TlačPoštaZväčšiZmenši

K možnosti využívať titul advokáta získaný v inom štáte

17.7. 2014, 13:00 |  najpravo.sk

Vrátenie sa do členského štátu, aby sa v ňom vykonávalo povolanie advokáta pod titulom udeleným v inom členskom štáte, nepredstavuje zneužívajúci postup. Pre štátnych príslušníkov Únie je právo zvoliť si členský štát, v ktorom získajú svoj titul, a členský štát, v ktorom budú vykonávať svoje povolanie, súčasťou výkonu základných slobôd zaručených Zmluvami. Tak znie aktuálny verdikt Súdneho dvora EÚ.

Súdny dvor EÚ vo svojom tlačovom komuniké uvádza, že smernica o usadení advokátov [Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/5/ES zo 16. februára 1998 o uľahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia (Ú. v. ES L 77, s. 36; Mim. vyd. 06/003, s. 83)] má za cieľ uľahčiť trvalé vykonávanie právnického povolania (ako samostatnej zárobkovej činnosti alebo v platenom pracovnoprávnom vzťahu) v členskom štáte inom, ako je ten, v ktorom bola získaná odborná kvalifikácia, aj keď toto povolanie možno vykonávať iba pod domovským odborným titulom. Smernica stanovuje, že príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa advokát usadil, ho zaregistruje na základe osvedčenia o jeho registrácii na príslušnom orgáne členského štátu, v ktorom získal titul.

O čo v predmetnom konaní išlo? Po získaní vysokoškolského diplomu v odbore právo v Taliansku získali dvaja talianski štátni príslušníci (páni Angelo Alberto Torresi a Pierfrancesco Torresi) vysokoškolský diplom v odbore právo v Španielsku. Dňa 1. decembra 2011 boli zaregistrovaní ako advokáti do zoznamu Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (Advokátska komora v Santa Cruz de Tenerife, Španielsko). Dňa 17. marca 2012 páni Torresiovci podali na radu komory v Macerate (Taliansko) žiadosť o registráciu v „osobitnej časti zoznamu advokátov“. Táto časť sa týka advokátov, ktorí získali titul udeľovaný v inom členskom štáte ako v Taliansku, ale usadili sa v tejto krajine.

Keďže sa rada komory v Macerate v stanovenej lehote nevyjadrila, podali páni Torresiovci na Consiglio Nazionale Forense (Talianska národná rada advokátskej komory, „CNF“) žaloby na účely rozhodnutia o ich žiadostiach o registráciu. Uvádzajú, že platná právna úprava podmieňuje zápis iba jedinej podmienke, a to predloženiu „dokladu o registrácii na príslušnom orgáne domovského členského štátu“ (v prejednávanej veci Španielske kráľovstvo). Keďže táto podmienka bola v prejednávanej veci splnená, páni Torresiovci sa domnievajú, že majú byť na zoznam zapísaní.

Podľa CNF sa páni Torresiovci nemôžu odvolávať na smernicu o usadení advokátov, ak malo získanie titulu v Španielsku za jediný cieľ vyhnúť sa uplatneniu talianskeho práva upravujúceho prístup k povolaniu a predstavuje z tohto dôvodu zneužitie práva usadiť sa. CNF sa preto Súdneho dvora pýta, si môžu príslušné orgány členského štátu zamietnuť z dôvodu zneužitia práva registráciu v zozname advokátov štátnym príslušníkom tohto členského štátu, ktorí po tom, ako získali vysokoškolský diplom v tomto štáte, odišli do iného členského štátu, aby v ňom získali odbornú kvalifikáciu advokáta, a následne sa vrátili do prvého členského štátu, aby v ňom vykonávali povolanie pod titulom udeleným v druhom štáte (V takom prípade je advokát povinný vykonávať svoju činnosť v hostiteľskom členskom štáte pod domovským odborným titulom, keďže tento titul sa musí zrozumiteľne uvádzať v úradnom jazyku domovského členského štátu tak, aby nedošlo k zámene s profesijným titulom hostiteľského členského štátu.).

V dnešnom rozsudku Súdny dvor na úvod pripomína, že na účely uľahčenia trvalého vykonávania právnického povolania v členskom štáte inom, ako je ten, v ktorom bola získaná odborná kvalifikácia, smernica o usadení advokátov zakladá mechanizmus vzájomného uznávania titulov migrujúcich advokátov, ktorí chcú túto činnosť vykonávať pod domovským označením. Normotvorca Únie mal touto smernicou v úmysle odstrániť rozdiely medzi vnútroštátnymi podmienkami registrácie, ktoré boli pôvodom rozdielov a prekážok voľnému pohybu. Smernica tak vedie k úplnej harmonizácii podmienok na využívanie práva advokátov usadiť sa.

Súdny dvor už rozhodol, že predloženie osvedčenia o registrácii v domovskom členskom štáte je jedinou podmienkou, ktorej sa má podriadiť registrácia dotknutej osoby v hostiteľskom členskom štáte, umožňujúcou mu v ňom vykonávať činnosť na základe domovského odborného titulu (Pozri rozsudky z 19. septembra 2006, Komisia/Luxembursko (vec C-193/05) a Wilson (vec C-506/04). Pozri tiež TK č. 76/06.)

Súdny dvor zdôrazňuje, že právne subjekty sa nemôžu podvodne alebo zneužívajúcim spôsobom dovolávať právnych noriem Únie a že členský štát má právo prijať akékoľvek opatrenia určené na zabránenie tomu, aby sa niektorí z jeho štátnych príslušníkov zneužívajúcim spôsobom odklonili od vnútroštátneho právneho poriadku. V tejto súvislosti Súdny dvor pripomína, že konštatovanie zneužívajúceho postupu vyžaduje existenciu objektívnej okolnosti (cieľ sledovaný právnou úpravou Únie nebol dosiahnutý napriek jej formálnemu dodržaniu) a subjektívnej okolnosti (výskyt úmyslu získať výhodu).

Súdny dvor tým zastáva názor, že právo štátnych príslušníkov Únie zvoliť si členský štát, v ktorom chcú získať svoj titul, a členský štát, v ktorom chcú vykonávať svoje povolanie, je na jednotnom trhu neoddeliteľne späté s výkonom základných slobôd zaručených Zmluvami.

Skutočnosť, že štátny príslušník členského štátu, ktorý získal vysokoškolský diplom v tomto členskom štáte, odišiel do iného členského štátu, aby v ňom získal advokátsky titul, a následne sa vrátil do členského štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, aby v ňom vykonával povolanie advokáta pod odborným titulom udeleným v inom členskom štáte, tak predstavuje jeden z cieľov smernice a nepredstavuje zneužitie práva usadiť sa.

Skutočnosť, že podanie žiadosti o registráciu v zozname advokátov nastalo krátko po získaní odborného titulu v domovskom členskom štáte, takisto nepredstavuje zneužitie práva, pretože smernica nevyžaduje vykonávanie činnosti právnika počas určitého obdobia v domovskom členskom štáte.

Súdny dvor rozhodol že skutočnosť, že štátny príslušník členského štátu po získaní vysokoškolského diplomu odišiel do iného členského štátu, aby v ňom získal odbornú kvalifikáciu advokáta, a následne sa vrátil do členského štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, aby v ňom vykonával povolanie advokáta pod odborným titulom udeleným v inom členskom štáte, nepredstavuje zneužívajúci postup.

Zdroj: SDEÚ
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 695
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozpor dojednania príliš nízkej kúpnej ceny (laesio enormis) s dobrými mravmi

Neprieči sa zákonu, pokiaľ účastníci kúpnej zmluvy v prípade, na ktorý sa nevzťahuje cenová regulácia, dojednajú kúpnu cenu vo výške, ...

Rozpor dojednania príliš nízkej kúpnej ceny (laesio enormis) s dobrými mravmi

Neprieči sa zákonu, pokiaľ účastníci kúpnej zmluvy v prípade, na ktorý sa nevzťahuje cenová regulácia, dojednajú kúpnu cenu vo výške, ...

Včasnosť podania odvolania prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Včasnosť podania odvolania prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort spravodlivosti: Zápis konečného užívateľa výhod je povinnýhttp://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-zapis-konecneh/407548-clanok.html

Subjekty si musia zapísať do neverejnej časti OR SR osobné údaje ako meno, priezvisko, rodné ...

Poslanci od volieb schválili 358 zákonov, 22 v skrátenom konaníhttp://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-od-volieb-schvalili-358-zakon/407467-clanok.html

Exprezident SR Andrej Kiska od posledných parlamentných volieb vetoval poslancom 29 zákonov, 28 z ...

Do voľby kandidátov na sudcov ÚS sa zatiaľ neprihlásil žiaden uchádzahttp://www.teraz.sk/slovensko/do-volby-kandidatov-na-sudcov-us-sa-z/407339-clanok.html

Zákonodarcom sa v doterajších voľbách nepodarilo zvoliť plný počet chýbajúcich ...

Gál: S každým projektom sme sa natrápili, asi najviac so zastavením exekúciíhttps://www.topky.sk/cl/100535/1809327/Gal--S-kazdym-projektom-sme-sa-natrapili--asi-najviac-so-zastavenim-exekucii

Šéf rezortu spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) je najviac spokojný s legislatívou, ktorá ...

Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz o slovenský pas 2933 ľudíhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/519100-zakon-o-statnom-obcianstve-pripravil-doteraz-o-slovensky-pas-2933-ludi/

Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz (od 17. júla 2010 do 9. júla 2019) o slovenský ...

L. Praženková víta, že prezidentka vetovala novelu zákona o sudcochhttp://www.teraz.sk/slovensko/l-prazenkova-vita-ze-prezidentka-v/406962-clanok.html

Prezidentkou vetovaná novela má okrem iného zbaviť sudcov funkcie v prípade ich kandidovania vo ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 3/2019

Zo súdnej praxe 3/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2019

Právny obzor 3/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: