TlačPoštaZväčšiZmenši

Domáca výroba pálenky

19.11. 2018, 17:30 |  najpravo.sk

Do právneho poriadku SR bola s účinnosťou od 1. januára 2019 zapracovaná možnosť domácej výroby pálenky fyzickými osobami. Udialo sa tak na základe novely zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 467/2002 Z. z.“) a zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 530/2011 Z. z.“) zákonom č. 290/2018 Z. z.

Súkromná výroba destilátu, teda domáca výroba pálenky je rozdelená na splnenie povinností z dvoch osobitných predpisov, a to vo vzťahu k Ministerstvu pôdohospodárstva SR a colným úradom. Plnenie rôznych povinností pri výrobe vlastnej pálenky sprevádza fyzickú osobu už od jeho prvotného zámeru ju vyrábať, samotnú výrobu pálenky a až po ukončenie tejto výroby a celkové skončenie s výrobou pálenky.

Základné požiadavky na domácu výrobu pálenky sú uvedené v zákone č. 467/2002 Z. z., kde sú definované prvé predpoklady výroby pálenky. Zákon č. 467/2002 Z. z. definuje súkromnú výrobu destilátu ako nepodnikateľskú činnosť fyzickej osoby zameranú na výrobu destilátu v súlade so zákon č. 467/2002 Z. z. a zákonom č. 530/2011 Z. z. Domáca výroba pálenky sa viaže len k fyzickej osobe, ktorá:

 • dovŕšila 21 rokov veku,
 • nebola odsúdená za trestný čin nepovolenej výroby liehu a
 • ak bola uznaná vinnou zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo 2 zákona č. 462/2002 Z. z. (ide o znenie ustanovení, ktoré budú účinné od 1.1.2019 a týkajú sa súkromnej výroby destilátu) alebo priestupku podľa § 71 ods. 1 písm. h) až s) zákona č. 530/2011 Z. z. (aj tu ide o znenie ustanovení, ktoré budú účinné od 1.1.2019 a týkajú sa súkromnej výroby destilátu) od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty uplynuli viac ako tri roky.

Za kalendárny rok si môže fyzická osoba domavyrobiť pálenku v objeme najviac 25 l a. (tu sa má za to, že ide o 25 litrov čistého 100% alkoholu, takže pálenky je možné vyrobiť aj viac ako je bežných 25 l objemu), pričom objem výroby najviac 25 l a. sa bude týka aj viacerých fyzických osôb, ktoré spolu žijú v spoločnej domácnosti. To znamená, že nie je rozhodujúci počet fyzických osôb žijúcich v domácnosti, ale množstvo výroby najviac 25 l a. je viazané na túto spoločnú domácnosť. Takto bude možné vyrobiť destilát, resp. pálenku obsahujúcu menej ako 86 objemových percent etylalkoholu, a to v určenom najviac 100-litrovom certifikovanom destilačnom zariadení, a to len v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby alebo v mieste, kde sa nachádza ovocný sad alebo záhrada v užívaní tejto fyzickej osoby. Na domácu výrobu pálenky je možné použiť zásadne ovocie z vlastnej pestovateľskej činnosti, surovinu pochádzajúcu z ovocia z vlastnej pestovateľskej činnosti alebo med z vlastnej produkcie. Na výrobu pálenky nebude teda možné používať nakúpené suroviny z cudzích zdrojov. Doma vyrobená pálenka nebude môcť byť predmetom žiadneho predaja ani iného uvádzania na trh, ale môže byť jedine predmetom vlastnej spotreby fyzickej osoby alebo viacerých fyzických osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Po definovaní základných požiadaviek na domácu výrobu pálenky nasledujú povinnosti, ktoré si treba splniť voči Ministerstvu pôdohospodárstva SR. Nadobudnutie destilačného zariadenia je fyzická osoba povinná oznámiť formou samostatného Oznámenia spomenutému ministerstvu do 15 dní od jeho nadobudnutia, pričom prílohou tohto oznámenia bude aj čestné vyhlásenie o tom, že fyzická osoba spĺňa podmienky domácej výroby pálenky (na doplnenie uvádzame, že takéto isté čestné vyhlásenie bude treba predložiť podľa § 49 ods. 1 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z. aj colnému úradu). Oznámenie bude musieť obsahovať:

 • meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu,
 • druh destilačného zariadenia a výrobné číslo destilačného zariadenia, ak ho má destilačné zariadenie pridelené,
 • dátum nadobudnutia destilačného zariadenia,
 • adresu miesta, na ktorom sa destilačné zariadenie nachádza.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR do 30 dní od doručenia Oznámenia toto zaeviduje a pridelí fyzickej osobe evidenčné číslo a vydá jej písomné potvrdenie o držbe destilačného zariadenia. V súvislosti s uvedeným potvrdením vzniká  fyzickej osobe povinnosť bezodkladne oznamovať skutočnosti, ktoré uviedla v oznámení o nadobudnutí destilačného zariadenia a navyše musí oznamovať skutočnosť odsúdenia za trestný čin nepovolenej výroby liehu a/alebo uznania viny zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo 2 zákona č. 467/2002 Z. z. alebo priestupku podľa § 71 ods. 1 písm. h) až s) zákona č. 530/2011 Z. z.

Zákon č. 467/2002 Z. z. upravuje aj päť predpokladov, kedy Ministerstvo pôdohospodárstva SR vymaže fyzickú osobu z evidencie súkromných výrobcov destilátu a pokiaľ už raz takáto fyzická osoba bola vymazaná z tejto evidencie, tak opätovne ju možno zaradiť do tejto evidencie najskôr ažpo uplynutí 3 rokov od vykonania výmazu.

Zamestnanci Ministerstva pôdohospodárstva SR majú podľa zákona č. 467/2002 Z. z. oprávnenie vstupovať do priestorov, kde sa nachádza destilačné zariadenie. Takýmito priestormi však môžu byť aj obydlia fyzických osôb, keďže tie bývajú spravidla miestom trvalého pobytu fyzickej osoby. Zamestnanci Ministerstva pôdohospodárstva SR majú však v súlade so zákonom č. 467/2002 Z. z. aj ďalšie oprávnenia týkajúce sa domácej výroby pálenky ako je napr.: vyžiadanie si dokladov a informácií preukazujúcich splnenie podmienok domácej výroby pálenky na základe podmienok, za ktorých bolo vydané povolenie. Vynútiteľnosť dodržiavania povinností pri domácej výrobe pálenky zo zákona č. 467/2007 Z. z.je zabezpečená formou ukladania pokút za priestupkydefinované v § 13a v rozpätí od 100 eur do 3 000 eur.

Samostatné povinnosti a oprávnenia colných úradov súvisiace s domácou výrobou pálenky sú upravené v zákone č. 530/2011 Z. z. Bez existencie potvrdenia o držbe destilačného zariadenia vydaného Ministerstvom pôdohospodárstva SR nemožno konať pred colným úradom a ani začať s výrobou pálenky, nakoľko posledné slovo pri domácej výrobe pálenky majú podľa zákona č. 530/2011 Z. z. colné úrady. Povinnosti, ktoré ukladá zákon č. 530/2011 Z. z. sú však častokrát duplicitné ako v zákone č. 467/2002 Z. z., čo vytvára bariéru značnej administratívnej záťaže, pričom by stačilo elektronické prepojenie Ministerstva pôdohospodárstva SR s colnými úradmi a naopak, kde by si tieto dva štátne orgány vymenili informácie, údaje a podklady, ktoré je treba k domácej výrobe pálenky.

Zákon č. 530/2011 Z. z. v ustanoveniach, ktoré sa týkajú sadzby dane a výpočtu dane uvádza, že: „základom dane je lieh, ktorým je destilát vyrobený súkromnou výrobou destilátu, je celkové množstvo liehu, ktoré je súkromný výrobca destilátu oprávnený vyrobiť podľa osobitného predpisu.“ Zákon č. 530/2011 Z. z. teda vo svojich ustanovenia odkazuje na množstvo pálenky definované zákonom č. 467/2002 Z. z. v objeme najviac 25 l a.

Pokiaľ chce fyzická osoba po splnení povinnosti podľa zákona č. 467/2002 Z. z. začať s výrobou pálenky, tak je povinná požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie súkromných výrobcov destilátu a o vydanie potvrdenia o evidencii. To znamená, že nestačí žiadať len o zaradenie do spomenutej evidencie, ale treba požiadať aj o vydanie potvrdenia o evidencii, pričom by malo byť samozrejmosťou, že pokiaľ fyzická osoba požiada o zaradenie do evidencie, tak by jej mal colný úrad automaticky vydať potvrdenie o evidencii. Zákon č. 530/2011 Z. z. určuje samostatne lehotu, v ktorej musí fyzická osoba požiadať o zaradenie do evidencie a vydanie potvrdenia, a to najneskôr do 15 dní od obdržania potvrdenia o držbe destilačného zariadenia vydaného Ministerstvom pôdohospodárstva SR. Žiadosť v podstate obsahuje tie isté požiadavky ako už fyzická osoba musela oznámiť Ministerstvu pôdohospodárstva SR, keď žiadala o vydanie potvrdenia o držbe destilačného zariadenia, a to:

 • meno a priezvisko, trvalý pobyt,
 • druh destilačného zariadenia, výrobné číslo destilačného zariadenia, ak ho má destilačné zariadenie pridelené,
 • dátum nadobudnutia destilačného zariadenia,
 • adresu miesta, na ktorom sa destilačné zariadenie nachádza.

Navyše treba k žiadosti o zaradenie do evidencie a vydanie potvrdenia priložiť:

 • potvrdenie o držbe destilačného zariadenia, ktoré vydalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR,
 • technickú dokumentáciu alebo nákres destilačného zariadenia s dokladom o certifikácii destilačného zariadenia akreditovaným certifikačným orgánom certifikujúcim výrobky s vyznačením miest, na ktoré colný úrad priloží uzávery tak, aby sa zabránilo použitiu destilačného zariadenia bez povolenia colného úradu,
 • čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky súkromnej výroby destilátu podľa zákona č. 467/2002 Z. z. (ide o to isté čestné vyhlásenie, ktoré musela už fyzická osoba predložiť Ministerstvu pôdohospodárstva SR, keď žiadala o vydanie potvrdenia o držbe destilačného zariadenia).

Colné úrady pred zaradením do evidencie súkromných výrobcov destilátu a vydaním potvrdenia musia preveriť údaje spomenuté vyššie v žiadosti, pričom ide o tie isté údaje, ktoré už boli raz oznámené a preverené Ministerstvom pôdohospodárstva SR. Navyše však musia porovnať technickú dokumentáciu alebo nákres destilačného zariadenia so skutkovým stavom. Toto znamená, že zamestnanci colného úradu pôjdu fyzicky skontrolovať, kde sa destilačné zariadenie u fyzickej osoby v skutočnosti nachádza a stotožnia ho s technickou dokumentáciou alebo nákresom destilačného zariadenia formou porovnania papierovej dokumentácie a samotného destilačného zariadenia. Pokiaľ sa preverenie ukáže ako pravdivé, colný úrad zaeviduje fyzickú osobu do evidencie súkromných výrobcov destilátu a vydá potvrdenie o zaradení do evidencii do 30 od obdržania žiadosti.

Colné úrady však majú v súlade so zákonom č. 530/2011 Z. z. osobitnú povinnosť spočívajúcu zabezpečení destilačného zariadenia colnou uzáverou za účelom eliminovania nezákonnej výroby pálenky bez povolenia colného úradu. Colnou uzáverou sa v podstate rozumie umiestnenie olovenej plomby na oceľovom drôtiku, ktorú bežne používajú colné úradu na plombovanie napr. kamiónov, a to najneskôr v deň vydania potvrdenia o zaradení do evidencie. Poškodenie alebo odstránenie colných uzáver a zasahovanie do usporiadania destilačného zariadenia je výslovne zakázané. Dokonca fyzická osoba je povinná zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu alebo odstráneniu colných uzáver a aby nedošlo k zasahovaniu do usporiadania destilačného zariadenia.

Pokiaľ chce fyzická osoba začať s domácou výrobou pálenky, tak je povinná najneskôr tri pracovné dni pred dátumom výroby doručiť colnému úradu na určenom tlačive oznámenie o výrobe destilátu, ktoré vydá v príslušnej vyhláške Ministerstvo financií SR. V oznámení fyzická osoba uvedie:

 • miesto, dátum a čas výroby destilátu, pričom dátum výroby destilátu nemôže byť dňom pracovného pokoja,
 • druh ovocia a množstvo kvasu pochádzajúceho z tohto ovocia, alebo množstvo medoviny, z ktorých sa má destilát vyrobiť,
 • predpokladané celkové množstvo vyrobeného destilátu v litroch,
 • predpokladané množstvo vyrobeného liehu v l a.

Po doručení spomenutého oznámenia na colný úrad, ten je povinný najneskôr v deň uvedený v oznámení ako dátum výroby pálenky povoliť výrobu, teda použitie destilačného zariadenia odstránením colných uzáver, a to len na dobu nevyhnutnú na výrobu pálenky. O tejto skutočnosti colný úrad spíše úradný záznam. Dobu na, ktorú bolo povolené použitie destilačného zariadenia colný úrad stráži, nakoľko po jej uplynutí opäť zabezpečí destilačné zariadenie proti nepovolenému použitiu colnou uzáverou. Pokiaľ fyzická osoba v príslušnom kalendárnom roku vyrobila pálenku už v objeme najviac 25 l a., tak colný úrad nepovolí ďalšiu výrobu formou neuvoľnenia colných uzáver z destilačného zariadenia. Pálenka vyrobená doma, tak isto ako to platí pri zákone č. 467/2002 Z. z., nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh.

Na výrobu domácej pálenky je naviazaná aj povinnosť viesť evidenciu vyrobeného destilátu, a to dokonca samostatne podľa dní a osobitne podľa druhu vyrobenej pálenky s uvedením množstva vyrobenej pálenky v litroch a množstva vyrobeného liehu v l a.

Doma vyrobená pálenka je zaťažená zníženou sadzbou dane, ktorá jepodľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. momentálne vo výške  540 eur na hl a. Pre fyzickú osobu, ktorá vyrobila pálenku je naviazaná aj daňová povinnosť, ktorá vzniká dňom prvého uvoľnenia colných uzáver z destilačného zariadenia a platiteľom dane je fyzická osoba, ktorá vyrobila pálenku. Na vznik daňovej povinnosti je naviazaná aj povinnosť podať daňové priznanie, a to najneskôr do troch pracovných dní od jej vzniku, pričom v tejto lehote treba zaplatiť aj daň.

Na fyzickú osobu, ktorá má vydané potvrdenie o zaradení do evidencie súkromných výrobcov destilátov je naviazaná navyše aj oznamovacia povinnosť voči colnému úradu, ktorá spočíva v bezodkladnom oznámení skutočnosti, že už nemá v držbe destilačné zariadenia a tiež akúkoľvek zmenu údajov, ktoré boli v uvedené v žiadosti o zaradenie do evidencie výrobcu destilátu a vydania potvrdenia o zaradení do evidencie. Rovnako je treba bezodkladne oznámiť aj to, že fyzická osoba bola odsúdená za trestný čin nepovolenej výroby liehu alebo aj skutočnosť uznania viny z dopustenia sa z priestupku podľa § 71 ods. 1 písm. h) až s) zákona č. 530/2011 Z. z. alebo priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo 2 zákona č. 467/2002 Z. z.

Zákon č. 530/2011 Z. z.  upravuje aj niekoľko situácií kedy colný úrad vymaže domáceho výrobcu pálenky z evidencie súkromných výrobcov destilátu a ak príde k výmazu, tak novú žiadosť o zaradenie do evidencie súkromných výrobcov destilátu je opätovne možno podať najskôr po uplynutí troch rokov od vykonania výmazu.

Colné úrady majú kedykoľvek priznané právo v rámci výkonu daňového dozoru a daňovej kontroly na poskytnutie súčinnosti nevyhnutnej na uskutočnenie daňového dozoru a daňovej kontroly. Povinnosť dodržiavať ustanovenia zákona č. 530/2011 Z. z. vo vzťahu k domácej výrobe pálenky je vynútiteľná pod hrozbou možného ukladania pokút za priestupky od 100 eur do 3 000 eur.

Domáca výroba pálenky je v podmienkach Slovenskej republiky pomerne rozsiahlo a zložito definovaná, nakoľko existuje oprávnená požiadavka Ministerstva pôdohospodárstva SR a colných úradov mať pod kontrolou akékoľvek nakladanie s destilačnými zariadením alebo so samotnou pálenkou. Na základe súčasného znenia ustanovení zákona č. 467/2002 Z. z. a zákona č. 530/2011 Z. z., hlavne vo vzťahu k podmienkam výroby domácej pálenky, podávania daňového priznania, platenia dane, vstupu štátnych orgánov aj do obydlí fyzických osôb, plnenie rôznych oznamovacích povinností, nemožno predpokladať, že zámer zákonodarcu umožniť domácu výrobu pálenky fyzickým osobám, ohrozí prevádzkovateľov pestovateľských páleníc ovocia, nakoľko v týchto páleniciach môže aj dnes fyzická osoba si nechať vypáliť pálenku bez akýchkoľvek legislatívnych prekážok, plnenia rôznych povinností, podávania daňových priznaní a platenia dane, a to navyše až na množstvo 43 l a. a rovnako so zníženou sadzbou dane.

Autori:
JUDr. Rastislav Vysocký, LL.M.
JUDr. Maroš Prosman

Kontakt:
Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

Plynárenská 1
821 09 Bratislava
IČO: 36 865 281
e-mail: rastislav.vysocky@ppak.sk, maros.prosman@ppak.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 47
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Predpoklady vzniku nároku na zaplatenie úrokov z omeškania podľa § 11 ods. 8 zákona 381/2001 Z. z.

Peňažná sankcia v podobe úrokov z omeškania upravená v § 11 ods. 8 zákona č. 381/2001 Z. z. je viazaná na nesplnenie nepeňažnej povinnosti ...

Vyporiadanie investícií na spoločnú vec, právo na zaplatenie náhrady

Pokiaľ počas existencie spoluvlastníctva niektorý zo spoluvlastníkov vynaložil investície na spoločnú vec, má voči ostatným ...

Plnenie jedným z viacerých žalovaných a náhrada trov konania (§ 256 ods. 1 CSP)

Ak je žalobou uplatnený nárok voči viacerým žalovaným, ktorý majú tento nárok plniť spoločne a nerozdielne, potom plnenie poskytnuté ...

Plnenie v splátkach pod stratou výhody splátok. Nemožnosť aplikácie § 122 OZ

Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach pod stratou ich výhody, je určenie doby ich plnenia stanovením splatnosti; nejde o lehotu v zmysle § 122 ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Ponúkam brigádu pre študentku/-ta 2. a vyššieho ročníka práva

Advokátska kancelária so sídlom v Bratislave hľadá záujemkyne a záujemcov, a to študentov/-tky 2. až 3. ročníka právnickej ...

Hľadám

Paralegal, právny asistent

Hľadám si prácu na právnom oddelení buď v advokátskej kancelárii,samostatného advokáta prípadne leteckej spoločnosti. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort dopravy: Zmeny v taxislužbe odstraňujú nerovnaké podmienkyhttp://www.teraz.sk/ekonomika/rezort-dopravy-zmeny-v-taxisluzbe-odst/367202-clanok.html

Od apríla budúceho roka sa zjednodušuje podnikanie v taxislužbe.

Komora učiteľov: V návrhu zákona o pedagógoch nezohľadnili výhradyhttps://domov.sme.sk/c/22008809/komora-ucitelov-v-navrhu-zakona-o-pedagogoch-nezohladnili-vyhrady.html

Podľa učiteľov zákon od začiatku nebol ničím reformným ani novým.

Štát chce zamedziť zneužívaniu strelných zbraníhttp://www.teraz.sk/slovensko/stat-chce-zamedzit-zneuzivaniu-stre/367251-clanok.html

Skrátiť chce napríklad dobu platnosti zbrojného preukazu z 10 na 5 rokov.

Dekriminalizácia drog stroskotala na nereálnom návrhu, skritizoval minister Gál návrh Žitňanskejhttps://www.webnoviny.sk/dekriminalizacia-drog-stroskotala-na-nerealnom-navrhu-skritizoval-minister-gal-navrh-zitnanskej/

Čiastočná dekriminalizácia návykových látok, ktorá je aj v Programovom vyhlásení vlády ...

Manipulace dítěte je trestný čin. Otec využil času se synem ke štvaní proti matce

Málo se ví, že i manipulace potomkem při rozvodovém řízení může spadat pod trestný čin ...

Cenu za významný prínos v oblasti ľudských práv získal M. Vašečkahttp://www.teraz.sk/slovensko/cenu-za-vyznamny-prinos-v-oblasti-lu/367066-clanok.html

Vašečka sa venuje výskumom spoločnosti, je odborníkom na migračnú a rómsku problematiku.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2018

Bulletin slovenskej advokácie 11/2018

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

Justičná revue 11/2018

Justičná revue 11/2018

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 10/2018

Bulletin slovenskej advokácie 10/2018

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

Verejné obstarávanie – právo a prax 5/2018

Verejné obstarávanie – právo a prax 5/2018

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2018

Právny obzor 5/2018

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2018

Súkromné právo 5/2018

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: