Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
Predplatné
Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
TlačPoštaZväčšiZmenši

121/2011 Z. z. ZÁKON o zrušení Protidrogového fondu

Edmund Horváth • 27.4. 2011, 21:32

ZÁKON

z 5. apríla 2011

o zrušení Protidrogového fondu, č. 121/2011 Z. z. 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

(1) Protidrogový fond (ďalej len "fond") sa zrušuje k 1. máju 2011.

(2) Fond ku dňu svojho zrušenia vstupuje do likvidácie.

(3) Ak tento zákon v § 2, 3 a 4 neustanovuje inak, na likvidáciu fondu sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.1) Ustanovenia osobitného predpisu2) sa nepoužijú.

§ 2

(1) Likvidátora vymenuje podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny (ďalej len "podpredseda vlády") ku dňu vstupu fondu do likvidácie. Návrh na zápis likvidátora do obchodného registra vykoná podpredseda vlády alebo ním splnomocnená osoba.

(2) Dňom vymenovania likvidátora prechádza pôsobnosť rady fondu, riaditeľa fondu a dozornej rady fondu na likvidátora iba v rozsahu nevyhnutnom na likvidáciu fondu.

(3) Odmenu likvidátora určuje podpredseda vlády. Odmena likvidátora sa uhrádza z majetku fondu.

(4) Likvidátor zodpovedá za výkon svojej funkcie podpredsedovi vlády. Ak likvidátor porušuje svoje povinnosti, podpredseda vlády likvidátora odvolá a vymenuje nového likvidátora.

§ 3

(1) Likvidátor predloží do 60 dní od zrušenia fondu podpredsedovi vlády na schválenie časový plán likvidácie a účtovnú závierku ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie. Likvidátor vykonáva likvidáciu na základe schváleného časového plánu likvidácie.

(2) Ku dňu skončenia likvidácie likvidátor zostaví a predloží podpredsedovi vlády na schválenie účtovnú závierku spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a návrhom na rozdelenie majetkového zostatku, ktorý vyplynie z likvidácie.

(3) Likvidátor do 60 dní po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie majetkového zostatku podá registrovému súdu návrh na výmaz fondu z obchodného registra.

§ 4

Zrušuje sa:
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/1996 Z. z. o Protidrogovom fonde v znení čl. I zákona č. 168/2008 Z. z.

§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011.

Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1357
Súvisiace články
PoUtStŠtPiSoNe
: