TlačPoštaZväčšiZmenši

K možnosti využívať titul advokáta získaný v inom štáte

17.7. 2014, 13:00 |  najpravo.sk

Vrátenie sa do členského štátu, aby sa v ňom vykonávalo povolanie advokáta pod titulom udeleným v inom členskom štáte, nepredstavuje zneužívajúci postup. Pre štátnych príslušníkov Únie je právo zvoliť si členský štát, v ktorom získajú svoj titul, a členský štát, v ktorom budú vykonávať svoje povolanie, súčasťou výkonu základných slobôd zaručených Zmluvami. Tak znie aktuálny verdikt Súdneho dvora EÚ.

Súdny dvor EÚ vo svojom tlačovom komuniké uvádza, že smernica o usadení advokátov [Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/5/ES zo 16. februára 1998 o uľahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia (Ú. v. ES L 77, s. 36; Mim. vyd. 06/003, s. 83)] má za cieľ uľahčiť trvalé vykonávanie právnického povolania (ako samostatnej zárobkovej činnosti alebo v platenom pracovnoprávnom vzťahu) v členskom štáte inom, ako je ten, v ktorom bola získaná odborná kvalifikácia, aj keď toto povolanie možno vykonávať iba pod domovským odborným titulom. Smernica stanovuje, že príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa advokát usadil, ho zaregistruje na základe osvedčenia o jeho registrácii na príslušnom orgáne členského štátu, v ktorom získal titul.

O čo v predmetnom konaní išlo? Po získaní vysokoškolského diplomu v odbore právo v Taliansku získali dvaja talianski štátni príslušníci (páni Angelo Alberto Torresi a Pierfrancesco Torresi) vysokoškolský diplom v odbore právo v Španielsku. Dňa 1. decembra 2011 boli zaregistrovaní ako advokáti do zoznamu Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (Advokátska komora v Santa Cruz de Tenerife, Španielsko). Dňa 17. marca 2012 páni Torresiovci podali na radu komory v Macerate (Taliansko) žiadosť o registráciu v „osobitnej časti zoznamu advokátov“. Táto časť sa týka advokátov, ktorí získali titul udeľovaný v inom členskom štáte ako v Taliansku, ale usadili sa v tejto krajine.

Keďže sa rada komory v Macerate v stanovenej lehote nevyjadrila, podali páni Torresiovci na Consiglio Nazionale Forense (Talianska národná rada advokátskej komory, „CNF“) žaloby na účely rozhodnutia o ich žiadostiach o registráciu. Uvádzajú, že platná právna úprava podmieňuje zápis iba jedinej podmienke, a to predloženiu „dokladu o registrácii na príslušnom orgáne domovského členského štátu“ (v prejednávanej veci Španielske kráľovstvo). Keďže táto podmienka bola v prejednávanej veci splnená, páni Torresiovci sa domnievajú, že majú byť na zoznam zapísaní.

Podľa CNF sa páni Torresiovci nemôžu odvolávať na smernicu o usadení advokátov, ak malo získanie titulu v Španielsku za jediný cieľ vyhnúť sa uplatneniu talianskeho práva upravujúceho prístup k povolaniu a predstavuje z tohto dôvodu zneužitie práva usadiť sa. CNF sa preto Súdneho dvora pýta, si môžu príslušné orgány členského štátu zamietnuť z dôvodu zneužitia práva registráciu v zozname advokátov štátnym príslušníkom tohto členského štátu, ktorí po tom, ako získali vysokoškolský diplom v tomto štáte, odišli do iného členského štátu, aby v ňom získali odbornú kvalifikáciu advokáta, a následne sa vrátili do prvého členského štátu, aby v ňom vykonávali povolanie pod titulom udeleným v druhom štáte (V takom prípade je advokát povinný vykonávať svoju činnosť v hostiteľskom členskom štáte pod domovským odborným titulom, keďže tento titul sa musí zrozumiteľne uvádzať v úradnom jazyku domovského členského štátu tak, aby nedošlo k zámene s profesijným titulom hostiteľského členského štátu.).

V dnešnom rozsudku Súdny dvor na úvod pripomína, že na účely uľahčenia trvalého vykonávania právnického povolania v členskom štáte inom, ako je ten, v ktorom bola získaná odborná kvalifikácia, smernica o usadení advokátov zakladá mechanizmus vzájomného uznávania titulov migrujúcich advokátov, ktorí chcú túto činnosť vykonávať pod domovským označením. Normotvorca Únie mal touto smernicou v úmysle odstrániť rozdiely medzi vnútroštátnymi podmienkami registrácie, ktoré boli pôvodom rozdielov a prekážok voľnému pohybu. Smernica tak vedie k úplnej harmonizácii podmienok na využívanie práva advokátov usadiť sa.

Súdny dvor už rozhodol, že predloženie osvedčenia o registrácii v domovskom členskom štáte je jedinou podmienkou, ktorej sa má podriadiť registrácia dotknutej osoby v hostiteľskom členskom štáte, umožňujúcou mu v ňom vykonávať činnosť na základe domovského odborného titulu (Pozri rozsudky z 19. septembra 2006, Komisia/Luxembursko (vec C-193/05) a Wilson (vec C-506/04). Pozri tiež TK č. 76/06.)

Súdny dvor zdôrazňuje, že právne subjekty sa nemôžu podvodne alebo zneužívajúcim spôsobom dovolávať právnych noriem Únie a že členský štát má právo prijať akékoľvek opatrenia určené na zabránenie tomu, aby sa niektorí z jeho štátnych príslušníkov zneužívajúcim spôsobom odklonili od vnútroštátneho právneho poriadku. V tejto súvislosti Súdny dvor pripomína, že konštatovanie zneužívajúceho postupu vyžaduje existenciu objektívnej okolnosti (cieľ sledovaný právnou úpravou Únie nebol dosiahnutý napriek jej formálnemu dodržaniu) a subjektívnej okolnosti (výskyt úmyslu získať výhodu).

Súdny dvor tým zastáva názor, že právo štátnych príslušníkov Únie zvoliť si členský štát, v ktorom chcú získať svoj titul, a členský štát, v ktorom chcú vykonávať svoje povolanie, je na jednotnom trhu neoddeliteľne späté s výkonom základných slobôd zaručených Zmluvami.

Skutočnosť, že štátny príslušník členského štátu, ktorý získal vysokoškolský diplom v tomto členskom štáte, odišiel do iného členského štátu, aby v ňom získal advokátsky titul, a následne sa vrátil do členského štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, aby v ňom vykonával povolanie advokáta pod odborným titulom udeleným v inom členskom štáte, tak predstavuje jeden z cieľov smernice a nepredstavuje zneužitie práva usadiť sa.

Skutočnosť, že podanie žiadosti o registráciu v zozname advokátov nastalo krátko po získaní odborného titulu v domovskom členskom štáte, takisto nepredstavuje zneužitie práva, pretože smernica nevyžaduje vykonávanie činnosti právnika počas určitého obdobia v domovskom členskom štáte.

Súdny dvor rozhodol že skutočnosť, že štátny príslušník členského štátu po získaní vysokoškolského diplomu odišiel do iného členského štátu, aby v ňom získal odbornú kvalifikáciu advokáta, a následne sa vrátil do členského štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, aby v ňom vykonával povolanie advokáta pod odborným titulom udeleným v inom členskom štáte, nepredstavuje zneužívajúci postup.

Zdroj: SDEÚ
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 747
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Platné postúpenie pohľadávky banky

Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona o bankách upravuje podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre platné postúpenie pohľadávky banky, ktorú ...

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Zaujímavé odkazy

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort spravodlivosti zvažuje ďalšie pozastavenia funkcie sudcovhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-zvazuje-dalsie/435513-clanok.html

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR zvažuje ďalšie dôvody podania návrhov na dočasné ...

YouTube už nebude tolerovať videá s násilím či urážkami, ale udelil aj niekoľko výnimiekhttps://www.webnoviny.sk/youtube-uz-nebude-tolerovat-videa-s-nasilim-ci-urazkami-ale-udelil-aj-niekolko-vynimiek/

Služba YouTube už nebude tolerovať videá, ktoré „niekoho urážajú“ v súvislosti s rasou, ...

Cenu ministra spravodlivosti získal za rok 2019 P. Traubnerhttps://www.teraz.sk/slovensko/cenu-ministra-spravodlivosti-ziskal-za/435508-clanok.html

Cenu ministra spravodlivosti získal za rok 2019 lekár a profesor Pavel Traubner.

Pri online nákupoch je podľa odborníkov na mieste opatrnosťhttps://www.teraz.sk/ekonomika/pri-online-nakupoch-je-podla-odbornik/435462-clanok.html

Nakupovanie v e-shopoch okrem pohodlia prináša pre zákazníkov aj značné bezpečnostné ...

Javorčíková: Súdne prípady sa nedajú paušalizovať, ale môžeme stanoviť lehotu na rozhodnutiehttps://www.webnoviny.sk/javorcikova-sudne-pripady-sa-nedaju-pausalizovat-ale-mozeme-stanovit-lehotu-na-rozhodnutie/

Súdnictvo potrebuje jednotný systém na posudzovanie efektivity práce sudcov.

Ministryně Benešová udělovala vyznamenání za přínos české legislativě. Ocenila i své předchůdcehttps://www.lidovky.cz/domov/ministryne-spravedlnosti-marie-benesova-udelovala-vyznamenani-ocenila-i-sve-predchudce.A191211_151015_ln_domov_ele

U příležitosti 50. výročí vzniku Legislativní rady vlády ČR, poradního orgánu vlády pro ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 10/2019

Justičná revue 10/2019

Časopis pre právnu prax.

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: