TlačPoštaZväčšiZmenši

Ďalšie uvoľňovanie koronaopatrení na súdoch, vo väzenstve aj na ministerstve spravodlivosti

3.6. 2020, 17:35 |  najpravo.sk

​Vzhľadom na pokračujúce uvoľňovanie opatrení v súvislosti s  koronavírusom sa súdy vracajú do režimu ako pred koronakrízou. Znamená to opätovné štandardné otvorenie podateľní, informačných centier na súdoch ako aj poskytovanie všetkých ostatných služieb. Rovnako sú sprístupnené pojednávania pre verejnosť, pri dodržaní potrebných epidemiologických opatrení. Aktualizované opatrenia sa netýkajú len súdov, ale tiež  probačných a mediačných úradníkov, Zboru väzenskej a justičnej stráže aj samotného ministerstva. Opatrenia sú platné od 2. júna 2020. Ich kompletné znenie nájdete nižšie.

Zhromažďovanie osôb pred pojednávacími miestnosťami

Podľa aktualizovaných opatrení a pri dodržaní odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) fungujú už na súdoch v štandardnom režime pre verejnosť podateľne, informačné centrá, pokladne či vyššie overovanie listín. Pri vstupe do objektov súdu sa meria telesná teplota, ak to umožňujú dostupné technické prostriedky. Musí byť zabezpečená dezinfekcia rúk, v priestoroch súdov je nutné nosiť rúško, sušiče rúk majú byť nahradené papierovými utierkami. Pri pojednávaní musí byť zabezpečený rozostup osôb aspoň dva metre a musí byť tiež zabezpečené aj dostatočné vetranie priestorov. Takisto treba dbať na riadny časový odstup medzi jednotlivými pojednávaniami, aby nedochádzalo pred pojednávacou miestnosťou k zhromažďovaniu osôb.

Prítomnosť médií na pojednávaniach

Pokiaľ to situácia umožňuje, na pojednávaní sa môžu zúčastniť médiá. Ak kapacita pojednávacej miestnosti neumožňuje účasť na pojednávaní všetkých osôb, ktoré o to prejavia záujem, má byť umožnená účasť zástupcom médií najmä s celoštátnou pôsobnosťou.

Video prenosy namiesto eskorty

Zároveň sa odporúča v trestnom konaní v maximálnej možnej miere využívať video-konferenčné zariadenia pri vykonávaní výsluchu odsúdenej osoby namiesto eskortu odsúdených.

Vychádzky mimo ústavu

Uvoľňovanie opatrení sa týka aj Zboru väzenskej a justičnej stráže. Vo vzťahu k väzneným osobám sa povoľuje udeľovanie vychádzok mimo ústavu, na základe individuálneho zváženia je už možné  využívať disciplinárnu odmenu mimoriadneho voľna, povoliť prevádzku posilňovní a čitární, povoliť kultúrno-osvetovú, záujmovú aj športovú činnosť aj s participáciou externých subjektov. Na základe rozhodnutia ministerky spravodlivosti je obnovená povinnosť riaditeľov podávať návrhy na podmienečné prepustenie s nariadenou technickou kontrolou a premenu zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia.

Prioritu majú obmedzenia v súvislosti s domácim násilím

Probační a mediační úradníci majú v zmysle aktualizovaných opatrení upriamiť pozornosť na prípady, v ktorých boli uložené povinnosti a obmedzenia v súvislosti s domácim násilím a overovať ich dodržiavanie a priebeh prípadu aj kontaktom s poškodenou osobou/obeťou. Takisto majú individuálne prehodnocovať prípady trestov povinnej práce v situácii, keď odsúdený nevykonával trest z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 na strane poskytovateľa práce.

Ministerstvo zabezpečuje všetky činnosti úradu

Uvoľňovanie opatrení sa dotklo aj samotného ministerstva spravodlivosti. Opäť sú zabezpečené všetky činnosti úradu, vrátane všetkých služieb pre verejnosť – podateľňa, informačné centrum, pokladňa či vyššie overovanie listín, samozrejme, pri dodržaní aktuálnych opatrení ÚVZ. 


 

OPATRENIA PRE REZORT SPRAVODLIVOSTI PLATNÉ OD 2. JÚNA 2020

OPATRENIA PRE SÚDY

 • Zabezpečiť všetky činnosti súdu v zmysle príslušných právnych predpisov, vrátane všetkých služieb pre verejnosť (podateľňa, informačné centrum, pokladňa, vyššie overovanie listín a pod.), pri dodržaní príslušných aktuálnych opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a s obmedzeniami z nich vyplývajúcich.
 • Uskutočňovať pojednávania v nevyhnutnom rozsahu v súlade s ustanoveniami § 3 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z., teda s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu riadne uskutočňovať pojednávania (t. j. vo všetkých veciach) a pri ich uskutočnení dodržiavať aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva č. OLP/4085/2020 zo dňa 19. mája 2020 (resp. opatrenia, ktoré ho aktualizuje a/alebo nahradí), ktorým sa aktuálne ukladajú pri konaní zasadnutí a schôdzí štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy nasledujúce povinnosti: 
  • pri zasadnutiach a schôdzach za prítomnosti verejnosti zabezpečiť v týchto priestoroch dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení, vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,
  • zabezpečiť pri vstupe do budovy súdu oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
  • zaistiť tam, kde to umožňujú dostupné technické prostriedky, meranie telesnej teploty určeným osobám pri vstupe do objektov súdov,
  • zaistiť pri vstupe do budovy súdu dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
  • zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objektoch súdov,
  • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk) a nahradiť ich papierovými utierkami,
  • zákaz podávania rúk,
  • dodržiavať vzdialenosť osôb minimálne 2 m,
  • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
  • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

​​Teda, pri uskutočnení pojednávaní dbať na riadny časový odstup pojednávaní, aby pred pojednávacou miestnosťou nedochádzalo k zhromažďovaniu osôb na vzdialenosť menšiu ako 2 m, obmedziť kapacitu pojednávacej miestnosti tak, aby bola zabezpečená vzdialenosť medzi osobami najmenej 2 m (ak s ohľadom na uvedené kapacita pojednávacej miestnosti neumožňuje účasť na pojednávaní všetkých osôb, ktoré o to prejavia záujem, umožniť účasť zástupcom médií najmä s celoštátnou pôsobnosťou).

 • Za účelom minimalizácie eskort odsúdených je v trestnom konaní potrebné v maximálnej možnej miere využívať video-konferenčné zariadenia pri vykonávaní výsluchu odsúdenej osoby.​

OPATRENIA PRE ÚRAD MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR

 

 • Zabezpečiť všetky činnosti úradu v zmysle príslušných právnych predpisov, vrátane všetkých služieb pre verejnosť (podateľňa, informačné centrum, pokladňa, vyššie overovanie listín a pod.), pri dodržaní príslušných aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva a s obmedzeniami z nich vyplývajúcich. 
 • Zvážiť uskutočnenie školení, a služobných a pracovných ciest.
 • Generálni riaditelia a riaditelia samostatných odborov: riadiť individuálne, v rámci svojej kompetencie, organizáciu práce na príslušnom útvare tak, aby bol vždy zabezpečený chod organizačného útvaru; ak to povaha práce dovoľuje, je možné schváliť zamestnancovi aj home office alebo neprítomnosť vyhodnotiť ako prekážku v práci.
 • Zariadenia ministerstva v Omšení a Justičná akadémia v Omšení vykonávajú nariadenú izoláciu osôb v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19. 

OPATRENIA PRE PROBAČNÝCH A MEDIAČNÝCH ÚRADNÍKOV

 • ​Postupovať (primerane) v zmysle opatrení pre súdy. 
 • Pri vykonávaní úkonov v zmysle príslušných právnych predpisov upriamiť pozornosť na prípady, v ktorých boli uložené povinnosti a obmedzenia v súvislosti s domácim násilím a overovať ich dodržiavanie a priebeh prípadu aj kontaktom s poškodenou osobou/obeťou – o  vykonaných úkonoch vyhotoviť úradný záznam z každého telefonátu a v prípade zistených porušovaní/pokračovaní v domácom násilí túto skutočnosť konzultovať s vedúcim oddelenia probácie a mediácie a informovať príslušného sudcu/prokurátora.
 • Individuálne prehodnotiť prípady trestov povinnej práce, a ak odsúdený nevykonáva trest z dôvodu prekážok – prijatých opatrení vo vzťahu k riziku šírenia ochorenia COVID-19 na strane poskytovateľa práce, po predchádzajúcej konzultácii s poskytovateľom práce vyhotoviť priebežnú správu pre sudcu s informáciou o tejto skutočnosti s návrhom na zváženie  prerušenia výkonu trestu pri zohľadnení počtu nevykonaných hodín trestu a zvyšku lehoty na jeho vykonanie.
 • Po prijatí pokynu alebo žiadosti na vykonanie preskúmania splnenia materiálno-technických podmienok (predbežné šetrenie) vo forme miestneho zisťovania v obydlí alebo časť takéhoto pokynu alebo žiadosti, ktorá sa týka miestneho zisťovania v obydlí, oznámiť túto skutočnosť vedúcemu oddelenia probácie a mediácie a overiť pohovorom na diaľku s dotknutými osobami podmienky v obydlí z hľadiska miery rizika šírenia nákazy prostredníctvom príslušného dotazníka a v prípade, že takéto riziko na základe získaných informácií nemožno považovať za minimálne, oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu telefonicky alebo e-mailom tomu, kto takýto pokyn alebo žiadosť vydal. 

OPATRENIA PRE ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE

 • ​Opatrenia vo vzťahu k zaobchádzaniu s väznenými osobami:
  • ​povoliť udeľovanie vychádzok mimo ústavu,
  • na základe individuálneho zváženia umožniť využívanie disciplinárnej odmeny mimoriadneho voľna na opustenie ústavu a inštitútu opustenia ústavu,
  • povoliť realizáciu vzdelávania, kultúrno-osvetovej činnosti, záujmovej činnosti a športovej činnosti aj s participáciou externých subjektov, 
  • povoliť prevádzku posilňovní, čitární a iných miestností na realizáciu kolektívnych činností,
  • na základe rozhodnutia ministerky spravodlivosti SR s účinnosťou od 2. júna 2020 obnoviť povinnosť riaditeľov podávať návrhy na podmienečné prepustenie s nariadenou technickou kontrolou a premenu zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia.
 • ​Ďalšie navrhované opatrenia:
  • ​stravovanie príslušníkov a zamestnancov zboru zabezpečovať v zariadeniach hromadného stravovania (v jedálňach) za dodržania nevyhnutne potrebných opatrení (nosenie tvárového rúška, umývanie a dezinfekcia rúk, vzdialenosť medzi stravníkmi alebo stolmi aspoň 2 metre, maximálne 2 osoby za jedným stolom...),
  • povoliť prevádzku posilňovní pre príslušníkov a zamestnancov zboru,
  • s účinnosťou od 1. júla obnoviť vykonávanie generálnych prehliadok a preskúšanie služobných psov na udelenie/obhájenie  príslušnej kategórie,
  • realizovať krátkodobé (2 – 3 týždňové) odborné vzdelávacie kurzy s fyzickou prítomnosťou frekventantov a lektorov za dodržania pravidiel ustanovených hlavným hygienikom SR,
  • dlhodobé vzdelávanie (12 týždňov) určené na získanie základného policajného vzdelania realizovať kombinovanou formou. Teoretická časť sa bude realizovať individuálnym štúdiom a konzultáciami prostredníctvom video hovorov a regionálnymi školeniami za účasti lektorov z Inštitútu vzdelávania zboru. Praktická časť vzdelávania bude realizovaná vo vonkajších priestoroch strelnice Leopoldov (nácvik streľby, sebaobrany, použitia donucovacích prostriedkov a poradovej prípravy).

Zdroj: MS SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 24
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odmietnutie súdu vymenovať určitú osobu za poručníka len z dôvodu jej zadlženia

Prekážkou pre ustanovenie fyzickej osoby za poručníka maloletého dieťaťa nemôže byť samotné zadlženie tejto osoby bez zohľadnenia ...

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O post ústavného sudcu sa uchádza deväť kandidátovhttps://www.teraz.sk/slovensko/o-post-ustavneho-sudcu-sa-uchadza-dev/479808-clanok.html

O post sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR sa uchádzajú deviati kandidáti.

Hodnotiaca správa EÚ: Slováci najmenej veria v nezávislosť súdovhttps://www.teraz.sk/zahranicie/hodnotiaca-sprava-o-sudnictve-v-eu-s/479785-clanok.html

Európska komisia (EK) v piatok zverejnila porovnávací prehľad EÚ o súdnictve za rok 2020, ...

GDPR: Môže vás zamestnávateľ nútiť mať vašu fotku na webe firmy?https://uzitocna.pravda.sk/spotrebitel/clanok/556881-gdpr-moze-vas-zamestnavatel-nutit-mat-vasu-fotku-na-webe-firmy/

Viete vôbec, čo presne znamená dnes tak často používaná skratka GDPR?

Eurobarometer: Slováci poznajú pojem občan EÚ aj svoje práva v Úniihttps://www.teraz.sk/slovensko/eurobarometer-slovaci-poznaju-pojem-o/479773-clanok.html

Rastie aj počet Európanov, ktorí vedia, čo robiť, keď sa nedodržiavajú ich práva ako ...

M. Kolíková chce zrušiť sudcovskú imunitu, nechce trestať právny názorhttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-chce-zrusit-sudcovsku-i/479715-clanok.html

Kolíkovej legislatívne zámery sú súčasťou balíka, ktorý má zreformovať a očistiť ...

Študenti probácie a mediácie budú praxovať na súdoch na východe SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/studenti-probacie-a-mediacie-budu-pr/479706-clanok.html

Probační a mediační úradníci na súdoch budú študentov školiť aj vo väzenstve.

Nové časopisy

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: