TlačPoštaZväčšiZmenši

Právo na prístup k informáciám - návrh na začatie konania o priestupkoch (vzor)

22.6. 2011, 17:41 |  Monika Kiklicová

Ing. Janka Benková, bytom Mostecká č.14, 941 02 Kremnica, tel. 0903/123 456

Kremnica, dňa 20.06.2010

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA

KUTLÍKOVA 17

852 12 BRATISLAVA

VEC: Návrh na začatie konania o priestupku na úseku práva na prístup k informáciám.

Podávam týmto, podľa § 68 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (ďalej v texte iba zákona), návrh na začatie konania o priestupku na úseku práva na prístup k informáciám podľa § 42a zákona. Priestupku na úseku práva na prístup k informáciám sa mala dopustiť štátna príspevková organizácia, zriadená Ministerstvom hospodárstva SR a to Zlatá studňa, so sídlom Za dubom č. 18, 851 07 Bratislava (ďalej v texte iba ZS), ktorá je zastúpená štatutárnym orgánom Mgr. Zlatkom Štrkom.

I.

ZS je podľa § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte iba info zákon) povinnou osobou.

Miestna príslušnosť Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava Petržalka je daná § 55 ods. 1 zákona, nakoľko územným obvodom, na ktorom bol spáchaný priestupok, je územným obvodom, v ktorom má sídlo povinná osoba ZS.

Návrh podávam ako postihnutá osoba, podľa § 21a ods. 3 info zákona v spojení s § 68 ods. 1 zákona a ako navrhovateľ som i účastníkom konania v zmysle § 72 písm. d) zákona.

II.

Uvedená organizácia sa mala svojim zodpovedným zamestnancom dopustiť hneď niekoľkých priestupkov a to z nasledujúcich dôvodov:

Dňa 26.04.2011 som doručil povinnej osobe ako žiadateľ, podľa § 4 ods. 1 info zákona, žiadosť o sprístupnenie informácií podľa § 14 ods. 1 info zákona, ktorá obsahovala všetky zákonom stanovené náležitosti podľa § 14 ods. 2 info zákona.

Predmetom mojej žiadosti bolo sprístupnenie nasledujúcej informácie :

...... informácie o hospodárení organizácie za mesiace január 2011, február 2011, marec 2011 samostatne ako i o hospodárení organizácie za I. štvrťrok 2011, konkrétne žiadam sprístupniť výkaz ziskov a strát, súvahu a prehľad záväzkov a pohľadávok organizácie po lehote splatnosti za dané mesiace január, február a marec 2011....

Dôkaz : žiadosť o sprístupnenie informácie doručenej dňa 26.04.2011

V zákonom stanovenej lehote podľa § 17 ods. 1 info zákona mi bola sprístupnená informácia o prehľade záväzkov a pohľadávok organizácie po lehote splatnosti za mesiace január, február, marec 2011 a za 1. štvrťrok 2011. Mnou požadované informácie – výkaz ziskov a strát za mesiace január, február, marec 2011 a za 1. štvrťrok 2011 mi sprístupnená nebola.

V písomnosti zo dňa 3.5.2011, označenej ako Rozhodnutie o sprístupnenie informácie na žiadosť, v ktorej absentujú formálne i obsahové znaky rozhodnutia, mi boli ako žiadateľovi zaslané - sprístupnené informácie, vypracované písomné 3 tabuľky s údajmi, ktoré v žiadnom prípade nie sú požadovanými informáciami.

Dôkaz : Rozhodnutie povinnej osoby zo dňa 3.5.2011 spolu s tabuľkami

Podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní a poplatkov, colníctva, finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky je aj ústredným orgánom štátnej správy pre informatizáciu spoločnosti, koordináciu štátnej pomoci a pre oblasť cien a cenovej kontroly s výnimkou cien a cenovej kontroly tovarov ustanovených osobitnými zákonmi. Ministerstvo financií SR svojim opatrením a to konkrétne Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania presne a jasne ustanovuje ( § 1 ods. 1 Opatrenia ) vzory účtovných výkazov pre účtovné jednotky. V Prílohe č. 1 Opatrenia je uvedený vzor Súvahy a v Prílohe č. 2 Opatrenia je uvedený vzor Výkazu ziskov a strát. Tieto vzory sú sprístupnené i na webovej stránke Ministerstva financií SR .

(http://www.finance.gov.sk/Documents/1_Adresar_redaktorov/Vrskova/opatrenia/opatrenia_2007/Opatrenie_MF_25682_2007_74.pdf)

III.

Podľa § 18 ods. 2 info zákona ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

Do dnešného dňa mi neboli všetky mnou požadované informácie sprístupnené, ani nebolo v zákonnom stanovenej lehote vydané písomné rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť časti mnou požadovaných informácií.

Ak povinná osoba v zákonom stanovenej lehote nevybaví žiadosť o informácie a zostane nečinná (t. j. nesprístupní informácie ani nevydá písomné rozhodnutie o zamietnutí žiadosti), predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým požadovanú informáciu odmietla sprístupniť. Po uplynutí zákonnej lehoty teda automaticky vzniká tzv. fikcia zamietavého rozhodnutia, hoci riadne písomné rozhodnutie povinná osoba nevydala. Platí to aj vtedy, ak povinná osoba sprístupnila iba niektoré požadované informácie, avšak o nesprístupnení zvyšných informácií nevydala v zákonnej lehote žiadne písomné rozhodnutie. V takom prípade vzniká fiktívne rozhodnutie o nesprístupnení zvyšných informácií (proti ktorému sa možno odvolať).

Nečinnosťou ZS došlo k porušeniu ustanovení § 17 a § 18 info zákona, ktoré ukladajú v zákonnej lehote sprístupniť požadované informácie alebo vydať v zákonnej lehote písomné rozhodnutie o odmietnutí sprístupnenia informácií. Prišlo tým k porušeniu mojich práv vyplývajúcich z info zákona.

Zákon o slobode informácií totiž v § 18 ods. 2 výslovne ukladá povinnej osobe vydať písomné rozhodnutie v prípade, že požadovanú informáciu nesprístupní čo i len sčasti. Ak povinná osoba v zákonom stanovenej lehote informácie nesprístupní ani nerozhodne o nesprístupnení informácie a nevydá o tom písomné rozhodnutie, poruší zákonnú povinnosť. Túto skutočnosť mnohokrát skonštatovali aj súdy. Nečinnosťou teda zároveň prichádza k spáchaniu priestupku podľa zákona.

Rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 19 S 31/02 zo dňa 16. mája 2002 (Rs 37/2003)

„Ustanovenie § 19 ods. 3 zákona o slobode informácií ( a rovnako aj ust. § 18 ods. 3 zákona o slobode informácií) treba vykladať tak, že nezbavuje správny orgán povinnosti riadne vykonať odvolacie (prvostupňové) konanie a následne vydať riadne rozhodnutie. Účelom zavedenia inštitútu fiktívneho rozhodnutia určite nebolo ,legalizovať' nečinnosť povinných osôb pri rozhodovaní o žiadostiach podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Práve naopak, jeho účelom bolo poskytnúť ochranu tomu, kto sa obrátil so žiadosťou na povinnú osobu o sprístupnenie informácie, pred jej nečinnosťou.

... Súd dospel k záveru, že rozhodnutie žalovaného v zmysle § 19 ods. 3 ZSI treba považovať za nezákonné z dôvodu, že neobsahuje zákonom predpísané náležitosti. Predovšetkým neobsahuje odôvodnenie, z ktorého dôvodu je nepreskúmateľné, čo samo osebe je dôvodom pre zrušenie takéhoto rozhodnutia (§ 250j ods. 2 veta druhá O. s. p.). Nakoľko aj prvostupňové rozhodnutie povinnej osoby trpí nedostatkom dôvodov, bolo potrebné aj toto rozhodnutie považovať za nepreskúmateľné."

IV.

Podľa § 6 zákona za porušenie povinnosti uloženej právnickej osobe zodpovedá podľa tohto zákona ten, kto za právnickú osobu konal alebo mal konať, a ak ide o konanie na príkaz, ten, kto dal na konanie príkaz.

Podľa platného Organizačného poriadku ZS nie je žiaden zamestnanec poverený vybavovaním agendy žiadostí o sprístupnenie informácií, ani vedením registra žiadostí, tak ako to ukladá info zákon ako zákonnú povinnosť povinnej osoby. V zmysle § 21a ods. 1 písm. c) info zákona sa týmto konaním povinná osoba takisto dopúšťa priestupku, nakoľko porušila inú povinnosť stanovenú týmto zákonom v § 20 info zákona.

Podľa Prílohy č. 1 Rozhodnutia riaditeľa zo dňa 6.6.2011 o sprístupnení informácie na žiadosť žiadateľa, v ktorej sú uvedené odpovede na otázky žiadateľa o sprístupnenie informácií zo dňa 26.05.2011, konkrétne odpovede na otázku č. 2 žiadosti, ... v rámci organizačného poriadku nie je určená osoba, zodpovedná za registráciu a evidenciu žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. ... Podľa odpovede na otázku č. 4 žiadosti ... rozhodnutie vypracuje riaditeľ povinnej osoby Mgr. Zlatko Štrka, po konzultácií s právnym zástupcom povinnej osoby. Podľa platného Organizačného poriadku ZS do výlučnej právomoci riaditeľa ZS sú dané okrem iného :

- Zastupuje záujmy ZS voči štátnym orgánom, právnickým osobám, fyzickým osobám

- Vydáva príkazy, pokyny, nariadenia pre všetky druhy činnosti, schvaľovacie úkony.

Ak ide o konanie na príkaz, je za priestupok zodpovedný ten, kto dal na konanie príkaz (napr. riaditeľ, či vedúci, ktorý dal pokyn podriadenému zamestnancovi, aby nerešpektoval zákon). Ak riaditeľ povinnej osoby žiadnym spôsobom nezabezpečil plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o slobode informácií, napríklad nepoveril žiadne osoby plnením povinností zo zákona vyplývajúcich, za porušenie zákona povinnou osobou a teda aj za priestupok je zodpovedný on.

Z uvedeného, podľa môjho názoru, vyplýva, že osobou, ktorá sa na úseku práva na prístup k informáciám dopustila priestupku svojim konaním, je práve riaditeľ organizácie Mgr. Zlatko Štrka, ktorý to nepopiera, ba dokonca to sám i písomne deklaruje.

Dôkaz : Príloha č. 1 k Rozhodnutiu zo dňa 6.6.2011
Organizačný poriadok

V.

V tomto prípade musíme jednoznačne hovoriť o spáchaní priestupku úmyselným konaním povinnej osoby, jej zodpovednej osoby. Pracoval som u povinnej osoby, teda v ZS, ako riaditeľ tejto organizácie. Veľmi dobre mi je známe, od svojich bývalých podriadených zamestnancov, pracujúcich na ekonomickom úseku ( na ktorý úsek smerovala moja žiadosť o sprístupnenie informácie ), ako presne má a ako presne i vyzerá súvaha i výkaz ziskov a strát. Každý mesiac mi ho pracovníčky ekonomického oddelenia, ktoré a na to chcem obzvlášť upozorniť a upriamiť pozornosť, v ZS stále pracujú, vytláčali a ja som si ho archivoval pre svoje potreby. Takže nemôže povinná osoba tvrdiť vo svojej písomnosti, že mi vyhovuje v plnom rozsahu a že mi sprístupňuje mnou žiadané informácie a pritom mi zaslať v prílohe ako sprístupnenie tabuľku s číslami! Ako štátna príspevková organizácia, ktorej je zriaďovateľom Ministerstvo hospodárstva SR a ktorá je klientom Štátnej pokladnice, je povinná v rámci platnej legislatívy či pokynov a usmernení ministerstva, zasielať každý mesiac výkaz ziskov a strát či súvahu práve ministerstvu. Nie je možné, aby riaditeľ organizácie nevedel, pri riadnom riadení a plnení si svojich povinností i ako manažér, ako vyzerá súvaha a výkaz ziskov a strát.

Berúc do úvahy tú skutočnosť, že predmetné nie je súvaha ani výkaz ziskov a strát, povinná osoba nesprístupnila požadované informácie a ani nevydala o odmietnutí sprístupnenia tejto informácie rozhodnutie, tak ako jej to ukladá za povinnosť info zákon, čím sme opätovne dospeli už k vyššie deklarovanému a niekoľko krát poukázanému porušeniu zákona povinnou osobou.

Dôvodom, prečo tak povinná osoba konala, je zreteľná a jasná snaha povinnej osoby zatajiť požadované informácie z dôvodu porušovania právnych predpisov, zlého hospodárenia a vedenia organizácie.

VI.

Záverom chcem úctivo požiadať správny orgán, na základe toho, čo je uvedené a popísané vyššie, s doloženou dôkaznou podporou, aby tento priestupok prešetril a na základe dôkazov a právnych predpisov rozhodol a v zmysle § 77 vydal výrok rozhodnutia o priestupku.

Ing. Janka Benková

navrhovateľka 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1345
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Rady a vzory)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort spravodlivosti dá viac ako pol milióna na boj s diskrimináciouhttps://www.teraz.sk/slovensko/rozda-viac-ako-pol-miliona-na-boj-prot/429612-clanok.html

Objem predpokladaných financií stanovil rezort spravodlivosti na 769.500 eur s tým, že ...

J. Čižnár odvolal krajskú prokurátorku v Bratislave I. Kopčovúhttps://www.teraz.sk/slovensko/j-ciznar-odvolal-krajsku-prokurato/429593-clanok.html

Generálna prokuratúra zároveň v pondelok (11. 11.) vyhlásila výberové konanie na pozíciu ...

Gál nesúhlasí s návrhom SNS o pedofílii, hovorí, že tresty už existujúhttps://www.teraz.sk/slovensko/gal-nesuhlasi-s-navrhom-sns-o-pedof/429508-clanok.html

Význam pojmov pedofílie, nekrofília a zoofília vyplýva podľa Gála zo zákona implicitne a ...

Transparency International Slovensko vyzýva poslancov, aby volili šéfa protikorupčného úradu verejnehttps://www.webnoviny.sk/transparency-international-slovensko-vyzyva-poslancov-aby-volili-sefa-protikorupcneho-uradu-verejne/

Poslanci by mali voliť šéfa Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti ...

Exekúcie na Slovensku pribúdajú, prípady však rieši iba jeden súdhttps://www.webnoviny.sk/exekucie-na-slovensku-pribudaju-pripady-vsak-riesi-iba-jeden-sud/

Exekúcie na Slovensku stále pribúdajú. Ich agendou sa zaoberá iba Okresný súd v Banskej ...

Menšinový zákon predstavia na začiatku roka 2020https://www.teraz.sk/slovensko/definitivu-legislativneho-zameru-men/429406-clanok.html

Koncepcia pripravovaného zákona o národnostných menšinách by do januára 2020 mala prejsť ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: