Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír
Predplatné
Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír
TlačPoštaZväčšiZmenši

17/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Edmund Horváth • 16.2. 2011, 10:40

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

č. 17/2011 Z. z.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. júna 2000 bola v Luxemburgu otvorená na podpis Zmluva o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS).

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s pristúpením k zmluve uznesením č. 968 z 10. septembra 2008 a zároveň rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky listinu o prístupe podpísal 28. októbra 2008. Listina o prístupe bola uložená 20. októbra 2010 u depozitára zmluvy, vlády Luxemburského veľkovojvodstva.

Zmluva nadobudla platnosť 1. mája 2009 v súlade s článkom 22 ods. 1.

Pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 1. decembra 2010 v súlade s článkom 24 ods. 4.

ZMLUVA

O EURÓPSKOM INFORMAČNOM SYSTÉME VOZIDIEL A VODIČSKÝCH PREUKAZOV

(EUCARIS)

Belgické kráľovstvo,

Spolková republika Nemecko,

Luxemburské veľkovojvodstvo,

Holandské kráľovstvo,

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

(ďalej len "zmluvné strany"),

berúc do úvahy, že úlohou ústredných orgánov evidencie údajov o vozidlách a vodičských preukazoch je prispievať k predchádzaniu, vyšetrovaniu a stíhaniu trestných činov podľa právnych predpisov jednotlivých štátov,

uznávajúc potrebu efektívnej vzájomnej výmeny informácií o údajoch o vodičských preukazoch s cieľom zabezpečiť, aby osoby boli spôsobilé na vedenie vozidiel v súlade s vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi,

taktiež uznávajúc potrebu vzájomnej efektívnej výmeny informácií o údajoch o vozidlách s cieľom zabezpečiť, aby vozidlá boli riadne typovo schválené a/alebo evidované na používanie na pozemných komunikáciách,

dbajúc na dôležitosť uchovávania správnych a presných údajov o vozidlách a vodičských preukazoch, ktoré môžu byť použité v súvislosti s vyšetrovaním a stíhaním trestných činov,

berúc do úvahy, že verejná bezpečnosť je vážne ohrozená nárastom medzinárodnej trestnej činnosti týkajúcej sa vozidiel,

presvedčené, že spolupráca medzi ústrednými orgánmi evidencie údajov o vozidlách a vodičských preukazoch musí byť posilnená stanovením postupov, ktoré by umožňovali týmto orgánom koordinovať ich činnosti a vymieňať si osobné a iné informácie týkajúce sa evidencie vozidiel a vodičských preukazov za pomoci novej správy údajov a technológie prenosu údajov,

berúc do úvahy ustanovenia o ochrane údajov smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 95/46/ES z 24. októbra 1995,

dohodli sa takto:

I. KAPITOLA

VÝKLAD POJMOV

Článok 1

Na účely tejto zmluvy pojem

1. "strana" označuje akúkoľvek stranu zmluvy, t. j. zmluvnú stranu alebo stranu, ktorá pristúpila k zmluve;

2. "ústredné orgány evidencie" označuje orgány strán zodpovedné za správu centrálnych evidencií vozidiel a vodičských preukazov;

3. "vnútroštátne právne predpisy" označuje všetky zákonné alebo administratívne predpisy strany, za ktorých implementáciu sú úplne alebo sčasti zodpovedné ústredné orgány evidencie tejto strany, pokiaľ ide o

a) vydávanie typového schválenia alebo evidenciu vozidiel a

b) vydávanie a evidenciu vodičských preukazov;

4. "osobné údaje" označuje akékoľvek informácie o určitej alebo určiteľnej fyzickej osobe.

II. KAPITOLA

ZRIADENIE EURÓPSKEHO INFORMAČNÉHO

SYSTÉMU VOZIDIEL A VODIČSKÝCH PREUKAZOV

(EUCARIS)

Článok 2

1. Ústredné orgány evidencie zriadia a vedú spoločný systém na výmenu údajov o vozidlách a vodičských preukazoch (ďalej len "Európsky informačný systém vozidiel a vodičských preukazov") známy ako EUCARIS.

2. Účelom Európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov je

(i) zabezpečiť presnosť a spoľahlivosť centrálnych evidencií vozidiel a vodičských preukazov strán;

(ii) napomáhať pri predchádzaní, vyšetrovaní a stíhaní trestných činov porušujúcich právne predpisy jednotlivých štátov týkajúce sa vodičských preukazov, evidencie vozidiel a iných podvodov a trestných činov týkajúcich sa vozidiel; a

(iii) rýchla výmena informácií na účel zvýšenia efektívnosti administratívnych opatrení prijatých príslušnými orgánmi podľa zákonných a administratívnych predpisov strán.

III. KAPITOLA

PREVÁDZKA A POUŽÍVANIE EURÓPSKEHO

INFORMAČNÉHO SYSTÉMU VOZIDIEL

A VODIČSKÝCH PREUKAZOV

Článok 3

V rámci Európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov si ústredné orgány evidencie navzájom umožnia prístup do vybranej časti údajov uložených v centrálnych evidenciách vozidiel a vodičských preukazov strán.

Na tento účel má každý ústredný orgán evidencie vlastný hardvér, ktorý pri použití spoločného softvéru umožní prístup k údajom zo svojich vlastných centrálnych evidencií vozidiel a vodičských preukazov na účel dosiahnutia cieľa zmluvy a poskytne prístup k údajom z centrálnych evidencií vozidiel a vodičských preukazov iných strán.

Článok 4

Na dosiahnutie účelu podľa článku 2 ods. 2 ústredné orgány evidencie s použitím automatizovaných postupov získavajú údaje spôsobom uvedeným v článkoch 3 a 5 z centrálnych evidencií vozidiel a vodičských preukazov na účel vykonávania týchto povinností:

a) Centrálna evidencia vozidiel:

Ak je žiadosť o evidenciu vozidla podaná v mieste pôsobnosti ústredného orgánu evidencie a ak už bolo toto vozidlo predtým evidované v mieste pôsobnosti iného ústredného orgánu evidencie, informácie poskytnuté žiadateľom sa porovnajú s informáciami z centrálnej evidencie vozidiel strany, na ktorej území bolo vozidlo predtým evidované.

Ak informácie poskytnuté žiadateľom vedú k záveru, že vozidlo bolo predtým evidované na území inej strany, informácie poskytnuté žiadateľom by sa mali porovnať aj s informáciami z centrálnej evidencie vozidiel tejto strany.

b) Centrálna evidencia vodičských preukazov:

Ak je žiadosť o vodičský preukaz podaná v mieste pôsobnosti ústredného orgánu evidencie, tento orgán je oprávnený preverením informácií z centrálnych evidencií vodičských preukazov iných strán skontrolovať, či už nebol danému žiadateľovi v minulosti vydaný vodičský preukaz, ktorý je stále platný.

Rovnaký postup sa uplatňuje pri žiadosti o vydanie náhradného vodičského preukazu alebo výmenu vodičského preukazu, ktorý bol vydaný v mieste pôsobnosti iného ústredného orgánu evidencie.

Ak sa vodičský preukaz, ktorý bol vydaný v mieste pôsobnosti iného ústredného orgánu evidencie, predloží ústrednému orgánu evidencie na zaevidovanie, údaje sa porovnajú s informáciami v centrálnej evidencii vodičských preukazov tej strany, na ktorej území bol vodičský preukaz vydaný.

Článok 5

1. Ústredné orgány evidencie majú prostredníctvom automatizovaného postupu prístup k získavaniu týchto údajov:

a) Centrálna evidencia vozidiel:

(i) výrobca (a model, ak je dostupný);

(ii) identifikačné číslo vozidla;

(iii) evidenčné číslo;

(iv) dátum prvej evidencie;

(v) typ paliva a/alebo typ pohonu;

(vi) potvrdenie o krádeži.

b) Centrálna evidencia vodičských preukazov:

(i) číslo dokladu a/alebo číslo vodičského preukazu;

(ii) priezvisko alebo rodné priezvisko, mená;

(iii) dátum a miesto narodenia;

(iv) kategórie;

(v) podmienky a obmedzenia;

(vi) čas platnosti;

(vii) nespôsobilosť, odobratie vodičského preukazu, zákaz vedenia motorového vozidla, zadržanie vodičského preukazu a väzba;

(viii) dátum vydania.

2. Týmto nie sú dotknuté dohody o získavaní iných informácií ústrednými orgánmi evidencie v rámci vnútroštátnych právnych predpisov.

Článok 6

Na dosiahnutie účelu podľa článku 2 ods. 2 ústredné orgány evidencie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi strán zabezpečia vykonanie opatrení na objasnenie situácie pred prijatím ďalších administratívnych opatrení, ak existujú nejaké pochybnosti o faktických alebo právnych podmienkach týkajúcich sa vozidiel alebo vodičských preukazov.

Tieto opatrenia sa prijímajú v týchto prípadoch:

a) Centrálna evidencia vozidiel:

(i) ak informácie poskytnuté žiadateľom pri evidencii nie je možné nájsť v centrálnej evidencii vozidiel strany, na ktorej území malo byť vozidlo predtým evidované;

(ii) ak sa informácie poskytnuté žiadateľom pri evidencii odlišujú od informácií uvedených v centrálnej evidencii vozidiel strany, na ktorej území bolo vozidlo predtým evidované;

(iii) ak podľa informácií uvedených v centrálnej evidencii vozidiel jednej zo strán je vozidlo, ktorého sa žiadosť o evidenciu týka, evidované ako odcudzené.

b) Centrálna evidencia vodičských preukazov:

(i) ak je pri vydávaní náhradného vodičského preukazu, výmene vodičského preukazu alebo evidencii vodičského preukazu uvedené, že podľa informácií uvedených v centrálnej evidencii vodičských preukazov jednej zo strán bol už na meno žiadateľa vydaný platný vodičský preukaz;

(ii) ak pri vydávaní náhradného vodičského preukazu, výmene vodičského preukazu alebo evidencii vodičského preukazu nie je možné nájsť informácie poskytnuté žiadateľom v centrálnej evidencii vodičských preukazov tej strany, na ktorej území bol vodičský preukaz vydaný, alebo ak sú tieto odlišné;

(iii) ak je pri vydávaní náhradného vodičského preukazu, výmene vodičského preukazu alebo evidencii vodičského preukazu uvedené, že podľa informácií centrálnej evidencie vodičských preukazov jednej zo strán nie je držiteľ preukazu spôsobilý viesť motorové vozidlo alebo má zákaz viesť motorové vozidlo, a/alebo mu bol jeho preukaz odobratý, zadržaný, alebo bol vzatý do väzby.

Článok 7

1. Ak vozidlo, ktoré bolo predtým evidované na území jednej zo strán, je evidované na území inej strany, ústredný orgán evidencie takúto evidenciu okamžite ohlási ústrednému orgánu evidencie strany, na ktorej území bolo vozidlo naposledy evidované. Strana poskytne údaje o evidencii vozidla uvedené v článku 5, ako aj dátum evidencie.

2. Ak je vodičský preukaz, ktorý bol vydaný na území jednej zo strán, náhradný, vymenený alebo evidovaný na území inej strany, ústredný orgán evidencie okamžite ohlási túto skutočnosť ústrednému orgánu evidencie strany, ktorý vydal vodičský preukaz. Strana poskytne údaje o evidencii vodičského preukazu uvedené v článku 5, ako aj dátum vydania náhradného vodičského preukazu, výmeny vodičského preukazu alebo evidencie vodičského preukazu.

Článok 8

1. Priamy prístup k údajom uloženým v Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov na účel ich získavania je obmedzený na ústredné orgány evidencie strán.

2. Tieto orgány sú v mene ich strany zodpovedné za správnu prevádzku Európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov a prijmú primerané opatrenia potrebné na zabezpečenie dodržiavania ustanovení zmluvy.

Článok 9

Informácie, ktoré sú predmetom prenosu prostredníctvom Európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov, môžu ústredné orgány evidencie ďalej odovzdať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi strán výlučne na dosiahnutie účelu podľa článku 2 ods. 2 správnym orgánom zodpovedným za evidenciu vozidiel a za vydávanie a evidenciu vodičských preukazov.

Tieto informácie môžu byť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi strán ďalej odovzdané výlučne policajným orgánom, colným orgánom, orgánom presadzovania práva a národným bezpečnostným orgánom na dosiahnutie účelu podľa článku 2 ods. 2. Tieto informácie sa v žiadnom prípade neposkytujú inému orgánu alebo organizácii.

Článok 10

Ústredné orgány evidencie zabezpečia, aby sa všetky prijaté dokumenty iných ústredných orgánov evidencie zbavili platnosti, zničili alebo vrátili príslušnému orgánu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi strán.

IV. KAPITOLA

OCHRANA ÚDAJOV

Článok 11

1. Strany používajú informácie prenesené prostredníctvom Európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov iba na dosiahnutie účelu podľa článku 2 ods. 2.

2. Informácie sa použijú iba v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi strán, pokiaľ zmluva neobsahuje prísnejšie ustanovenia.

Článok 12

Ak sa medzi ústrednými orgánmi evidencie prostredníctvom Európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov vymieňajú informácie, ústredný orgán evidencie poskytujúci informácie je na požiadanie informovaný o použití poskytnutých informácií a o následných prijatých opatreniach.

Článok 13

Ústredný orgán evidencie poskytujúci informácie dbá na ich správnosť, ako aj na nutnosť a primeranosť účelu, na ktorý sa poskytujú. Príslušné ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov o údajoch sa musia dodržiavať.

Ak je zrejmé, že boli poskytnuté nesprávne informácie alebo informácie, ktoré nemali byť poskytnuté, ústredný orgán evidencie prijímajúci informácie je o tom okamžite informovaný. Ústredný orgán evidencie prijímajúci informácie následne takto poskytnuté informácie vymaže alebo opraví.

Článok 14

Dotknutá osoba je na vlastnú žiadosť informovaná o informáciách, ktoré boli o nej poskytnuté, a o ich použití. Strana nie je povinná tieto informácie poskytnúť, ak sa v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi predpokladá, že verejný záujem neposkytnúť informácie prevyšuje záujem dotknutej osoby tieto informácie získať. Okrem toho právo dotknutej osoby na informovanie o informáciách, ktoré sú o nej dostupné, sa riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi strany, na ktorej území sa o tieto informácie žiada.

Článok 15

Ak vnútroštátne právne predpisy vzťahujúce sa na ústredný orgán evidencie poskytujúci informácie stanovujú osobitné lehoty na vymazanie poskytnutých osobných informácií, ústredný orgán evidencie poskytujúci informácie informuje o týchto informáciách ich príjemcu. Odhliadnuc od týchto lehôt, osobné informácie, ktoré boli poskytnuté, sa vymažú, len čo nie sú potrebné na účel, na ktorý boli poskytnuté.

V. KAPITOLA

BEZPEČNOSŤ EURÓPSKEHO INFORMAČNÉHO

SYSTÉMU VOZIDIEL A VODIČSKÝCH PREUKAZOV

Článok 16

1. Ústredné orgány evidencie prijímajú potrebné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti údajov v kontexte zmluvy.

2. Predovšetkým je potrebné prijať opatrenia na

(i) predchádzanie prístupu neoprávnených osôb k zariadeniam na spracúvanie údajov;

(ii) predchádzanie čítaniu, kopírovaniu, upravovaniu alebo vymazaniu informácií neoprávnenými osobami;

(iii) predchádzanie neoprávnenému dopytovaniu alebo prenosu informácií;

(iv) predchádzanie neoprávnenému čítaniu alebo kopírovaniu informácií počas ich odovzdávania.

Článok 17

Ústredné orgány evidencie zabezpečia vyhotovenie záznamov a súlad uchovávania týchto záznamov o informáciách získaných z ústredných orgánov evidencie strán s vnútroštátnymi požiadavkami na ochranu údajov.

Tieto záznamy

(i) obsahujú dôvod získania informácií, podrobnosti týkajúce sa získaných informácií a čas a dátum ich získania;

(ii) sa použijú iba na účely auditu;

(iii) sú náležite chránené proti nesprávnemu použitiu a proti inému zneužitiu a po uplynutí dvanástich mesiacov sa vymažú.

VI. KAPITOLA

DOHĽAD NAD OCHRANOU ÚDAJOV

Článok 18

Každá strana zriadi v súlade so smernicou 95/46/ES svoje vlastné dozorné orgány, ktorých úlohou je v plnom rozsahu nezávisle dohliadať na dodržiavanie ustanovení zmluvy o ochrane údajov.

Dozorné orgány vykonávajú v súlade s ich príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi nezávislý dohľad a kontrolu, aby získaním a použitím informácií nedošlo k neoprávneným zásahom do práv dotknutých osôb. Dozorné orgány majú na tento účel prístup k Európskemu informačnému systému vozidiel a vodičských preukazov.

VII. KAPITOLA

INŠTITUCIONÁLNY RÁMEC

Článok 19

1. Zo zástupcov ústredných orgánov evidencie strán sa zriadi výbor. Každý orgán má jeden hlas nezávisle od počtu zástupcov, ktorých každý ústredný orgán evidencie poverí členstvom vo výbore. Výbor rozhoduje jednomyseľne v prípade ustanovení odseku 2 písm. a) a štvorpätinovou väčšinou hlasov v prípade ustanovení odseku 2 písm. b). Výbor jednomyseľne prijme svoj rokovací poriadok; o jeho následných zmenách a doplneniach rozhoduje výbor štvorpätinovou väčšinou.

2. Výbor je zodpovedný

a) za vykonávanie a správne uplatňovanie ustanovení zmluvy;

b) za správne technické a prevádzkové fungovanie Európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov; predovšetkým monitoruje opatrenia prijaté ústrednými orgánmi evidencie v súlade s článkom 16 ods. 2 na účel zabezpečenia bezpečnosti informácií.

3. Strany môžu hlasovať s výhradou následného potvrdenia v lehote najviac dva mesiace.

4. Jednomyseľne prijaté rozhodnutia sú pre strany záväzné v rámci ich vnútroštátnych právnych predpisov.

5. Rozhodnutia prijaté väčšinou hlasov majú pre tie strany, ktoré hlasovali proti takémuto rozhodnutiu, odporúčací charakter.

Článok 20

1. Náklady na prevádzku a používanie Európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov na území strán uhrádza dotknutá strana.

2. S výhradou predchádzajúceho súhlasu výboru spoločné náklady, ktoré vznikli pri vykonávaní zmluvy, uhrádzajú strany rovnakým dielom.

VIII. KAPITOLA

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

Článok 21

1. Ak vznikla niekomu v súvislosti s nezákonným spracúvaním informácií týkajúcich sa zmluvy škoda, strana ústredného orgánu evidencie, ktorý tieto informácie prijal, je voči tejto osobe zodpovedná v súlade s jej vnútroštátnym právom. Strana sa nemôže zbaviť zodpovednosti voči poškodenej osobe s odôvodnením, že škodu spôsobil orgán, ktorý informácie preniesol.

2. Ak strana prijímajúceho ústredného orgánu evidencie nahradí škodu spôsobenú použitím nesprávnych alebo nesprávne poskytnutých informácií, táto strana požiada stranu poskytujúceho ústredného orgánu evidencie o náhradu škody.

3. Strana poskytujúceho ústredného orgánu evidencie môže byť oslobodená od povinnosti nahradiť škodu, a to úplne alebo sčasti, ak preukáže, že za ňu nezodpovedá.

IX. KAPITOLA

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 22

1. Pre zmluvné strany, ktoré uložili svoju ratifikačnú listinu, listinu o prijatí alebo schválení, zmluva nadobudne platnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dátume prijatia štvrtej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení depozitárom.

2. Pre piatu zmluvnú stranu nadobudne zmluva platnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dátume prijatia jej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení depozitárom.

Článok 23

Každá strana informuje depozitára o národných ústredných orgánoch evidencie zodpovedných za správu centrálnych evidencií vozidiel a vodičských preukazov.

Článok 24

1. Každý štát, ktorý uplatňuje ustanovenia o ochrane údajov smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995, môže požiadať o pristúpenie k zmluve.

2. Táto žiadosť sa podáva písomne u depozitára a podlieha jednomyseľnému súhlasu strán.

3. Listiny o prístupe sa uložia u depozitára.

4. Pre každý štát, ktorý pristupuje k zmluve, nadobudne zmluva platnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dátume uloženia listiny o prístupe týmto štátom.

Článok 25

Vláda Luxemburského veľkovojvodstva je depozitárom zmluvy. Depozitár informuje zmluvné strany a pristupujúce strany o

a) každom podpise;

b) každej žiadosti o pristúpenie podľa článku 24;

c) uložení každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe;

d) dátume nadobudnutia platnosti pre každú stranu;

e) každom oznámení o odstúpení od zmluvy;

f) národných ústredných orgánoch evidencie oznámených podľa článku 23.

Článok 26

1. Každá strana môže od zmluvy odstúpiť kedykoľvek po uplynutí dvoch rokov odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy pre túto stranu.

2. Odstúpenie od zmluvy sa písomne oznámi depozitárovi.

3. Každé takéto odstúpenie nadobudne platnosť po uplynutí jedného roka odo dňa prijatia takéhoto oznámenia depozitárom.

NA DÔKAZ TOHO podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto zmluvu.

Dané v Luxemburgu 29. júna 2000 v holandskom, anglickom, vo francúzskom a v nemeckom jazyku, pričom všetky štyri texty majú rovnakú platnosť, v jednom vyhotovení, ktoré uloží vláda Luxemburského veľkovojvodstva, ktorá zašle overenú kópiu každej zmluvnej strane a pristupujúcej strane.

TREATY

CONCERNING A EUROPEAN VEHICLE AND DRIVING LICENCE INFORMATION SYSTÉM

(EUCARIS)

The Kingdom of Belgium;

the Federal Republic of Germany;

the Grand-Duchy of Luxembourg;

the Kingdom of the Netherlands;

the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;

hereinafter referred to as the contracting Parties,

Considering that it is the task of the central authorities responsible for the registration of vehicle and driving licence data to contribute to the prevention, investigation and prosecution of offences against the regulations of individual States;

Recognising the need for an effective mutual exchange of information about driving licence data in order to ensure that people are qualified to drive vehicles in accordance with national and international regulations;

Recognising the need also for an effective mutual exchange of information about vehicle data in order to ensure that vehicles are correctly licensed and/or registered for use on the road;

Mindful of the importance of holding accurate vehicle and driving licence data that can be used in relation to the investigation and prosecution of offences;

Considering that public safety is seriously threatened by the increase in international vehicle-related crime;

Convinced that co-operation between the central authorities responsible for the registration of vehicle and driving licence data must be reinforced by laying down procedures enabling these authorities both to co-ordinate their actions and to exchange personal and other information concerning the registration of vehicles and driving licences with the aid of new data management and data transmission technology;

Considering the data protection provisions of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995;

have agreed the following:

CHAPTER I

DEFINITIONS

Article 1

In this Treaty the terms:

1. "Party" denotes any party to the Treaty, i.e. either a contracting Party or a Party having acceded to the Treaty;

2. "central registration authorities" denotes the authorities of the Parties which are responsible for managing the central registers of vehicles and driving licences;

3. "national regulations" denotes all legal and administrative regulations of a Party for the implementation of which the central registration authorities of this Party are responsible, in whole or in part, with regard to:

a) the licensing or registration of vehicles, and

b) the issuing and registration of driving licences;

4. "personal data" denotes any information about a particular or identifiable person.

CHAPTER II

SETTING UP A EUROPEAN VEHICLE

AND DRIVING LICENCE INFORMATION SYSTEM

(EUCARIS)

Article 2

1. The central registration authorities shall set up and maintain a common system for the exchange of vehicle and driving licence data, hereinafter referred to as the ''European Vehicle and Driving Licence Information System'', known as EUCARIS.

2. The purpose of the European Vehicle and Driving Licence Information System is:

(i) to ensure that the central vehicle and driving licence registers of the Parties are accurate and reliable;

(ii) to assist in preventing, investigating and prosecuting offences against the laws of individual States in the field of driving licences, vehicle registration and other vehicle-related fraud and criminality; and

(iii) to exchange information rapidly in order to increase the efficiency of administrative measures taken by the relevant authorities according to the legal and administrative regulations of the Parties.

CHAPTER III

OPERATION AND APPLICATION OF THE

EUROPEAN VEHICLE AND DRIVING LICENCE

INFORMATION SYSTÉM

Article 3

Within the framework of the European Vehicle and Driving Licence Information System, the central registration authorities shall allow one another to access a selected part of the data stored in the central vehicle and driving licence registers of the Parties.

For this purpose, each central registration authority shall have its own hardware which, by using common software, shall allow access to the data from its own central vehicle and driving licence registers for the purpose of achieving the aim of the Treaty and shall give access to the data from the central vehicle and driving licence registers of the other Parties.

Article 4

In order to achieve the purpose set out in Article 2, paragraph (2), the central registration authorities shall, using automated procedures, retrieve the data as mentioned in Articles 3 and 5 from the central vehicle and driving licence registers in order to perform the following duties:

a) Central vehicle register:

If an application to register a vehicle is made in the area of responsibility of a central registration authority and if that vehicle has previously been registered in the area of responsibility of another central registration authority, the information provided by the applicant shall be checked against the information from the central vehicle register of the Party in whose territory the vehicle was previously registered.

If the information provided by the applicant leads to the conclusion that the vehicle was previously registered in the territory of another Party, the information provided by the applicant should also be checked against the information from the central vehicle register of that Party.

b) Central driving licence register:

If an application for a driving licence is made in the area of responsibility of a central registration authority, that authority may, by inspecting the information from the central driving licence registers of the other Parties, check whether the applicant has in the past been issued with a driving licence that is still valid.

The same procedure shall be followed if an application is made for the replacement or the exchange of a driving licence that has been issued in the area of responsibility of another central registration authority.

If a driving licence that has been issued in the area of responsibility of another central registration authority is presented to a central registration authority for registration, a data check shall be made against the information in the central driving licence register of the Party in whose territory the driving licence has been issued.

Article 5

1. The following data shall be available for retrieval through the automated procedure used by the central registration authorities:

a) Central vehicle register:

(i) manufacturer (and model, if available);

(ii) vehicle identification number;

(iii) registration number;

(iv) date of first registration;

(v) type of fuel and/or type of drive;

(vi) confirmation of theft.

b) Central driving licence register:

(i) document number and/or driving-licence number;

(ii) surname or surname at birth, forenames;

(iii) date and place of birth;

(iv) categories;

(v) conditions and restrictions;

(vi) period of validity;

(vii) disqualification, withdrawal, driving bans, seizure and custody;

(viii) date of issue.

2. Agreements concerning the retrieval of other information by the central registration authorities within the framework of national regulations are not affected.

Article 6

In order to achieve the purpose set out in Article 2 paragraph (2), the central registration authorities shall, in accordance with the national regulations of the Parties, arrange for action to be taken to clarify the situation before taking further administrative measures, if there is any doubt about the actual or legal conditions of the vehicles or driving licences.

These actions shall be taken in the following cases:

a) Central vehicle register:

(i) if the information provided by the applicant within the process for registration cannot be found in the central vehicle register of the Party in whose territory the vehicle is supposed to have been previously registered;

(ii) if the information provided by the applicant within the process for registration is different from the information held in the central vehicle register of the Party in whose territory the vehicle was previously registered;

(iii) if according to the information held in the central vehicle register of one of the Parties, the vehicle to which the registration application refers is reported as stolen.

b) Central driving licence register

(i) if within the process for replacing, exchanging or registering a driving licence it is stated that, according to the information held in the central driving licence register of one of the Parties, a valid driving licence has already been issued in the name of the applicant;

(ii) if within the process for replacing, exchanging or registering a driving licence the information provided by the applicant cannot be found in the central driving licence register of the Party in whose territory the driving licence was issued or is different;

(iii) if within the process for replacing, exchanging or registering a driving licence it is stated that, according to the information held in the central driving licence register of one of the Parties, the holder of the licence is disqualified or banned and/or his licence is withdrawn, seized or in custody.

Article 7

1. If a vehicle that was previously registered in the territory of one of the Parties is registered in the territory of another of the Parties, the central registration authority shall immediately report this to the central registration authority of the Party in whose territory the vehicle was last registered. The vehicle register data mentioned in Article 5 shall be given as well as the date of registration.

2. If a driving licence that was issued in the territory of one of the Parties is replaced, exchanged or registered in the territory of another of the Parties, the central registration authority shall immediately report this to the central registration authority of the Party that issued the driving licence. The driving licence register data mentioned in Article 5 shall be given as well as the date of replacement, exchange or registration.

Article 8

1. Direct access to the data stored ready for retrieval under the European Vehicle and Driving Licence Information System is restricted to the central registration authorities of the Parties.

2. These authorities are responsible, on behalf of their Party, for the correct operation of the European Vehicle and Driving Licence Information System, and shall take the appropriate action to ensure that the provisions of the Treaty are observed.

Article 9

Information that is transmitted under the European Vehicle and Driving Licence Information System may be passed on by the central registration authorities, in accordance with the national regulations of the Parties in order exclusively to achieve the purpose set out in Article 2 paragraph (2), to the administrative authorities responsible for registering vehicles and issuing and registering driving licences.

In accordance with the national regulations of the Parties, this information may be passed on exclusively to police, customs, prosecution and national security authorities in order to achieve the purpose set out in Article 2, paragraph (2). This information shall in no case be passed on to any other body or organisation.

Article 10

The central registration authorities shall ensure that all documents of other central registration authorities received are invalidated, destroyed or returned to the appropriate authority, in accordance with the national regulations of the Parties.

CHAPTER IV

DATA PROTECTION

Article 11

1. The Parties shall use information transmitted under the European Vehicle and Driving Licence Information System only in order to achieve the purpose set out in Article 2, paragraph (2).

2. The information shall only be used in accordance with the national regulations of the Parties unless the Treaty contains stricter provisions.

Article 12

If information is exchanged between central registration authorities under the European Vehicle and Driving Licence Information System, the central registration authority providing the information shall be informed on request of the use to which the information provided is to be put and of the follow up action taken.

Article 13

The central registration authority providing the information shall have regard to the accuracy of the information to be provided and whether it is necessary and commensurate in relation to the purpose for which it is provided. The relevant national regulations on the provision of data must be observed.

If it becomes evident that incorrect information or information that should not have been provided has been provided, the central registration authority receiving the information shall be informed immediately. The central registration authority receiving the information shall then delete or correct the information that has been received.

Article 14

The person concerned shall be informed about the information that has been provided on him and about the use to which it is to be put, if he so requests. There is no obligation to give this information if it is considered, in accordance with the national regulations, that the public interest in not giving the information outweighs the interest of the person concerned in being given the information. In addition, the right of the person concerned to be told of the information that is available on him is governed by the national regulations of the Party in whose territory the information is requested.

Article 15

As far as the national regulations applicable to the central registration authority providing the information imposes particular deletion periods for the personal information that has been provided, the central registration authority providing the information shall inform the receiver of the information accordingly. Irrespective of these periods the personal information that has been provided shall be deleted as soon as it is no longer required for the purpose for which it was provided.

CHAPTER V

SECURITY OF THE EUROPEAN VEHICLE

AND DRIVING LICENCE INFORMATION SYSTÉM

Article 16

1. The central registration authorities shall take the necessary technical and organisational measures to ensure the security of the data in the context of the Treaty.

2. In particular measures shall be taken to

(i) prevent unauthorised persons gaining access to the data processing equipment;

(ii) prevent information from being read, copied, amended or deleted by unauthorised persons;

(iii) prevent unauthorised interrogation or transmission of information;

(iv) prevent unauthorised reading or copying of information during transmission.

Article 17

The central registration authorities shall ensure that records are produced and that records kept by them on the information retrieved from the central registration authorities of the Parties comply with national data protection requirements.

These records shall

(i) contain the reason for the retrieval, details of information retrieved and the date and time of retrievals;

(ii) be used only for audit purposes;

(iii) be suitably protected against misapplication and against other misuse and be deleted after twelve months.

CHAPTER VI

MONITORING OF DATA PROTECTION

Article 18

Each Party shall, according to Directive 95/46/EC, appoint its national supervisory authorities which have the task of fully independently monitoring the compliance with the data protection provisions of the Treaty.

The supervisory bodies shall carry out independent supervision and checks in accordance with their particular national legal regulations in order to ensure that the rights of the persons concerned are not infringed by the retrieval and use of the information. For this purpose the supervisory bodies shall have access to the European Vehicle and Driving Licence Information System.

CHAPTER VII

ORGANISATION

Article 19

1. A Board shall be set up consisting of representatives of the central registration authorities of the Parties. Each authority shall have one vote, irrespective of the number of representatives that each central registration authority delegates to the Board. The Board shall pass resolutions on the provisions of paragraph (2) letter a) unanimously and resolutions on the provisions of paragraph (2) letter b) with a four fifths majority. The Board shall adopt its initial Rules of Procedure unanimously; subsequent amendments shall be adopted with a four fifths majority.

2. The Board shall be responsible

a) for the implementation and correct application of the provisions of the Treaty;

b) for the correct technical and operational functioning of the European Vehicle and Driving Licence Information System; it shall in particular monitor the measures taken by the central registration authorities in accordance with Article 16 paragraph (2) in order to ensure security of information.

3. Votes may be cast under reservation of subsequent confirmation within a maximum of two months.

4. Unanimously passed resolutions shall be binding on the Parties within the framework of their national regulations.

5. Resolutions passed with a majority of votes shall have the status of recommendations for those Parties who have voted against the resolution.

Article 20

1. The costs of operating and applying the European Vehicle and Driving Licence Information System by the Parties on their territory shall be borne by the Party concerned.

2. Subject to prior approval by the Board the common expenses incurred in implementing the Treaty shall be borne by the Parties in equal shares.

CHAPTER VIII

RESPONSIBILITY AND LIABILITY

Article 21

1. If anyone has suffered damage as a result of an unlawful processing of information to which the Treaty relates, the Party of the central registration authority receiving the information shall be liable to him in accordance with its national law. It cannot exonerate itself from liability to the harmed person by giving the excuse that the harm was caused by the authority having transmitted the information.

2. If the Party of the receiving central registration authority pays compensation for damage caused by the use of incorrect or incorrectly provided information, that Party requests compensation from the Party of the providing central registration authority.

3. The Party of the providing central registration authority may be exempted from its liability, in whole or in part, if it proves that it is not responsible.

CHAPTER IX

FINAL CLAUSES

Article 22

1. For the contracting Parties which have deposited their instrument of ratification, acceptance or approval, the Treaty shall enter into force on the first day of the second month following the date of receipt by the Depositary of the deposit of the fourth instrument of ratification, acceptance or approval.

2. For the fifth contracting Party it shall enter into force on the first day of the second month following the date of receipt by the Depositary of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 23

Each Party shall notify the Depositary of its national central registration authorities responsible for managing the central registers of vehicles and driving licences.

Article 24

1. Any State that applies the data protection provisions of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 may apply to accede to the Treaty.

2. Such application shall be made in writing to the Depositary and shall be subject to unanimous approval by the Parties.

3. Instruments of accession shall be deposited with the Depositary.

4. For each State that accedes to it, the Treaty shall enter into force on the first day of the second month after the date of deposit by such State of its instrument of accession.

Article 25

The Government of the Grand Duchy of Luxembourg is the Depositary of the Treaty. It shall notify the contracting and acceded Parties of:

a) any signature;

b) any application for accession referred to in article 24;

c) any deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession;

d) the date of entry into force for any Party;

e) any notification of withdrawal from the Treaty;

f) the national central registration authorities notified according to article 23.

Article 26

1. Any Party may withdraw from the Treaty at any time after two years from the date on which the Treaty has entered into force for that Party.

2. Withdrawal shall be effected by written notification to the Depositary.

3. Any such withdrawal shall take effect one year after receipt of such notification by the Depositary.

IN WITNESS WHEREOF the duly authorised undersigned have signed this Treaty.

DONE in Luxembourg on 29th June, 2000 in the Dutch, English, French and German languages, the four texts being equally authentic, in one original which shall be deposited with the Government of the Grand-Duchy of Luxembourg, which shall transmit a certified copy to each contracting and acceded Party. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1038
PoUtStŠtPiSoNe
: