TlačPoštaZväčšiZmenši

K (ne)správnosti ustanovenia poručníka maloletému v prípade utajeného pôrodu

6.7. 2019, 10:38 |  Rastislav Bublák

V súvislosti s utajeným pôrodom vznikajú viaceré právne relevantné otázky na ktoré právny poriadok nedokáže jednoznačne odpovedať. Okrem toho, že dieťa narodené v „utajenom režime” nemá žiadnu vnútroštátnu právnu možnosť poznať svoj biologický pôvod, čo predstavuje rozpor s článkom 8 EDĽP a judikatúrou ESĽP naň vzťahujúcou, nejasnosť právneho poriadku možno vnímať aj pri ochrane práv a záujmov maloletých detí prostredníctvom inštitútov opatrovníctva a poručníctva. Spomínaná nejasnosť je tak flagrantná, že súdy v prípadoch detí narodených z utajeného pôrodu do funkcie ustanovujú poručníka bez toho, aby boli splnené zákonné podmienky pre jeho ustanovenie; hoci v rozhodnutiach sa splnenie týchto podmienok deklaruje. Ale poďme po poriadku.

Podľa § 56 ods. 1 zákona o rodine (ďalej len „ZR”) ak obaja rodičia maloletého dieťaťa zomreli, boli pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností, bol pozastavený výkon ich rodičovských práv a povinností alebo nemajú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súd ustanoví maloletému dieťaťu poručníka... . Súd je povinný resp. oprávnený ustanoviť poručníka do funkcie len za predpokladu, ak nastane skutočnosť predvídaná v § 56. Z jeho štruktúry je zrejmé, že výpočet podmienok pre ustanovenie poručníka je uzavretý, nie je možné ho rozširovať, a to ani o situáciu, kedy sa matka rozhodne utajiť svoju identitu. Takýto dôvod pre ustanovenie poručníka ani nie je možné analogicky vyvodiť zo situácií uvedených v § 56. Podľa § 82 ods. 1 ZR je matkou dieťaťa žena, ktorá dieťa porodila. Skutočnosť, že matka požiadala o utajenie svojej osoby na uvedenom nič nemení. Statusový vzťah medzi matkou a dieťaťom vzniká ex lege oddelením dieťaťa od tela matky. Dieťa de iure matku má, jej údaje sú však pod osobitnou ochranou. Zároveň sa narodením ex lege matka (odhliadnuc od otca) stáva nositeľom rodičovských práv a povinností, je teda aj zákonným zástupcom dieťaťa. Nositeľom rodičovských práv a povinnosti prestane byť až vo chvíli, kedy dôjde k osvojeniu. Vzhľadom na absenciu vôle matky starať sa o dieťa a byť matkou v pravom slova zmysle, práva a záujmy dieťaťa je potrebné chrániť inak, a to ustanovením opatrovníka. Pre ustanovenie poručníka nie sú totiž splnené zákonné podmienky. Pavelková[1] uvádza, že poručníka je potrebné ustanoviť aj vtedy, keď rodičia nie sú známi, aj keď to zákon výslovne neuvádza. V tejto súvislosti pod skutočnosť, kedy rodičia nie sú známi priraďuje aj situáciu, kedy žena požiada o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom. S týmto názorom si dovolíme nesúhlasiť. Rodičia resp. matka je neznáma napr. v prípade, kedy dieťa odloží do verejne prístupného inkubátora, prípadne na inom mieste (čím jej hrozí nebezpečenstvo trestného stíhania pre zločin opustenia dieťa), alebo sa jedná o anonymný pôrod – dieťa je odovzdané alebo zanechané v zdravotníckom zariadení matkou, ktorá neuviedla svoje údaje prípadne uviedla cudzie údaje[2]. V takýchto prípadoch nie sú údaje o matke nikde zaznamenané, jej totožnosť nie je vôbec známa, čo však nie je prípad utajeného pôrodu, kedy matka známa je, sú známe jej osobné údaje, tie však požívajú osobitnú ochranu. V tejto súvislosti možno ešte dodať, že zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve v § 5 systematicky rozlišuje situáciu, kedy sú rodičia resp. matka známa a kedy nie. Zjednodušene povedané, odsek 1 písm. a), ktorý možno subsumovať pod utajený pôrod, hovorí, že štátne občianstvo SR narodením dieťa nadobúda vtedy, ak aspoň jeden z rodičov je štátnym občanom SR. Údaj o štátnom občianstve matky je známy, keďže jej osobné údaje sú uvedené v osobitnej zdravotnej dokumentácii. Kdežto v prípade, kedy sa dieťa vloží do verejne prístupného inkubátora, nie je známy žiaden údaj o matke. Štátne občianstvo SR dieťa vtedy nadobúda podľa odseku 2 písm. b), ak bolo nájdené na území SR,  jeho rodičia nie sú známi, pokiaľ narodením nenadobudlo štátne občianstvo iného štátu. Vykladať § 56 ods. 1 ZR spôsobom, podľa ktorého je možné ustanoviť poručníka aj v prípade utajeného pôrodu je podľa nášho názoru výkladom contra legem. Súčasná právna úprava umožňuje chrániť práva a záujmy maloletého dieťaťa v prípade utajeného pôrodu výlučne ustanovením ad hoc opatrovníka podľa § 60 ZR. Záverom poukazujeme na to, že ustanovenie poručníka neprichádza do úvahy ani podľa doktrinálneho výkladu.

Lazár a kol. uvádza, že ZR neuvádza medzi dôvodmi pre ustanovenie poručníka prípad ženy, ktorá požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom. Extenzívny výklad ustanovenia § 56 ods. 1 ZR zrejme neprichádza do úvahy. Právnu ochranu maloletého dieťaťa za súčasného právneho stavu možno zabezpečiť len ustanovením opatrovníka.[3]Podľa Hrušákovej, aj napriek tomu že matka sa narodením dieťaťa stáva jeho zákonným zástupcom, s ohľadom na utajenie jej totožnosti a jej faktickej neochoty byť spájaná s dieťaťom musí byť dieťaťu ustanovený opatrovník.[4] Potreba ustanoviť poručníka vznikne vtedy, ak rodičia zomreli, boli vyhlásení za mŕtvych alebo nie sú známi. Poručníka však nie je možné ustanoviť dieťaťu, ktorého matka požiadala o utajenie svojej totožnosti v súvislosti s pôrodom, nakoľko dieťa matku má, jej totožnosť je len utajená.[5]

Autor:
Rastislav Bublák,
študent 1. ročníka Mgr. stupňa vš. štúdia,
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta[1]  PAVELKOVÁ, B. Zákon o rodine. Komentár. Praha, C. H. Beck, 2011, 350 s. ISBN 978-80-74003-59-2

[2] HRUŠÁKOVÁ, M. – KRÁLÍČKOVÁ, Z.: Anonymní a utajené mateřství v České republice – utopie nebo realita?, Právní rozhledy 2/2005, str. 53–57

[3] LAZÁR, J. a kol. Občianske právo hmotné, 1. zväzok. Bratislava, IURIS LIBRI,2018, 358 s. ISBN 978-80-89635-35-1 

[4] HRUŠÁKOVÁ, M. – KRÁLIČKOVÁ, Z. – WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo Komentář. Praha, C. H. Beck, 2014, 513 s. ISBN 978-80-7400-503-9

[5] HRUŠÁKOVÁ, M. – KRÁLIČKOVÁ, Z. – WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo Komentář. Praha, C. H. Beck, 2014, 1187 s. ISBN 978-80-7400-503-9  

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 90
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort spravodlivosti dá viac ako pol milióna na boj s diskrimináciouhttps://www.teraz.sk/slovensko/rozda-viac-ako-pol-miliona-na-boj-prot/429612-clanok.html

Objem predpokladaných financií stanovil rezort spravodlivosti na 769.500 eur s tým, že ...

J. Čižnár odvolal krajskú prokurátorku v Bratislave I. Kopčovúhttps://www.teraz.sk/slovensko/j-ciznar-odvolal-krajsku-prokurato/429593-clanok.html

Generálna prokuratúra zároveň v pondelok (11. 11.) vyhlásila výberové konanie na pozíciu ...

Gál nesúhlasí s návrhom SNS o pedofílii, hovorí, že tresty už existujúhttps://www.teraz.sk/slovensko/gal-nesuhlasi-s-navrhom-sns-o-pedof/429508-clanok.html

Význam pojmov pedofílie, nekrofília a zoofília vyplýva podľa Gála zo zákona implicitne a ...

Transparency International Slovensko vyzýva poslancov, aby volili šéfa protikorupčného úradu verejnehttps://www.webnoviny.sk/transparency-international-slovensko-vyzyva-poslancov-aby-volili-sefa-protikorupcneho-uradu-verejne/

Poslanci by mali voliť šéfa Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti ...

Exekúcie na Slovensku pribúdajú, prípady však rieši iba jeden súdhttps://www.webnoviny.sk/exekucie-na-slovensku-pribudaju-pripady-vsak-riesi-iba-jeden-sud/

Exekúcie na Slovensku stále pribúdajú. Ich agendou sa zaoberá iba Okresný súd v Banskej ...

Menšinový zákon predstavia na začiatku roka 2020https://www.teraz.sk/slovensko/definitivu-legislativneho-zameru-men/429406-clanok.html

Koncepcia pripravovaného zákona o národnostných menšinách by do januára 2020 mala prejsť ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: