TlačPoštaZväčšiZmenši

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predstavila reformný plán na najbližšie obdobie

20.5. 2020, 20:10 |  najpravo.sk

Tlačovú správu Ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej prinášame v plnom znení bez redakčných úprav:

Reforma justície nepočká. Napriek tomu, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková musela okamžite po nástupe riešiť krízovú situáciu v súvislosti s koronavírusom, s rovnakým tempom sa tím na ministerstve pod jej vedením pustil aj do plnenia úloh z Programového vyhlásenia vlády. Cieľom je naplniť záväzok z programového vyhlásenia v oblasti spravodlivosti, ktorým je obnova dôvery v právny štát a zabezpečenie, aby zákon a spravodlivosť platili pre každého rovnako. 

Agenda, na ktorú sa ministerstvo spravodlivosti pod vedením Márie Kolíkovej zameriava, pokrýva v zásade tri veľké oblasti – fungujúca justícia, pomoc ľuďom v problémoch a zvyšovanie dôveryhodnosti štátu. 

Dôveryhodný štát

V prehlbujúcej sa kríze dôvery je nevyhnutné, aby sa téma právneho štátu stala skutočnou prioritou. Presadzovanie systémových opatrení, nové nastavenie pravidiel pre kreovanie ústavného súdu a súdnej rady, vyvodzovanie dôslednej a včasnej zodpovednosti – to všetko vnímame ako nevyhnutnosť pre navrátenie hodnôt do justície a ochranu ústavnosti na Slovensku.

V záujme obnovy dôvery v právny štát a s cieľom očisty justície pracuje ministerstvo spravodlivosti na ústavnom zákone v oblasti justície, ktorého konkrétnu podobu chce predstaviť už v blízkej dobe. 

Ústavný zákon v oblasti justície bude napríklad zahŕňať: 

• reformu zloženia Súdnej rady SR v podobe zavedenia regionálneho princípu pri voľbe jej členov sudcami tak, aby sa zvýšila jej reprezentatívnosť;

• zavedenie povinnosti pre Súdnu radu SR vykonať v novom zložení previerky majetkových pomerov všetkých sudcov, vrátane majetkových prírastkov ich rodinných príslušníkov a vrátane vykonania previerok všeobecnej spoľahlivosti u tých sudcov, ktorých majetkové preverenie zanechalo u členov súdnej rady dôvodné pochybnosti o legálnom nadobudnutí sledovaného majetku;

• reformu zloženia Ústavného súdu SR s brzdami proti pasivite parlamentu pri nezvolení kandidátov na ústavných sudcov, ako aj s brzdou proti koncentrácii moci v rukách jednej politickej reprezentácie, aby nebola väčšina ústavných sudcov volená jednou politickou garnitúrou;

• zrušenie súhlasu Ústavného súdu ako podmienky na vzatie sudcu a generálneho prokurátora do väzby;

• prirodzenú obmenu sudcov zavedením vekového cenzu pre sudcov všeobecných súdov (65 rokov) a Ústavného súdu (70 rokov);

• zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR, ktorý bude plniť aj funkciu disciplinárneho súdu pre sudcov, prokurátorov, exekútorov, notárov, správcov, prípadne aj pre iné právnické profesie.

Ďalším z prvých opatrení v záujme obnovy dôvery, ktoré plánuje ministerstvo predložiť už v nasledujúcom mesiaci, bude zákon o zaisťovaní majetku. Cieľom úpravy je efektívne vyhľadávanie, zaisťovanie a odnímanie výnosov z trestnej činnosti a zavedenie jasných a účelných pravidiel pre správu zaisteného majetku a nakladanie s ním. Osobitný dôraz bude venovaný zamedzeniu účelových prevodov nelegálne získaného majetku vykonávaných s cieľom mariť výkon majetkových trestov uložených v trestnom konaní.

Rozpracované a už v blízkej dobe bude predstavené aj zavedenie trestného činu prikrmovania podľa vzoru rakúskej úpravy. Nová skutková podstata má postihnúť také korupčné správanie, pri ktorom nie je zrejmá a preukázateľná súvislosť medzi prijatím (poskytnutím) úplatku a konaním v rozpore s povinnosťami, ktoré však môže byť motivované konať v rozpore s povinnosťami. Ide o príklady známe aj z medializovaných prípadov napríklad vo verejnej správe, keď tretie subjekty poskytujú rôzne darčeky, spomienkové predmety až po pozvánky do VIP zón, ktoré už nie sú v zanedbateľnej hodnote. Takto môžu ovplyvňovať objektívne rozhodovanie. A práve takýmto praktikám má nové opatrenie zamedziť. Postihnutý by mal byť darca, aj obdarovaný. Rovnako v tejto súvislosti pracujeme aj na zavedení trestného činu ohýbania práva podľa vzoru nemeckej úpravy. Podstatou pre spáchanie tohto trestného činu bude, že sudca rozhodne v zjavnom rozpore so zákonom v prospech či neprospech účastníka konania na súde.

Fungujúca justícia

Pokiaľ ľudia necítia, že štát je schopný v primeranej dobe zabezpečiť spravodlivosť, ostáva otázka existencie právneho štátu akoby stále otvorená. S tým bezprostredne súvisí dôveryhodnosť aj efektívnosť súdnictva. Pohnúť obidvoma parametrami musí byť základnou úlohou ministerstva spravodlivosti. Bez toho bude nedôvera v štát v spoločnosti pretrvávať. Dôveryhodná a fungujúca justícia je nevyhnutným predpokladom funkčného právneho štátu a rýchle súdne konania sú službou verejnosti, ktorá môže obnoviť ich dôveru v štát.

Z prvých opatrení, na ktorom v záujme napĺňania tohto cieľa intenzívne robíme, je aj reforma súdnej mapy. Jej konkrétna podoba má byť predstavená už v krátkom čase. Reforma súdnej mapy bude jedným z nástrojov na dosiahnutie efektívnej justície a pretrhnutie korupčných väzieb v justícii, ako aj na špecializáciu sudcov na hlavné agendy na úrovni okresných aj krajských súdov, na vytvorenie nových súdnych obvodov. S týmto úzko súvisí aj zavedenie špecializácie sudcov na hlavné agendy.

Ešte do konca roka chceme na vládu predložiť aj zmeny v sudcovských zákonoch. Zmeny majú viesť napríklad k riešeniu odmeňovania členov Súdnej rady SR, ktorí nie sú sudcami. Rovnako majú zaviesť nástroje na podporu uchádzačov o funkciu sudcu z mimojustičného prostredia. Zaviesť chceme tiež právo sudcu verejne odôvodniť svoje rozhodnutie, ktoré nie je právoplatné. Rovnako budeme riešiť nástroje na správne riešenie etických dilem v právnických profesiách, vrátane etických komisií ako aj dôsledné a férové vyvodzovanie subjektívnej zodpovednosti za prieťahy v konaní. V záujme zefektívnenia justície budeme presadzovať zefektívnenie správy súdov založené na princípe „hodnota za peniaze“. Distribúcia ľudských a finančných zdrojov na súdy musí odzrkadľovať skutočné potreby súdov, ktoré sa musia zakladať na podrobných analytických vstupoch a dôslednom audite súčasného nevyhovujúceho stavu, berúc do úvahy odporúčania Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ). Záujmom je tiež maximálne odbremeniť predsedov súdov od záťaže spojenej so správou súdov tak, aby sa plnohodnotne venovali riadeniu súdnictva.

Dôležitým opatrením, na ktoré sa zameriame, je prísna špecializácia v rodinnoprávnej agende, interdisciplinárny prístup pri rozhodovaní o dieťati za účasti psychológov, kolíznych opatrovníkov, sociálnych pracovníkov, mediátorov či znalcov, širšie využívanie mimosúdneho riešenia, pravidlo osobného vypočutia dieťaťa sudcom vo vhodne upravených priestoroch súdu s podporou pre náležitú metodológiu vypočutia dieťaťa, vrátane pravidla „do mesiaca prvé stretnutie s účastníkmi konania“.

V rámci tejto časti je potrebné tiež spomenúť zámer ministerstva vypracovať nový Občiansky zákonník a zákon o obchodných spoločnostiach a tiež vykonať analýzu rekodifikácie občianskeho procesného práva a podľa potreby navrhnúť zmeny právnej úpravy, ktoré budú odrážať skúsenosti s jeho takmer päťročnou aplikáciu, ako aj požiadavky vyplývajúce z programového vyhlásenia, vrátane prehodnotenia právnej úpravy súdnych poplatkov.

V záujme zlepšenia podnikateľského prostredia chceme zaviesť nový obchodný register, vrátane zavedenia externých registrátorov (notárov) v agende obchodného registra.

Pomoc ľuďom v problémoch a ochrana ľudskej dôstojnosti

Frustráciu ľudí a z nej vyplývajúce napätie spôsobujú vo veľkej miere situácie, v ktorých ľudia na vlastnej koži cítia, že štát im dostatočne nepomohol, hoci mal a mohol, alebo sa im dokonca priamo obracia chrbtom. Buď čelia exekúcii, alebo sa stali obeťou trestného činu a nedostalo sa im pomoci, alebo sa im nedostáva pomoci a primeraného zaobchádzania v starobe, chorobe či inej vážnej životnej situácii. Pri všetkých týchto situáciách pociťujú stratu dôstojnosti, a tá sa stáva zdrojom ich frustrácie, hnevu a zvyšujúcej sa nedôvery v štát a jeho inštitúcie. Pomoc ľuďom v krízových situáciách a zvyšovanie dôveryhodnosti štátu preto považujeme za kľúčové agendy ministerstva spravodlivosti.

V tejto súvislosti chceme ešte toto leto predstaviť vecný zámer reformy opatrovníckeho práva s cieľom zlepšiť postavenie osôb so zdravotným postihnutím, zlepšiť ochranu seniorov pred rizikami majetkových podvodov a pred násilím v domácnosti. 

Do konca tohto roka chceme tiež vyhodnotiť doterajšiu úpravu pomoci obetiam trestných činov so zameraním sa na reálnu a včasnú dostupnosť právnej a psychologickej pomoci. S najvyššou prioritou budeme pokračovať v budovaní systémových riešení na ochranu a podporu obetí domáceho násilia, sexuálneho násilia a násilia páchaného na ženách, a to v úzkej spolupráci s občianskou spoločnosťou. Osobitnú pozornosť chceme venovať obzvlášť zraniteľným obetiam trestných činov s cieľom minimalizovať opakovanú a druhotnú viktimizáciu obetí. 

Rovnako do konca tohto roka máme v pláne vyhodnotiť doterajšiu účinnosť reformy osobných bankrotov s cieľom dať priestor poctivým dlžníkom a obmedziť priestor podvodníkom. V tejto súvislosti sa zameriame aj na dohľad nad súdmi a Centrom právnej pomoci, analýzu zlyhaných pôžičiek zo strany štátu, ako aj prepojenie osobných bankrotov s účinnými sociálnymi, preventívnymi a osvetovými nástrojmi v prospech dlžníkov.

Dôležitým bodom v rámci pomoci ľuďom je aj plánovaná revízia právnej úpravy Centra právnej pomoci, vrátane vyhodnotenia spolupráce s advokátmi, aby bola v porovnaní so súčasným stavom pokrytá početnejšia skupina ľudí s nízkym príjmom, ktorá si nevie zabezpečiť prístup k spravodlivosti inak. Súčasne chceme vyhodnotiť potrebu zvýšenia počtu pobočiek Centra právnej pomoci.

Zdroj: justice.gov.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 51
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odmietnutie súdu vymenovať určitú osobu za poručníka len z dôvodu jej zadlženia

Prekážkou pre ustanovenie fyzickej osoby za poručníka maloletého dieťaťa nemôže byť samotné zadlženie tejto osoby bez zohľadnenia ...

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súdna rada pri prvom zasadnutí zhodnotila zlý stav Najvyššieho súduhttps://www.teraz.sk/slovensko/bez-funkcneho-ns-nemozno-hovorit-o-p/479544-clanok.html

Predseda súdnej rady na stretnutí prisľúbil, že bude podporovať všetky kroky, ktoré budú ...

Školy budú môcť viesť verejný zoznam plagiátorov, hovorí Kolíkováhttps://www.teraz.sk/slovensko/skoly-budu-moct-viest-verejny-zozn/479502-clanok.html

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR po vzore Česka pripravilo zákon, ktorý už je ...

Návrh koalície podľa Via Iuris otvára priestor na politické zasahovanie do funkcie generálneho prokurátorahttps://www.webnoviny.sk/navrh-koalicie-podla-via-iuris-otvara-priestor-na-politicke-zasahovanie-do-funkcie-generalneho-prokuratora/

Rozhodovať o prípadnom porušení povinností generálneho prokurátora (GP) by mal naďalej len ...

Ministerka Kolíková predstavila reformu justície, plánuje vytvoriť aj najvyšší správny súdhttps://www.webnoviny.sk/ministerka-kolikova-predstavila-reformu-justicie-planuje-vytvorit-aj-najvyssi-spravny-sud/

Národná rada Slovenskej republiky, prezidentka a vláda budú môcť do Súdnej rady SR nominovať ...

Len za december podali na OS BA I 39.000 návrhov na obchodný registerhttps://www.teraz.sk/slovensko/jgolian-len-za-december-podali-na-os-b/479175-clanok.html

Na obchodnom úseku Okresného súdu (OS) Bratislava I je aktuálne priemerná nevybavenosť na ...

Ústavný súd nebude môcť zamietať podnety z procesných dôvodov, docieli to reforma justíciehttps://www.webnoviny.sk/ustavny-sud-nebude-moct-zamietat-podnety-z-procesnych-dovodov-docieli-to-reforma-justicie/

Pripravovaná reforma justície má za cieľ zmeniť pravidlá konania pred ústavným súdom a ...

Nové časopisy

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: