TlačPoštaZväčšiZmenši

„Ex offo“ advokáti budú v trestnom konaní prideľovaní cez počítač náhodným výberom

11.10. 2018, 18:02 |  najpravo.sk

V legislatívnom procese sa v súčasnosti nachádza vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tento zákon by v článku III. mal meniť aj Trestný poriadok, pričom v novelizačnom bode 6 sa navrhuje zmena v znení: V § 40 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „prostredníctvom programového prostriedku schváleného ministerstvom spravodlivosti“.

Celé znenie ustanovenia § 40 ods. 1 Trestného poriadku by po novelizácii malo teda znieť nasledovne:

Ak obvinený nemá obhajcu v prípade, v ktorom ho musí mať, určí sa mu lehota na zvolenie obhajcu. Ak v tejto lehote nebude obhajca zvolený, musí mu byť obhajca bez meškania ustanovený. Obhajcu ustanoví a ustanovenie obhajcu zruší v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie a v konaní pred súdom predseda senátu prostredníctvom programového prostriedku schváleného ministerstvom spravodlivosti.

Dôvody doplnenia legislatívy

Ministerstvo spravodlivosti SR portálu najprávo.sk vysvetlilo, že s cieľom zabezpečenia rovnomerného ustanovovania obhajcov sa navrhuje doplniť odkaz na použitie programového prostriedku schváleného ministerstvom spravodlivosti pri ustanovovaní obhajcov ex offo. "Návrhom sa reaguje na podnety zástupcov advokátov, ktorí poukazujú na prax niektorých súdov, ktoré pri ustanovovaní obhajcov ex offo nepostupujú podľa § 30 ods. 3 Vyhlášky MS SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v zmysle ktorého „pri ustanovovaní obhajcov sa dbá na to, aby boli advokáti ustanovovaní za obhajcov rovnomerne."

Navrhovaná účinnosť je od 1. januára 2019. Návrh zákona bol prerokovaný na 34. schôdzi NR SR  dňa 12. 9. 2018 (prvé čítanie).

Zdroj: Národná rada SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 97
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
ex offo

Systém ešte nefunguje, ešte sa nič negeneruje takže neviem či si túto informáciu niekto nevymyslel a vlastne neporadil ako systém obchádzať. Je pravda, že niektorí sú ustanovovaní viac iný menej. Je tiež pravda, že sú aj skúsenejší a aj veľmi slabí obhajcovia. Férový obhajca robí pre klienta všetko čo sa dá / je to pre neho úkon aj odmena, takže podáva sťažnosti a aj návrhy = robí "problémy"/ a hlavne si chce udržať povesť dobrého advokáta. Skôr je to o vystupovaní advokáta, drzé a arogantné správanie pred súdom nie je príjemné nikomu. Podávať nezmyselné sťažnosti, len aby som mal úkon., ktorý v konečnom dôsledku si klient nakoniec aj zaplatí, je tiež neférové. Ak si niekto myslí, že ex offo je zlatá baňa, no nebude a ani nie je. Čas ukáže či generovanie bude efektívne alebo nebude.

 
DE | 16.10.2018 09:10
 
hm

Účelom novely bolo zabrániť ustanovovaniu tých istých obhajcov dookola, čo je bežná prax súdov a zároveň aj výnosným kšeftom, ktorý podľa môjho názoru deformuje trh, keďže títo obhajcovia dostávajú prácu priamo od súdu. Ak je obhajca vzhľadom na pomer jeho agendy na plnú moc a ex offo od tohto príjmu závislý, tak sa podsúva otázka, do akej miery je nezávislý od súdu a teda aj v mene klienta ochotný "robiť problémy" (tým myslím v rámci zákona uplatňovať práva klienta vo forme podaní, opravných prostriedkov, navrhovania dôkazov a podobne). Okrem aplikačnej praxe a problémov s tým spojených ktorú sú uvedené v diskusii, sa obávam, že sa nič nezmení. Neviem či je to pravda ale počul som že v niekde tento systém obchádzajú tak, že vygenerovaného obhajcu prezvonia zo služobného telefónu s utajeným číslom. V dôsledku toho advokát nestihne zodvihnúť a nemá kam zavolať naspäť a zároveň existuje záznam že mu volali. Potom s odôvodnením, že vygenerovaného advokáta nemohli zastihnúť si aj tak ustanovia koho chcú. Osobne som sa nestretol s tým, že by niekto nechcel byť ustanovovaný. Veď kto nechce byť ustanovovaný, ten sa nenechá zapísať do zoznamu advokátov ex offo, alebo sa nechá vyčiarknuť. Práve naopak, problém je v tom, že sú ustanovovaní stále tí istí advokáti. Systém máme dobre nastavený aj teraz, je to o ľuďoch a pokiaľ budú ľudia chcieť, nebude riadne fungovať žiadny systém. Stačila by efektívnejšia kontrola a vyvodenie zodpovednosti za nedodržiavanie pravidiel a aktuálneho systému prideľovania obhajcov. Pokiaľ chce mať sudca v konkrétnej veci ustanoveného konkrétneho advokáta, tak ho mať bude. Tak to bolo, je aj bude.

 
Miro | 15.10.2018 14:59
 
generovať advokátov ???

Ustanovený obhajca je povinný obhajobu bez meškania prevziať. Zákon neustanovuje formu prevzatia obhajoby. Môže sa tak stať písomne alebo aj konkludentne začatím vykonávania úkonov obhajoby /komentár Tr. por./ Informáciu o tom, že je obhajca ustanovený môže obhajca získať aj ústne /telefonicky/ od orgánu činného v trestnom konaní, od sudcu pre prípravné konanie alebo od predsedu senátu. V týchto prípadoch sa opatrenie - písomná forma do spisu dokladala následne po vykonaní neodkladného úkonu na ktorý bol obhajca prizvaný. Som zvedavá ako budeme ustanovovať obhajcov v týchto prípadoch. Je tu aj ustanovenie obhajcu v tej istej veci aj viackrát. Raz je dôvodu povinnej obhajoby, potom nie je potom zas je. Nie je vyriešené či ustanoviť toho istého obhajcu , ktorý už vo veci raz konal alebo zas budeme generovať ďalšieho. Zbytočne veľa obhajcov v jednom spise. Potom sú aj obhajcovia začínajúci, ktorým jednoducho svedčí prideľovať aspoň zo začiatku kým sa zabehnú jednoduchšie prípady. Niektorí sami žiadajú neustanovovať ich zatiaľ na komplikované kauzy. Jednoducho na ne profesne nedorástli. Sama som zvedavá na používanie ustanovenia v praxi. Môj názor je prideliť na jednotlivé súdy súdnych obhajcov, ktorý by boli ustanovovaný len pre tento súd za paušálnu mesačnú odmenu. Mali by služby ako majú sudcovia. takže nebolo by treba obvolávať obhajcov, ktorý môže a ktorý nie. Boli by navzájom zastupiteľní. Odbúralo by sa aj priznávanie advokátskych trov uznesením. Hlavne cestovné a kadejaké uplatňované náhrady by odpadli. Aj neskoré vyplácanie trov by odpadlo. Aj sťažnosti na vyplácanie a priznávanie trov by neboli. Záujem a takýto výkon advokácie by určite bol, lebo je advokátov veľmi veľa. advokát by bol špecializovaný na trestné právo / tým by sa skvalitnili právne služby/.

 
DE | 15.10.2018 12:04
 
z pohľadu aplixačnej praxe

Pekne to napísal Šamko vo svojom článku z 12.10.2018. V prípade prijatie tejto novely, ak by došlo k obmedzeniu osobnej slobody podozrivej osoby, plynie lehota 48 h. Ak sa jedná o povinnú obhajobu z dôvodu obzvlášť závažný zločin, mladistvý a podobne, tak musí mať obhajcu bez ohľadu na to, či je sobota, nedeľa, sviatok. Z toho vyplýva, že po novele bude musieť byť na každom na súde v 24 h službe nonstop nejaký pracovník, ktorý bude obsluhovať počítač, ktorý bude generovať meno obhajcu. Tomu obhajcovi treba zavolať ihneď vzhľadom na lehoty pri obmedzenej osobnej slobode a vyzvať ho, aby sa dostavili na prvú poradu s obvineným a zúčastnili sa jeho výsluchu ( § 37/1, 4 TP). Ak nezdvíha alebo nemôže prísť, tak sa bude zrejme musieť generovať meno ďalšieho a ďalšieho, až kým sa nenájde ochotný obhajca. Zbytočne sa tým komplikuje súčasný právny stav a predraží sa tým konanie.

 
marek | 13.10.2018 14:03

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Predpoklady vzniku nároku na zaplatenie úrokov z omeškania podľa § 11 ods. 8 zákona 381/2001 Z. z.

Peňažná sankcia v podobe úrokov z omeškania upravená v § 11 ods. 8 zákona č. 381/2001 Z. z. je viazaná na nesplnenie nepeňažnej povinnosti ...

Vyporiadanie investícií na spoločnú vec, právo na zaplatenie náhrady

Pokiaľ počas existencie spoluvlastníctva niektorý zo spoluvlastníkov vynaložil investície na spoločnú vec, má voči ostatným ...

Plnenie jedným z viacerých žalovaných a náhrada trov konania (§ 256 ods. 1 CSP)

Ak je žalobou uplatnený nárok voči viacerým žalovaným, ktorý majú tento nárok plniť spoločne a nerozdielne, potom plnenie poskytnuté ...

Plnenie v splátkach pod stratou výhody splátok. Nemožnosť aplikácie § 122 OZ

Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach pod stratou ich výhody, je určenie doby ich plnenia stanovením splatnosti; nejde o lehotu v zmysle § 122 ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Advokátsky koncipient

Advokátska kancelária JUDr. Alžbety Borikovej so sídlom v Žiline hľadá do svojho kolektívu koncipienta/-ku. Ak máte ...

Hľadám

Paralegal, právny asistent

Hľadám si prácu na právnom oddelení buď v advokátskej kancelárii,samostatného advokáta prípadne leteckej spoločnosti. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

G. Gál: Most-Híd navrhne na ústavného sudcu P. Kresákahttp://www.teraz.sk/slovensko/g-gal-most-hid-navrhne-na-ustavneh/367799-clanok.html

Už vo februári 2019 sa končí funkčné obdobie deviatim z 13 ústavných sudcov.

Radíme: Aj predčasný starobný dôchodca môže pracovaťhttp://www.teraz.sk/ekonomika/radime-aj-predcasny-starobny-docho/367843-clanok.html

Aj predčasný starobný dôchodca môže pracovať a poberať dôchodok, musí však splniť ...

Od januára budúceho roku bude možné vyrábať destiláty aj súkromnehttp://www.teraz.sk/ekonomika/od-januara-buduceho-roku-bude-mozne/367850-clanok.html

Od 1. januára budúceho roku umožňuje zákon okrem tradičného pálenia ovocného kvasu v ...

Za zverejnenie výšky vlastnej mzdy od januára už nič nehrozíhttp://www.teraz.sk/ekonomika/za-zverejnenie-vysky-vlastnej-mzdy-zam/367661-clanok.html

Zamestnávatelia by už podľa odborárov nemali mať možnosť vynútiť si mlčanlivosť ...

Odobrať titul? Krajná možnosť, ale reálnahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/495429-odobrat-titul-krajna-moznost-ale-realna/

Rektori vysokých škôl získajú novú kompetenciu. V prípade plagiátorstva alebo spáchania ...

Prezident nepodpísal novelu zákona o PZ, platiť bude aj bez tohohttp://www.teraz.sk/slovensko/prezident-nepodpisal-novelu-zakona-o-p/367749-clanok.html

Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok (13. 12.) 80 hlasmi opätovne schválili novelu zákona ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2018

Bulletin slovenskej advokácie 11/2018

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

Justičná revue 11/2018

Justičná revue 11/2018

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 10/2018

Bulletin slovenskej advokácie 10/2018

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

Verejné obstarávanie – právo a prax 5/2018

Verejné obstarávanie – právo a prax 5/2018

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2018

Právny obzor 5/2018

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2018

Súkromné právo 5/2018

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: