TlačPoštaZväčšiZmenši

181/2011 Z. z. ZÁKON o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

27.6. 2011, 19:11 |  Edmund Horváth

ZÁKON

z 1. júna 2011, č. 181/2011 Z. z.

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet

Tento zákon upravuje účel, podmienky, rozsah a spôsob poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").

§ 2
Účel poskytovania dotácií

(1) Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom1) na podporu
a) baníctva, tradície a histórie banských činností, odstránenia následkov banskej činnosti,
b) rozvoja malého a stredného podnikania,
c) využívania biomasy a slnečnej energie,
d) ochrany spotrebiteľa,
e) rozvoja priemyselnej výroby a služieb.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) možno poskytnúť v uhoľnom baníctve, rudnom baníctve a nerudnom baníctve na
a) plnenie deputátnych nárokov v uhoľnom baníctve, na ktoré vznikol nárok do 16. januára 1992 baníckym dôchodcom, vdovám po baníkoch alebo baníckych dôchodcoch (ďalej len "oprávnená osoba"),
b) zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel a ich následkov, 2)
c) technické práce vykonávané podľa útlmového programu banskej činnosti,
d) banskú činnosť, ktorej podpora vyplýva z osobitného predpisu, 3)
e) publikačnú činnosť s banskou tematikou, údržbu a rekonštrukciu banských pamiatok, budovanie náučných banských chodníkov a ďalších aktivít podporujúcich históriu a rozvoj tradícií banských činností, vrátane jej medzinárodnej prezentácie.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 písm. b) možno poskytnúť na
a) programy rozvoja malého a stredného podnikania schválené ministerstvom a vyhlásené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky, 4)
b) úhradu prevádzkových nákladov právnickej osoby zriadenej ministerstvom, ktorá zabezpečuje administratívne činnosti, na realizáciu programov podľa písmena a).

(4) Dotáciu podľa odseku 1 písm. c) možno poskytnúť na
a) nainštalovanie slnečných kolektorov v rodinnom dome alebo bytovom dome,
b) kúpu a inštaláciu kotla na biomasu v rodinnom dome.

(5) Dotáciu podľa odseku 1 písm. d) možno poskytnúť na financovanie projektov v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorých predmet určí ministerstvo vo výzve na predkladanie projektov, ktorú uverejní na svojom webovom sídle najneskôr do 30. novembra príslušného kalendárneho roka.

(6) Dotáciu podľa odseku 1 písm. e) možno poskytnúť na
a) vybudovanie prístupovej komunikácie,
b) vybudovanie kanalizácie,
c) vybudovanie prípojky vody,
d) vybudovanie prípojky plynu vrátane hlavného uzáveru plynu a preložky plynárenského zariadenia,
e) vybudovanie elektrickej prípojky vrátane preložky rozvodného zariadenia,
f) terénne úpravy,
g) výstavbu čistiarne odpadových vôd,
h) výstavbu transformačnej stanice,
i) výstavbu regulačnej stanice plynu,
j) archeologický prieskum,
k) geologické práce, 5)
l) geodetické práce,
m) výkup pozemkov pod infraštruktúru, ktorými sú stavebné objekty a inžinierske siete, ktoré žiadateľ uvedie podľa prílohy č. 2 časti 3 Stavebné objekty,
n) náklady na projektovú dokumentáciu inžinierskych stavieb podľa písmen a) až i),
o) odstránenie alebo zmiernenie negatívneho vplyvu v územnom celku spôsobenom investíciami, ktoré schválila vláda Slovenskej republiky.

(7) Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. e) možno poskytnúť aj pre ministerstvom zriadené obchodné spoločnosti na
a) základe uznesenia vlády Slovenskej republiky v súvislosti s konkrétnym vládou Slovenskej republiky schváleným projektom,
b) úhradu nákladov na realizáciu investície investora, vyplývajúce z mandátnej zmluvy podľa § 10 ods. 6 písm. g).

Podmienky poskytovania dotácií

§ 3

Dotáciu podľa § 2 možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
a) organizácia podľa osobitného predpisu6) (ďalej len "poverená organizácia"), alebo Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska7) (ďalej len "banícke združenie"),
b) združenie právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré zabezpečuje administratívne činnosti na realizáciu programov podľa § 2 ods. 3,
c) fyzická osoba nepodnikateľ 8) alebo právnická osoba vykonávajúca správu a údržbu bytového a nebytového fondu pre vlastníkov bytov v bytovom dome alebo spoločenstvo vlastníkov bytov v bytovom dome, 9)
d) občianske združenie, 10)
e) obec alebo vyšší územný celok11) (ďalej len "obec"),
f) obchodná spoločnosť založená ministerstvom.

§ 4

(1) Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. a) možno poskytnúť poverenej organizácii alebo baníckemu združeniu.

(2) Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na plnenie deputátneho nároku oprávnených osôb, musí poverená organizácia preukázať počet oprávnených osôb. Ministerstvo poskytne poverenej organizácii finančné prostriedky najviac 100 eur na jednu oprávnenú osobu v príslušnom rozpočtovom roku. Dotácie sa poskytujú štvrťročne.

(3) Dotáciu podľa § 2 ods. 2 písm. b) ministerstvo môže poskytnúť poverenej organizácii na základe písomného poverenia; na odstránenie havárie starého banského diela na základe písomného pokynu ministerstva.

(4) Ak poverená organizácia nemá kapacitné a prístrojové vybavenie na niektoré činnosti podľa odseku 3, je povinná tieto zabezpečiť formou verejného obstarávania podľa osobitného predpisu.12)

(5) Podľa odsekov 3 a 4 postupuje poverená organizácia obdobne pri zabezpečovaní banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom podľa osobitných predpisov.13)

(6) Dotáciu na činnosti podľa § 2 ods. 2 písm. e) možno poskytnúť baníckemu združeniu na základe žiadosti predkladanej ministerstvu najneskôr do 31. júla kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom má byť poskytnutá dotácia.

§ 5

(1) Dotácia podľa § 2 ods. 3 písm. b) sa môže použiť aj na úhradu mzdových nákladov, ak priemerná mzda zamestnanca tejto právnickej osoby nie je vyššia ako 1, 7-násobku tarifného platu zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme prislúchajúceho pre 12. platovú triedu a 12. platový stupeň ustanovených nariadením vlády Slovenskej republiky v príslušnom rozpočtovom roku.

(2) Programy podľa § 2 ods. 3 nadobúdajú platnosť dňom ich vyhlásenia v Obchodnom vestníku.

§ 6

(1) Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. c) možno poskytnúť fyzickej osobe nepodnikateľovi8) alebo právnickej osobe vykonávajúcej správu a údržbu bytového a nebytového fondu pre vlastníkov bytov v bytovom dome alebo spoločenstvu vlastníkov bytov v bytovom dome.9)

(2) Dotáciu na využívanie biomasy možno poskytnúť na kúpu a inštaláciu jedného kotla na biomasu v rodinnom dome žiadateľa do 30 % z kúpnej ceny nainštalovaného kotla, najviac 1 000 eur.

(3) Dotáciu na využitie slnečnej energie možno poskytnúť žiadateľovi najviac
a) 200 eur za 1 m2 nainštalovaných slnečných kolektorov v rozsahu najviac 8 m2 plochy v rodinnom dome žiadateľa,
b) 100 eur za 1 m2 nainštalovaných slnečných kolektorov v bytovom dome; najvyššia dotácia je v rozsahu najviac 3 m2 na každý byt v bytovom dome.

(4) Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá najneskôr šesť mesiacov po ukončení inštalácie kotla na biomasu alebo inštalácie slnečných kolektorov.

§ 7

(1) Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. d) možno poskytnúť občianskemu združeniu, ktoré
a) vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu14) a nevykonáva inú činnosť,
b) vzniklo najmenej jeden rok pred dňom podania žiadosti o poskytnutie dotácie,
c) preukáže, že má na financovanie projektu, na ktorý dotáciu požaduje, z vlastných alebo iných zdrojov zabezpečené spolufinancovanie projektu najmenej 10 % z požadovanej dotácie.

(2) Žiadosť o poskytnutie dotácie predkladá občianske združenie podľa odseku 1 v dvoch rovnopisoch do 31. januára príslušného kalendárneho roka podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1.

§ 8

(1) Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. e) možno poskytnúť obci na plnenie mimoriadnych a naliehavých úloh podľa § 2 ods. 6 písm. a) až n) súvisiacich s investíciou investora, ktorý zriadil alebo zriadi svoju prevádzku v priemyselnej zóne na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby a služieb.

(2) Na účely tohto zákona sa za mimoriadne a naliehavé úlohy považujú úlohy súvisiace s vybudovaním stavebných objektov, zabezpečením prác, prieskumov a projektovej dokumentácie podľa § 2 ods. 6.

(3) Prevod vlastníckeho práva k stavebným objektom, na ktoré obci bola poskytnutá dotácia podľa § 2 ods. 6 písm. a) až i), nemôže obec vykonať po dobu ich odpisovania.15)

(4) Prevod vlastníckeho práva k pozemkom, na ktoré obci bola poskytnutá dotácia podľa § 2 ods. 6 písm. m), nemôže obec vykonať po dobu 20 rokov od poskytnutia dotácie.

(5) Ak obec poruší povinnosti ustanovené v odsekoch 3 a 4, je povinná poskytnutú dotáciu vrátiť, ak sa s ministerstvom nedohodne inak.

(6) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 15 % z celkovej hodnoty investície investora. Hodnota 15 % z celkovej hodnoty investície investora sa vypočíta z údajov, ktoré obec uvedie v žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2. Ak bude hodnota investície nižšia, dotácia obci sa upraví tak, aby nepresiahla maximálnu výšku 15 % dotácie.

(7) Obec je povinná predkladať ministerstvu štvrťročné správy o použití dotácie a zostatku dotácie. Po vyčerpaní dotácie je prijímateľ povinný predložiť záverečnú správu do dvoch mesiacov odo dňa vyčerpania dotácie.

§ 9
Spôsob poskytnutia dotácie

(1) Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa tohto zákona (ďalej len "žiadosť") žiadateľ predkladá v papierovej podobe alebo elektronickej podobe16) podpísanú zaručeným elektronickým podpisom vrátane jej príloh podľa § 10. Na účely § 7 a 8 sú vzory žiadostí uvedené v prílohách č. 1 a 2.

(2) Žiadosť obsahuje pri
a) právnickej osobe - podnikateľovi17)
1. obchodné meno,
2. sídlo,
3. identifikačné číslo,
4. meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu,
b) fyzickej osobe - podnikateľovi17)
1. obchodné meno,
2. adresu trvalého pobytu a miesto podnikania,
3. identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
4. meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
c) obci
1. názov,
2. sídlo,
3. identifikačné číslo,
4. meno a priezvisko starostu obce alebo predsedu samosprávneho kraja,
d) právnickej osobe - nepodnikateľovi
1. názov,
2. sídlo,
3. identifikačné číslo,
4. meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu,
e) fyzickej osobe - nepodnikateľovi
1. meno a priezvisko,
2. adresu trvalého pobytu,
3. dátum narodenia.

(3) Žiadosť obsahuje aj
a) vymedzenie účelu, na ktorý sa dotácia požaduje,
b) výšku požadovanej dotácie,
c) súhlas žiadateľa so spracovaním a zverejňovaním jeho osobných údajov.18)

§ 10
Prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie

(1) Prílohou k žiadosti podľa § 2 ods. 2 je
a) doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu, 19)
b) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace,
c) výpis z registra trestov fyzických osôb pôsobiacich v štatutárnom orgáne právnickej osoby nie starší ako tri mesiace,
d) účtovná závierka za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom bola podaná žiadosť,
e) schválený plán publikačnej činnosti s banskou tématikou, údržby a rekonštrukcie banských pamiatok, budovania náučných banských chodníkov a ďalších aktivít podporujúcich históriu a rozvoj tradícií banských činností, vrátane jej medzinárodnej prezentácie, ak ide o žiadosť na poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 2 písm. e).

(2) Prílohou k žiadosti podľa § 2 ods. 3 je
a) doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu, 19)
b) potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami dotknutých obcí,
c) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra právnických osôb, nie starší ako tri mesiace,
d) výpis z registra trestov fyzických osôb pôsobiacich v štatutárnom orgáne, nie starší ako tri mesiace,
e) posledná riadna individuálna účtovná závierka žiadateľa,
f) čestné vyhlásenie, že žiadateľ nepožaduje alebo nečerpá finančné prostriedky na prevádzku z rozpočtu iného orgánu verejnej správy, organizácie alebo iného subjektu hospodáriaceho s prostriedkami štátneho rozpočtu.

(3) Právnická osoba zabezpečujúca realizáciu programov podľa § 2 ods. 3 písm. a) predkladá v príslušnom rozpočtovom roku k žiadosti o dotáciu prílohy podľa ods. 2 tohto ustanovenia len k prvej žiadosti o dotáciu.

(4) Prílohou k žiadosti podľa § 2 ods. 4 je
a) pre fyzickú osobu
1. doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu, 19)
2. kópia dokladu preukazujúceho uvedenie zariadenia do prevádzky podľa § 6,
3. faktúra alebo iný doklad preukazujúci nadobudnutie zariadenia podľa § 6, nie starší ako 18 mesiacov,
4. doklad preukazujúci technické parametre zariadenia podľa § 6,
5. doklad preukazujúci vlastníctvo rodinného domu alebo bytu v bytovom dome; za doklad preukazujúci vlastníctvo sa považuje aj doklad o vlastníctve rozostavanej budovy alebo rozostavanej stavby,
b) pre právnickú osobu
1. doklady uvedené v odseku 4 písm. a),
2. potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami obcí,
3. výpis z obchodného registra alebo inej obdobnej evidencie,
4. doklad preukazujúci správu bytového domu.

(5) Prílohou k žiadosti podľa § 2 ods. 5 je
a) doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu, 19)
b) potvrdenie o registrácii občianskeho združenia, nie staršie ako tri mesiace,
c) platné stanovy občianskeho združenia,
d) doklad o zriadení účtu občianskeho združenia v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poskytnúť a číslo účtu,
e) potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami dotknutých obcí,
f) vyhlásenie občianskeho združenia o tom, že funkcionári občianskeho združenia nevykonávali funkciu v občianskych združeniach, ktoré zanikli a nevysporiadali vzťahy so štátnym rozpočtom,
g) doklad preukazujúci, že občianske združenie má zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu najmenej 10 % z požadovanej dotácie,
h) projekt podľa § 2 ods. 5, ktorý obsahuje
1. názov projektu, jeho charakteristiku a ciele,
2. spôsob a čas realizácie projektu,
3. organizačné, technické a personálne zabezpečenie realizácie projektu,
4. miesto realizácie projektu,
5. rozpočet celkových nákladov na projekt,
6. význam a prínos projektu,
7. nadväznosť na existujúce a predchádzajúce aktivity,
i) informácia o aktivitách žiadateľa
1. počet členov občianskeho združenia ku dňu podania žiadosti,
2. územná pôsobnosť občianskeho združenia,
3. zameranie občianskeho združenia,
4. rozpočet občianskeho združenia na rozpočtový rok, na ktorý sa má dotácia poskytnúť,
j) vyhlásenie občianskeho združenia o tom, že na predložený projekt alebo jeho časť občianske združenie nežiadalo finančný príspevok zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu iného orgánu verejnej správy, organizácie alebo iného subjektu hospodáriaceho s prostriedkami štátneho rozpočtu.

(6) Prílohou k žiadosti podľa § 2 ods. 6 je
a) doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu, 19)
b) ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy, prílohou k žiadosti je
1. právoplatné rozhodnutie o povolení stavby a ak žiadateľ nemá právoplatné rozhodnutie o povolení stavby, čestné vyhlásenie o dodatočnom predložení právoplatného stavebného povolenia s uvedením lehoty jeho predloženia,
2. doklad, ktorým stavebník preukazuje, že je vlastníkom stavby alebo má k stavbe iné právo20) alebo súhlas vlastníka stavby, ktoré ho oprávňuje vykonať zmenu stavby alebo stavebné úpravy, ak ide o zmenu stavby alebo stavebné úpravy,
3. doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu, alebo úradne osvedčená fotokópia dokladu o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu,
c) predpokladaná cena s priloženým rozpočtom stavby s výkazom výmer na jednotlivé stavebné objekty, ktorou žiadateľ preukazuje výšku požadovanej dotácie; predpokladanú cenu žiadateľ musí spresniť na základe výsledkov z verejného obstarávania, 12)
d) ak už má žiadateľ ukončené verejné obstarávanie, výšku požadovanej dotácie preukazuje rozpočtom s výkazom výmer,
e) ak žiadateľ nemá vypracovaný rozpočet stavby, vyhlásenie o dodatočnom predložení rozpočtu stavby, vypracovaný autorizovanou osobou, 21) s uvedením lehoty predloženia rozpočtu,
f) vyhlásenie žiadateľa o tom, že výstavba inžinierskych stavieb, na ktoré žiada dotáciu, neboli začaté pred podaním žiadosti o poskytnutie dotácie,
g) ak je predmetom žiadosti dotácia vo výške viac ako 1 327 757 eur, mandátna zmluva s obchodnou spoločnosťou založenou ministerstvom, prostredníctvom ktorej sa zabezpečí realizácia účelu, na ktorý sa dotácia poskytuje,
h) ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 2 ods. 6 písm. m), znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou;22) nie starší ako tri mesiace,
i) vyhlásenie žiadateľa o správnosti, pravdivosti a úplnosti údajov a informácií uvedených v žiadosti o poskytnutie dotácie, vrátane príloh k žiadosti a že projekt bude realizovaný podľa predloženej žiadosti,
j) sprievodný list, v ktorom sú charakterizované mimoriadne a naliehavé úlohy súvisiace s regionálnym rozvojom obce,
k) ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 2 ods. 6 písm. k), prílohou k žiadosti je
1. predpokladaná cena s priloženým rozpočtom geologických prác, ktorou žiadateľ preukazuje výšku požadovanej dotácie; predpokladanú cenu žiadateľ musí spresniť na základe výsledkov verejného obstarávania,
2. vyhlásenie žiadateľa, že geologické práce, na ktoré žiada dotáciu, neboli realizované pred podaním žiadosti.

(7) Prílohy podľa § 2 ods. 6 písm. a) až j) je žiadateľ povinný predložiť v origináli alebo v ich úradne osvedčenej fotokópii podpísané oprávnenými osobami, ktorých podpisy musia byť úradne osvedčené.23)

§ 11
Pôsobnosť ministerstva na poskytovanie dotácie

(1) Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, ministerstvo do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti vyzve žiadateľa, aby ju doplnil. Ak žiadateľ výzve na doplnenie žiadosti v určenej lehote nevyhovie, ministerstvo žiadosť zamietne.

(2) Žiadosti vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia, ktorú zriaďuje minister. Člen komisie nesmie byť žiadateľom, ani zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. Člen komisie, ani jemu blízka osoba24) nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ani spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom. Členom komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je žiadateľ členom.

(3) Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, pričom jednotlivé žiadosti musia byť očíslované a bez identifikácie žiadateľa.

(4) Dotáciu ministerstvo poskytne na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi žiadateľom a ministerstvom.25)

(5) Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti ochrany spotrebiteľa podľa § 7 musí byť uzatvorená do dvoch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia podľa § 7 ods. 2 žiadateľovi, inak je neplatná.

(6) Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie podľa odseku 4 ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle.

(7) Ministerstvo zverejňuje spôsobom umožňujúcim hromadný prístup
a) úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,
b) schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre daný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky,
c) najmenej dva mesiace pred termínom predkladania žiadostí výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá obsahuje najmä:
1. základný cieľ a kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, a ich váhu,
2. formulár žiadosti v elektronickej podobe,
3. okruh oprávnených subjektov,
4. disponibilný objem zdrojov na danú výzvu,
5. najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,
6. spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,
7. termín postupu vyhodnocovania žiadostí,
8. zloženie komisie,
d) všetky schválené žiadosti aj so sumami žiadaných a poskytnutých zdrojov vrátane dátumu schválenia, výšky a účelu dotácie a identifikácie konečného prijímateľa dotácie, a to do 30 dní od schválenia žiadosti,
e) všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní od neschválenia žiadosti,
f) vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií, ak ich má úrad vlády k dispozícii,
g) často kladené otázky súvisiace s dotáciami.

(8) Ustanovenia osobitného predpisu26) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.

§ 12
Spoločné ustanovenia

(1) Na dotáciu podľa tohto zákona nie je právny nárok. Na konanie o žiadosti o poskytnutie dotácie sa nevzťahuje všeobecne záväzný predpis o správnom konaní.

(2) Dotáciu podľa tohto zákona nemožno poskytnúť ani použiť na
a) úhradu záväzkov žiadateľa, ktoré vznikli v rozpočtových rokoch predchádzajúcich rozpočtovému roku, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, s výnimkou dotácie podľa § 2 ods. 3,
b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch, s výnimkou dotácie podľa § 2 ods. 3,
c) splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
d) úhradu miezd, platov, služobných príjmov a iných náhrad a osobných vyrovnaní, s výnimkou dotácie podľa § 2 ods. 3,
e) úhradu výdavkov právnickej osobe, v ktorej funkcionár združenia, ktorému sa dotácia poskytuje alebo jemu blízka osoba24) má majetkovú účasť vyššiu ako 34 % alebo je členom jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.
f) úhradu výdavkov blízkej osobe24) funkcionárov združenia, ktorému sa dotácia poskytuje.

(3) Dotáciu podľa tohto zákona nemožno poskytnúť žiadateľovi, ak sa žiadateľ alebo člen jeho štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu dopustili úmyselného trestného činu alebo trestného činu proti majetku.

(4) Dotáciu podľa tohto zákona, ktorá je štátnou pomocou možno poskytnúť len v súlade s medzinárodnou zmluvou27) a osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci.28)

(5) Kontrolu dodržiavania zmluvných dojednaní vykonáva ministerstvo. Kontrolná pôsobnosť iných orgánov tým nie je dotknutá.29)

§ 13
Prechodné ustanovenie

(1) Žiadosti o poskytnutie dotácie predložené do 1. júla 2011, o ktorých nebolo rozhodnuté do 1. júla 2011, sa posudzujú podľa tohto zákona. Ak je žiadosť neúplná, alebo neobsahuje náležitosť, ktorú ustanovuje tento zákon, ministerstvo vyzve žiadateľa o jej doplnenie.

(2) Dotácie podľa § 2 ods. 3 písm. a) možno poskytnúť aj na prebiehajúce programy.

(3) Žiadosti podľa § 7 možno v roku 2011 predložiť ministerstvu do 1. augusta 2011.

§ 14
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:
1. výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2005 z 1. marca 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (oznámenie č. 88/2005 Z. z.) v znení výnosu č. 3/2005 (oznámenie č. 201/2005 Z. z.), výnosu č. 5/2005 (oznámenie č. 460/2005 Z. z.), výnosu č. 2/2007 (oznámenie č. 473/2007 Z. z.), výnosu č. 2/2009 (oznámenie č. 80/2009 Z. z.), výnosu č. 3/2009 (oznámenie č. 130/2009 Z. z.), výnosu č. 4/2009 (oznámenie č. 145/2009 Z. z.), výnosu č. 7/2009 (oznámenie č. 329/2009 Z. z.), výnosu č. 1/2010 (oznámenie č. 160/2010 Z. z.),

2. výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2008 zo 16. januára 2008 o poskytovaní dotácií združeniam na ochranu spotrebiteľa (oznámenie č. 46/2008 Z. z.).

§ 15
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2011.

Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.

1) § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) § 35 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
3) Rozhodnutie Rady 2010/787/EÚ z 10. decembra 2010 o štátnej pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie.
4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov.
5) § 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
6) § 3a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.
7) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
8) § 7 a nasl. Občianskeho zákonníka.
9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
10) § 25 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z.
11) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.
12) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13) Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.
14) Zákon č. 250/2007 Z. z.
15) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
16) Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
18) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
19) § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z.
20) § 139 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
21) Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
22) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23) § 56 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).
Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.
24) § 116 a 117 Občianskeho zákonníka
25) § 51 Občianskeho zákonníka.
26) § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
27) Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
28) Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 241, 9. 8. 2008).
29) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Pre kompletné zobrazenie zákona vrátane príloh č. 1 a 2 si pozrite stránku Zbierky zákonov. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1367
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka udelila milosť 47-ročnej žene odsúdenej pre spreneveruhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-udelila-milost-47-rocnej-/522338-clanok.html

Odsúdenej bol zároveň uložený trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho ...

Signatári výzvy sudcov sa ohradzujú voči vyjadreniam ministerkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/signatari-vyzvy-sudcov-a-advokatov-sa/522206-clanok.html

Kolíková považuje tvrdenia, že nekomunikuje o návrhu reformy súdnej mapy, prinajmenšom za ...

Anketa: Čo hovoria právnici na testovanie?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/575367-anketa-co-hovoria-pravnici-na-testovanie/

Od 27. januára až do 7. februára platí zákaz vychádzania.

Advokát: Výkon väzby sa nemôže podriaďovať nefunkčnosti vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/karasvykon-vazby-sa-nemoze-podriad/521981-clanok.html

Podmienky výkonu kolúznej väzby sa mu zdajú na hrane dôstojného zaobchádzania s obvineným.

M. Žilinka: Prioritou bude objasňovanie a stíhanie daňových deliktovhttps://www.teraz.sk/ekonomika/m-zilinka-prioritou-bude-objasnovani/521971-clanok.html

Obsah rokovania s prezidentom finančnej správy ho utvrdil o úprimnej snahe oboch orgánov ...

Žilinkove reformy podporuje väčšina prokurátorov, zmenu štruktúry úradu považujú za krok vpredhttps://www.webnoviny.sk/zilinkove-reformy-podporuje-vacsina-prokuratorov-zmenu-struktury-uradu-povazuju-za-krok-vpred/

Zástupca špeciálneho prokurátora a 19 prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: