TlačPoštaZväčšiZmenši

NÁZOR: Čo priniesla novela infozákona

6.12. 2011, 21:05 |  Monika Kiklicová

Novelu info zákona (zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon o slobode informácií – v znení neskorších predpisov) schválila NR SR a prezident Ivan Gašparovič túto novelu podpísal. Vyšla v Zbierke zákonov pod číslom 382/2011 Z.z. Aké novinky prináša a v čom mení doterajšie znenie info zákona?

Pôvodná ambícia ministerstva spravodlivosti SR a ministerky Žitňanskej, ktorá prezentovala návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa info zákon, bola oveľa väčšia a odvážnejšia. Nakoniec sa do výslednej podoby novely zákona č. 382/2011 Z.z. dostala iba otázka povinne zverejňovaných zmlúv (§ 5a) a povinne zverejňovaných faktúr a objednávok (§ 5b).

Zákonu opäť absentuje legálna definícia pojmu „informácia", či pojmu „mať k dispozícií" informáciu. Práve „výklad" tohto druhého pojmu – sprístupňovať informácie, ktoré majú povinné osoby k dispozícií, spôsoboval a spôsobuje značné problémy pri dožadovaní sa informácií od povinných osôb. Povinné osoby často zneužívajú tento všeobecný pojem na to, aby pod ním skryli všetko, čo sa im nežiada žiadateľom sprístupňovať.

Zákon č. 382/2011 Z.z. opätovne zavádza povinnosť zverejňovania faktúr a objednávok povinných osôb na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme. Zákon ustanovuje túto formu a uvádza údaje, ktoré povinná osoba zverejňuje pri objednávkach na služby, tovary a práce ako i pri faktúrach za tovary, služby, práce. Povinnosť zverejniť zákonom stanovené údaje pri objednávkach je daná lehotou 10 dní odo dňa jej vyhotovenia, pri faktúrach lehotou 30 dní odo dňa ich zaplatenia. Predmetné sa nevzťahuje na objednávky a faktúry súvisiace s povinne zverejňovanými zmluvami podľa § 5a. Tieto údaje je povinná osoba povinná zverejňovať nepretržite po dobu 5 rokov odo dňa ich zverejnenia.

Podľa tejto úpravy nebude potrebné zverejňovať úplné znenie faktúr a objednávok, ale iba zákonom stanovené údaje po dobu piatich rokov.

Podľa zákona č. 382/2011 Z.z. povinne zverejňovanou zmluvou je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy vrátane neštátnych účelových fondov alebo sa týka používania týchto prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, obce, vyššieho územného celku alebo majetku právnických osôb zriadených zákonom alebo na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami EÚ (§ 5a ods. 1)

Ďalej zákon definuje a spresňuje, čo okrem povinne zverejnenou zmluvou podľa § 5a ods. 1, je takisto povinne zverejňovanou zmluvou (§ 5a ods. 2 a 3 – legálna definícia povinne zverejňovaných zmlúv) a ktoré zmluvy nepatria do tohto okruhu povinne zverejňovaných a v ktorých častiach (negatívny výpočet povinne zverejňovaných zmlúv). Spresňuje sa, zmluvy ktorých povinných osôb sa zverejňujú v centrálnom registri zmlúv a ktoré na webovom sídle povinnej osoby.

Info zákona sa dotýka i novelizácia Občianskeho súdneho poriadku (zákon č. 99/1963 Zb.) v piatej časti správneho súdnictva, konkrétne druhej hlavy, § 250j, ktorý sa dopĺňa o nové znenie odseku 6 nasledovne :

Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia o nesprístupnení informácie vydaného podľa osobitného predpisu, súd môže vyzvať žalovaný správny orgán, aby v súdom určenej lehote uviedol dôvody, pre ktoré nie je možné požadovanú informáciu sprístupniť. Ak sa nepreukáže existencia dôvodov pre nesprístupnenie informácie, súd v rozsudku uloží osobe povinnej sprístupňovať informácie podľa osobitného predpisu povinnosť sprístupniť požadovanú informáciu."

Uvedené je reakciou na problémy, vyvstávajúce v praxi pri dožadovaní sa sprístupnenia informácií od povinných osôb, ktoré často využívajú inštitút tzv. fiktívneho rozhodnutia, to znamená, že požadované informácie nesprístupňujú na žiadosť ani o odmietnutí sprístupnenia informácií nevydajú rozhodnutie, čím porušujú info zákon. V takýchto prípadoch platí v zmysle zákona fikcia doručenia, tzv. fiktívne rozhodnutia. Žiadatelia využívali všetky možné opravné prostriedky, vrátane súdnych žalôb, pričom podľa doterajšej právnej úpravy, súd mal oprávnenie nezákonne rozhodnutie správneho orgánu – povinnej osoby – zrušiť a vrátiť späť na nové prejednanie a rozhodnutie. Čo v konečnom dôsledku nezaručovalo žiadateľovi možnosť domôcť sa sprístupneniu informácií.

Predmetné doplnenie odseku 6 sa dotýka i väčšej kontroly povinnej osoby, ktorá mnohokrát bezdôvodne a protizákonne nesprístupňovala informácie, odvolávajúc sa na utajenie, ochranu čohokoľvek, či na skutočnosť, že jednoducho žiadanú informáciu nemá k dispozícií... Podľa novej právnej úpravy budú mať súdy oprávnenie požadovať od povinnej osoby zdôvodnenie odmietnutia sprístupnenia informácie a v konečnom dôsledku i rozhodnúť o tom, či tieto dôvody sú zákonné a v prípade, že sa tak nepreukáže, súd uloží povinnej osobe povinnosť ( rozsudkom ) sprístupniť požadovanú informáciu.

Je to síce výrazná zmena k lepšiemu, oproti terajšiemu právnemu stavu, otázne je, ako sa bude táto zmena využívať v praxi. Chýba mi totiž v zákone stanovenie opatrení či sankcií za nedodržanie povinností. Takisto si neviem predstaviť vykonateľnosť takýchto rozhodnutí súdov. Akým spôsobom sa budú tieto rozsudky, ktorými budú povinné osoby zaviazané sprístupniť požadovanú informáciu, vymáhať v prípade, že ich nebude povinná osoba dodržiavať? Prax ukáže...

Výsledná podoba novely info zákona iba dokazuje, že na riadnu zmenu v tejto spoločnosti nenastal čas a nie je na ňu ani politická vôľa. A tak hlavná zásada info zákona „čo nie je tajné, je verejné" zostane ešte načas nenaplnená...  

Monika Kiklicová

JUDr. Monika Kiklicová
mona.kiklicova@gmail.com 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 788
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Za hromadnými odchodmi sudcov sú zrejme ekonomické obavy, situácia je však riešiteľnáhttps://www.webnoviny.sk/za-hromadnymi-odchodmi-sudcov-su-zrejme-ekonomicke-obavy-situacia-je-vsak-riesitelna/

Hromadné odchody sudcov z justície spôsobili zrejme ekonomické obavy.

Rezort vnútra:Zákon o štátnom občianstve pripravil o náš pas 3300 ľudíhttps://www.teraz.sk/slovensko/mv-sr-zakon-o-statnom-obcianstve-pr/458161-clanok.html

Niekdajší kabinet reagoval právnou normou v roku 2010 na maďarský zákon, ktorý od roku 2011 ...

Prezidentka sa pre 13. dôchodky obrátila na Ústavný súdhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-sa-pre-13-dochodky-obrati/457956-clanok.html

Výhrady prezidentky sa podľa neho týkajú výhradne legislatívneho procesu, v ktorom bol ...

Polícia upozorňuje na povinnosť vytvorenia záchranárskej uličkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/policia-upozornuje-na-povinnost-vytvo/458091-clanok.html

Záchranársku uličku môže podľa polície použiť len vodič vozidla s právom prednostnej ...

Novela Zákonníka práce podľa odborníkov pomôže firmám aj zamestnancomhttps://www.teraz.sk/ekonomika/novela-zakonnika-prace-podla-odborn/458036-clanok.html

Zmeny v Zákonníku práce, ktoré tento týždeň schválil parlament, podľa odborníkov pomôžu ...

Prezidentka podpísala 2 zákony z balíka opatrení na podporu ekonomikyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/prezidentka-podpisala-2-zakony-z-bali/457958-clanok.html

Podľa novely Zákonníka práce budú môcť napríklad nezamestnaní dlhšie čerpať dávku v ...

Nové časopisy

Justičná revue 2/2020

Justičná revue 2/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: