniť pod výkon Súdnej rady, a nie ako doteraz pod Ministerstvo spravodlivosti SR. Exekútorský stav v prítomnom čase disponuje 280 erudovanými právnikmi, ktorí sú spôsobilí zúženie dohľadu nahradiť v procese vymáhania pohľadávok. Tým sa uvoľnia mnohé kapacity na súdoch a exekučné konanie sa spriechodní. Veď exekútori sú už dnes rovnocenní partneri iným právnickým profesiám. Ale v dôsledku neustáleho vnucovania jasnej politickej  šikany exekútorov, majúcu základ v spoločenskej objednávke vygenerovanej  politikmi za účelom vyhýbať sa plateniu dlhov. Tým znižovať právne vedomie verejnosti, ktoré je už aj tak v tejto oblasti nízke. Napr. známy slovenský herec po prijatí zákona o osobných bankrotoch ukáže na televíznej obrazovke vztýčený prostredník ruky s komentárom „..a teraz ma môžu exekútori ....“ ,alebo billboardy politikov popri ceste ,,bojujem za Vás proti exekútorom“,, „netreba sa báť exekútorov“. Mimochodom, stačí si zapnúť tv, rádio a téma čislo jedna, ktorú dostanete do žíl, je práve vymožiteľnosť práva, vymožiteľnosť, ktorú robí exekútor dennodenne. Na koniec je na stole iba „nepatrné nebezpečenstvo“, ktoré hrozí z neplnenia jednej z najdôležitejších funkcií štátu, vo veci samej vo veci výkonu rozhodnutia.

Na záver k obsahu článku moje úvahy de lege ferenda:

  • 1. rekodifikovať exekučné kódexy tak, aby exekúcie neboli roztrieštené a exekúciu vykonával monopolný orgán verejnej moci na nútené vymáhanie -  súdny exekútor.
  • 2. Štát preniesol na exekútora časť súdnej moci, aby zabezpepečoval nútený výkon pohľadávok ako orgán verejnej moci. A preto by mal byť ozaj jedinou inštitúciou v tejto oblasti.
  • 3. Pokiaľ niektoré inštitúcie ako veritelia vymáhajú svoje pohľadávky formou napodobňujúcou exekúciu, treba podotknúť, že v ich prípadoch nemôže ísť o prenesenie časti súdnej moci na orgán verejnej moci, ktorý je splnomocnený na nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí.

Autor: JUDr. Jozef Liščák
Súdny exekútor
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 343
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
nekvalitné exekúčné zákony

v danom prípade by výslovne miesto amnestie a vytvárania nového zákona stačilo dať do zákona - vyhlášky, že v prípade zastavenia exekúcie začatej do 30.4.2008 bude suma trov exekúcie bez DPH vo výške 3 % priemernej mzdy, v prípade zastavenia exekútorom /podľa vzoru upovedomenie o zastavení od 1.4.2017/ a všetko nad túto sumu by rozhodovali súd. Ihneď by sa dali odbremeniť súdy. Rovnako by bolo nutné na všetky staré veci zjednodušiť výkon súpisov vecí, zrovnoprávniť systém dražieb exekučných aj dobrovoľných, pevne určiť prípadne maximálnu výšku nákladov pre všetkých, aj to aby sme my neboli diskriminovaný nutnosťou konať podľa občianskeho zákonníka /len so súhlasom záložného veriteľa/ na rozdiel od dražobnej spoločnosti, ktorá nepotrebuje takýto súhlas od skorších veriteľov. Je zvláštne, že pri dražbách neexistuje konflikt záujmov /1 as kúpi pohľadávky, 2 poverí výkonom dražieb svoju sesterskú spoločnosť - ktorá je dražobnou spoločnosťou/ vylepšení by sa našlo značné množstvo, ale proces sa zameral na tvorbu zvýšenej byrokracie /podávanie správ, výkazov aj na prípady, kde sa vymohlo 0, €/ miesto reálne nutného zlepšenia procesu a jeho zrýchlenia dajme tomu exekútor by mohol vydať Exekučný príkaz v jednoduchých veciach /účet, mzda, dôchodok/ ihneď, ale peniaze by odoslal oprávnenému až po uplynutí lehoty na podanie opravného prostriedku či právoplatnosti rozhodnutia súdu tomto opravnom prostriedku, nápadov je veľa nedovolí to však politika Rovnako je zaujímavá vec tá, že sociálna poisťovňa v časových intervaloch dáva informáciu, že koľko zrážok z dôchodkov vykonávajú. Nespomínajú však, že ak vykonajú zrážku 2.,10.,20. v mesiaci, s výnimkou výživného, kde robia pripisovanie na účet exekútora 5 dní pred koncom mesiaca, sú ostatné zrážky poukázané exekútorovi posledný pracovný deň v mesiaci /sociálna poisťovňa teda necháva narastať pokuty, úroky, penále dôchodcom a to len preto, aby sama mohla bezúročne používať zrazené prostriedky zvyšok mesiaca Zmien na sfunkčnenie zákona by však bolo treba spraviť rozsiahlym odstránením nadbytočnej byrokracie a zrýchlením celého procesu bez zbytočného politikárčenia.

 
Peter Balaško | 26.02.2019 10:54

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Strata účinnosti úpravy obsiahnutej v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Úprava obsiahnutá v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu stratí účinnosť právoplatnosťou výrokov týkajúcich sa ...

Preposielanie vyjadrenia k dovolaniu dovolateľovi

Právam sporovej strany na kontradiktórne konanie a rovnosť v konaní koreluje povinnosť súdu zabezpečiť ich uplatnenie okrem iného aj ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Za zhodenie hniezda lastovičke alebo belorítke hrozí pokuta 9958 eurhttps://www.teraz.sk/najnovsie/za-zhodenie-hniezda-lastovicke-alebo-be/471428-clanok.html

Ochranári sa o zhodení hniezd dozvedia od ľudí, ktorí im to nahlásia prostredníctvom mailu ...

Opatrenia sa uvoľnili aj na súdoch a vo väzniciachhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-opatrenia-sa-uvolnili-aj-na-sudoch/471517-clanok.html

Ministerstva spravodlivosti ako takého sa uvoľňovanie týka tiež, a tak sú opätovne ...

Kurilovská: Na čele prokuratúry by mal stáť prokurátorhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553383-kurilovska-na-cele-prokuratury-by-mal-stat-prokurator/

Tvrdí, že generálnym prokurátorom by mal byť iba prokurátor.

Šeliga: Verejná diskusia k voľbe Generálneho prokurátora bude 24. júnahttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-j-seliga-verejna-diskusia-k-t/471489-clanok.html

Koaliční poslanci v novele zákona o prokuratúre a o rokovacom poriadku NR SR navrhujú, aby sa o ...

Núdzový stav nie je možné podľa advokáta predlžovať, Pellegrini by zvažoval aj sťažnosť na ústavný súdhttps://www.webnoviny.sk/nudzovy-stav-nie-je-mozne-podla-advokata-predlzovat-pellegrini-by-zvazoval-aj-staznost-na-ustavny-sud/

Núdzový stav nie je možné predlžovať, zákon však nebráni jeho opakovanému vyhláseniu.

SaS a OĽaNO: Koalícia nie je dohodnutá na mene generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/koalicia-nie-je-dohodnuta-na-mene-gene/471272-clanok.html

Baránik považuje naznačovanie účelovosti novely za neoprávnené.

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: