Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
Predplatné
Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

Právo novôt v mimosporových konaniach

najpravo.sk • 16.7. 2018, 17:16

Civilný mimosporový poriadok na rozdiel od všeobecnej úpravy v Civilnom sporovom poriadku je postavený na koncepcii úplného apelačného systému. V mimosporových konaniach zmena a dopĺňanie odvolacích dôvodov nie je obmedzená lehotou na podanie odvolania a procesnú aktivitu účastníkov konania vrátane tzv. práva novôt neobmedzuje princíp koncentrácie.

(Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 23. mája 2018, sp. zn. 4 Cdo 210/2017)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Malacky rozsudkom z 27. júna 2016 č. k. X rozviedol manželstvo X a Y, uzavreté 19. augusta 2000 v R, zapísané v knihe manželstiev matričného úradu Rohožník vo zväzku IV., ročník 2000, na strane 48, pod poradovým číslom 9, na čas po rozvode zveril maloletých do osobnej starostlivosti matky, určil, že zastupovať maloletých a spravovať ich majetok budú obaja rodičia, uložil otcovi povinnosť prispievať na výživu maloletého X sumou 220,- eur mesačne, maloletého X sumou 200,- eur mesačne a maloletú X sumou 200,- eur mesačne, vždy do 15. dňa toho-ktorého mesiaca vopred k rukám matky počnúc právoplatnosťou výroku o rozvode manželstva, styk otca s maloletými neupravil a rozhodol, že účastníci nemajú právo na náhradu trov konania. Svoje rozhodnutie právne odôvodnil ustanoveniami § 23 ods. 1, 2 a 3, § 24 ods. 1, 2, 3, 4 a 5, § 25 ods. 1 a 2, § 62 ods. 1, 2, 3, 4 a 5, § 63 ods. 1, 2 a 3, § 75 ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov, vecne tým, že mal preukázané, že vzťahy medzi manželmi sú vážne narušené a trvalo rozvrátené, že ich manželstvo neplní svoj spoločenský účel a nemožno očakávať obnovu manželského spolužitia, preto manželstvo rozviedol. S rozhodnutím o zverení maloletých do osobnej starostlivosti matky a o ich zastupovaní a správe ich majetku oboma rodičmi vyslovili všetci účastníci súhlas. Po zistení schopností, možností a majetkových pomerov rodičov a odôvodnených potrieb maloletých mal za to, že otec je schopný prispievať na výživu maloletých v určenej výške, ktorá podľa jeho názoru zodpovedá odôvodneným potrebám maloletých s prihliadnutím na ich vek a ďalšie záujmy a zároveň tak bude realizované právo maloletých podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Styk otca s maloletými na žiadosť oboch rodičov neupravil. O trovách konania rozhodol podľa § 144 O.s.p.

2. Krajský súd v Bratislave na odvolanie matky rozsudkom z 31. mája 2017 sp. zn. 20 CoP 165/2016 rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil ako vecne správny podľa § 387 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „C.s.p.“) a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov odvolacieho konania. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že rozhodnutie súdu prvej inštancie v odvolaním napadnutom výroku o výživnom je vecne správne. Súd prvej inštancie dostatočne zistil skutkový stav, správne vyhodnotil vykonané dôkazy, vec správne právne posúdil, odôvodnenie jeho rozhodnutia je dostatočné a presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje. Matka počas odvolacieho konania neuviedla žiadne relevantné skutočnosti, ktoré by mohli mať za následok iné rozhodnutie. Za situácie, keď sa obaja rodičia podieľajú na výžive maloletých, pretože žijú s nimi v spoločnej domácnosti, nemožno prisvedčiť názoru matky, že určené výživné je neprimerané a malo by byť vo vyššej sume, lebo otec sa podieľa na výžive maloletých vo väčšej miere ako len platením výživného. Podľa názoru odvolacieho súdu schopnosti, možnosti a majetkové pomery otca umožňujú, aby platil výživné pre maloleté deti vo výške určenej súdom prvej inštancie a túto sumu považuje za dostatočnú na úhradu potrieb maloletých detí. O trovách odvolacieho konania rozhodol podľa § 396 ods. 1 C.s.p. v spojení s § 52 zákona č. 161/2015 Z.z. Civilného mimosporového poriadku (ďalej len „C.m.p.“).

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1704

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: