TlačPoštaZväčšiZmenši

K (ne)správnosti ustanovenia poručníka maloletému v prípade utajeného pôrodu

6.7. 2019, 10:38 |  Rastislav Bublák

V súvislosti s utajeným pôrodom vznikajú viaceré právne relevantné otázky na ktoré právny poriadok nedokáže jednoznačne odpovedať. Okrem toho, že dieťa narodené v „utajenom režime” nemá žiadnu vnútroštátnu právnu možnosť poznať svoj biologický pôvod, čo predstavuje rozpor s článkom 8 EDĽP a judikatúrou ESĽP naň vzťahujúcou, nejasnosť právneho poriadku možno vnímať aj pri ochrane práv a záujmov maloletých detí prostredníctvom inštitútov opatrovníctva a poručníctva. Spomínaná nejasnosť je tak flagrantná, že súdy v prípadoch detí narodených z utajeného pôrodu do funkcie ustanovujú poručníka bez toho, aby boli splnené zákonné podmienky pre jeho ustanovenie; hoci v rozhodnutiach sa splnenie týchto podmienok deklaruje. Ale poďme po poriadku.

Podľa § 56 ods. 1 zákona o rodine (ďalej len „ZR”) ak obaja rodičia maloletého dieťaťa zomreli, boli pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností, bol pozastavený výkon ich rodičovských práv a povinností alebo nemajú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súd ustanoví maloletému dieťaťu poručníka... . Súd je povinný resp. oprávnený ustanoviť poručníka do funkcie len za predpokladu, ak nastane skutočnosť predvídaná v § 56. Z jeho štruktúry je zrejmé, že výpočet podmienok pre ustanovenie poručníka je uzavretý, nie je možné ho rozširovať, a to ani o situáciu, kedy sa matka rozhodne utajiť svoju identitu. Takýto dôvod pre ustanovenie poručníka ani nie je možné analogicky vyvodiť zo situácií uvedených v § 56. Podľa § 82 ods. 1 ZR je matkou dieťaťa žena, ktorá dieťa porodila. Skutočnosť, že matka požiadala o utajenie svojej osoby na uvedenom nič nemení. Statusový vzťah medzi matkou a dieťaťom vzniká ex lege oddelením dieťaťa od tela matky. Dieťa de iure matku má, jej údaje sú však pod osobitnou ochranou. Zároveň sa narodením ex lege matka (odhliadnuc od otca) stáva nositeľom rodičovských práv a povinností, je teda aj zákonným zástupcom dieťaťa. Nositeľom rodičovských práv a povinnosti prestane byť až vo chvíli, kedy dôjde k osvojeniu. Vzhľadom na absenciu vôle matky starať sa o dieťa a byť matkou v pravom slova zmysle, práva a záujmy dieťaťa je potrebné chrániť inak, a to ustanovením opatrovníka. Pre ustanovenie poručníka nie sú totiž splnené zákonné podmienky. Pavelková[1] uvádza, že poručníka je potrebné ustanoviť aj vtedy, keď rodičia nie sú známi, aj keď to zákon výslovne neuvádza. V tejto súvislosti pod skutočnosť, kedy rodičia nie sú známi priraďuje aj situáciu, kedy žena požiada o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom. S týmto názorom si dovolíme nesúhlasiť. Rodičia resp. matka je neznáma napr. v prípade, kedy dieťa odloží do verejne prístupného inkubátora, prípadne na inom mieste (čím jej hrozí nebezpečenstvo trestného stíhania pre zločin opustenia dieťa), alebo sa jedná o anonymný pôrod – dieťa je odovzdané alebo zanechané v zdravotníckom zariadení matkou, ktorá neuviedla svoje údaje prípadne uviedla cudzie údaje[2]. V takýchto prípadoch nie sú údaje o matke nikde zaznamenané, jej totožnosť nie je vôbec známa, čo však nie je prípad utajeného pôrodu, kedy matka známa je, sú známe jej osobné údaje, tie však požívajú osobitnú ochranu. V tejto súvislosti možno ešte dodať, že zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve v § 5 systematicky rozlišuje situáciu, kedy sú rodičia resp. matka známa a kedy nie. Zjednodušene povedané, odsek 1 písm. a), ktorý možno subsumovať pod utajený pôrod, hovorí, že štátne občianstvo SR narodením dieťa nadobúda vtedy, ak aspoň jeden z rodičov je štátnym občanom SR. Údaj o štátnom občianstve matky je známy, keďže jej osobné údaje sú uvedené v osobitnej zdravotnej dokumentácii. Kdežto v prípade, kedy sa dieťa vloží do verejne prístupného inkubátora, nie je známy žiaden údaj o matke. Štátne občianstvo SR dieťa vtedy nadobúda podľa odseku 2 písm. b), ak bolo nájdené na území SR,  jeho rodičia nie sú známi, pokiaľ narodením nenadobudlo štátne občianstvo iného štátu. Vykladať § 56 ods. 1 ZR spôsobom, podľa ktorého je možné ustanoviť poručníka aj v prípade utajeného pôrodu je podľa nášho názoru výkladom contra legem. Súčasná právna úprava umožňuje chrániť práva a záujmy maloletého dieťaťa v prípade utajeného pôrodu výlučne ustanovením ad hoc opatrovníka podľa § 60 ZR. Záverom poukazujeme na to, že ustanovenie poručníka neprichádza do úvahy ani podľa doktrinálneho výkladu.

Lazár a kol. uvádza, že ZR neuvádza medzi dôvodmi pre ustanovenie poručníka prípad ženy, ktorá požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom. Extenzívny výklad ustanovenia § 56 ods. 1 ZR zrejme neprichádza do úvahy. Právnu ochranu maloletého dieťaťa za súčasného právneho stavu možno zabezpečiť len ustanovením opatrovníka.[3]Podľa Hrušákovej, aj napriek tomu že matka sa narodením dieťaťa stáva jeho zákonným zástupcom, s ohľadom na utajenie jej totožnosti a jej faktickej neochoty byť spájaná s dieťaťom musí byť dieťaťu ustanovený opatrovník.[4] Potreba ustanoviť poručníka vznikne vtedy, ak rodičia zomreli, boli vyhlásení za mŕtvych alebo nie sú známi. Poručníka však nie je možné ustanoviť dieťaťu, ktorého matka požiadala o utajenie svojej totožnosti v súvislosti s pôrodom, nakoľko dieťa matku má, jej totožnosť je len utajená.[5]

Autor:
Rastislav Bublák,
študent 1. ročníka Mgr. stupňa vš. štúdia,
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta[1]  PAVELKOVÁ, B. Zákon o rodine. Komentár. Praha, C. H. Beck, 2011, 350 s. ISBN 978-80-74003-59-2

[2] HRUŠÁKOVÁ, M. – KRÁLÍČKOVÁ, Z.: Anonymní a utajené mateřství v České republice – utopie nebo realita?, Právní rozhledy 2/2005, str. 53–57

[3] LAZÁR, J. a kol. Občianske právo hmotné, 1. zväzok. Bratislava, IURIS LIBRI,2018, 358 s. ISBN 978-80-89635-35-1 

[4] HRUŠÁKOVÁ, M. – KRÁLIČKOVÁ, Z. – WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo Komentář. Praha, C. H. Beck, 2014, 513 s. ISBN 978-80-7400-503-9

[5] HRUŠÁKOVÁ, M. – KRÁLIČKOVÁ, Z. – WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo Komentář. Praha, C. H. Beck, 2014, 1187 s. ISBN 978-80-7400-503-9  

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 56
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Pasívna vecná legitimácia v spore o vydanie bezdôvodného obohatenia titulom užívania cudzieho pozemku

V prípade užívania cudzieho pozemku bez právneho titulu umiestnením stavby na ňom je pasívne vecne legitimovaným skutočný vlastník stavby ...

Nútené procesné spoločenstvo v konaní, že vec patrí do dedičstva (§ 78 ods. 1 CSP)

V konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, možno považovať za ustálený záver, že až do vyporiadania dedičstva ...

CSP: Absencia odvolacích dôvodov; prípustnosť odstránenia vady odvolania z vlastnej iniciatívy odvolateľa

Treba rozlišovať medzi dopĺňaním odvolacích dôvodov v zmysle § 365 ods. 3 C. s. p. a dopĺňaním odvolania o chýbajúce náležitosti v ...

Dôvody pre prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti (§ 39 ods. 2 CSP)

Ak žalovaný, ktorý žije v obvode iného, ako miestne príslušného súdu navrhne prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti a samotný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Na Slovensku zbankrotovali desaťtisíce ľudí, problémom sú špekulantihttps://ekonomika.sme.sk/c/22197180/na-slovensku-zbankrotovali-desattisice-ludi-problemom-su-spekulanti.html

Inštitút osobného bankrotu doteraz využili na Slovensku desaťtisíce ľudí.

Ombudsmanka predstavila informačného sprievodcu o jej kompetenciáchhttp://www.teraz.sk/slovensko/ombudsmanka-predstavila-informacneho-s/414605-clanok.html

Ombudsmankin informačný sprievodca má ľuďom priblížiť, v akých prípadoch sa môžu ...

Češi opomíjejí závěti. Sepsalo ji jen sedm procent lidí nad 50 lethttps://www.lidovky.cz/domov/jen-sedm-procent-lidi-nad-50-let-sepsalo-zavet-charitativnich-testamentu-pribyva.A190823_174358_ln_domov_form

Více než Češi myslí na závěti i v dalších zemích.

Kandidátov na sudcov ÚS je zatiaľ 11, pribudli P. Kohút a B. Gerberyhttp://www.teraz.sk/slovensko/kandidatov-na-sudcov-us-je-zatial-11/414451-clanok.html

Návrhy na kandidátov sa môžu doručovať do pondelka 26. augusta do 12.00 h. Poslanci parlamentu ...

O post ústavného sudcu má záujem zatiaľ osem uchádzačovhttp://www.teraz.sk/slovensko/o-post-ustavneho-sudcu-ma-zaujem-zat/414303-clanok.html

Návrhy na kandidátov sa môžu doručovať do pondelka 26. augusta do 12.00 h.

Smer-SD chce zrušiť súdne poplatky v pracovnoprávnych sporochhttp://www.teraz.sk/slovensko/smer-sd-chce-zrusit-sudne-poplatky-v/414276-clanok.html

Novela zákona by v prípade úspešného odhlasovania v parlamente mala byť účinná od 1. ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: