Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
Predplatné
Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
TlačPoštaZväčšiZmenši

Dispozícia právnej normy

najpravo.sk • 19.1. 2013, 11:16

Každá právna norma je vnútorne členitá a skladá sa spravidla z troch častí, preto hovoríme o trichotomickej štruktúre právnej normy.

  1. hypotéza právnej normy je tou časťou právnej normy, ktorá určuje podmienky a predpoklady, za ktorých sa má aplikovať pravidlo správania uvedené v dispozícii právnej normy. Čiže hypotéza určuje, za ktorých okolností je subjekt povinný sa správať predpísaným spôsobom uvedeným v dispozícii. Hypotézou môže byť napríklad aj predpoklad týkajúci sa subjektu (rodičia, občan a pod.), času a i.
  2. dispozícia právnej normy obsahuje pravidlo správania subjektu, ktoré musí dodržať, pokiaľ nastanú okolnosti uvedené resp. predvídané hypotézou. Obsahuje konkrétne oprávnenie a konkrétnu právnu povinnosť. Je základnou časťou právnej normy a obsahuje ju bez výnimky každá právna norma.
  3. sankcia je právnym následkom nedodržania pravidla správania uvedeného v dispozícii. Niektorí právnici sankciu chápu ako určitú ujmu, ktorá postihne toho, kto pri naplnení predpokladov uvedených v hypotéze nedodrží pravidlo správania resp. právnu povinnosť uvedenú v dispozícii. Každé právne odvetvie má svoje špecifické sankcie, môžu nimi byť napríklad tresty alebo ochranné opatrenia, disciplinárne opatrenia, pokuty, vznik zodpovednosti za škodu, platenie úrokov z omeškania a pod.

Pre vysvetlenie ponúkame na ukážku zopár príkladov.

Článok 38 Ústavy hovorí, že „ženy, mladiství a osoby zdravotne postihnuté majú právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci a osobitné pracovné podmienky". Hypotézou bude v predmetnom článku časť „ženy, mladiství a osoby zdravotne postihnuté", čo bude predpoklad, podmienka týkajúca sa subjektu, pre vznik oprávnenia a povinnosti uvedenej v druhej časti, teda dispozícii, ktorou je: „majú právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci a osobitné pracovné podmienky".

Právnou normou však nie je jeden paragraf alebo odsek v právnom predpise. Jednotlivé časti právnej normy môžu byť oddelené a uvedené v iných častiach právneho predpisu, dokonca aj v odlišných právnych predpisoch. Vysvetlime si to na nasledovnom príklade:

Ustanovenie § 559 ods. 2 Občianskeho zákonníka hovorí, že „dlh musí byť splnený riadne a včas". Existencia dlhu je teda predpokladom (hypotézou) právnej normy. Pokiaľ dlh existuje, nastupuje vlastné pravidlo správania (dispozícia) a to, že musí byť splnený riadne a včas. Sankciu nachádzame v ustanovení § 517 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého „dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ho nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu veriteľom, má veriteľ právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o deliteľné plnenie, môže sa odstúpenie veriteľa za týchto podmienok týkať aj len jednotlivých plnení. Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa Občianskeho zákonníka povinný platiť poplatok z omeškania. Ak ide o omeškanie s plnením veci, zodpovedá dlžník za jej stratu, poškodenie alebo zničenie, ibaže by k tejto škode došlo aj inak." Sankciami sú teda omeškanie dlžníka, právo veriteľa odstúpiť od zmluvy, právo veriteľa požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania alebo poplatok z omeškania, prípadne vznik zodpovednosti dlžníka za stratu, poškodenie alebo zničenie veci.

V trestnoprávnych normách často splýva hypotéza s dispozíciou. Normy, ktoré neobsahujú hypotézu alebo sankciu sa nazývajú normami imperfektnými. Dispozícia právnej normy nemôže absentovať, nakoľko sama obsahuje pravidlo správania. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3398
PoUtStŠtPiSoNe
: