TlačPoštaZväčšiZmenši

184/2011 Z. z. ZÁKON, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike...

28.6. 2011, 16:50 |  Edmund Horváth

ZÁKON

z 1. júna 2011, č. 184/2011 Z. z. 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písm. a) a v ods. 2 sa vypúšťa odkaz na poznámku pod čiarou 1.

2. V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová "pre odberateľa alebo konečného spotrebiteľa".

3. § 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Predmetom podnikania podľa tohto zákona nie je
a) výroba tepla, výroba tepla a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre vlastné využitie,
b) výroba tepla, výroba tepla a rozvod tepla alebo rozvod tepla vykonávané právnickými osobami, ktoré vznikli podľa osobitného predpisu.1)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
"1) § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.".

4. V § 2 sa vypúšťa písmeno r).

Doterajšie písmeno s) sa označuje ako písmeno r).

5. V § 3 ods. 5 sa číslo "15" nahrádza číslom "30".

6. V § 5 odsek 7 znie:
"(7) Fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba doloží k žiadosti podľa odseku 2 okrem dokladov uvedených v odsekoch 4 a 6 aj
a) záväzné stanovisko obce o súlade požadovaného rozsahu a miesta, predmetu podnikania s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky, ak je koncepcia rozvoja obce súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce podľa § 31,
b) u existujúcich tepelných zariadení doklad o vlastníckom vzťahu alebo inom obdobnom právnom vzťahu k sústave tepelných zariadení, na ktorých chce podnikať,
c) u pripravovaných tepelných zariadení osvedčenie o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti podľa § 12 ods. 1 alebo záväzné stanovisko obce na výstavbu sústavy tepelných zariadení alebo jej časti podľa § 12 ods. 5.".

7. V § 7 ods. 3 sa číslo "30" nahrádza číslom "90".

8. V § 8 ods. 1 sa číslo "15" nahrádza číslom "30".

9. V § 9 ods. 1 písm. b) sa číslo "30" nahrádza číslom "90".

10. V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:
"f) porušil povinnosť ustanovenú v § 3 ods. 5,
g) nemá vlastnícky vzťah alebo iný právny vzťah k sústave tepelných zariadení, na ktorých podniká,
h) porušil povinnosť ustanovenú v § 15 ods. 1 písm. c).".

11. V § 11 ods. 1 sa slová "Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom a ktorá vyrába teplo alebo vykonáva rozvod tepla" nahrádzajú slovami "Právnická osoba, ktorá vyrába teplo alebo vykonáva rozvod tepla podľa § 1 ods. 3 písm. b)".

12. V § 11 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

13. V § 11 ods. 3 sa vypúšťajú slová "Fyzická osoba alebo".

14. V § 12 ods. 1 sa čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová "ktorá je podnikateľom.1)".

15. V § 12 ods. 2 písm. c) sa slová "tepla a elektriny, " nahrádzajú slovami "elektriny a tepla, 12c)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 12c znie:
"12c) § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

16. V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
"f) využitia vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla12d) alebo obnoviteľných zdrojov energie v systémoch centralizovaného zásobovania teplom; na účely tohto zákona sa systémom centralizovaného zásobovania teplom rozumie systém prepojenia jedného alebo viacerých zariadení na výrobu tepla s verejným rozvodom tepla.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 12d znie:
"12d) § 2 ods. 2 písm. j) zákona č. 309/2009 Z. z.".

17. V § 15 odsek 2 znie:
"(2) Držiteľ povolenia na výrobu tepla a rozvod tepla, ktorý vyrába kombinovanou výrobou elektrinu a teplo, 12c) okrem povinností uvedených v odseku 1 je povinný dodržiavať povinnosti ustanovené osobitným predpisom.14a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
"14a) § 4 ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z.".

18. V § 16 ods. 1 sa slová "za schválenú alebo určenú cenu" nahrádzajú slovami "v súlade so schválenou alebo určenou cenou".

19. V § 17 odsek 2 znie:
"(2) Ak nie je pri dodávke teplej úžitkovej vody dodržaná hospodárnosť podľa § 25 ods. 1 ustanovená normatívnymi ukazovateľmi spotreby tepla podľa § 25 ods. 5 z dôvodu nízkej spotreby teplej úžitkovej vody na strane odberateľa, môžu sa dodávateľ na jednej strane a odberateľ na druhej strane dohodnúť na obmedzení dodávky teplej úžitkovej vody len na určité dohodnuté dni v týždni alebo len na dohodnutú dennú dobu celoročne alebo počas dohodnutého obdobia v roku, prípadne sa môžu dohodnúť na zrušení dodávky teplej úžitkovej vody počas dohodnutého obdobia v roku; ak k tejto dohode o obmedzení alebo zrušení dodávky teplej úžitkovej vody nedôjde, dodávateľ je povinný zabezpečiť dodávku teplej úžitkovej vody podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody a odberateľ je povinný uhrádzať zvýšené náklady na dodávku teplej úžitkovej vody.".

20. V § 17 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
"(3) Ak nie je pri dodávke teplej úžitkovej vody dodržaná hospodárnosť podľa § 25 ods. 1 ustanovená normatívnymi ukazovateľmi spotreby tepla podľa § 25 ods. 5 z dôvodov na strane dodávateľa, je dodávateľ povinný znášať zvýšené náklady na dodávku teplej úžitkovej vody.".

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

21. V § 17 ods. 5 písm. a) sa slová "odseku 3" nahrádzajú slovami "odseku 4".

22. V § 18 odsek 3 znie:
"(3) Dodávateľ tepla, ktorý dodáva teplo vyrobené kombinovanou výrobou elektriny a tepla, 12c) je povinný dodržiavať podmienky ustanovené osobitným predpisom.14a)".

23. V § 19 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: "s vyčlenením podielu tepla pre domácnosti, ".

24. V § 19 ods. 2 písm. k) sa vypúšťa slovo "jednostranné".

25. V § 25 odsek 3 znie:
"(3) Dodávateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, a odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, sú povinní trvale zabezpečovať určenú kvalitu dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa podľa § 16 ods. 2.".

26. V § 26 ods. 2 sa za slová "15 dní pred obmedzením" vkladajú slová "alebo prerušením".

27. V § 31 písm. a) až c) sa slová "v tepelnej energetike" nahrádzajú slovami "v oblasti tepelnej energetiky".

28. V § 35 odsek 1 znie:
"(1) Inšpekcia uloží pokutu
a) od 16 500 eur do 33 000 eur fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá podniká v tepelnej energetike bez povolenia alebo v rozpore s vydaným povolením alebo ktorá uskutoční výstavbu sústavy tepelných zariadení bez vydaného osvedčenia podľa § 12 ods. 1,
b) od 1 650 eur do 16 500 eur za porušenie povinností vyplývajúcich z § 10 ods. 2, § 11 ods. 1, § 12 ods. 5, § 15 ods. 1 a 2, § 16 ods. 1, § 17 ods. 1 a 2, § 18 ods. 1, 2 a 3, § 19 ods. 2 a 3, § 21 a 22, § 24 ods. 3, § 25 ods. 2 a 3, § 26 ods. 3, § 33 ods. 4 a 5 a § 36 ods. 7 a 9,
c) od 330 eur do 3 300 eur za porušenie ustanovení, § 17 ods. 3 a 5, § 18 ods. 4 a 5, § 26 ods. 2 a § 33 ods. 3,
d) od 16, 50 eur do 165 eur za porušenie ustanovení § 17 ods. 4 a § 18 ods. 6.".

29. V § 35 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2011.

Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 707
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Súvisiace články
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

CSP: Úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom ako otázka právna

Riešenie problematiky úpravy styku otca s maloletou nemôže byť v žiadnom prípade posudzované ako právna otázka, na ktorej by záviselo ...

CSP: Predpoklady pre rozhodnutie rozsudkom pre zmeškanie žalovaného podľa § 273 CSP

Predpoklady pre rozhodnutie rozsudkom pre zmeškanie žalovaného podľa § 273 C. s. p., ktorými sú: riadne doručenie žaloby (o splnenie ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

ÚS zohľadnil stanovisko ombudsmanky ohľadom o 50-dňového moratóriahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-zohladnil-stanovisko-ombudsmanky-pr/441480-clanok.html

Z rozhodnutia Ústavného súdu podľa Patakyovej vyplýva, že zohľadnili možné ohrozenie ...

Danko: Generálny prokurátor nemôže v kancelárii využívať skrytú kameruhttps://www.webnoviny.sk/danko-generalny-prokurator-nemoze-v-kancelarii-vyuzivat-skrytu-kameru/

Generálny prokurátor nemôže mať v kancelárii skrytú kameru na nahrávky.

Pri označovaní strelných a signálnych zbraní platia nové pravidláhttps://www.teraz.sk/slovensko/pri-oznacovani-strelnych-a-signalnyc/441148-clanok.html

Ide o zosúladenia právnej úpravy na Slovensku s právom Európskej únie v oblasti označovania ...

Ústavnému sudcovi Mamojkovi hrozí disciplinárne stíhanie, Fiačan chce tvrdenia Tótha preveriťhttps://www.webnoviny.sk/ustavnemu-sudcovi-mamojkovi-hrozi-disciplinarne-stihanie-fiacan-chce-tvrdenia-totha-preverit/

Pri disciplinárnom stíhaní ústavného sudcu platia iné pravidlá ako pri všeobecných.

Členové rady Válkovou podpořili. Vládní zmocněnkyní pro lidská práva zůstanehttps://www.denik.cz/z_domova/valkova-ksc-lidska-prava-zmocnenkyne-20200116.html

Podpořila ji dnes většina členů rady vlády pro lidská práva.

Voliči by si mali skontrolovať platnosť občianskeho preukazuhttps://www.teraz.sk/slovensko/volici-by-si-mali-skontrolovat-platnos/441017-clanok.html

Hlasovať s cestovným pasom nie je možné ani v prípade, ak si volič zabudne priniesť ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: