Utorok, 18. jún 2024 | meniny má Vratislav/Vratislava , zajtra Alfréd
Predplatné
Utorok, 18. jún 2024 | meniny má Vratislav/Vratislava , zajtra Alfréd
TlačPoštaZväčšiZmenši

125/2016 Z. z.

najpravo.sk • 25.9. 2017, 17:47

DÔVODOVÁ SPRÁVA + Spoločná správa výborov Národnej rady, ktorá tiež obsahuje odôvodnenie zmien

 

 

A. Všeobecná časť

 

Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh vládneho zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „vládny návrh zákona“).

Vládny návrh zákona bol vypracovaný na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 650 zo 17. decembra 2014, uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 651 zo 17. decembra 2014 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 652 zo 17. decembra 2014, ktorými vláda Slovenskej republiky poverila ministra spravodlivosti Slovenskej republiky predložiť návrhy legislatívnych zmien vyplývajúcich z prijatia návrhov zákonov – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok.  

Predkladaný vládny návrh zákona je reflexiou na zmeny vykonané v rámci procesu rekodifikácie civilného práva procesného. Výsledkom uvedenej rekodifikácie sú Národnou radou Slovenskej republiky schválené znenia troch procesných kódexov (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok), ktoré nahrádzajú v súčasnosti platný a účinný Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb.

Cieľom novej právnej úpravy predkladaného vládneho návrhu zákona je zosúladenie právnych noriem a procesnoprávnych inštitútov tak, aby boli koherentné s vyššie spomenutou právnou úpravou v nových civilno – procesných kódexoch. Vládny návrh zákona obsahujúci 178 novelizačných článkov viac ako obsahové zmeny zahŕňa zmeny technického charakteru, zmeny terminologické a zmeny, ktoré si vyžiadala potreba riadneho uplatňovania novo – prijatých kódexov.

Potrebu navrhovaných zmien identifikovalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky už v rámci príprav procesných predpisov. S ohľadom na možnosť zmien, ktoré napokon aj vo finálnom znení procesných kódexov v procese legislatívnej tvorby nastali, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá návrh zmien v súvisiacich predpisoch až po schválení kódexov Národnou radou Slovenskej republiky.

Návrhy zmien mali v zmysle uznesení vlády Slovenskej republiky spomenutých vyššie predložiť aj dotknuté ústredné orgány štátnej správy, pri vypracovaní predkladaného materiálu teda Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vychádzalo z predložených návrhov, ale mnohé zmeny navrhuje i z vlastnej iniciatívy, keďže v priebehu tvorby procesných kódexov ich identifikovalo ako nevyhnutné.

Prvý článok je atypicky volený ako zákon vykonávajúci Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. Hoci vládny návrh zákona nie je obsiahly, jeho obsahom sú veľmi dôležité ustanovenia, ktoré majú za cieľ zosúladiť terminológiu zmenenú v nových civilných procesných predpisoch v celom právnom poriadku a vymedziť prechodné ustanovenia v súvislosti so správnym súdnictvom ku všetkým novelizačným článkom, ktorých sa môže dotýkať. Je totiž potrebné upraviť prechodné ustanovenia pre rôzne situácie, ktoré neupravuje iba Správny súdny poriadok, ale aj jednotlivé osobitné predpisy.

Zmeny sa v konkrétnostiach sústreďujú na tie ustanovenia, ktoré by účinnosťou stratili zmysel alebo by sa stali obsolétnymi.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa rozhodlo pripraviť zmenu čo možno najkomplexnejšie, a z toho dôvodu navrhuje zmenu aj v zákonoch, kde je potrebné zmeniť iba terminológiu, poznámku pod čiarou, resp. odkaz k ustanoveniu. Takéto zmeny však považujeme za potrebné a práve tento zákon dáva priestor na čo najdôslednejšie vykonanie zmien v právnom poriadku, hoci sa táto prax v zmysle legislatívnych pravidiel odporúča iba vo výnimočných prípadoch.

Zmeny v súvislosti s Civilným sporovým poriadkom sú zväčša terminologického charakteru (vyžiadalo si ich napríklad zavedenie inštitútov ako neodkladné opatrenie, dovolanie generálneho prokurátora, alebo naopak, zrušenie inštitútov ako zmenkový platobný rozkaz, šekový platobný rozkaz či rozkaz na plnenie). Vecné zmeny sú minimálne, tiež sú však dôsledkom novej právnej úpravy, ako je napríklad doplnenie kompetencie obecnej polícii pri predvádzaní osôb či doručovaní písomností, či zmeny navrhované v Exekučnom poriadku súvisiace s novou koncepciou sporového konania v Civilnom sporovom poriadku.

Zmeny v súvislosti s Civilným mimosporovým poriadkom sú zväčša terminologického charakteru (vyžiadalo si ich napríklad zavedenie inštitútov ako notárske úschovy, presun agendy umorovania listín zo súdov na notárov, ale i samotné oddelenie mimosporového konania do samostatného právneho predpisu).

Zmeny v súvislosti so Správnym súdnym poriadkom sa týkajú najmä novej koncepcie správneho súdnictva, podľa ktorej nebudú súdy rozhodovať o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy, ale po splnení zákonom stanovených predpokladov bude možné rozhodnutia týchto orgánov preskúmať na základe správnej žaloby. Rovnako sa však aj v nadväznosti na schválené znenie Správneho súdneho poriadku navrhujú terminologické zmeny, ktoré si vyžiadalo prijatie napríklad nového inštitútu správnej žaloby a pod. Navrhuje sa tiež vypustiť z právnych predpisov ustanovenia, ktorými sa pripúšťal súdny prieskum v správnom súdnictve s výnimkou prípadov, kedy je na podanie správnej žaloby určená kratšia lehota, alebo ak podanie správnej žaloby má odkladný účinok. Možnosť podať správnu žalobu, ktorá má charakter súdneho prieskumu, totiž vyplýva priamo zo Správneho súdneho poriadku a v osobitných predpisoch by tak bola duplicitnou a také ustanovenie by bolo nadbytočným.

Samozrejmosťou je úprava odkazov na pôvodný Občiansky súdny poriadok, ktoré bolo treba podľa povahy veci nahradiť iným právnym predpisom – či už jedným z nových právnych predpisov civilného procesu, alebo iným právnym predpisom – napríklad zákonom o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok, do ktorého sa navrhujú inkorporovať ustanovenia, ktoré v súčasnosti upravuje Občiansky súdny poriadok v šiestej časti a v nových civilných predpisoch procesného práva táto úprava absentuje.

Účinnosť zmien v jednotlivých zákonoch sa navrhuje na 1.7.2016, aby sa docielila kompatibilita právneho prostredia so schváleným znením civilných procesných kódexov, ktorých účinnosť je určená k rovnakému dátumu.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskych spoločenstiev a s právom Európskej únie.

Predkladaný vládny návrh zákona má pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti, keďže zverejňovaním oznámení na webovom sídle Notárskej komory sa zavádzajú nové elektronické služby. Predkladaný vládny návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, nevyvoláva sociálne vplyvy ani vplyvy na životné prostredie.

B. Osobitná časť

 

 

K Čl. I

 

§ 1

 

Toto ustanovenie reflektuje terminologickú zmenu v nových procesných predpisoch, pričom ak sa používa v právnych predpisoch pojem „návrh“, môže to znamenať aj žalobu, ale aj návrh na začatie konania, a to podľa toho, či z povahy veci vyplýva, že ide o konanie sporové alebo mimosporové a správne súdne konanie. Rovnako sa postupuje pri ostatných vymenovaných pojmoch. Toto ustanovenie je generálnou klauzulou pre všetky právne predpisy.

 

§ 2

 

Ustanovenie odseku 1 je generálnou klauzulou, ktorá deklaruje, že preskúmavanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe opravného prostriedku podľa 3. hlavy 5. časti Občianskeho súdneho poriadku sa nahrádza preskúmavaním prostredníctvom správnej žaloby a to v rozsahu a za podmienok daných Správnym súdnym poriadkom.

 

Odsek 2 rieši prechodné ustanovenia tak, že procesné zmeny upravené v osobitných predpisoch (najmä zavedenie inštančného postupu) sa budú vzťahovať aj na neskončené administratívne konania začaté pred 1.7.2016, ak nebude ustanovené inak.

 

Na odsek 2 nadväzuje odsek 3, ktorý upravuje situáciu, keď by voči rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému pred 1.7.2016 bol v zmysle jeho poučenia, avšak až po 1.7.2016, podaný opravný prostriedok podľa 3. hlavy 5. časti Občianskeho súdneho poriadku. Takýto včas podaný opravný prostriedok sa bude následne považovať za riadny opravný prostriedok podľa administratívnych predpisov, a to za podmienky jeho prípustnosti. V prípade, ak by podanie riadneho opravného prostriedku podľa administratívnych predpisov nebolo po 1.7.2016 prípustné, bude sa včas podaný opravný prostriedok považovať za včas podanú správnu žalobu. Aj pre takúto správnu žalobu sa však bude vyžadovať splnenie podmienok vyplývajúcich z § 49 Správneho súdneho poriadku (obligatórne právne zastúpenie). Otázku podania opravného prostriedku podľa 3. hlavy 5. časti Občianskeho súdneho poriadku do 1.7.2016 pritom rieši § 491 ods. 1 Správneho súdneho poriadku.

 

 

K Čl. II

 

K bodom 1 a 2

Poznámka pod čiarou sa v uvedenej časti stáva nadbytočnou.

 

K bodu 3

Exekúcia bude po nadobudnutí účinnosti troch procesných kódexov upravená predovšetkým v Exekučnom poriadku.

 

K bodu 4

Nahradenie Občianskeho súdneho poriadku tromi procesnými kódexmi si vyžaduje prispôsobenie ustanovenia uvedením obsahovo zodpovedajúceho kódexu.

 

K bodom 5 a 6

Súdne úschovy budú nahradené notárskymi úschovami.

 

K bodu 7

Nahradenie Občianskeho súdneho poriadku tromi procesnými kódexmi si vyžaduje prispôsobenie poznámky uvedením obsahovo zodpovedajúceho ustanovenia kódexu.

 

 

K Čl. III

 

K bodu 1

Terminologické zjednotenie s § 72 Správneho súdneho poriadku.

 

K bodu 2

Vypúšťajú sa ustanovenia 4 a 5 Správneho poriadku ako nadbytočné, nakoľko konanie o proteste prokurátora bude plne súčasťou zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre. Preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdom vyplýva z nového Správneho súdneho poriadku, a teda v osobitných predpisoch dochádza k vypúšťaniu ustanovení o možnosti preskúmania rozhodnutí správnym súdom.

 

K bodu 3

Súdny výkon rozhodnutia v doterajšej podobe zaniká. Nútený výkon rozhodnutí bude v prevažnej miere upravený v Exekučnom poriadku. Možnosť podať návrh na výkon rozhodnutia podľa osobitných predpisov nie je dotknutá.

 

K bodu 4

Navrhuje sa nahradiť odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na osobitný predpis, ktorým bude v tomto prípade Exekučný poriadok. Treba zdôrazniť, že pri subsidiárnom použití Exekučného poriadku je nevyhnutné použiť kritérium primeranosti, teda ustanovenia Exekučného poriadku aplikovať v súlade so znením a účelom ustanovení Správneho poriadku.

 

 

K Čl. IV

 

K bodu 1

Podľa novej koncepcie procesnej úpravy súdy nebudú rozhodovať o opravných prostriedkoch proti orgánom verejnej správy

 

K bodu 2

Navrhovaná zmena predstavuje terminologické zosúladenie s novou procesnou úpravou.

 

K Čl. V

 

K bodom 1 až 4

Navrhovaná zmena predstavuje terminologické zosúladenie s novou procesnou úpravou.

 

 

K Čl. VI

Navrhovaná zmena predstavuje terminologické zosúladenie s novou procesnou úpravou.

 

 

K Čl. VII

Podľa novej procesnej úpravy nebude možné vydať rozkaz na plnenie.

 

 

K Čl. VIII

Osobitným predpisom v zmysle § 15e už nebude Občiansky súdny poriadok.

 

 

K Čl. IX

 

K bodu 1

Vylučuje sa možnosť podania riadneho opravného prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu. Rozhodnutie je však preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

 

K bodu 2

Podľa novej koncepcie Správneho súdneho poriadku nebudú správne súdy rozhodovať o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Odstránenie opravného prostriedku neznamená, že rozhodnutie je vyňaté z prieskumu správneho súdu. Možnosť preskúmania rozhodnutia správnym súdom vyplýva z ustanovení Správneho súdneho poriadku. Vecne príslušný bude krajský súd, ak Správny súdny poriadok neustanovuje inak. V odseku 5 ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

K bodu 3

Vzhľadom na vypustenie odsekov 3 a 4 sa vykonáva úprava vnútorných odkazov.

 

K bodu 4

Podľa novej koncepcie Správneho súdneho poriadku nebudú správne súdy rozhodovať o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Odstránenie opravného prostriedku neznamená, že rozhodnutie je vyňaté z prieskumu správneho súdu. Možnosť preskúmania rozhodnutia správnym súdom vyplýva z ustanovení Správneho súdneho poriadku. Vecne príslušný bude krajský súd.

 

K bodu 5

Podľa novej koncepcie Správneho súdneho poriadku nebudú správne súdy rozhodovať o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Zároveň sa vylučuje možnosť podania riadneho opravného prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu. Rozhodnutie je však preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. Vecne príslušný bude krajský súd.

 

K bodu 6

Vzhľadom na to, že oprávnenie súdu pozastaviť činnosť združenia nemá podklad v Správnom súdnom poriadku a nemožno ho ani podradiť pod odkladný účinok žaloby, dochádza k vypusteniu tohto ustanovenia.

 

K bodu 7

Vzhľadom na vypustenie odseku 4 sa predmetná veta stáva obsolétnou.

 

K bodu 8

Vypustením ustanovenia § 15 sa neuberá právo na súdnu ochranu. Súdna ochrana sa podľa povahy veci poskytne podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. Podanie žaloby vo veciach združovania má odkladný účinok.

 

 

K Čl. X

 

K bodu 1

Podľa novej koncepcie Správneho súdneho poriadku nebudú správne súdy rozhodovať o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Rozhodnutie je však preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

 

K bodu 2

Rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku

 

K bodu 3

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 4

Zachováva sa jednoinštančné správne konanie vo veciach zákazu zhromaždenia a rozpustenia zhromaždenia.

 

 

K Čl. XI

 

K bodu 1

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Správneho súdneho poriadku.

 

K bodu 2

Predmetné ustanovenie sa zosúlaďuje vzhľadom na vykonanú úpravu § 27, kde sa už nerozlišuje medzi rozhodovaním obce pri výkone samosprávy alebo pri prenesenom výkone štátnej správy.

 

K bodu 3

Podľa novej koncepcie Správneho súdneho poriadku nebudú správne súdy rozhodovať o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Rozhodnutie je však preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

 

K bodu 4

V Správnom súdnom poriadku sa zaviedla legislatívna skratka „správny súd“, ktorá má zvýrazniť osobitosť správneho súdnictva. Z tohto dôvodu dochádza v osobitných predpisoch k terminologickej zmene pojmu „súd“ na „správny súd“ v súlade s novým Správnym súdnym poriadkom. Dôvod zrušenia napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správy sa vypúšťa, nakoľko dôvody zrušenia sú taxatívne vymedzené v § 191 Správneho súdneho poriadku.

 

K bodu 5

Legislatívno -technická úprava.

 

K bodu 6

Podľa novej koncepcie Správneho súdneho poriadku už správne súdy nebudú rozhodovať o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam orgánov verejnej správy.

 

K bodu 7

Podanie správnej žaloby má odkladný účinok len, ak to výslovne ustanoví Správny súdny poriadok alebo osobitný predpis.

 

K bodu 8 a 9

Podľa novej koncepcie Správneho súdneho poriadku nebudú správne súdy rozhodovať o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Druhostupňové konanie je riešené v zákone č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorom sa vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obec, určil ako odvolací orgán okresný úrad v sídle kraja. Na rozhodovanie obce sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

 

 

K Čl. XII

 

K bodu 1

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného mimosporového poriadku.

 

K bodu 2

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vrátane jej podmienok vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto duplicitné ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné.

 

 

K bodu 3

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na Exekučný priadok, ktorý obsahuje úpravu núteného výkonu rozhodnutia v civilných veciach.

 

K bodu 4

Navrhovaná zmena predstavuje terminologické spresnenie po strate účinnosti Občianskeho súdneho poriadku a nadobudnutí účinnosti troch procesných kódexov.

 

 

K Čl. XIII

Konanie o umorenie listiny je upravené v šiestej hlave druhej časti Civilného mimosporového poriadku.

 

 

K Čl. XIV

 

K bodu 1 

Podľa novej koncepcie Správneho súdneho poriadku nebudú súdy rozhodovať o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Bolo potrebné upraviť osobitný postup konania o zrušení rozhodnutia rozhodcu o plnení záväzkov z kolektívnej zmluvy na návrh zmluvnej strany.

 

K bodu 2

Vecnú príslušnosť musí určovať Civilný sporový poriadok a nie osobitné predpisy, aby sa zamedzilo aplikačným problémom.

 

 

K Čl. XV

Právnymi prostriedkami na uspokojenie pohľadávky sú predovšetkým žaloba na plnenie podľa § 137 Civilného sporového poriadku a exekúcia podľa Exekučného poriadku.

 

 

K Čl. XVI

Výkon rozhodnutia v prípade súdnych pohľadávok bude upravený v zákone č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.

 

K Čl. XVII

 

K bodom 1 a 2

Podľa novej koncepcie Správneho súdneho poriadku nebudú správne súdy rozhodovať o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Odstránenie opravného prostriedku neznamená, že rozhodnutie je vyňaté z prieskumu správneho súdu. Možnosť preskúmania rozhodnutia správnym súdom vyplýva z ustanovení Správneho súdneho poriadku, a preto sa z osobitných predpisov vypúšťajú tieto duplicitné ustanovenia ako nadbytočné. Odstránením odseku sa poznámka pod čiarou stáva nadbytočnou.

 

V nadväznosti na vypustenie odsekov sa vykoná legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 3

Vzhľadom na vypustenie odseku 3 z § 9 sa vykoná úprava vnútorného odkazu.

 

 

K Čl. XVIII

 

K bodom 1 a 3

Podľa návrhu Správneho súdneho poriadku už nie je na preskúmanie rozhodnutia o odmietnutí registrácie cirkvi alebo náboženskej spoločnosti daná vecná príslušnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Aktuálne účinný Občiansky súdny poriadok v § 246 ods. 2 písm. a) ustanovuje, že Najvyšší súd Slovenskej republiky je vecne príslušný na preskúmavanie rozhodnutí a postupu ústredných orgánov štátnej správy a iných orgánov s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, ak to ustanoví zákon. V § 11 návrhu Správneho súdneho poriadku je vecná príslušnosť Najvyššieho súdu SR vymedzená konkrétnejšie a predmetné ustanovenie s odkazom („ak tak ustanoví iný zákon“) sa v ňom už nenachádza. Podľa § 10 návrhu Správneho súdneho poriadku na konanie a rozhodovanie v správnom súdnictve sú príslušné krajské súdy, ak tento zákon neustanovuje inak.

 

K bodu 2

Vzhľadom na vypustenie paragrafu 17 sa vykonáva úprava vnútorného odkazu.

 

 

K Čl. XIX

Žaloba o určenie, či tu právo je alebo nie je, je upravená v § 137 písm. c) Civilného sporového poriadku.

 

 

K Čl. XX

 

K bodu 1

Navrhuje sa vypustiť odkaz na ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku, ktorý stratí účinnosť. Nakoľko mal tento odkaz len informatívnu povahu, navrhuje sa vypustiť bez náhrady. Úpravu správcu dedičstva bude obsahovať Civilný mimosporový poriadok.

 

K bodu 2

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto duplicitné ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné.

 

 

 

 

 

K Čl. XXI

 

K bodu 1

Civilný sporový poriadok upravuje doručovanie písomností a predvádzanie prostredníctvom obecnej polície. Navrhovanou zmenou sa obecnej polícii zverujú uvedené kompetencie.

 

K bodu 2

Vzhľadom na doplnenie oprávnenia pre obecnú políciu v nových procesných kódexoch predviesť osobu na pokyn súdu, sa navrhuje umožniť použitie donucovacích prostriedkov (hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky a obušok) aj pri predvádzaní takejto osoby, ktorá kladie aktívny odpor. Analogicky ako pri predvedení osoby, ktorá nevyhovie výzve, aby sa dostavila na útvar obecnej polície (§ 10), sa navrhuje, aby príslušník obecnej polície spísal úradný záznam aj bezodkladne po predvedení osoby na pokyn súdu.

 

K bodu 3

Legislatívno-technická úprava.

 

 

K Čl. XXII

 

K bodu 1

Nové civilné procesné kódexy neupravujú inštitút zmierovacieho konania, preto je ustanovenie odseku b) nadbytočné.

 

K bodu 2

Navrhuje sa dôsledné terminologické rozlišovanie účastníka konania (pojem používaný v Civilnom mimosporovom poriadku a Správnom súdnom poriadku) a strany sporu (pojem používaný v Civilnom sporovom poriadku).

 

K bodu 3

Navrhuje sa terminologické zosúladenie so zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

K bodom 4 a 5

Nález Ústavného súdu SR z 11. júla 2012, sp. zn. PL. ÚS 109/2011 označil položku 13 písm. b) v časti I prílohy Poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní Sadzobníka súdnych poplatkov za protiústavný. Povinný teda v exekučnom konaní neplatí súdny poplatok.

 

K bodu 6

Navrhovaná zmena reflektuje terminológiu Civilného sporového poriadku, v zmysle ktorého strana podáva žalobu a nie návrh. Termín návrh však zostáva takisto zachovaný, pretože zodpovedá terminológii Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku. Okrem toho sa za návrh pokladá akýkoľvek návrh v konaní na vykonanie poplatkového úkonu.

 

 

 

K bodu 7

Odsek 4 bol doplnený tak, aby systematicky pokrýval všetky štádiá konania pred všeobecným súdom a pred správnym súdom.

 

K bodu 8

Úpravu vecného oslobodenia od platenia súdneho poplatku je potrebné predovšetkým terminologicky zosúladiť s novými civilnými procesnými kódexmi. Z vecnej stránky sa navrhuje od súdneho poplatku oslobodiť konanie o kompetenčnej žalobe a o vydaní súhlasu s inšpekciou. V oboch prípadoch sú účastníkmi konania orgány verejnej správy, preto nie je dôvod súdny poplatok vyberať. Medzi konania oslobodené od súdneho poplatku sa zaraďujú aj konania vo veciach sociálnych dávok a príspevkov a konania vo veciach pomoci v hmotnej núdzi, ktoré majú podobný sociálny rozmer ako ostatné konania v navrhovanom článku, a preto je ich zaradenie odôvodnené.

Zmeny navrhnuté v § 4 ods. 2 predstavujú predovšetkým terminologické zmeny zákonného znenia. Jednou zo zmien, ktorú priniesla rekodifikácia civilného práva procesného je dôsledné označovanie strany, ktorá podala žalobu podľa Civilného sporového poriadku ako žalobcu. Termín návrh však zostáva takisto zachovaný, pretože zodpovedá terminológii Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku. Je preto potrebné zodpovedajúcim spôsobom zosúladiť aj úpravu Zákona o súdnych poplatkoch s novými procesnými kódexmi. Rovnako je potrebné rešpektovať terminológiu Civilného sporového poriadku, v zmysle ktorej prokurátor podáva žalobu a nie návrh. Možnosť podať žalobu v konaniach, ktoré boli z ustanovenia o oslobodení od súdnych poplatkov vypustené, bola v právnych predpisoch časovo ohraničená a v súčasnosti už podanie takejto žaloby nie je prípustné.

 

K bodu 9

Ide o terminologickú zmenu v záujme čistoty právneho jazyka a zosúladením s civilnými procesnými kódexmi.

 

K bodu 10

Odsek 4 bol doplnený tak, aby systematicky pokrýval všetky štádiá konania pred všeobecným súdom a pred správnym súdom a aj vykonávacie konanie.

 

K bodom 11 až 13

Vznik poplatkovej povinnosti obsahovo zodpovedá doterajšej právnej úprave, bolo však potrebné prispôsobiť právnu terminológiu novým civilným procesným kódexom. Poplatková povinnosť už nevzniká schválením zmieru v zmierovacom konaní, pretože toto konanie bolo z právneho poriadku vypustené.

 

K bodu 14

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na Civilný sporový poriadok a Správny súdny poriadok.

 

 

 

 

 

K bodom 15 a 16

Zákonná sadzba poplatku sa naďalej vyberá i v odvolacom konaní. V novozavedenom konaní o kasačnej sťažnosti sa navrhuje vyberať rovnakú sadbu ako v dovolacom konaní s ohľadom na obsahovú príbuznosť kasačnej sťažnosti a dovolania. Odsek 3 stratil oporu v platnom práve.

 

K bodu 17

Nové civilné procesné kódexy neupravujú inštitút zmierovacieho konania, preto je časť ustanovenia nadbytočná.

 

K bodom 18 až 20

Jednou z terminologických zmien, ktoré prináša rekodifikácia civilného procesu je rozlišovanie súdnej inštancie, a to podľa zásady, že sústava súdov SR má tri stupne súdov ale konanie pred súdmi má len dve inštancie (konanie o žalobe/návrhu a odvolacie konanie). Okrem terminologického prispôsobenia sa navrhuje upraviť, ktorému súdu sa platí súdny poplatok v konaní o správnych žalobách, o kasačnej sťažnosti a v konaní o žalobe na obnovu konania pred správnym súdom.

 

K bodom 21 až 23

Okrem terminologických zmien navrhnutých v § 10 sa navrhuje vypustiť ustanovenie o lehote na nariadenia pojednávania, ktorá patrí do predpisu o konaní pred súdmi a nie do zákona o súdnych poplatkoch. Civilné procesné kódexy obsahujú komplexné a systematické nástroje na zabezpečenie zrýchlenia konania, ktoré prenášajú zodpovednosť za spor najmä na strany konania. Tieto nástroje majú ambíciu nahradiť lehotovanie súdov, v praxi aj tak málo účinné.

Z civilných procesných kódexov bol vypustený inštitút opatrovníka osobe, ktorej pobyt nie je známy a ktorému sa nepodarilo doručiť na známu adresu v cudzine. Z tohto dôvodu sa stal písm. b) ods. 2 redundantné.

 

K bodom 24 až 30

Právna úprava vrátenia súdneho poplatku sa zachováva v prevažnej miere rovnaká, ako v doterajšej právnej úprave. Navrhnuté zmeny spočívajú hlavne v terminologickom zosúladení s civilnými procesnými kódexmi (žaloba – návrh, stupeň – inštancia, rozvodové konanie – konanie o rozvod manželstva, strana – účastník).

V odseku 1 sa navrhuje nahradiť pojem „vrátiť návrh navrhovateľovi“, pretože takýto procesný úkon ani doterajšie právo nepozná.

V § 11 ods. 3 sa navrhuje zvýšenie zodpovednosti dovolateľa za výsledok dovolacieho konania, a teda v prípade, že dovolací súd dovolanie odmietne, pretože smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné, okrem pokuty, ktorú súd podľa § 452 ods. 2 Civilného sporového poriadku uloží advokátovi, ktorý dovolanie podpísal, sa navrhuje subjektu, ktorý dovolanie podal, nevracať ani súdny poplatok zaplatený za dovolanie. Jedným z najdôležitejších motivačných prostriedkov na zmierlivé ukončenie sporov je vrátenie súdneho poplatku, ak strany v určitej fáze sporu prejavia záujem o skončenie konania. Úprava vrátenia súdneho poplatku zodpovedá aj zámeru predkladateľa motivovať strany už v konaní o predbežnom prejednaní sporu uzavrieť zmier alebo na základe predbežného právneho názoru súdu vziať žalobu späť.

Pre úplnosť bolo treba reflektovať aj novozavedený inštitút v konaní pred správnym súdom „uspokojenie žalobcu“. Ak sa konanie skončí týmto spôsobom, vráti sa 75% všetkých zaplatených poplatkov a žalovaný správny orgán bude spravidla zaviazaný na povinnosť nahradiť trovy v menšej výške.

 

K bodu 31

Vzhľadom na vypustenie odseku 3 sa vykoná legislatívno-technická úprava nasledovných odsekov.

 

K bodom 32 a 33

Jedným zo základných princípov Civilného sporového poriadku je dispozičná zásada. Z povahy tejto zásady vyplýva, že všetky úkony, ktoré má súd povinnosť urobiť z úradnej moci je potrebné obmedziť na minimum. Ak súd zistí, že rozhodnutie o poplatkovej povinnosti, ktoré vydal, je nesprávne, takéto rozhodnutie zruší alebo zmení aj bez návrhu podľa odseku 3.

 

K bodu 34

Odsek 3 bol doplnený tak, aby sa výnimka vzťahovala systematicky na všetky druhy podaní v konaní pred súdom.

 

K bodu 35

Ako subsidiárny predpis, ktorý sa má použiť na konanie vo veciach súdnych poplatkov sa navrhuje použiť Civilný sporový poriadok, avšak s dôrazom na jeho primeranú aplikáciu, teda použitie v súlade s účelom zákona o súdnych poplatkoch. Keďže v Civilnom sporovom poriadku všeobecne platí dispozičná zásada, je potrebné výslovne ustanoviť, že súd alebo orgán rozhodujúci o poplatku môže vykonať aj dôkazy, ktoré strany, resp. účastníci nenavrhli.

 

K bodu 36

Súdne poplatky za úkony alebo konania, ktoré boli urobené alebo začaté pred nadobudnutím účinnosti zákona o súdnych poplatkoch sa vyrubia podľa predchádzajúcej právnej úpravy. Na konanie sa však už budú vzťahovať nové právne predpisy vrátane Civilného sporového poriadku, ktorý sa aplikuje na všetky konania, aj na tie, ktoré začali pred nadobudnutím jeho účinnosti, v zmysle zásady okamžitej aplikability procesných právnych predpisov.

 

K bodu 37 až 39

Ide o terminologické zosúladenie.

 

K bodu 40

Zmeny navrhované v poznámkach k položke 1 majú prevažne terminologický charakter. Keďže s účinnosťou od 1. júla 2016 nebude možné vydať zmenkový a šekový platobný rozkaz, je potrebné na túto zmenu reagovať aj v zákone o súdnych poplatkoch. Z dôvodu možného rozporu z Ústavou SR a nálezu Ústavného súdu SR z 11. júla 2012, sp. zn. PL. ÚS 109/2011 sa navrhuje podanie odporu ako prostriedku procesnej obrany nespoplatňovať.

Za účelom odstránenia aplikačných nejasností sa navrhuje výslovne upraviť, že poznámky č. 2,3,4,6,7 k položke 1 platia pre všetky položky sadzobníka, kde ich použitie prichádza do úvahy.

 

K bodom 41 a 42

Ide o terminologické zosúladenie.

 

K bodu 43

V súčasnosti už nie je možné podať návrh na vyrovnacie konanie, preto je ustanovenie zbytočné.

 

K bodu 44

V súčasnosti už vyrovnacie konanie neprebiehajú, preto ustanovenie stratilo zmysel.

 

K bodom 45 a 46

Ide o terminologické zosúladenie.

 

K bodom 47 až 52

Okrem terminologického zosúladenia v položke 7 sa navrhuje zaviesť hornú hranicu súdneho poplatku zo žaloby na ochranu osobnosti spojenej s náhradou nemajetkovej ujmy a zo žaloby vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania s náhradou nemajetkovej ujmy. Dôvodom na zavedenie hornej hranice súdneho poplatku je jednak systematické zosúladenie s inými položkami sadzobníka súdnych poplatkov ale aj skutočnosť že neobmedzená výška súdneho poplatku môže mať limitujúci charakter pri uplatňovaní práv strán pred súdom

 

K bodu 53

Ide o terminologické zosúladenie.

 

K bodu 54

Ide o terminologické zosúladenie s Civilným mimosporovým poriadkom.

 

K bodu 55

Položka 10 odzrkadľuje zmenu systematiky správneho súdnictva po nadobudnutí účinnosti Správneho súdneho poriadku. Zámerom predkladateľa bolo ponechať doterajšie poplatkové zaťaženie jednotlivých procesných úkonov v správnom súdnictve s prihliadnutím na osobitosti novej právnej úpravy. 

 

K bodu 56

Nové civilné procesné kódexy neupravujú inštitút zmierovacieho konania, preto je položka 11 nadbytočná. Rovnako, civilné procesné kódexy neumožňuje zrušiť zmier na základe návrhu na jeho zrušenie, preto sa navrhuje vypustiť položka 12.

 

K bodu 57

Pôvodná položka 13 písm. c) bola systematicky zaradená medzi konania správneho súdnictva, do položky 10, čo zodpovedá systematike Správneho súdneho poriadku.

 

K bodu 58

Terminologické zosúladenie.

 

K bodom 59 a 60

V navrhovanej zmene ide o terminologické zosúladenie ale zároveň aj o odstránenie aplikačných nejasností tým, že sa zavedie použiteľnosť spoločnej poznámky aj na položky, ktoré boli do sadzobníka zavedené neskoršími novelami.

 

K bodu 61

Ide o zosúladenie zákonnej dikcie s novou právnou úpravou civilného mimosporového konania.

 

K bodu 62

Ide o terminologické zosúladenie.

 

K bodu 63

Položka 18 nezodpovedá Správnemu súdnemu poriadku, preto sa navrhuje jej vypustenie. Konanie o prijatie hnuteľnej veci do úschovy a konanie o umorenie listiny bude spoplatnené notárskym poplatkom, preto sa navrhuje súdny poplatok za tieto konania vypustiť. Položky 19 a 20 sa rovnako navrhujú vypustiť z dôvodu, že sú obsolétne.

 

K bodu 64

Z dôvodu odstránenia aplikačných problémov sa formálnym vyčlenením spoločnej poznámky na koniec prvej časti sadzobníka jednoznačne stanovuje, že vymenované poznámky k položke 1 platia pre všetky položky sadzobníka v časti I. Poplatky vyberané v civilnom procese a správnom súdnom procese.

 

K bodu 65

Ide o terminologické zosúladenie.

 

K bodu 66

Navrhuje sa odkaz na ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku, ktorý stratí účinnosť, nahradiť odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku.

 

K bodu 67

Ide o terminologické zosúladenie.

 

K bodu 68

Účelom navrhovanej zmeny je do poznámky doplniť niektoré ďalšie právne predpisy Európskej únie, podľa ktorých sa vyžaduje konkrétne osvedčenie.

 

K bodu 69

Navrhuje sa odkaz na ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku, ktorý stratí účinnosť, nahradiť odkazom na príslušné ustanovenie Civilného mimosporového poriadku.

 

K bodu 70

Ide o terminologické zosúladenie.

 

 

 

K Čl. XXIII

Možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, a teda sa tieto duplicitné ustanovenia vypúšťajú z osobitných predpisov ako nadbytočné.

 

 

K Čl. XXIV

 

K bodom 1 až 3

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vrátane žalobnej legitimácie vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto duplicitné ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné.

 

K bodom 4 a 5

Vzhľadom na vypustenie odseku 8 z predmetného ustanovenia je potrebné vykonať legislatívno-technickú úpravu vnútorného odkazu na § 39 ods. 8 v § 39a ods. 2 a § 41a ods. 2.

 

 

K Čl. XXV

 

K bodu 1

Ide o terminologické zosúladenie právnej úpravy Notárskeho poriadku a Civilného mimosporového poriadku pri notárskej úschove výťažku z predaja zálohu.

 

K bodu 2

Postup notára v prípade, ak mu nepodarí naložiť s predmetom notárskej úschovy do desiatich rokov od zloženia, bude upravený v § 352 a nasl. Civilného mimosporového poriadku, preto sa odsek 6 § 70a stáva nadbytočným.

 

K bodu 3

Navrhuje sa vnútorné zosúladenie textu Notárskeho poriadku súvisiace s predkladanými zmenami.

 

K bodu 4

Navrhovaná zmena predstavuje zosúladenie právnej úpravy Notárskeho poriadku a Civilného mimosporového poriadku pri notárskej úschove výťažku z predaja zálohu.

 

K bodu 5

K § 72a

Navrhuje sa vnútorné zosúladenie textu Notárskeho poriadku súvisiace s predkladanými zmenami. Doterajší § 73 sa bude označovať ako § 72a z dôvodu, aby bolo možné za toto ustanovenie vložiť ďalšie ustanovenia a pribežne ich označiť.

 

K § 72b

Navrhuje sa zavedenie právnej úpravu Úschovy za účelom splnenia záväzku v Notárskom poriadku, na ktorú nadväzuje právna úprava konaní vo veciach notárskych úschov v Civilnom mimosporovom poriadku. Zloženie predmetu úschovy do notárskej úschovy bude mať účinky splnenia dlhu. Takýto spôsob splnenia dlhu vyplýva z úpravy hmotného práva (§ 568 Občianskeho zákonníka), ak je veriteľ neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak dlžník má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná. Za účelom informovania veriteľa o zložení predmetu úschovy do notárskej úschovy sa bude takéto prijatie zverejňovať na webovom sídle komory. Zložením predmetu úschovy do notárskej úschovy sa zložiteľ vzdáva dispozičného práva nakladať predmetom úschovy a toto právo prechádza na notára v zákonom ustanovenom rozsahu.

 

K § 72c

Zákon bude rozlišovať náležitosti zápisnice o úschove peňazí a iných hnuteľných vecí z dôvodu rozličného spôsobu zloženia do úschovy. Zápisnica o úschove peňazí musí obsahovať všeobecné náležitosti notárskej zápisnice podľa § 47 Notárskeho poriadku a ďalej náležitosti upravené v § 72c Notárskeho poriadku.

 

K § 72d

Zákon bude rozlišovať náležitosti zápisnice o úschove peňazí a iných hnuteľných vecí z dôvodu rozličného spôsobu zloženia do úschovy. Zápisnica o úschove hnuteľných vecí musí obsahovať všeobecné náležitosti notárskej zápisnice podľa § 47 Notárskeho poriadku a ďalej náležitosti upravené v § 72d Notárskeho poriadku.

 

K bodu 6

Vzhľadom na možnosť podať námietky proti vydaniu predmetu notárskej úschovy o ktorých koná súd, je právna úprava vydania predmetu úschovy ako aj konanie o námietkach upravené v Civilnom mimosporovom poriadku. Notár by mal vydať osobám uvedeným v odseku 2 potvrdenie o vydaní predmetu úschovy, ktoré by malo mať obdobné náležitosti ako zápisnica podľa § 72c resp. 72d.

 

K bodu 7

Vylučuje sa možnosť podania opravného prostriedku proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie, avšak jeho odstránenie neznamená, že rozhodnutie je vyňaté z prieskumu správneho súdu. Možnosť preskúmania rozhodnutia disciplinárnej komisie vyplýva zo Správneho súdneho poriadku, a teda z osobitných predpisov sa vypúšťajú tieto duplicitné ustanovenia ako nadbytočné. Keďže v tomto prípade ale ide o výnimku z 2 mesačnej lehoty na podanie správnej žaloby podľa Správneho súdneho poriadku, ponecháva sa v osobitnom predpise ustanovenie o možnosti preskúmania na základe správnej žaloby, ktorá musí byť podaná v osobitnej skrátenej lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia.

 

 

K Čl. XXVI

 

K bodu 1

Konanie o vyhlásenie za mŕtveho bude upravené v § 220 a nasl. Civilného mimosporového poriadku.

 

K bodu 2

Konanie pred súdom v sporových veciach bude upravené v Civilnom sporovom poriadku.

 

K bodu 3

Prerušenie konania v prípade prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie je upravené v § 162 ods. 1 písm. c) Civilného sporového poriadku.

 

K bodu 4

Poznámka pod čiarou k odkazu 7b je obsolétna.

 

 

K Čl. XXVII

 

K bodu 1

Nová civilná procesná úprava neobsahuje úpravu vedľajšieho účastníctva ale koncepčne odlišnú úpravu intervencie, ktorá je však na účely konania pred Ústavným súdom SR nepoužiteľná. Z tohto dôvodu sa navrhuje v zákone o organizácii Ústavného súdu SR komplexne upraviť vedľajšie účastníctvo na účely konania pred Ústavným súdom SR.

 

K bodu 2

V novom odseku sa upravuje procesné riešenie v prípade pochybností, či je osoba vedľajším účastníkom.

 

K bodu 3

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom Civilný sporový poriadok.

 

K bodu 4

V tomto bode sa navrhuje nahradiť subsidárnu aplikáciu občianskeho súdneho poriadku aplikáciou Civilného sporového poriadku, ktorý je procesne najbližší konaniu pred Ústavným súdom.

 

K bodu 5

Navrhovaná zmena predstavuje terminologické zosúladenie s novou procesnou úpravou.

 

K bodu 6

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na Exekučný priadok, ktorý obsahuje úpravu núteného výkonu rozhodnutia v civilných veciach.

 

K bodu 7 a 8

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na Civilný sporový poriadok a na Správny súdny poriadok.

 

 

K Čl. XXVIII

 

K bodu 1

Úlohy policajného zboru vyplývajú zo všetkých troch civilných procesných kódexov.

 

K bodu 2

Navrhuje sa aktualizácia poznámky pod čiarou tak, aby zahŕňala odkaz na právne predpisy upravujúce predvedenie.

 

K bodu 3

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení.

Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, avšak v § 27a ods. 3 a 5 je možné pojem predbežné opatrenie nahradiť neodkladným opatrením.

 

K bodu 4

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku.

 

K bodu 5

Právna úprava nariadenia neodkladných opatrení je obsiahnutá v § 328 až 332 Civilného sporového poriadku, pričom nariadenie pojednávania je upravené v § 329

Civilného sporového poriadku.

 

K bodu 6

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, avšak v § 27a ods. 6 je možné pojem predbežné opatrenie nahradiť neodkladným opatrením.

 

K bodu 7

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, avšak v § 27a ods. 8 je možné pojem predbežné opatrenie nahradiť neodkladným opatrením.

 

K bodu 8

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, avšak v § 73 ods. 3 je možné pojem predbežné opatrenie nahradiť neodkladným opatrením.

 

 

K Čl. XXIX

 

K bodu 1

Výkon rozhodnutia v prípade súdnych pohľadávok bude upravený v zákone č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.

 

K bodu 2

Správca je povinný doručiť zmluvu podľa ustanovení § 106 a § 112 Civilného sporového poriadku.

 

 

K bodu 3

Navrhuje sa nahradiť odkaz na predbežné opatrenie podľa Občianskeho súdneho poriadku odkazom na neodkladné opatrenie podľa Civilného sporového poriadku.

 

K bodom 4 a 5

Uvedená citácia v poznámkach pod čiarou je obsoletná.

 

 

K Čl. XXX

Navrhovaná zmena predstavuje terminologické zosúladenie po strate účinnosti Občianskeho súdneho poriadku.

 

 

K Čl. XXXI

 

K bodu 1

V Správnom súdnom poriadku sa zaviedla legislatívna skratka „správny súd“, ktorá má zvýrazniť osobitosť správneho súdnictva. Z tohto dôvodu dochádza v osobitných predpisoch k terminologickej zmene pojmu „súd“ na „správny súd“ v súlade s novým Správnym súdnym poriadkom.

 

K bodu 2

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť odkazom na príslušné ustanovenie Civilného mimosporového poriadku.

 

K bodu 3

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku.

 

K bodu 4

Odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, sa navrhuje vypustiť bez náhrady

 

 

K Čl. XXXII

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku.

 

 

K Čl. XXXIII

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného mimosporového poriadku.

 

 

K Čl. XXXIV

Možnosť preskúmania rozhodnutia disciplinárneho senátu vyplýva zo Správneho súdneho poriadku, a teda z osobitných predpisov sa vypúšťajú tieto duplicitné ustanovenia ako nadbytočné. Keďže v tomto prípade ale ide o výnimku z 2 mesačnej lehoty na podanie správnej žaloby podľa Správneho súdneho poriadku, ponecháva sa v osobitnom predpise ustanovenie o možnosti preskúmania na základe správnej žaloby, ktorá musí byť podaná v osobitnej skrátenej lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

 

 

K Čl. XXXV

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného mimosporového poriadku.

 

 

K Čl. XXXVI

 

K bodu 1 a 6

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku.

 

K bodu 2

Podľa novej koncepcie Správneho súdneho poriadku nebudú súdy rozhodovať o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Navrhuje sa zveriť rozhodovanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o zamietnutí vkladu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

 

K bodu 3

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie však naďalej zostávajú upravené v početných osobitných predpisoch, preto sa v ustanovení 31a písm. e) navrhuje ponechať predbežné opatrenie a doplniť neodkladné opatrenie.

 

K bodu 4

Dané ustanovenie je potrebné precizovať. V zmysle § 33 ods. 1 katastrálneho zákona o návrhu na vklad rozhoduje zamestnanec okresného úradu v sidle kraja s vysokoškolským vzdelaním, ktorý má na to osobitnú odbornú spôsobilosť.

 

K bodu 5

V nadväznosti na návrh novelizácie § 33 ods. 1 katastrálneho zákona, ako aj s prihliadnutím na návrh novelizácie § 31 ods. 7 katastrálneho zákona, ktorý bude upravovať rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na vklad, je potrebné precizovať aj § 33a ods. 3.

Navrhuje sa, aby sa zamestnancom Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vydalo predmetné oprávnenie aj bez preskúšania, ak majú nepretržite aspoň päťročnú právnickú prax na tomto štátnom orgáne a vykonávajú rozhodovaciu činnosť v správnom konaní.

 

K bodu 7

Pod súdnym alebo iným konaním treba rozumieť také konanie, ktorého výsledok sa môže bezprostredne týkať nehnuteľnosti alebo práva k nej. Príkladom súdneho konania je konanie o určenie vlastníctva k nehnuteľnosti a príkladom iného konania je (administratívne) vyvlastňovacie konanie.

 

K bodom 8 až 10

V nadväznosti na zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné pristúpiť k novele katastrálneho zákona, keďže v zmysle tohto zákona sa už nemajú vydávať rozhodnutia o udelení súpisného čísla, resp. rozhodnutia o určení súpisného čísla.

 

K bodu 11

V nadväznosti na novú úpravu § 33 katastrálneho zákona je potrebné doplniť aj prechodné ustanovenia k právnej úprave účinnej od 1. júla 2016.

 

 

K Čl. XXXVII

 

K bodu 1

Možnosť preskúmania rozhodnutia o námietkach a o schválení registra správnym súdom vyplýva z ustanovení Správneho súdneho poriadku, a preto sa z osobitných predpisov vypúšťajú tieto duplicitné ustanovenia ako nadbytočné.

 

K bodu 2 a 3

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku.

 

K bodu 4

Odstránenie opravného prostriedku neznamená, že rozhodnutie je vyňaté z prieskumu správneho súdu. Možnosť preskúmania rozhodnutia správnym súdom vyplýva z ustanovení Správneho súdneho poriadku, a preto sa z osobitných predpisov vypúšťajú tieto duplicitné ustanovenia ako nadbytočné. Poznámka pod čiarou sa vzhľadom na vypustenie odseku stáva neaktuálnou.

 

K bodu 5

Vylučuje sa možnosť podania opravného prostriedku, ako aj možnosti preskúmania správnym súdom.

 

K bodu 6

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku.

 

K bodu 7

Podľa novej koncepcie Správneho súdneho poriadku nebudú správne súdy rozhodovať o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam orgánov verejnej správy . Odstránenie opravného prostriedku neznamená, že rozhodnutie je vyňaté z prieskumu správneho súdu. Možnosť preskúmania rozhodnutia správnym súdom vyplýva z ustanovení Správneho súdneho poriadku. Poznámka pod čiarou sa vzhľadom na vypustenie odseku stáva neaktuálnou.

 

K bodu 8

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného mimosporového poriadku.

 

 

K Čl. XXXVIII

Sporové konanie bude upravené v Civilnom sporovom poriadku.

 

 

K Čl. XXXIX

Možnosť preskúmania rozhodnutia správnym súdom vyplýva z ustanovení Správneho súdneho poriadku, a preto sa z osobitných predpisov vypúšťajú tieto duplicitné ustanovenia ako nadbytočné.

 

 

K Čl. XL

 

K bodu 1

K § 9a

Civilný sporový poriadok ako základný predpis o sporovom konaní pred súdom prestavuje subsidiárnu právnu úpravu pre exekučné konanie. Pre správnu aplikáciu konkrétnych ustanovení je však veľmi dôležité kritérium povahy veci, ako to vyplýva z § 9a odseku 1, odseku 3 a odseku 4.

 

K § 9b

V ustanovení § 9b sú odlišne od Civilného sporového poriadku upravené niektoré inštitúty, ako skúmanie príslušnosti, vylúčenie interevencie, nariadenie pojednávania, zavedenie vyšetrovacieho princípu a rozhodovanie zásadne uznesením, aj keď ide o rozhodnutie vo veci samej.

 

K bodu 2

Možnosť preskúmania rozhodnutia správnym súdom vyplýva z ustanovení Správneho súdneho poriadku, a preto sa z osobitných predpisov vypúšťajú tieto duplicitné ustanovenia ako nadbytočné.

 

K bodu 3

Navrhovaná zmena predstavuje len terminologické spresnenie po strate účinnosti Občianskeho súdneho poriadku a nadobudnutí účinnosti troch procesných kódexov.

 

K bodu 4

Ustanovenie § 36 ods. 4 rieši súbeh viacerých exekúcií. V poznámke pod čiarou k odkazu 4b) sa nahrádza Občiansky súdny poriadok zákonom č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok, v ktorom je upravený nútený výkon rozhodnutia, ktorého predmetom je súdna pohľadávka.

 

 

K bodu 5

Zosúladenie s terminológiou zavedenou v § 388 CSP.

 

K bodu 6

Navrhovaná zmena predstavuje zosúladenie so zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

 

K bodu 7

Navrhuje sa zaviesť osobitný režim pri doručovaní upovedomenia o začatí exekúcie.

 

K bodu 8

V súlade s právnou úpravou Civilného sporového poriadku ako aj s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, predovšetkým s rozhodnutím vo veci C 292/10 Corneslius de Visser, je exekútor povinný uskutočniť všetky úkony a využiť všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, aby zistil skutočný pobyt povinného – fyzickej osoby. Ak sa exekútorovi nepodarí upovedomenie doručiť ani po vykonaní všetkých potrebných úkonov, požiada súd, aby zverejnil oznámenie o upovedomení o začatí exekúcie na webovej stránke súdu. Vzhľadom na závažnosť dôsledkov, ktoré vyvoláva doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, musí súd preskúmať, či exekútor svoju povinnosť zistiť skutočný pobyt povinného nezanedbal a až potom pristúpiť k zverejneniu oznámenia, resp. uloženiu ďalších pokynov exekútorovi.

 

K bodu 9

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku.

 

K bodom 10 a 11

Návrh na začatie konania v civilnom sporovom konaní sa bude jednotne nazývať žaloba.

 

K bodu 12

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku.

 

K bodu 13

Na uvedené sa vzťahuje všeobecná úprava dovolania generálneho prokurátora v Civilnom sporovom poriadku, podľa ktorej už prakticky nebude možné v týchto veciach podať dovolanie generálnym prokurátorom.

 

K bodu 14

Navrhovaná zmena rieši zaradenie pohľadávok Zboru väzenskej a justičnej stráže do poradia prednostných pohľadávok, tak ako tomu bolo v ustanovení § 279 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, kedy boli tieto pohľadávky spolu so súdnymi pohľadávkami zaradené ako prednostné pohľadávky.

 

 

 

K bodu 15

Terminologické zosúladenie vzhľadom na vykonanú úpravu totožného ustanovenia v zákone o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v súvislosti s prijatím nového Autorského zákona.

 

K bodu 16

Doručovanie upovedomenia o začatí exekúcie právnickej osobe sa bude spravovať všeobecnou úpravou civilného sporového poriadku (§9a Exekučného poriadku).

 

K bodu 17

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, avšak v § 134 ods. 2 je možné pojem predbežné opatrenie nahradiť neodkladným opatrením.

 

K bodom 18 až 20 a 22

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku.

 

K bodu 21

Civilný sporový poriadok neobsahuje odlišné ustanovenia o platení trov doručovania prostredníctvom exekútora. Tieto trovy bude platiť súd, ktorý o doručenie žiadal.

 

 

K Čl. XLI

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku.

 

 

K Čl. XLII

 

K bodu 1

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto duplicitné ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné. Vypustením odseku sa poznámka stáva neaktuálnou.

 

K bodu 2

Podľa novej koncepcie Správneho súdneho poriadku nebudú správne súdy rozhodovať o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Odstránenie opravného prostriedku neznamená, že rozhodnutie je vyňaté z prieskumu správneho súdu. Možnosť preskúmania rozhodnutia správnym súdom vyplýva z ustanovení Správneho súdneho poriadku.

 

 

K bodu 3

V Správnom súdnom poriadku sa zaviedla legislatívna skratka „správny súd“, ktorá má zvýrazniť osobitosť správneho súdnictva. Z tohto dôvodu dochádza v osobitných predpisoch k terminologickej zmene pojmu „súd“ na „správny súd“ v súlade s novým Správnym súdnym poriadkom. V poznámke pod čiarou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Správneho súdneho poriadku.

 

 

K Čl. XLIII

 

K bodu 1

V Správnom súdnom poriadku sa zaviedla legislatívna skratka „správny súd“, ktorá má zvýrazniť osobitosť správneho súdnictva. Z tohto dôvodu dochádza v osobitných predpisoch k terminologickej zmene pojmu „súd“ na „správny súd“ v súlade s novým Správnym súdnym poriadkom. Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Správneho súdneho poriadku.

 

K bodu 2

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku.

 

 

K Čl. XLIV

 

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného mimosporového poriadku.

 

 

K Čl. XLV

 

K bodu 1

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku.

 

K bodu 2

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto duplicitné ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné.

Vypustením odseku sa poznámka stáva obsolétnou.

 

K bodu 3

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto duplicitné ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné.

 

 

 

 

K Čl. XLVI

 

Vzhľadom na to, že možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku a v nadväznosti na to sa zo Správneho poriadku vypúšťa ustanovenie § 70 o preskúmaní rozhodnutí, vypúšťajú sa tieto ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné.

 

 

K Čl. XLVII

 

K bodu 1

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného mimosporového poriadku.

 

K bodu 2

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, avšak v §33 ods. 1 je možné pojem predbežné opatrenie nahradiť neodkladným opatrením.

 

K bodu 3

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku, resp. zákona o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.

 

 

K Čl. XLVIII

 

K bodu 1

Podľa novej koncepcie Správneho súdneho poriadku nebudú správne súdy rozhodovať o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Odstránenie opravného prostriedku neznamená, že rozhodnutie je vyňaté z prieskumu správneho súdu. Možnosť preskúmania rozhodnutia správnym súdom vyplýva z ustanovení Správneho súdneho poriadku

 

K bodu 2

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto duplicitné ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné.

 

 

K Čl. XLIX

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto duplicitné ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné.

 

K Čl. L

 

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, avšak v §7 ods. 2 písm. c) je možné pojem predbežné opatrenie nahradiť neodkladným opatrením.

 

 

K Čl. LI

 

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné.

Vypustením odseku sa poznámka stáva neaktuálnou.

 

 

K Čl. LII

 

K bodu 1

Podľa novej koncepcie Správneho súdneho poriadku nebudú správne súdy rozhodovať o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam orgánov verejnej správy a na preskúmanie rozhodnutia už nie je daná vecná príslušnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva zo Správneho súdneho poriadku, a teda z osobitných predpisov sa vypúšťajú tieto duplicitné ustanovenia ako nadbytočné. Keďže v tomto prípade ale ide o výnimku z 2 mesačnej lehoty na podanie správnej žaloby podľa Správneho súdneho poriadku, ponecháva sa v osobitnom predpise ustanovenie o možnosti preskúmania na základe správnej žaloby, ktorá musí byť podaná v osobitnej skrátenej lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Podanie správnej žaloby nemá v zmysle § 184 Správneho súdneho poriadku odkladný účinok, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, a preto v odôvodnených prípadoch musí takýto účinok upravovať zákon.

 

K bodu 2

V poznámke pod čiarou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Správneho súdneho poriadku.

 

K bodom 3 až 9

Podľa novej koncepcie Správneho súdneho poriadku nebudú správne súdy rozhodovať o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam orgánov verejnej správy a na preskúmanie rozhodnutia už nie je daná vecná príslušnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva zo Správneho súdneho poriadku, a teda z osobitných predpisov sa vypúšťajú tieto duplicitné ustanovenia ako nadbytočné. Keďže v tomto prípade ale ide o výnimku z 2 mesačnej lehoty na podanie správnej žaloby podľa Správneho súdneho poriadku, ponecháva sa v osobitnom predpise ustanovenie o možnosti preskúmania na základe správnej žaloby, ktorá musí byť podaná v osobitnej skrátenej lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Keďže podanie správnej žaloby nemá v zmysle § 184 Správneho súdneho poriadku odkladný účinok, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, v odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o zásah do práv účastníka konania, musí takýto účinok upravovať zákon, prípadne sa z neho takéto duplicitné ustanovenie vypúšťa. Zároveň sa vykonáva terminologické zosúladenie pojmov, v ktorých podanie opravného prostriedku nahrádza podanie správnej žaloby v zmysle Správneho súdneho poriadku. Zavedením legislatívnej skratky „správny súd“ v novom Správnom súdnom poriadku, ktorá má zvýrazniť osobitosť správneho súdnictva, dochádza v osobitných predpisoch k terminologickej zmene pojmu „súd“ na „správny súd“. V poznámke pod čiarou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Správneho súdneho poriadku. V novom § 64 ods. 8 sa za účelom zabezpečenia právnej istoty sankcionovaného subjektu upravuje postup v situáciách, kedy Rada pre vysielanie a retransmisiu alebo žalobca podajú proti rozhodnutiu správneho súdu o uložení pokuty, kasačnú sťažnosť na Najvyšší súd SR.

 

 

K Čl. LIII

 

K bodu 1

Navrhovaná zmena predstavuje len terminologické spresnenie po strate účinnosti Občianskeho súdneho poriadku a nadobudnutí účinnosti troch procesných kódexov.

 

K bodu 2

Výkon rozhodnutia v prípade súdnych pohľadávok bude upravený v zákone č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.

 

K bodu 3

Navrhovaná zmena predstavuje len terminologické spresnenie po strate účinnosti Občianskeho súdneho poriadku a nadobudnutí účinnosti troch procesných kódexov.

 

 

K Čl. LIV

 

Navrhovaná zmena predstavuje terminologické zosúladenie s novou procesnou úpravou.

 

 

K Čl. LV

 

Navrhovaná zmena predstavuje len terminologické spresnenie po strate účinnosti Občianskeho súdneho poriadku a nadobudnutí účinnosti troch procesných kódexov.

 

 

K Čl. LVI

 

K bodu 1

V zákone o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok sa navrhuje komplexne upraviť vymáhanie súdnych pohľadávok a zjednotiť právnu úpravu, ktorá bola dosiaľ v § 251 až 320a Občianskeho súdneho poriadku a v zákone o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok. V bode 1 sa navrhuje komplexne definovať súdnu pohľadávku.

 

K bodu 2

Navrhuje sa zosúladiť úpravu trvalého upustenia od vymáhania súdnej pohľadávky s platnou úpravou zákona 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

K bodu 3

Doterajšie znenie zákona obsahuje dva odkazy označené ako 1a). Odkaz a poznámku pod čiarou, ktorá odkazuje na Správny poriadok sa navrhuje označiť 1ca).

 

K bodu 4

 

K § 6

Justičná pokladnica v konaní o výkon rozhodnutia nikdy nerozhoduje rozsudkom ale uznesením. V odseku 6 sa preberá doterajšia právna úprava § 251 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.

 

K § 7

Odseky 2 a 3 neupravujú príslušnosť na výkon rozhodnutia, ale spôsoby výkonu rozhodnutia, preto sa presúvajú do § 10.

 

K § 7a

Osobitosťou vymáhania súdnych pohľadávok je skutočnosť, že oprávnený (správca) je totožný so súdom, ktorý vo veci koná (justičná pokladnica). Z tohto dôvodu je účastníkom konania spravidla len povinný.

Nakoľko justičná pokladnica nepostupuje súdne pohľadávky na tretie osoby, navrhuje sa legislatívne upraviť len prechod povinnosti povinného.

 

K § 8, § 9, § 11 až § 13

Predmetné ustanovenia zostávajú zachované bez zmeny.

 

K § 10

Aj naďalej sa ponecháva doterajšia právna úprava spôsobov výkonu rozhodnutia. Justičná pokladnica nariaďuje a uskutočňuje výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy a prikázaním pohľadávky. Ide o procesne najmenej náročné spôsoby výkonu rozhodnutia, ktoré dokáže justičná pokladnica vykonať s nízkou nákladovou záťažou. Justičná pokladnica môže poveriť súdneho exekútora vykonaním exekúcie spôsobmi podľa odseku 2. Exekútor pri vykonávaní exekúcie postupuje podľa Exekučného poriadku.

 

K § 10a

Ponecháva sa právna úprava zastavenia výkonu rozhodnutia § 268 Občianskeho súdneho poriadku, ktorá sa systematicky zaraďuje za spôsoby výkonu rozhodnutia. Právna úprava bola doplnená o možnosť odkladu výkonu rozhodnutia z dôvodov osobitného zreteľa, ktorých existenciu a naliehavosť posudzuje justičná pokladnica.

 

K § 13a až 13zn

Navrhuje sa prebrať doterajšia právna úprava výkonu rozhodnutia zrážkami zo mzdy a prikázaním pohľadávky § 276 až 302 Občianskeho súdneho poriadku. Do právnej úpravy výkonu rozhodnutia zrážkami zo mzdy neboli prevzaté ustanovenia o prednostných pohľadávkach, keďže súdne pohľadávky sa vždy považujú za prednostné pohľadávky. V prípade, ak by prebiehal výkon rozhodnutia podľa zákona o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok a súbežne exekúcia podľa Exekučného poriadku, daňová alebo správna exekúcia, je potrebné postupovať podľa ustanovení Exekučného poriadku, prípadne osobitného predpisu o súbehu exekúcií. Medzi pohľadávky nepodliehajúce výkonu rozhodnutia sa zaraďujú aj sociálne dávky a príspevky, ktorými sú napríklad príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa a príspevok na starostlivosť o dieťa. Obdobne ako štátne sociálne dávky, ktoré sú v súčasnosti vyňaté z výkonu rozhodnutia, aj sociálne dávky a príspevky majú rovnaký sociálny charakter odôvodňujúci vyňatie z výkonu rozhodnutia. Dávka sociálnej pomoci, ktorá sa poskytovala podľa zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších prepisov, bola zrušená zákonom č. 599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obdobný účel a charakter, ako mala dávka sociálnej pomoci má v súčasnosti pomoc v hmotnej núdzi poskytovaná podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

K § 13d ods. 2

Pre jasné vymedzenie vzťahu súdnej pohľadávky a iných pohľadávok vymáhaných podľa Exekučného poriadku v prípade stretu exekúcií sa navrhuje stanoviť, že súdna pohľadávka sa považuje za prednostnú pohľadávku podľa § 71 zákona Exekučného poriadku.

 

K § 13zo

Navrhuje sa prebrať aj ustanovenie o čiastočnom vyňatí pohľadávok vzniknutých z majetkových práv autora podľa Autorského zákona z výkonu rozhodnutia. Toto ustanovenie bolo terminologicky precizované v súvislosti s prijatím nového Autorského zákona. V odseku 3 sa tak ako doteraz tomuto režimu podriaďujú aj pohľadávky fyzických osôb z ich podnikateľskej činnosti, ktoré však nie sú pohľadávkami z majetkových práv autora.

 

K bodu 5

Navrhuje sa ustanoviť subsidiárnu aplikáciu Civilného sporového poriadku na vymáhanie súdnych pohľadávok vo veciach, ktoré v zákone o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok nie sú upravené. V zmysle okamžitej aplikability procesných predpisov sa nenavrhujú osobitné prechodné ustanovenia, pretože už z povahy procesných predpisov vyplýva povinnosť aplikovať ich okamžite s nadobudnutím účinnosti. Konania, ktoré začali za účinnosti doterajšej právnej úpravy sa dokončia podľa tohto zákona. Právne účinky úkonov, ktoré už boli vykonané, zostávajú zachované. 

 

K bodu 6

V Civilnom sporovom poriadku platí dispozičná zásada. Povaha konania podľa tohto zákona si však v určitých prípadoch vyžaduje, aby súd zistil skutkový stav veci aj nad rámec dôkazov, ktoré navrhujú vykonať účastníci. Navrhuje sa preto prelomenie dispozičnej zásady v prípade vykonávania dôkazov nevyhnutných na zistenie skutkového stavu veci.

 

K Čl. LVII

 

K bodu 1

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Správneho súdneho poriadku.

 

K bodom 2 a 3

V Správnom súdnom poriadku sa zaviedla legislatívna skratka „správny súd“, ktorá má zvýrazniť osobitosť správneho súdnictva. Z tohto dôvodu dochádza v osobitných predpisoch k terminologickej zmene pojmu „súd“ na „správny súd“ v súlade s novým Správnym súdnym poriadkom.

V poznámke pod čiarou k odkazu 28 sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Správneho súdneho poriadku.

 

K bodu 4

Navrhovaná zmena predstavuje terminologické zosúladenie s novou procesnou úpravou.

 

 

K Čl. LVIII

 

K bodom 1 a 2

Navrhovaná zmena predstavuje terminologické zosúladenie s novou procesnou úpravou.

 

K bodu 3

 

K § 19

Pôsobnosť prokurátora v civilnom procese teda v konaní podľa Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku je daná osobitnými predpismi. Táto pôsobnosť je realizovaná oprávneniami prokurátora podať na súd návrh alebo žalobu a vstúpiť do už začatého súdneho konania, ako i oprávneniami generálneho prokurátora podať opravný prostriedok (dovolanie generálneho prokurátora) a stanovisko Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky. Tieto oprávnenia vyplývajú z Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku a pokiaľ ide o návrhové a žalobné oprávnenia prokurátora tak aj zo znenia osobitných predpisov (napr. § 47f zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, § 12 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, § 16 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií, § 147a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní). V konaní pred súdom má prokurátor tie práva, ktoré mu vyplývajú z Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku.

 

K § 20

Z dôvodu obsahových a terminologických zmien, ktoré so sebou prináša Správny súdny poriadok je treba nanovo obsahovo a terminologicky vymedziť dozor prokuratúry nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy (netrestný dozor prokuratúry). Zabezpečovanie zákonnosti v postupe a rozhodovaní orgánov verejnej správy je v právnom poriadku Slovenskej republiky na základe historického vývoja delené medzi správne súdnictvo a netrestný dozor prokuratúry. Tieto dva systémy nie sú konkurenčné, ale navzájom súvisia, sú právne previazané, vzájomne sa doplňujú a nadväzujú na seba. To preukazuje aj znenie druhej vety odseku 1, ktoré je zrkadlovým premietnutím princípu funkčnej súvislosti správneho súdnictva a netrestného dozoru prokuratúry upraveného v § 3 ods. 11 Správneho súdneho poriadku.

 

V odseku 2 sú pre účely zákona vymedzené orgány verejnej správy, ktoré sčasti kopírujú ich vymedzenie v § 4 Správneho súdneho poriadku s tým, že pod dozor prokuratúry spadá navyše preskúmavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vydávaných zákonom splnomocnenými štátnymi orgánmi a právnickými osobami (napr. Národná banka Slovenska) a naopak prokuratúra nevykonáva dozor nad činnosťou orgánov záujmovej samosprávy (odsek 3).

 

K § 21

V odseku 1 sa vymedzujú spôsoby, t. j. metódy a formy, ktorými je prokurátor oprávnený zisťovať dodržiavanie zákonnosti orgánmi verejnej správy.

 

Znenie odseku 2 zvýrazňuje skutočnosť, že netrestný dozor prokuratúry sa týka výlučne preskúmavania zákonnosti a nie iných otázok spojených s výkonom verejnej správy (účelnosť, hospodárnosť, mimoprávna odbornosť atď).

 

V odseku 3 sa definujú základné pojmy a to v zásade zhodne s definičným vymedzením obsiahnutým v § 3 ods. 1 Správneho súdneho poriadku. Pri opatrení sa však zavádza delenie na opatrenie orgánu verejnej správy, ktorým sa myslí opatrenie s individuálnymi účinkami a opatrenie orgánu verejnej správy so všeobecnými účinkami. Táto deľba bola nevyhnutná z dôvodu odlišného procesného postupu pri ich preskúmavaní. Aj s odkazom na znenie nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 21/08-39 z 23.9.2009 sa totiž navrhuje zjednotenie konania o proteste prokurátora proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy a opatreniu orgánu verejnej správy, keďže aj všeobecná správna žaloba upravená v § 177 a nasl. Správneho súdneho poriadku sa týka oboch týchto správnych aktov súčasne.

 

K § 22

V danom ustanovení sa vymedzujú právne prostriedky, prostredníctvom ktorých prokurátor alebo generálny prokurátor vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy. Tieto sa týkajú buď administratívneho konania (protest prokurátora, upozornenie prokurátora) alebo správneho súdneho procesu (správna žaloba, žaloba, vstup do konania, kasačná sťažnosť, žaloba na obnovu konania, stanovisko Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky) alebo konania o súlade právnych predpisov pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

 

K § 23

V odseku 1 sa vymedzujú tie správne akty orgánov verejnej správy, proti ktorým je prokurátor oprávnený podať protest. Obsahové náležitosti protestu sú v odseku 2 nanovo chronologicky zoradené tak, aby mimo formálnych náležitostí [písm. a) až c), h) a i)] v rámci protestu bolo možno oddeliť tzv. výrokovú časť, z ktorej má byť zrejmé, proti akému správnemu aktu sa protest podáva, aké porušenie zákonnosti sa ním namieta a aký postup sa orgánu verejnej správy prokurátorom navrhuje [písm. d) až f)] a následné odôvodnenie protestu [písm. g)].

 

Späťvzatie protestu v odseku 3 je všeobecnou úpravou, na ktorú v konaní o proteste prokurátora proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy a opatreniu orgánu verejnej správy nadväzuje ustanovenie § 24 ods. 15.

 

K § 24

Nanovo sa procesne upravuje konanie o proteste prokurátora proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy a opatreniu orgánu verejnej správy.

 

V odseku 1 sa výslovne stanovuje, že protest možno podať len v trojročnej lehote od právoplatnosti rozhodnutia alebo vydania opatrenia. Táto lehota je prekluzívna a prokurátor na ňu prihliada z úradnej povinnosti. A contrario z vymedzenia danej lehoty tiež vyplýva, že podanie protestu prokurátora proti ešte neprávoplatnému rozhodnutiu orgánu verejnej správy je neprípustné.

 

V odseku 2 sa nanovo vymedzujú účastníci konania o proteste prokurátora.

 

Odsek 3 obsahuje vymedzenie orgánu verejnej správy, proti rozhodnutiu alebo opatreniu ktorého sa protest prokurátora podáva.

 

Znenie odseku 4 odstraňuje doterajšie aplikačné problémy ohľadom vyjadrovania sa účastníkov konania k protestu prokurátora. Navrhovaná právna úprava ustanovuje orgánu verejnej správy povinnosť zaslať protest prokurátora účastníkom konania na vyjadrenie. Orgán verejnej správy v sprievodnom liste súčasne poučí účastníkov konania, že ak sa v určenej lehote k protestu prokurátora nevyjadria, nebude sa na ich neskoršie vyjadrenie prihliadať. Určenie dĺžky lehoty zo strany orgánu verejnej správy bude závisieť od jeho úvahy s prihliadnutím na okolnosti konkrétnej veci.

 

Ak orgán verejnej správy dôjde k záveru, že protest prokurátora je dôvodný, rozhodnutím protestu vyhovie a zruší napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie. Deje sa tak jedným rozhodnutím, ktorého výrok obsahuje tak formuláciu o vyhovení protestu ako i formuláciu o zrušení napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia. Týmto sa odstraňuje nejasnosť doterajšej právnej úpravy, ktorá nesprávne navádzala k možnosti zmeniť napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie, teda ako keby rozhodnúť vo veci samej už v konaní o proteste prokurátora. Takýto spôsob rozhodovania však pri rozhodnutiach orgánov verejnej správy a opatreniach orgánov verejnej správy nie je prípustný. Rozhodovanie o proteste má slúžiť len účelu vymedzenému v § 23 ods. 4, pričom vo veci samej možno nanovo rozhodnúť len v pôvodnom administratívnom konaní, v ktorom sa pokračuje v dôsledku vyhovenia protestu prokurátora a zrušenia rozhodnutia alebo opatrenia, ktorým bolo toto administratívne konanie skončené. 

 

Ak orgán verejnej správy nemieni protestu prokurátora vyhovieť, predloží ho neformálne bez rozhodnutia so sprievodným listom svojmu nadriadenému orgánu (odsek 6) a ak takýto nadriadený orgán nemá, rozhodne o proteste sám (odsek 9).  

 

Nadriadený orgán o proteste rozhodne, pričom vedúci ústredného orgánu štátnej správy tak urobí na základe návrhu ním ustanovenej komisie (odsek 6). Spôsoby rozhodnutia sú vymedzené v odsekoch 7 a 8.

 

Na rozhodovanie o proteste prokurátora a na jeho predkladanie nadriadenému orgánu zákon určuje 30 dňovú lehotu. Doručovanie rozhodnutia o proteste prokurátora je upravené v odseku 10.

 

Proti rozhodnutiu o proteste prokurátora sa môže nanovo odvolať okrem účastníkov konania aj prokurátor, čím sa vo vzťahu k inštančnému postupu vytvára ekvivalent ku konaniu o správnych žalobách prokurátora. Súčasne sa tým zabezpečuje, aby sa rozhodovanie vo veci mohlo preniesť na vertikálne najvyššiu administratívnu úroveň, čo je potrebné vzhľadom na zjednocovanie aplikačnej praxe ako i následné odťažovanie správneho súdnictva. Odsek 12 pritom ustanovuje, že odvolanie nebude prípustné pri jednostupňovom rozhodovaní o proteste (odsek 9) a ak o proteste už bolo rozhodnuté vedúcim ústredného orgánu štátnej správy.

 

Na konanie o proteste prokurátora proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy a opatreniu orgánu verejnej správy sa subsidiárne budú vzťahovať všeobecné ustanovenia o správnom konaní, teda zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Súčasne sa týmto zákonom navrhuje vypustiť z dôvodu nadbytočnosti zo správneho poriadku ustanovenie § 69.

 

Znenie odseku 15 nanovo ustanovuje, že späťvzatie protestu prokurátora je dôvodom pre zastavenie konania o ňom. Tým sa reaguje na absenciu dôvodu zastavenia konania o proteste prokurátora v § 30 správneho poriadku, ktorý by v plnom rozsahu spadal na tento prípad. Súčasne sa určuje, že prokurátor je oprávnený vziať protest späť do vydania (prvostupňového alebo odvolacieho) rozhodnutia o ňom.

 

K § 25

Protest proti opatreniu so všeobecnými účinkami podáva prokurátor orgánu verejnej správy, ktorý dané opatrenie vydal. Na podanie protestu prokurátora nie zákonom ustanovená žiadna lehota (odsek 1).

 

Ak orgán verejnej správy považuje protest prokurátora za dôvodný, priamo zruší alebo podľa povahy veci aj zmení napadnuté opatrenie, pričom o tomto zrušení alebo zmene opatrenia formálne nerozhoduje a len listom o takomto postupe upovedomí prokurátora (odsek 2). V opačnom prípade orgán verejnej správy predloží protest na vybavenie svojmu nadriadenému orgánu (odsek 3). Ak sa nadriadený orgán s protestom stotožní, vyhovie mu vyššie opísaným neformálnym spôsobom (odsek 4). V prípade, že sa nadriadený orgán domnieva, že protest nie je dôvodný, rozhodne o jeho nevyhovení, pričom len na vydanie tohto rozhodnutia a jeho doručovanie sa v tomto konaní vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s tým, že proti rozhodnutiu o nevyhovení protestu prokurátora nie je prípustný opravný prostriedok (odsek 5).

 

Ak orgán verejnej správy nemá nadriadený orgán vybaví protest prokurátora sám v tzv. jednostupňovom konaní (odsek 6). Orgán verejnej správy a jeho nadriadený orgán sú povinní vybaviť protest prokurátora v zákonnej 30 dňovej lehote.

 

K § 26

Protest prokurátora sa podáva proti tomu orgánu územnej samosprávy, ktorý uznesenie prijal a to v prekluzívnej trojročnej lehote od jeho prijatia (odseky 1 a 2). O proteste rozhodne orgán formou uznesenia a spôsobom uvedeným v odseku 3 alebo 4 a v lehote podľa odseku 5.

 

Osamostatnenie tohto konania o proteste prokurátora bolo nevyhnutné vzhľadom na osobitosť postupu orgánov územnej samosprávy pri prijímaní uznesení.

 

K § 27

Priebeh konania o proteste prokurátora proti všeobecne záväznému právnemu predpisu je závislý od toho, o aký všeobecne záväzný predpis podľa § 21 ods. 3 písm. f) ide.

 

V prípade všeobecne záväzného právneho predpisu podľa § 21 ods. 3 písm. f) prvého a druhého bodu je orgán verejnej správy povinný vybaviť protest v lehote 30 dní od jeho podania a to upovedomením prokurátora o jeho vyhovení, či nevyhovení. Ak orgán verejnej správy protestu vyhovie, je povinný najneskôr do 90 dní od jeho doručenia zrušiť alebo zmeniť napadnutý všeobecne záväzný právny predpis a upovedomiť o tom prokurátora (odsek 2).

 

Pri proteste podanom proti všeobecne záväznému právnemu predpisu podľa § 21 ods. 3 písm. f) tretí bod, teda proti všeobecne záväznému nariadeniu sa už nerozlišuje medzi upovedomením o vyhovení protestu a upovedomením o zrušení alebo zmene napadnutého všeobecne záväzného nariadenia. Ak orgán verejnej správy mieni protestu vyhovieť, je povinný bezodkladne najneskôr do 90 dní od jeho doručenia zrušiť napadnuté všeobecne záväzné nariadenie alebo ho nahradiť všeobecne záväzným nariadením, ktoré bude v súlade so zákonom (vo veciach samosprávy) prípadne aj s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (vo veciach prenesenej štátnej správy) a upovedomiť o tom prokurátora. V rovnakej lehote pritom orgán verejnej správy upovedomí prokurátora aj o nevyhovení protestu prokurátora.  

 

K § 28

Ustanovenie sa terminologicky upravuje. V odseku 1 sa vymedzuje, že prokurátor je prostredníctvom upozornenia oprávnený namietať postup orgánu verejnej správy v administratívnom konaní pri vydávaní určených správnych aktov ako aj nečinnosť tohto orgánu. V odseku 2 sa upravujú náležitosti upozornenia prokurátora, pričom v písmene g) sa výslovne zvýrazňuje možnosť podávania tzv. upozornenia prokurátora „pro futuro“, účelom ktorého je zabezpečovanie zákonnosti v ďalšom postupe orgánov verejnej správy.

 

K § 29

V modifikovanej podobe sa preberá v zásade doterajšia právna úprava. Upozornenie prokurátora vybavuje orgán verejnej správy neformálne listom. Oproti doterajšej právnej úprave sa zohľadňuje možná absencia nadriadeného orgánu. V takomto prípade vybaví upozornenie prokurátora vždy ten orgán verejnej správy, ktorému bolo toto adresované v tzv. jednostupňovom konaní (odsek 5). Nanovo sa výslovne upravuje možnosť prokurátora vziať podané upozornenie späť (odsek 9).

 

K § 30

Doterajšie ustanovenie § 30 sa ponecháva bezo zmeny.

K bodu 4

Navrhovaná zmena predstavuje terminologické zosúladenie s novou procesnou úpravou.

 

K bodu 5

V poznámke pod čiarou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na nové tri kódexy a Trestný poriadok.

 

K bodu 6

V súvislosti s navrhovanými zmenami je potrebné v prechodných ustanoveniach upraviť režim prebiehajúcich konaní.

 

 

K Čl. LIX

 

K bodu 1

V Správnom súdnom poriadku sa zaviedla legislatívna skratka „správny súd“, ktorá má zvýrazniť osobitosť správneho súdnictva. Z tohto dôvodu dochádza v osobitných predpisoch k terminologickej zmene pojmu „súd“ na „správny súd“ v súlade s novým Správnym súdnym poriadkom.

 

K bodu 2

V poznámke pod čiarou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Správneho súdneho poriadku.

 

K bodu 3

V poznámke pod čiarou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku.

 

K bodu 4

V Správnom súdnom poriadku sa zaviedla legislatívna skratka „správny súd“, ktorá má zvýrazniť osobitosť správneho súdnictva. Z tohto dôvodu dochádza v osobitných predpisoch k terminologickej zmene pojmu „súd“ na „správny súd“ v súlade s novým Správnym súdnym poriadkom.

 

K bodu 5

V poznámke pod čiarou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku a Správneho súdneho poriadku.

 

K bodom 6 a 7

Výkon záložného práva je upravený predovšetkým v zákone č. 527/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Odkaz na občiansky súdny poriadok bol obsolétny, preto sa navrhuje vypustiť ho bez náhrady.

 

 

 

K bodu 8 až 11

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné.

 

K bodu 12

Nútený výkon rozhodnutia v prípade súdnych pohľadávok a exekúcia nebudú upravené v troch procesných kódexoch ale v zákone o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.

K Čl. LX

Výkon rozhodnutia v prípade súdnych pohľadávok bude upravený v zákone č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.

 

 

K Čl. LXI

 

K bodu 1

V poznámke pod čiarou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Správneho súdneho poriadku.

 

K bodu 2

Podľa novej koncepcie Správneho súdneho poriadku nebudú správne súdy rozhodovať o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Druhostupňové konanie je riešené v zákone č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorom sa vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje samosprávny kraj, určil ako odvolací orgán okresný úrad v sídle kraja. Na rozhodovanie samosprávneho kraja sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Vypustením celého paragrafu sa poznámky stávajú neaktuálnymi.

 

 

K Čl. LXII

Možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva zo Správneho súdneho poriadku, a teda z osobitných predpisov sa vypúšťajú tieto duplicitné ustanovenia ako nadbytočné. Keďže v tomto prípade ale ide o výnimku z 2 mesačnej lehoty na podanie správnej žaloby podľa Správneho súdneho poriadku, ponecháva sa v osobitnom predpise ustanovenie o možnosti preskúmania na základe správnej žaloby, ktorá musí byť podaná v osobitnej skrátenej lehote 1 mesiaca odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Poznámka pod čiarou sa vypúšťa bez náhrady.

 

 

K Čl. LXIII

 

K bodu 1

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, avšak v uvedených ustanoveniach je možné pojem predbežné opatrenie nahradiť neodkladným opatrením.

 

K bodu 2

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku.

 

K bodu 3

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, avšak v §7 ods. 2 písm. c) je možné pojem predbežné opatrenie nahradiť neodkladným opatrením.

 

 

K Čl. LXIV

 

Výkon rozhodnutia v prípade súdnych pohľadávok bude upravený v zákone č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.

 

 

K Čl. LXV

 

K bodu 1

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť odkazom na Civilný sporový poriadok.

 

K bodu 2

V Správnom súdnom poriadku sa zaviedla legislatívna skratka „správny súd“, ktorá má zvýrazniť osobitosť správneho súdnictva. Z tohto dôvodu dochádza v osobitných predpisoch k terminologickej zmene pojmu „súd“ na „správny súd“ v súlade s novým Správnym súdnym poriadkom. V poznámke pod čiarou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Správneho súdneho poriadku.

 

K bodu 3

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, avšak v uvedenom ustanovení je možné pojem predbežné opatrenie nahradiť neodkladným opatrením.

 

K bodu 4

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku.

 

K bodu 5

Navrhovaná zmena predstavuje len terminologické spresnenie po strate účinnosti Občianskeho súdneho poriadku a nadobudnutí účinnosti troch procesných kódexov.

 

K bodu 6

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť odkazom na nové procesné kódexy.

 

K bodu 7

Výkon záložného práva je upravený predovšetkým v zákone č. 527/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Odkaz na občiansky súdny poriadok bol obsolétny, preto sa navrhuje vypustiť ho bez náhrady.

 

K bodu 8

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na Civilný sporový poriadok.

 

K bodu 9

Výkon rozhodnutia v prípade súdnych pohľadávok bude upravený v zákone č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.

 

 

K Čl. LXVI

 

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na nové procesné kódexy.

 

 

K Čl. LXVII

 

K bodu 1

Uvedená citácia je obsoletná.

 

K bodu 2

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť odkazom na Civilný sporový poriadok.

 

K bodu 3

V Správnom súdnom poriadku sa zaviedla legislatívna skratka „správny súd“, ktorá má zvýrazniť osobitosť správneho súdnictva. Z tohto dôvodu dochádza v osobitných predpisoch k terminologickej zmene pojmu „súd“ na „správny súd“ v súlade s novým Správnym súdnym poriadkom.

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Správneho súdneho poriadku.

 

K bodu 4

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku.

 

 

K bodu 5

Výkon rozhodnutia v prípade súdnych pohľadávok bude upravený v zákone č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.

 

K bodu 6

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku.

 

K bodu 7

Navrhovaná zmena predstavuje len terminologické spresnenie po strate účinnosti Občianskeho súdneho poriadku a nadobudnutí účinnosti troch procesných kódexov.

 

K bodu 8

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku.

 

 

K Čl. LXVIII

 

Podľa novej koncepcie Správneho súdneho poriadku nebudú správne súdy rozhodovať o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Odstránenie opravného prostriedku neznamená, že rozhodnutie je vyňaté z prieskumu správneho súdu. Možnosť preskúmania rozhodnutia správnym súdom vyplýva z ustanovení Správneho súdneho poriadku.

 

 

K Čl. LXIX

 

K bodu 1

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, avšak v danom ustanovení je možné pojem predbežné opatrenie nahradiť neodkladným opatrením.

 

K bodu 2

Výkon rozhodnutia v prípade súdnych pohľadávok bude upravený v zákone č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.

 

 

K Čl. LXX

 

K bodom 1 a 2

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenia Civilného sporového poriadku.

 

 

 

K bodu 3

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, preto je potrebné v § 2 ods. 2 nahradiť pojem predbežné opatrenie neodkladným opatrením.

 

K bodom 4, 6 a 8

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenia Civilného sporového poriadku.

 

K bodu 5

Odkaz č. 7 sa po ostatnej novele zákona o rozhodcovskom konaní vypustil z textu zákona, preto je potrebné vypustiť aj poznámku pod čiarou k tomuto odkazu.

 

K bodu 7

Odkaz č. 14 sa po ostatnej novele zákona o rozhodcovskom konaní vypustil z textu zákona, preto je potrebné vypustiť aj poznámku pod čiarou k tomuto odkazu.

 

 

K Čl. LXXI

Vymáhanie iných pohľadávok ako súdnych je upravené výlučne v Exekučnom poriadku, preto sa navrhuje odkaz na Občiansky súdny poriadok vypustiť bez náhrady.

 

 

K Čl. LXXII

 

K bodu 1

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné.

 

K bodu 2

V Správnom súdnom poriadku sa zaviedla legislatívna skratka „správny súd“, ktorá má zvýrazniť osobitosť správneho súdnictva. Z tohto dôvodu dochádza v osobitných predpisoch k terminologickej zmene pojmu „súd“ na „správny súd“ v súlade s novým Správnym súdnym poriadkom.

 

K bodu 3

Výkon rozhodnutia v prípade súdnych pohľadávok bude upravený v zákone č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.

 

 

 

K Čl. LXXIII

 

K bodu 1

Po zrušení ustanovenia Občianskeho súdneho poraidku, sa poznámka pod čiarou vypúšťa bez náhrady.

 

K bodu 2

Podľa novej koncepcie Správneho súdneho poriadku nebudú správne súdy rozhodovať o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Ak v prvom stupni rozhoduje mesto alebo samosprávny kraj, odvolacím orgánom proti ich rozhodnutiam bude okresný úrad v sídle kraj. V poznámke pod čiarou sa upravuje odkaz na zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy, ktorý upravuje odvolací orgán voči rozhodnutiu mesta a samosprávneho kraja.

 

K bodu 3

Terminologické zosúladenie s pojmológiou nastavenou v nových kódexoch.

 

 

K Čl. LXXIV

 

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na Civilný sporový poriadok.

 

 

K Čl. LXXV

 

K bodu 1

Z ustanovenia sa vypúšťa pojem „na účely občianskeho súdneho konania“, vzhľadom na tri samostatné kódexy, aby bolo zrejmé, že môže ísť aj civilné sporové konanie, civilné mimosporové konanie, ako aj o správne súdne konanie.

 

K bodom 2 a 3

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné.

 

 

K Čl. LXXVI

Terminologické zosúladenie.

 

 

K Čl. LXXVII

 

K bodom 1 a 2

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, preto je potrebné v § 27 a § 29 nahradiť pojem predbežné opatrenie neodkladným opatrením.

 

Zosúladenie s terminológiou nastavenou v Civilnom sporovom poriadku, kde súd už nebude ukladať ale nariaďovať neodkladné opatrenie.

 

K bodu 3

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenia Civilného sporového poriadku.

 

K bodu 4

Nie je potrebné upravovať odkazom na úpravu potvrdenia o vykonateľnosti, preto sa navrhuje odkaz 15 vypustiť bez náhrady.

 

 

K Čl. LXXVIII

 

Podľa novej koncepcie Správneho súdneho poriadku nebudú správne súdy rozhodovať o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, nie je potrebné uvádzať to duplicitne v osobitnom predpise. Vypustením odseku sa poznámka stáva obsolétnou.

 

 

K Čl. LXXIX

 

K bodu 1

Ide o terminologickú úpravu s poukazom na správnu žalobu vo veciach azylu.

 

K bodu 2

Ide o terminologickú úpravu.

 

K bodu 3

S poukazom na § 213 ods. 1 Správneho súdneho poriadku sa vylučuje odkladný účinok správnej žaloby.

 

K bodu 4

Navrhované doplnenie má zjednodušiť konanie o azyle v nesporných prípadoch (ak účastník konania zomrel alebo počas konania o predĺžení doplnkovej ochrany doplnková ochrana zanikla alebo počas konania o udelení azylu podľa § 10 na dobu neurčitú azyl zanikol alebo ak ministerstvo zastaví neskôr začaté konanie o udelenie azylu z dôvodu prekážky litispendencie) tým, že sa rozhodnutie vydávať nebude, ale sa iba vyznačí iba v spise. 

 

K bodu 5

Navrhovaná úprava je potrebná z dôvodu, že podľa nového Správneho súdneho poriadku sa nebudú preskúmavať rozhodnutia ministerstva na základe opravného prostriedku (tretia hlava piatej časti OSP). Explicitne sa ustanovuje, že proti uvedeným rozhodnutiam ministerstva nemožno podať ani rozklad. Bude sa teda v zásade jednať o rozhodnutia vydané v jednostupňovom konaní, ktoré budú na základe správnej žaloby preskúmateľné správnym súdom s výnimkou rozhodnutia ministerstva o udelení azylu, o neudelení azylu v časti o poskytnutí doplnkovej ochrany a o predĺžení doplnkovej ochrany, voči ktorým nie je ani v súčasnosti možné podať opravný prostriedok. Rovnako sa s poukazom na ustanovenie § 213 ods. 1 Správneho súdneho poriadku vylučuje odkladný účinok správnej žaloby pri uvedených rozhodnutiach.

 

K bodu 6

Predmetné ustanovenie, ktoré bolo do zákona o azyle doplnené poslednou novelou (zákonom č. 131/2015 Z. z.) je potrebné taktiež upraviť z dôvodu terminologického zjednotenia pojmov. Pojem „opravný prostriedok“ sa navrhuje nahradiť pojmom „správna žaloba“ a text „návrh na odloženie vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia“ je vhodné nahradiť „návrhom na priznanie odkladného účinku“. 

 

K bodu 7

S poukazom na § 213 ods. 1 Správneho súdneho poriadku sa vylučuje odkladný účinok správnej žaloby.

 

K bodu 8

Navrhovaná úprava je premietnutím ustanovení § 213 ods. 1 a 2 a § 446 Správneho súdneho poriadku.

 

K bodu 9

Navrhovaná úprava je potrebná z dôvodu, že podľa nového Správneho súdneho poriadku sa nebudú preskúmavať rozhodnutia ministerstva na základe opravného prostriedku (tretia hlava piatej časti OSP). Explicitne sa ustanovuje, že proti uvedeným rozhodnutiam ministerstva nemožno podať ani rozklad. Bude sa teda v zásade jednať o rozhodnutia vydané v jednostupňovom konaní, ktoré budú na základe správnej žaloby preskúmateľné správnym súdom.

Rovnako sa s poukazom na ustanovenie § 213 ods. 1 Správneho súdneho poriadku vylučuje odkladný účinok správnej žaloby pri uvedených rozhodnutiach. Vymedzujú sa rozhodnutia, ktoré sú vylúčené zo súdneho prieskumu [§ 7 písm. h)].

 

K bodu 10

Ide o prevzatie pôvodného ustanovenia § 31 ods. 6.

 

K bodu 11

Navrhovaná úprava je potrebná z dôvodu, že podľa nového Správneho súdneho poriadku sa nebudú preskúmavať rozhodnutia ministerstva na základe opravného prostriedku (tretia hlava piatej časti OSP). Explicitne sa ustanovuje, že proti uvedeným rozhodnutiam ministerstva nemožno podať ani rozklad. Bude sa teda v zásade jednať o rozhodnutia vydané v jednostupňovom konaní, ktoré budú na základe správnej žaloby preskúmateľné správnym súdom.

Rovnako sa s poukazom na ustanovenie § 213 ods. 1 Správneho súdneho poriadku vylučuje odkladný účinok správnej žaloby pri uvedených rozhodnutiach.

 

K bodu 12

Navrhovaná úprava je potrebná z dôvodu, že podľa nového Správneho súdneho poriadku sa nebude preskúmavať rozhodnutie ministerstva na základe opravného prostriedku (tretia hlava piatej časti OSP). Explicitne sa ustanovuje, že proti uvedenému rozhodnutiu nemožno podať rozklad. Bude sa teda v zásade jednať o rozhodnutie vydané v jednostupňovom konaní, ktoré bude na základe správnej žaloby preskúmateľné správnym súdom. Vylučuje sa tiež súdny prieskum [§ 7 písm. h)].

 

K bodu 13

Ide o prevzatie pôvodného ustanovenia § 46b ods. 2.

 

K bodu 14

Navrhovaná úprava je potrebná z dôvodu, že podľa nového Správneho súdneho poriadku sa nebude preskúmavať toto rozhodnutie ministerstva na základe opravného prostriedku (tretia hlava piatej časti OSP). Explicitne sa ustanovuje, že proti uvedenému rozhodnutiu ministerstva nemožno podať ani rozklad. Bude sa teda v zásade jednať o rozhodnutie vydané v jednostupňovom konaní, ktoré bude na základe správnej žaloby preskúmateľné správnym súdom. Rovnako sa s poukazom na ustanovenie § 213 ods. 1 Správneho súdneho poriadku vylučuje odkladný účinok správnej žaloby.

 

K bodu 15

S poukazom na § 213 ods. 1 Správneho súdneho poriadku sa vylučuje odkladný účinok správnej žaloby.

 

 

K Čl. LXXX

 

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, preto je potrebné v § 19 ods. 1 písm. b) nahradiť pojem predbežné opatrenie neodkladným opatrením.

 

 

K Čl. LXXXI

 

Podľa novej koncepcie Správneho súdneho poriadku nebudú správne súdy rozhodovať o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Možnosť preskúmania rozhodnutia správnym súdom vyplýva z ustanovení Správneho súdneho poriadku.

 

 

 

 

 

K Čl. LXXXII

 

Podľa novej koncepcie Správneho súdneho poriadku nebudú správne súdy rozhodovať o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Možnosť preskúmania rozhodnutia správnym súdom vyplýva z ustanovení Správneho súdneho poriadku.

 

 

K Čl. LXXXIII

 

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenia Civilného mimosporového poriadku.

 

 

K Čl. LXXXIV

 

K bodu 1

Rozhodnutie sociálnej poisťovne sa vykonáva podľa Exekučného poriadku, preto sa navrhuje odkaz na Občiansky súdny poriadok vypustiť bez náhrady.

 

 

K bodom 2 až 4 a 10

Legislatívno-technická zmena súvisiaca so zavedením možnosti podania odvolania voči rozhodnutiam ústredia Sociálnej poisťovne (ďalej len „ústredie“) o dôchodkových dávkach, zvyšovaní príplatku za štátnu službu k dôchodku, o úrazovej rente a o pozostalostnej úrazovej rente, o povinnosti poberateľa dávky vrátiť dôchodkovú dávku alebo jej časť, alebo úrazovú rentu alebo pozostalostnú úrazovú rentu alebo ich časti vyplatené neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrili, a o povinnosti zamestnávateľa nahradiť neprávom vyplatené sumy na vyššie uvedených dávkach (ďalej len „konanie o dôchodkových dávkach a úrazovej rente“).

 

K bodu 5

Aplikačná prax ukázala, že účastníci konania často podávali opravný prostriedok na miestne nepríslušnú organizačnú zložku Sociálnej poisťovne, čo v zásade predlžovalo a zvyšovalo administratívnu záťaž daného konania. V rámci zabezpečenia efektívnejšieho konania a zlepšenia proklientského prístupu sa zavádza možnosť podať odvolanie proti rozhodnutiam ústredia v konaní o dôchodkových dávkach a úrazovej rente aj na ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne.

 

K bodu 6

V súvislosti so zavedením dvojinštančnosti konania v Sociálnej poisťovni sa ustanovuje, že riadne a včas podaný opravný prostriedok proti rozhodnutiu o dôchodkových dávkach, o zvyšovaní príplatku za štátnu službu k dôchodku, o úrazovej rente a o pozostalostnej úrazovej rente nemá odkladný účinok rozhodnutia ústredia. Vzhľadom na to, že rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti upravuje s účinnosťou od 1.7.2014 § 12a zákona č.576/2004 Z. z. v znení zákona č. 185/2014 Z. z., navrhuje sa obsah navrhovaného písmena c) upraviť zmenou doterajšieho písmena b).

 

K bodu 7

Zachováva sa inštitút plynutia novej lehoty na podanie odvolania v prípadoch, keď účastník konania požiada o oznámenie podkladov, na základe ktorých ústredie rozhodovalo. V takýchto prípadoch začne plynúť nová lehota na podanie odvolania odo dňa, kedy sa tieto podklady doručili účastníkovi konania.

 

K bodu 8

Z dôvodu rekodifikácie Občianskeho súdneho poriadku a jeho nahradenia v časti správneho súdnictva novým Správnym súdnym poriadkom sa navrhuje upraviť dvojinštančné konanie o dôchodkových dávkach a úrazovej rente.

 

Doterajšia právna úprava konania o dôchodkových dávkach a úrazovej rente umožňovala ako riadny opravný prostriedok preskúmať neprávoplatné rozhodnutia v týchto veciach súdom.

 

V rámci rekodifikácie správneho súdnictva je žiaduce, aby sa konanie o dôchodkových dávkach a úrazovej rente skončilo vydaním konkrétneho právoplatného rozhodnutia Sociálnou poisťovňou. Za týmto účelom sa navrhuje, aby v prvom stupni konania o dôchodkových dávkach a úrazovej rente naďalej rozhodovalo ústredie a v druhom stupni bude rozhodovať generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne, tak ako to je v súčasnosti pri iných veciach, v ktorým v prvom stupni rozhoduje ústredie (napr. o náhradách trov konania).

 

Odvolanie sa bude viesť oddelene od rozhodovania ústredia ako prvostupňového orgánu. Nebudú sa na ňom podieľať ani v ňom rozhodovať osoby, ktoré sa zúčastnili konania, ktorým sa vydalo napadnuté rozhodnutie (§ 181 ods. 2 zákona o sociálnom poistení).

 

Naďalej ostáva zachovaná možnosť preskúmať právoplatné rozhodnutia Sociálnej poisťovne o dôchodkových dávkach a úrazovej rente prostredníctvom súdu na základe podanej správnej žaloby v sociálnych veciach.

 

K bodu 9

Výkon rozhodnutia v prípade súdnych pohľadávok bude upravený v zákone č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.

 

K bodu 11

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom Civilný sporový poriadok.

 

K bodu 12

Z dôvodu zachovania právnej istoty účastníkov konania sa navrhuje v prechodnom ustanovení upraviť, že konanie o opravnom prostriedku začaté pred účinnosťou Správneho súdneho poriadku sa dokončí podľa dovtedy účinných predpisov. V prípadoch, kedy sa účastník konania riadil poučením rozhodnutia Sociálnej poisťovne vydaného pred 1. júlom 2016 a podal proti tomuto rozhodnutiu opravný prostriedok súdu po 30. júni 2016, považuje sa takýto opravný prostriedok, v prípade, že spĺňa zákonné náležitosti, za riadne a včas podané odvolanie podľa zákona o sociálnom poistení účinného od 1. júla 2016. Súd v takomto prípade postúpi odvolanie Sociálnej poisťovni, pričom lehota na odvolanie sa bude považovať za zachovanú aj v prípade, že odvolanie bude Sociálnej poisťovni postúpené po jej uplynutí.

 

 

K Čl. LXXXV

 

K bodu 1

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, preto je potrebné v § 11 ods. 1 písm. b) nahradiť pojem predbežné opatrenie neodkladným opatrením.

 

K bodu 2

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenia Civilného sporového poriadku.

 

 

K Čl. LXXXVI

 

Podľa novej koncepcie Správneho súdneho poriadku nebudú správne súdy rozhodovať o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Možnosť preskúmania rozhodnutia správnym súdom vyplýva z ustanovení Správneho súdneho poriadku.

 

 

K Čl. LXXXVII

 

K bodu 1

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom Civilný mimosporový poriadok.

 

K bodu 2

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku.

 

 

K Čl. LXXXVIII

 

K bodu 1

Navrhovaná zmena predstavuje terminologické zosúladenie po strate účinnosti Občianskeho súdneho poriadku.

 

K bodu 2

Vyšším súdnym úradníkom sa ponechávajú ich doterajšie kompetencie s niektorými zmenami. Najdôležitejším rozdielom v porovnaní s doterajšou právnou úpravou je ustanovenie odseku 2, podľa ktorého vyšší súdny úradník nemôže vydať rozhodnutie, proti ktorému zákon pripúšťa odvolanie. Proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka je prípustná sťažnosť ako prostriedok procesnej obrany. Ustanovenie odseku 2 je nevyhnutné na zabránenie dvojkoľajnosti pri prípustnosti odvolania. Záležalo by totiž len od rozvrhu práce, či o danej veci rozhodne sudca a tým bude účastníkovi zachovaná možnosť podať odvolanie, resp. za zákonom stanovených predpokladov aj dovolanie, alebo bude rozhodovať vyšší súdny úradník a voči jeho rozhodnutiu by bola prípustná len sťažnosť. Proti rozhodnutiu o sťažnosti už nie je odvolanie prípustné.

Z katalógu vecí, v ktorých môžu vyšší súdni úradníci konať a rozhodovať bolo vypustené rozhodovanie o zmenkových a šekových platobných rozkazoch, pretože nová právna úprava ich už nepripúšťa. Súdni úradníci ďalej už nerozhodujú v konaniach o úschovách a v konaniach o umorenie listín, pretože v nich konajú a rozhodujú notári, a takisto v zmierovacom konaní, pretože takéto konanie nová procesná úprava nepozná.

 

K bodu 3

Z rovnakých dôvodov, ako v § 5 boli čiastočne obmedzené decízne právomoci vyššieho súdneho úradníka v § 6.

Ustanovenie zástupcu účastníkovi, u ktorého sú predpoklady, aby bol súdom oslobodený od súdnych poplatkov, je upravené v zákone č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. O ustanovení rozhoduje Centrum právnej pomoci a nie súd.

 

K bodu 4

Navrhovaná zmena predstavuje terminologické zosúladenie po strate účinnosti Občianskeho súdneho poriadku.

 

K bodu 5

Z § 10 ods. 2 sa vypúšťajú konania, ktoré nová procesná úprava nepozná. Ide predovšetkým o konania ustanovení opatrovníka osobám pozbaveným spôsobilosti na právne úkony alebo osobám, ktorých spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, ako aj neprítomným a neznámym osobám a konanie o určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov.

 

K bodom 6 a 7

Navrhovaná zmena predstavuje zosúladenie oprávnení súdnych tajomníkov v súdnych konaniach s novou procesnou úpravou.

 

K bodu 8

Proti rozhodnutiu súdneho tajomníka je prípustná sťažnosť a z rovnakých dôvodov, ako pri rozhodovaní vyšších súdnych úradníkov (§ 5 ods. 2) je nevyhnutné, aby súdny tajomník nevydával rozhodnutia, proti ktorým je prípustné odvolanie.

 

K bodu 9

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť odkazom na nové procesné kódexy.

 

 

K Čl. LXXXIX

Pri súdnych pohľadávkach nie je možné uskutočniť výkon rozhodnutia predajom nehnuteľnosti, preto sa navrhuje vypustiť odkaz pod čiarou bez náhrady.

 

 K Čl. XC

 

K bodom 1 až 3

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné.

 

 

K Čl. XCI

 

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, preto je potrebné v § 7a ods. 5 písm. b) nahradiť pojem predbežné opatrenie neodkladným opatrením.

 

 

K Čl. XCII

 

K bodu 1

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, preto je potrebné v § 7 ods. 2 písm. a) nahradiť pojem predbežné opatrenie neodkladným opatrením.

 

K bodom 2 a 3

Navrhovanou zmenou sa zosúlaďuje úprava s Civilným mimisporovým poriadkom, podľa ktorej príslušný štátny orgán nezastaví výplatu prídavku, ani ju neobnoví na základe doručenej výzvy, ale na základe rozhodnutia súdu a súčasne sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného mimosporového poriadku.

 

K bodu 4

Sumy, ktoré nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia a ktoré sa nesmú povinnému zraziť zo mzdy pri výkone rozhodnutia ustanovuje len Exekučný poriadok a vykonávací predpis, preto sa navrhuj odkaz na Občiansky súdny poriadok vypustiť bez náhrady.

 

K bodu 5

Výkon rozhodnutia v prípade súdnych pohľadávok bude upravený v zákone č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.

 

 

K Čl. XCIII

 

K bodu 1

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku.

 

K bodu 2

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenia Civilného mimosporového poriadku.

 

 

K Čl. XCIV

 

K bodu 1

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom Civilný sporový poriadok.

 

K bodu 2

Výkon rozhodnutia v prípade súdnych pohľadávok bude upravený v zákone č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.

 

 

K Čl. XCV

Výkon rozhodnutia v prípade súdnych pohľadávok bude upravený v zákone č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.

 

 

K Čl. XCVI

 

K bodu 1

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné.

 

K bodu 2

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenia Civilného sporového poriadku a Správneho súdneho poriadku.

 

 

K Čl. XCVII

Výkon rozhodnutia v prípade súdnych pohľadávok bude upravený v zákone č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.

 

 

K Čl. XCVIII

Vzhľadom na komplexnú úpravu kauzálnej príslušnosti v nových civilných kódexoch je úprava § 8 až 14g v zákone o sídlach a obvodoch súdov SR zbytočná. Dôvodom na takúto zmenu bola predovšetkým komplexnosť procesných úprav, kam príslušnosť súdov určite patrí.

 

 

 

K Čl. XCIX

 

K bodom 1 až 3

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku.

 

 

K Čl. C

 

Keďže podľa § 21 ods. 4 sú výnosy z pokút príjmom komory, výkon rozhodnutí, ktorými bola uložená pokuta, sa bude spravovať Exekučným poriadkom a exekútor bude viesť exekúciu na návrh komory. Odkaz na Občiansky súdny poriadok je obsolétny a navrhuje sa vypustiť ho bez náhrady.

 

 

K Čl. CI

 

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, preto je potrebné v § 33 ods. 8 nahradiť pojem predbežné opatrenie neodkladným opatrením.

 

 

K Čl. CII

 

K bodu 1

Navrhovanou zmenou sa nahrádzajú odkazy na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazmi na príslušné ustanovenia Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku.

 

K bodu 2

Navrhovanou zmenou sa nahrádzajú odkazy na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazmi na príslušné ustanovenia Civilného mimosporového poriadku.

 

K bodom 3 a 4

Navrhovaná zmena predstavuje terminologické zosúladenie po strate účinnosti Občianskeho súdneho poriadku.

 

 

K Čl. CIII

 

K bodu 1

Navrhovanou zmenou sa nahrádzajú odkazy na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazmi na príslušné ustanovenia Civilného sporového poriadku.

 

 

K bodu 2

Výkon rozhodnutí, ktorými sa ukladá pokuta, nie je súdnou pohľadávkou, preto navrhujeme vypustiť odkaz bez náhrady.

 

 

K Čl. CIV

 

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné. Vypustením odseku sa poznámka stáva neaktuálnou.

 

 

K Čl. CV

 

K bodu 1

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenia Civilného mimosporového poriadku.

 

K bodu 2

V Správnom súdnom poriadku sa zaviedla legislatívna skratka „správny súd“, ktorá má zvýrazniť osobitosť správneho súdnictva. Z tohto dôvodu dochádza v osobitných predpisoch k terminologickej zmene pojmu „súd“ na „správny súd“ v súlade s novým Správnym súdnym poriadkom.

 

K bodu 3

V poznámke pod čiarou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Správneho súdneho poriadku.

 

K bodu 4

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného mimosporového poriadku.

 

K bodu 5

Navrhovaná zmena predstavuje terminologické zosúladenie po strate účinnosti Občianskeho súdneho poriadku.

 

 

K Čl. CVI

Výkon rozhodnutia v prípade súdnych pohľadávok bude upravený v zákone č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.

 

 

 

 

 

 

K Čl. CVII

 

K bodu 1

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom Civilný sporový poriadok.

 

K bodu 2

Navrhovaná zmena predstavuje terminologické zosúladenie po strate účinnosti Občianskeho súdneho poriadku.

 

K bodu 3

Výkon rozhodnutia v prípade súdnych pohľadávok bude upravený v zákone č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.

 

 

K Čl. CVIII

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenia Civilného mimosporového poriadku.

 

 

K Čl. CIX

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné.

 

 

K Čl. CX

 

K bodu 1

V poznámke pod čiarou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na Civilný sporový poriadok.

 

K bodu 2

V poznámke pod čiarou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Správneho súdneho poriadku.

 

K bodu 3

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné.

 

K bodu 4

V Správnom súdnom poriadku sa zaviedla legislatívna skratka „správny súd“, ktorá má zvýrazniť osobitosť správneho súdnictva. Z tohto dôvodu dochádza v osobitných predpisoch k terminologickej zmene pojmu „súd“ na „správny súd“ v súlade s novým Správnym súdnym poriadkom.

 

K bodu 5

V poznámke pod čiarou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Správneho súdneho poriadku.

 

K bodu 6

V poznámke pod čiarou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Správneho súdneho poriadku.

 

K bodu 7

V poznámke pod čiarou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenia Civilného sporového poriadku.

 

K bodu 8

V Správnom súdnom poriadku sa zaviedla legislatívna skratka „správny súd“, ktorá má zvýrazniť osobitosť správneho súdnictva. Z tohto dôvodu dochádza v osobitných predpisoch k terminologickej zmene pojmu „súd“ na „správny súd“ v súlade s novým Správnym súdnym poriadkom.

V poznámke pod čiarou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Správneho súdneho poriadku.

 

K bodu 9

Výkon záložného práva je upravený predovšetkým v zákone č. 527/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Odkaz na Občiansky súdny poriadok bol obsolétny, preto sa navrhuje vypustiť ho bez náhrady.

 

 

K Čl. CXI

 

K bodu 1

Navrhovaná zmena predstavuje terminologické zosúladenie po strate účinnosti Občianskeho súdneho poriadku.

 

K bodu 2

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť odkazom na nové procesné kódexy.

 

K bodu 3

Navrhovaná zmena predstavuje reflexiu na zavedenie veľkých senátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Upravuje sa vzťah medzi rozhodnutím veľkého senátu a zjednocovacím stanoviskom kolégia.

 

K bodu 4

Možnosť preskúmania rozhodnutia vrátane určenia vecnej príslušnosti súdu vyplýva zo Správneho súdneho poriadku, a teda z osobitných predpisov sa vypúšťajú tieto ustanovenia ako nadbytočné. Keďže v tomto prípade ale ide o výnimku z 2 mesačnej lehoty na podanie správnej žaloby podľa Správneho súdneho poriadku, ponecháva sa v osobitnom predpise ustanovenie o možnosti preskúmania na základe správnej žaloby, ktorá musí byť podaná v osobitnej skrátenej lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. V Správnom súdnom poriadku sa zaviedla legislatívna skratka „správny súd“, ktorá má zvýrazniť osobitosť správneho súdnictva. Z tohto dôvodu dochádza v osobitných predpisoch k terminologickej zmene pojmu „súd“ na „správny súd“.

 

K bodu 5

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, preto je potrebné nahradiť pojem predbežné opatrenie neodkladným opatrením.

 

K bodu 6

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť odkazom na príslušné ustanovenie Civilného mimosporového poriadku.

 

K bodu 7

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť odkazom na nové procesné kódexy.

 

 

K Čl. CXII

 

K bodu 1

V poznámke pod čiarou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku.

 

K bodu 2

Civilný sporový poriadok vylučuje vecnú príslušnosť krajského súdu s výnimkou konania o abstraktnej kontrole nekalých podmienok v spotrebiteľských zmluvách. Je vylúčené, aby vecnú príslušnosť upravoval iný predpis ako Civilný sporový poriadok.

 

K bodu 3

Navrhuje sa vypustiť odsek 14 ZKR, nakoľko v Civilnom sporovom poriadku a Civilnom mimosporovom poriadku je vecná príslušnosť nastavená tak, že príslušným na rozhodovanie v prvej inštancii bude vždy okresný súd s výnimkou konania o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach, kde je príslušný krajský súd. V spojitosti s úpravou vykonanou v odseku 13 sa tak úprava v odseku 14 stáva obsolétnou.

 

K bodom 4 a 8

Terminologické zosúladenie s pojmami použitými v Civilnom sporovom poriadku.

 

K bodu 5

V poznámke pod čiarou sa odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť vypúšťa bez náhrady.

 

K bodu 6

Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, sa nahrádza Civilným sporovým poriadkom.

 

K bodu 7

Z povahy zákona o konkurze a reštrukturalizácii vyplýva, že nebude možné vo všetkých konaniach podľa tohto zákona použiť dispozitívny princíp plynúci z Civilného sporového poriadku. Princíp materiálnej pravdy by sa však mal obmedziť len na nevyhnutné prípady tam, kde to vyplýva z povahy veci. V zásade by malo ísť o začatie konkurzného konania, konkurzné konanie, začatie reštrukturalizačného konania, reštrukturalizačné konanie a konanie o oddlžení.

 

K bodu 9

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy.

 

 

K Čl. CXIII

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenia Civilného mimosporového poriadku.

 

 

K Čl. CXIV

 

K bodu 1

V Správnom súdnom poriadku sa zaviedla legislatívna skratka „správny súd“, ktorá má zvýrazniť osobitosť správneho súdnictva. Správny súdny poriadok taktiež určuje vecnú príslušnosť súdu konajúceho a rozhodujúceho v správnom súdnictve. Z tohto dôvodu dochádza v osobitných predpisoch k terminologickej zmene pojmu „súd, krajský súd, najvyšší súd“ na „správny súd“.

 

K bodu 2

Vecná príslušnosť súdu, ako aj lehota na podanie žaloby vo veciach registrácie politických strán, ktorou sa žalobca môže domáhať určenia, že návrh na registráciu politickej strany nemá nedostatky, je upravené v § 375 až 383 Správneho súdneho poriadku. Z uvedeného dôvodu sa tieto ustanovenia vypúšťajú z osobitného predpisu. V Správnom súdnom poriadku sa zaviedla legislatívna skratka „správny súd“, ktorá má zvýrazniť osobitosť správneho súdnictva. Z tohto dôvodu dochádza v osobitných predpisoch k terminologickej zmene pojmu „súd“ na „správny súd“. Poznámka pod čiarou sa vypúšťa bez náhrady.

 

K bodu 3

 

Podmienky, za ktorých sa môže žalobca domáhať preskúmania rozhodnutia správnym súdom sú zakotvené v § 375 až 383 Správneho súdneho poriadku, a preto sa z osobitného predpisu vypúšťajú tieto duplicitné ustanovenia ako nadbytočné.

 

K bodu 4

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto duplicitné ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné.

 

K bodu 5

Ide o odstránenie duplicity právnej úpravy s § 390 ods. 1 Správneho súdneho poriadku. Úprava činnosti správneho súdu vecne patrí do Správneho súdneho poriadku, a nie do osobitných predpisov.

 

K bodu 6

Ide o odstránenie duplicity právnej úpravy s § 390 ods. 3 Správneho súdneho poriadku. Úprava činnosti správneho súdu vecne patrí do Správneho súdneho poriadku, a nie do osobitných predpisov. V nadväznosti na to sa vykoná legislatívno – technická úprava ostávajúceho odseku.

 

K bodu 7

Vecná príslušnosť súdu, ako aj lehota na podanie žaloby, ktorou sa žalobca môže domáhať určenia, že rozhodnutie orgánu politickej strany je nezákonné alebo odporujúce stanovám, je upravené v § 375 až 383 Správneho súdneho poriadku. Ide o odstránenie duplicity právnej úpravy.

 

K bodu 8

Vzhľadom na opakované použitie slov v texte zákona sa zavádza legislatívna skratka.

 

K bodu 9

Podľa novej koncepcie Správneho súdneho poriadku nebudú správne súdy rozhodovať o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Súčasne sa vylučuje možnosť podania odvolania voči rozhodnutiu štátnej komisie.

 

 

K Čl. CXV

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazmi na Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok.

 

 

K Čl. CXVI

 

K bodu 1

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, preto je potrebné nahradiť pojem predbežné opatrenie neodkladným opatrením.

 

 

 

K bodu 2

Navrhovaná zmena predstavuje terminologické spresnenie po strate účinnosti Občianskeho súdneho poriadku a nadobudnutí účinnosti troch procesných kódexov.

 

K bodu 3

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného mimosporového poriadku.

 

K bodu 4

Navrhovaná zmena predstavuje terminologické spresnenie po strate účinnosti Občianskeho súdneho poriadku a nadobudnutí účinnosti troch procesných kódexov. Neodkladné opatrenie súd nariaďuje.

 

K bodom 5 až 7

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného mimosporového poriadku.

 

K bodu 8

Navrhovaná zmena predstavuje terminologické spresnenie po strate účinnosti Občianskeho súdneho poriadku a nadobudnutí účinnosti troch procesných kódexov.

 

K bodom 9 a 11

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazmi na Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok.

 

K bodu 10

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku.

 

 

K Čl. CXVII

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na Civilný sporový poriadok.

 

 

K Čl. CXVIII

 

K bodu 1

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, avšak v uvedenom ustanovení je možné pojem predbežné opatrenie nahradiť neodkladným opatrením.

 

 

 

K bodu 2

V poznámke pod čiarou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku a Správny súdny poriadok.

 

K bodu 3, 4, 6 a 7

Možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva zo Správneho súdneho poriadku, a teda z osobitných predpisov sa vypúšťajú tieto duplicitné ustanovenia ako nadbytočné. Keďže v tomto prípade ale ide o výnimku z 2 mesačnej lehoty na podanie správnej žaloby podľa Správneho súdneho poriadku, ponecháva sa v osobitnom predpise ustanovenie o možnosti preskúmania na základe správnej žaloby, ktorá musí byť podaná v osobitnej skrátenej lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

 

K bodu 5

V poznámke pod čiarou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku.

 

K bodu 8

Odkaz č. 20 sa po ostatnej novele zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám vypustil z textu zákona, preto je potrebné vypustiť aj poznámku pod čiarou k tomuto odkazu.

 

 

K Čl. CXIX

 

K bodu 1

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenia Civilného mimosporového poriadku.

 

K bodu 2

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné.

 

 

K Čl. CXX

 

K bodu 1

Pri výkone rozhodnutia v civilných veciach sa postupuje predovšetkým podľa Exekučného poriadku, výkon rozhodnutia v prípade súdnych pohľadávok bude upravený v zákone č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.

 

K bodu 2

Zmena platiteľa mzdy je pojem exekučného práva, ktorého úpravu obsahuje predovšetkým Exekučný poriadok a zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.

 

 

 

K Čl. CXXI

 

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného mimosporového poriadku.

 

 

K Čl. CXXII

 

Výkon rozhodnutia v prípade súdnych pohľadávok bude upravený v zákone č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.

 

 

K Čl. CXXIII

 

Podľa novej koncepcie Správneho súdneho poriadku však správne súdy nebudú rozhodovať o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Možnosť preskúmania rozhodnutia správnym súdom však ostáva zachovaná, ale nebude sa uvádzať v osobitných predpisoch, nakoľko vyplýva z ustanovení Správneho súdneho poriadku.

 

 

K Čl. CXXIV

 

K bodom 1 a 3

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenia Civilného mimosporového poriadku.

 

K bodu 2

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, preto je potrebné nahradiť pojem predbežné opatrenie neodkladným opatrením.

 

K bodom 4 a 5

Výkon rozhodnutia v prípade súdnych pohľadávok bude upravený v zákone č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.

 

 

K Čl. CXXV

 

K bodom 1 a 2

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto duplicitné ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné.

 

 

 

K Čl. CXXVI

 

K bodom 1 až 3

Možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva zo Správneho súdneho poriadku, a teda z osobitných predpisov sa vypúšťajú tieto ustanovenia ako nadbytočné. Keďže v tomto prípade ale ide o výnimku z 2 mesačnej lehoty na podanie správnej žaloby podľa Správneho súdneho poriadku, ponecháva sa v osobitnom predpise ustanovenie o možnosti preskúmania na základe správnej žaloby, ktorá musí byť podaná v osobitnej skrátenej lehote 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

 

 

K Čl. CXXVII

 

Navrhovaná zmena predstavuje terminologické spresnenie po strate účinnosti Občianskeho súdneho poriadku a nadobudnutí účinnosti troch procesných kódexov.

 

 

K Čl. CXXVIII

 

K bodu 1

Navrhovaný odkaz k odseku 5 upravuje vykonávanie zrážok z hrubej pracovnej odmeny, t. j. pred samotným vykonávaním zrážok z čistej pracovnej odmeny a nie z čistej pracovnej odmeny, ako je to upravené v aktuálnom predpise.

 

K bodom 2 a 3

Pri výkone rozhodnutia v civilných veciach sa postupuje predovšetkým podľa Exekučného poriadku, výkon rozhodnutia v prípade súdnych pohľadávok bude upravený v zákone č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.

 

 

K Čl. CXXIX

 

K bodu 1

Možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva zo Správneho súdneho poriadku, a teda z osobitných predpisov sa vypúšťajú tieto ustanovenia ako nadbytočné. Keďže v tomto prípade ale ide o výnimku z 2 mesačnej lehoty na podanie správnej žaloby podľa Správneho súdneho poriadku, ponecháva sa v osobitnom predpise ustanovenie o možnosti preskúmania na základe správnej žaloby, ktorá musí byť podaná v osobitnej skrátenej lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

 

K bodu 2

V poznámke pod čiarou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Správneho súdneho poriadku.

 

 

 

K bodu 3

Možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva zo Správneho súdneho poriadku, a teda z osobitných predpisov sa vypúšťajú tieto ustanovenia ako nadbytočné. Keďže v tomto prípade ale ide o výnimku z 2 mesačnej lehoty na podanie správnej žaloby podľa Správneho súdneho poriadku, ponecháva sa v osobitnom predpise ustanovenie o možnosti preskúmania na základe správnej žaloby, ktorá musí byť podaná v osobitnej skrátenej lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Podanie správnej žaloby nemá v zmysle § 184 Správneho súdneho poriadku odkladný účinok, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, a preto v odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o zásah do práv účastníka konania, musí takýto účinok upravovať zákon.

 

 

K bodu 4

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného mimosporového poriadku.

 

 

K Čl. CXXX

 

K bodu 1 a 2

V súvislosti s rekodifikáciou správneho súdnictva a zavádzaním druhostupňového konania o dôchodkových dávkach v Sociálnej poisťovni je potrebné upraviť aj možnosť podania opravného prostriedku proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne, resp. príslušného úradu sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov, o príplatku k dôchodku politickým väzňom. Podľa súčasného znenia proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne alebo orgánu príslušného na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu o príplatku možno podať opravný prostriedok, o ktorom rozhoduje súd. Takýto postup vzhľadom na rekodifikáciu Občianskeho súdneho poriadku už nebude možný, keďže nové kódexy s takouto možnosťou už nepočítajú. Z toho dôvodu sa navrhuje, aby sa predmetné ustanovenie upravilo rovnakým spôsobom, ako je tomu pri príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách. Na základe predloženého návrhu by sa mal na konanie o príspevku, t. j. aj na konanie o riadnom opravnom prostriedku – odvolaní, vzťahovať zákon o sociálnom poistení v navrhovanom znení, resp. správny poriadok, ak príspevok priznáva útvar sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov. To znamená, že po novom o odvolaní voči prvostupňovému rozhodnutiu, ústredia Sociálnej poisťovne bude rozhodovať generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

 

 

K Čl. CXXXI

 

Navrhovaná zmena predstavuje terminologické spresnenie po strate účinnosti Občianskeho súdneho poriadku a nadobudnutí účinnosti troch procesných kódexov.

 

 

 

 

 

K Čl. CXXXII

 

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na Civilný mimosporový poriadok.

 

 

K Čl. CXXXIII

 

K bodu 1

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, preto je potrebné nahradiť pojem predbežné opatrenie neodkladným opatrením.

 

 

K bodu 2

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku.

 

 

K Čl. CXXXIV

 

K bodu 1

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto duplicitné ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné.

 

K bodom 2 a 3

Vykoná sa legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov vzhľadom na vypustenie odseku 14.

 

K Čl. CXXXV

 

K bodu 1

V Správnom súdnom poriadku sa zaviedla legislatívna skratka „správny súd“, ktorá má zvýrazniť osobitosť správneho súdnictva. Z tohto dôvodu dochádza v osobitných predpisoch k terminologickej zmene pojmu „súd“ na „správny súd“.

V poznámke pod čiarou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Správneho súdneho poriadku.

 

K bodu 2

V poznámke pod čiarou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku.

 

 

 

K Čl. CXXXVI

 

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného mimosporového poriadku.

 

 

K Čl. CXXXVII

 

K bodu 1

Uvedené poznámky sú v súčasnosti obsolétne.

 

K bodu 2

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného mimosporového poriadku.

 

K bodu 3

Podľa novej koncepcie Správneho súdneho poriadku nebudú správne súdy rozhodovať o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Odstránenie opravného prostriedku neznamená, že rozhodnutie je vyňaté z prieskumu správneho súdu. Možnosť preskúmania rozhodnutia správnym súdom vyplýva z ustanovení Správneho súdneho poriadku. Podanie správnej žaloby nemá v zmysle § 184 Správneho súdneho poriadku odkladný účinok. Na základe uvedeného sa vypúšťa bez náhrady poznámka pod čiarou.

 

 

K Čl. CXXXVIII

 

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto duplicitné ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné.

 

 

K Čl. CXXXIX

 

K bodu 1

Navrhovaná zmena predstavuje terminologické spresnenie po strate účinnosti Občianskeho súdneho poriadku a nadobudnutí účinnosti troch procesných kódexov.

 

K bodu 2

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na Civilný sporový poriadok.

 

K Čl. CXL

 

Navrhuje sa subsidiárna aplikácia ustanovenia § 111 ods. 3 Civilného sporového poriadku o fikcii doručenia.

 

 

K Čl. CXLI

 

K bodu 1

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, preto je potrebné nahradiť pojem predbežné opatrenie neodkladným opatrením.

 

K bodu 2

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenia Civilného mimosporového poriadku.

 

 

 

K Čl. CXLII

 

Navrhovaná zmena predstavuje terminologické zosúladenie s novou procesnou úpravou.

 

 

K Čl. CXLIII

 

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto duplicitné ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné.

 

 

K Čl. CXLIV

 

K bodu 1

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenia Civilného mimosporového poriadku.

 

K bodu 2

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na Civilný mimosporový poriadok.

 

 

K Čl. CXLV

 

V Správnom súdnom poriadku sa zaviedla legislatívna skratka „správny súd“, ktorá má zvýrazniť osobitosť správneho súdnictva. Z tohto dôvodu dochádza v osobitných predpisoch k terminologickej zmene pojmu „súd“ na „správny súd“.

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenia Správneho súdneho poriadku.

 

 

K Čl. CXLVI

 

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenia Civilného mimosporového poriadku.

 

 

K Čl. CXLVII

 

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok.

 

 

 

K Čl. CXLVIII

 

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku.

 

 

K Čl. CXLIX

 

K bodom 1 a 2

Podľa novej koncepcie Správneho súdneho poriadku nebudú správne súdy rozhodovať o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Odstránenie opravného prostriedku neznamená, že rozhodnutie je vyňaté z prieskumu správneho súdu. Možnosť preskúmania rozhodnutia správnym súdom vyplýva z ustanovení Správneho súdneho poriadku. Na základe uvedeného sa vypúšťa bez náhrady poznámka pod čiarou.

V súvislosti s vypustením odseku 7 bolo potrebné vykonať legislatívno technickú úpravu odkazov na vypustený odsek a zároveň aj vypustenie poznámky pod čiarou.

 

 

K Čl. CL

 

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, preto je potrebné nahradiť pojem predbežné opatrenie neodkladným opatrením.

 

 

K Čl. CLI

 

K bodu 1

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenia Správneho súdneho poriadku.

 

K bodom 2 a 3

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, preto je potrebné nahradiť pojem predbežné opatrenie neodkladným opatrením.

 

 

K Čl. CLII

 

K bodu 1

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenia Civilného mimosporového poriadku a zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.

 

K bodu 2

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na Civilný sporový poriadok.

 

 

K Čl. CLIII

 

K bodu 1

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, preto je potrebné nahradiť pojem predbežné opatrenie neodkladným opatrením.

 

K bodu 2

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenia Civilného sporového poriadku.

 

K bodu 3

Nie je potrebné upravovať odkazom na úpravu potvrdenia o vykonateľnosti, preto sa navrhuje odkaz vypustiť bez náhrady.

 

 

K Čl. CLIV

 

K bodu 1

Navrhovaným ustanovením sa z preskúmavania rozhodnutí v rámci správneho súdnictva navrhuje vylúčiť preskúmanie takého rozhodnutia správcu dane, Finančného riaditeľstva SR, Ministerstva financií SR alebo ministra financií, ktorým sa dosiahlo uspokojenie žalobcu v súlade s novo - navrhovaným inštitútom uspokojenia žalobcu v § 101 návrhu Správneho súdneho poriadku. Po dosiahnutí uspokojenia žalobcu vydaním rozhodnutia príslušným orgánom stráca prípadné opätovné súdne preskúmanie takéhoto rozhodnutia opodstatnenosť.

 V poznámke pod čiarou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Správneho súdneho poriadku.

 

K bodu 2

Poznámka pod čiarou k odkazu 64 sa vypúšťa.

 

 

K Čl. CLV

 

K bodu 1

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenia Civilného mimosporového poriadku.

 

 

 

K bodu 2

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, preto je potrebné nahradiť pojem predbežné opatrenie neodkladným opatrením.

 

K bodu 3

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenia Civilného mimosporového poriadku.

 

K bodom 4 a 5

Navrhovanou zmenou sa zosúlaďuje úprava s Civilným mimisporovým poriadkom, podľa ktorej príslušný štátny orgán nezastaví výplatu príspevku, ani ju neobnoví na základe doručenej výzvy, ale na základe rozhodnutia súdu a súčasne sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného mimosporového poriadku.

 

 

K Čl. CLVI

 

K bodu 1

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na Správny súdny poriadok.

 

K bodu 2

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného mimosporového súdneho poriadku.

 

 

K Čl. CLVII

Podľa novej koncepcie Správneho súdneho poriadku nebudú správne súdy rozhodovať o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva zo Správneho súdneho poriadku, a teda z osobitných predpisov sa vypúšťajú tieto duplicitné ustanovenia ako nadbytočné. V osobitnom predpise sa však ponecháva ustanovenie o možnosti preskúmania na základe správnej žaloby, ktorá musí byť podaná v lehote 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

 

K Čl. CLVIII

 

K bodu 1

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového súdneho poriadku.

 

K bodu 2

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, preto je potrebné nahradiť pojem predbežné opatrenie neodkladným opatrením.

 

K bodom 3 a 4

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového súdneho poriadku.

 

K Čl. CLIX

 

Navrhovaná zmena predstavuje terminologické spresnenie po strate účinnosti Občianskeho súdneho poriadku a nadobudnutí účinnosti troch procesných kódexov.

 

 

K Čl. CLX

 

K bodu 1

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto duplicitné ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné.

 

K bodu 2

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného mimosporového súdneho poriadku.

 

K bodu 3

Navrhovaná zmena predstavuje terminologické spresnenie po strate účinnosti Občianskeho súdneho poriadku a nadobudnutí účinnosti troch procesných kódexov.

 

 

 

 

 

K Čl. CLXI

 

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na Civilný sporový poriadok.

 

 

K Čl. CLXII

 

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku.

 

 

K Čl. CLXIII

 

K bodu 1

Navrhovaná právna úprava v odseku 12 sa zavádza v súvislosti so zavedením inštitútu “poverenie” v Civilnom sporovom poriadku. Okrem splnomocnenia na preberanie poštových zásielok a poukázaných platieb podľa poštového poukazu sa zavádza osobitné písomné poverenie.

 

K bodu 2

V Správnom súdnom poriadku sa zaviedla legislatívna skratka „správny súd“, ktorá má zvýrazniť osobitosť správneho súdnictva. Z tohto dôvodu dochádza v osobitných predpisoch k terminologickej zmene pojmu „súd“ na „správny súd“. Občiansky súdny poriadok stratí účinnosť, a preto sa odkaz naň vypúšťa z osobitných predpisov. Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto duplicitné ustanovenia z osobitných predpisov vrátane poznámky pod čiarou ako nadbytočné.

 

K bodom 3 a 4

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto duplicitné ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné.

 

K bodu 5

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vrátane stanovenia vecnej príslušnosti vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné.

 

 

K Čl. CLXIV

 

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vrátane stanovenia vecnej príslušnosti vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné.

 

 

K Čl. CLXV

 

K bodu 1

Správna žaloba vo veciach zaistenia, vrátane lehoty na jej podanie, je upravená v § 221 až 230 Správneho súdneho poriadku. Správnu žalobu proti rozhodnutiu o zaistení, rozhodnutiu o predĺžení zaistenia, rozhodnutiu o predĺžení lehoty zaistenia alebo na určenie nezákonnosti takéhoto rozhodnutia (§ 221 ods. 1) možno podať v subjektívnej sedemdňovej lehote, na rozdiel od doterajšej 15 dňovej lehoty.

 

K bodu 2

Podľa novej koncepcie Správneho súdneho poriadku nebudú správne súdy rozhodovať o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Odstránenie opravného prostriedku neznamená, že rozhodnutie je vyňaté z prieskumu správneho súdu. Možnosť preskúmania rozhodnutia správnym súdom vyplýva z ustanovení Správneho súdneho poriadku.

 

 

K bodom 3 a 5

Z dôvodu vypustenia odseku 8 sa vykoná úprava vnútorných odkazov.

 

K bodu 4

Vypustenie z dôvodu nadbytočnosti. Je zrejmé, že pôjde o právoplatné rozhodnutie súdu.

 

 

K Čl. CLXVI

 

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenia Civilného sporového poriadku.

 

 

K Čl. CLXVII

 

K bodu 1

Vzhľadom na doplnenie nového odseku 3 sa vykoná úprava vnútorných odkazov.

 

K bodu 2

V zákone č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa navrhuje, aby druhostupňovým orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni podľa osobitného predpisu rozhoduje obec alebo vyšší územný celok, bol okresný úrad v sídle kraja.

 

K bodu 3

V odvolacom konaní voči rozhodnutiam samosprávneho kraja a obce v samosprávnych veciach bude platiť kasačný princíp a okresný úrad v sídle kraja nebude môcť prvostupňové rozhodnutie zmeniť. Rovnako sa vylučuje možnosť okresného úradu v sídle kraja preskúmať akékoľvek rozhodnutie samosprávneho kraja alebo obce v mimoodvolacom konaní podľa § 65 a nasl. Správneho poriadku. Z tohto dôvodu sa pre nadbytočnosť vypúšťa § 22 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).

 

K bodu 4

V súvislosti s rozšírením pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja v § 4 ods.2 písm. c) a d) sa navrhuje, aby osobitný organizačný útvar zriadený v okresnom úrade v sídle kraja na plnenie úloh spojených s výkonom štátnej správy v druhom stupni, mohol plniť aj úlohy okresného úradu v sídle kraja ako odvolacieho orgánu vo vyššie spomenutých prípadoch.

 

 

K Čl. CLXVIII

 

K bodu 1

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, preto je potrebné nahradiť pojem predbežné opatrenie neodkladným opatrením.

 

K bodu 2

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenia Civilného mimosporového poriadku.

 

 

K Čl. CLXIX

 

K bodu 1

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto duplicitné ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné. V nadväznosti na vypustenie odseku sa navrhuje legislatívno-technická úprava odseku 5 a vypustenie poznámky pod čiarou k odkazu 45.

 

K bodu 2

Výkon rozhodnutia podľa 6. Časti OSP bude upravený v zákone č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.

 

 

K Čl. CLXX

 

Navrhuje sa subsidiárne použiť na doručovanie ustanovenie § 106 Civilného sporového poriadku.

 

 

K Čl. CLXXI

 

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto duplicitné ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné. V nadväznosti na vypustenie odseku sa navrhuje legislatívno-technická úprava odseku 8.

 

 

K Čl. CLXXII

 

K bodom 1 až 3

V Správnom súdnom poriadku sa zaviedla legislatívna skratka „správny súd“, ktorá má zvýrazniť osobitosť správneho súdnictva. Z tohto dôvodu dochádza v osobitných predpisoch k terminologickej zmene pojmu „súd“ na „správny súd“.

 

 

K Čl. CLXXIII

 

Podľa novej koncepcie Správneho súdneho poriadku nebudú správne súdy rozhodovať o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Odstránenie opravného prostriedku neznamená, že rozhodnutie je vyňaté z prieskumu správneho súdu. Možnosť preskúmania rozhodnutia správnym súdom vyplýva z ustanovení Správneho súdneho poriadku.

 

 

K Čl. CLXXIV

 

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, preto je potrebné nahradiť pojem predbežné opatrenie neodkladným opatrením.

 

 

K Čl. CLXXV

 

K bodom 1, 2 a 6

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku.

 

K bodom 3 a 8

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto duplicitné ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné.

 

K bodu 4

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na Civilný sporový poriadok.

 

 

 

K bodu 5

Nové procesné kódexy neobsahujú výnimky z pravidla zachovávania mlčanlivosti. Tieto výnimky sú upravené len v osobitných predpisoch, preto sa navrhuje odkaz na § 124 Občianskeho súdneho poriadku bez náhrady vypustiť.

 

K bodu 7

Keďže nová právna úprava nepozná terminus technicus drobné spory, navrhuje sa v paragrafovom znení výslovne uviesť, v ktorých sporoch môže rozhodcovský súd náhradu trov znížiť alebo nepriznať.

 

 

K Čl. CLXXVI

 

K bodu 1

 

Navrhovaná zmena predstavuje terminologické spresnenie po strate účinnosti Občianskeho súdneho poriadku a nadobudnutí účinnosti troch procesných kódexov.

 

K bodu 2

 

Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na Civilný sporový poriadok.

 

K bodu 3

 

Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení ale neodkladných opatrení. Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy, preto je potrebné nahradiť pojem predbežné opatrenie neodkladným opatrením.

 

 

K Čl. CLXXVII

 

K bodu 1

 

Chránená osoba môže podať návrh na kontrolu dodržiavania neodkladným opatrením nariadenej povinnosti technickými prostriedkami, preto sa navrhuje odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, nahradiť odkazom na § 325 ods. 3 Civilného sporového poriadku.

 

K bodu 2

 

Navrhuje sa subsidiárna aplikácia ustanovení Civilného sporového poriadku o uznesení.

 

 

 

 

K Čl. CLXXVIII

 

Rovnako ako v prípade nových civilných procesných kódexov, sa navrhuje stanovenie účinnosti na 1. júl 2016.

   V Bratislave, 26. augusta 2015

 

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Tomáš Borec, v. r.

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky

S p r á v a

Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1692)  v druhom čítaní

 

 

                        Ústavnoprávny výbor Národnej rady podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov správu o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1692)  v druhom čítaní. 

 

 

 

 

I.

 

                        Národná  rada  Slovenskej  republiky  uznesením č. 1962 z 24. septembra 2015  pridelila vládny návrh zákona  o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1692) na  prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

 

II.

 

            Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).

 

III.

 

Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1692) Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval a odporúčal ho Národnej rade Slovenskej republiky uznesením č. 734 zo 4. novembra 2015 schváliť.

 

IV.

 

            Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

 

1.         V čl. I § 1 ods. 4 sa vypúšťajú slová „podľa povahy veci“.

 

Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Nakoľko v predmetnom ustanovení sa rieši nahradenie len jedného „starého“ pojmu novým jedným pojmom, vypúšťajú sa nadbytočné slová.

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

2.         V čl. I sa za § 2 vkladá § 3, ktorý znie:

 

㤠3

 

Proti právoplatnému rozsudku vydanému v konaní, ktoré začalo podľa predpisov účinných do 30. júna 2016, je za podmienok podľa Civilného sporového poriadku prípustná žaloba na obnovu konania, aj z dôvodu, že bol vydaný v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky alebo šeku a žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie na jeho podklade sa zamietla alebo exekúcia vykonávaná na jeho podklade bolo zastavená, pretože vyšlo najavo, že vymáhaný nárok vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a nebolo prihliadnuté na neprijateľné zmluvné podmienky, obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky, alebo rozpor s dobrými mravmi alebo so zákonom.“.

 

            V súvislosti s navrhovanou zmenou právnej úpravy obnovy konania v OSP, v ktorej sa rozširujú dôvody povolenia obnovy konania sa navrhuje zachovať nový dôvod obnovy konania aj po 30. júni 2016, avšak len pre prípady exekučných titulov, ktoré boli vydané ešte za účinnosti predchádzajúcich procesných úprav.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

3.         V čl. V sa za 2. bod vkladá nový 3. bod, ktorý znie:

 

„3. V § 348 ods. 1 písm. g) sa slovo „predbežného „nahrádza slovom „neodkladného“.“.

 

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

 

Legislatívno-technická pripomienka v zmysle novej terminológie Civilného sporového poriadku rovnako, ako sa to navrhuje v čl. V bod 4.

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

4.         V čl. XXII bod 8 § 4 ods. 1 písm. c) sa slová „sociálneho poistenia a sociálneho zabezpečenia“ nahrádzajú slovami „sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov“.

 

Ide o legislatívnu úpravu podľa platných znení príslušných právnych vzťahov (zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v znení neskorších predpisov).

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

5.         V čl. XXII bod 8 § 4 ods. 2 písm. c) sa slová „charitatívne, humanitné, ekologické organizácie“ nahrádzajú slovami „charitatívne organizácie, humanitárne organizácie, ekologické organizácie“.

Legislatívno-technická pripomienka v súlade s čl. 4 ods. 3 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov č. 19/1997 Z. z.

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

6.         V čl. XXII bod 8 § 4 ods. 2 písm. l) sa vypúšťajú slová „ozbrojených síl Slovenskej republiky“.

Ide o legislatívnu úpravu podľa platných znení príslušných právnych vzťahov (zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

7.         V čl. XXII bod 8 v poznámke pod čiarou č. 3d sa citácia „Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

 

Legislatívno-technická pripomienka v súvislosti s prijatím nového zákona.

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

8.         V čl. XXII bod 16 druhá veta znie: „Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.“ 

Legislatívno-technická pripomienka v súvislosti s doplnením odsekov 5 a 6 ostatnou novelou (zákon č. 273/2015 Z. z.).

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

9.         V čl. XXII bod 29 druhá veta znie: „Doterajšie odseky 10 až 13 sa označujú ako odseky 9 až 12.“ 

Legislatívno-technická pripomienka v súvislosti s vložením nového odseku 11 ostatnou novelou (zákon č. 253/2015 Z. z.).

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

10.       V čl. XXII sa vypúšťa bod 31.

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

 

Legislatívno-technická pripomienka v súvislosti s vypustením odseku 4 ostatnou novelou (zákon č. 273/2015 Z. z.).

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

11.       V čl. XXII bod 36 sa v úvodnej vete a v nadpise paragrafu  slová „§ 18d“ nahrádzajú slovami „§ 18e“ a slová „§ 18e“ sa nahrádzajú slovami „§ 18f“. 

 

Legislatívno-technická pripomienka v súvislosti s vložením § 18e ostatnou novelou (zákon č. 253/2015 Z. z.).

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

12.       V čl. XXII bod 40 v poznámkach k položke 1 piatom bode sa nad slovom „rozkazu“ odkaz „1)“ nahrádza odkazom „10)“.

 

Legislatívno-technická pripomienka v súvislosti s prijatím novely zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (zákon č. 253/2015 Z. z.).       

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

13.       V čl. XXII bod 44 sa pripája veta: „Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).“.

Legislatívno-technická pripomienka v súvislosti s vypustením písmen a) a b).

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

14.       V čl. XXII sa za bod 57 vkladá nový bod 58, ktorý znie:

 

„58. V sadzobníku súdnych poplatkov poznámke 1 k položke 13 sa slová „§ 2 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 1 písm. e)“.“.

 

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

 

Legislatívno-technická pripomienka v súvislosti s vypustením písmena b)  v čl. XXII bod 1.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

15.       V čl. XXII bod 68 (Položka 24aa) sa za slová „obchodných veciach“ dopĺňajú slová „(prepracované znenie)“.  

 

Dopĺňa sa názov právne záväzného aktu EÚ podľa   jeho oficiálneho znenia.

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

 

 

16.       Čl. XXV znie:

 

 

 

„Čl. XXV

 

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 397/2000 Z. z., zákona č. 561/2001 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., 527/2002 Z. z., zákona č. 357/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 126/2005 Z. z., zákona č. 521/2005 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 141/2010 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 366/2013 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z. a zákona č. 267/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

1. V § 65 odseky 1 až 3 znejú:

„(1) V konaniach vo veciach úschov notár na žiadosť zložiteľa prijme do úschovy

a)         závet,

b)         inú listinu, listinný cenný papier (ďalej len „listina“),

c)         peniaze,

d)        hnuteľnú vec, ak ide o úschovu na účely splnenia záväzku.

 

(2) Notár prijme do úschovy listinu, aby s ňou nakladal

a)         podľa príkazu zložiteľa,

b)         podľa dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom alebo

c)         na účely splnenia záväzku.

 

(3) Notár prijme do úschovy peniaze, aby s nimi nakladal

a)         podľa príkazu zložiteľa,

b)         podľa dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom,

c)         podľa osobitného predpisu6ba) alebo

d)        na účely splnenia záväzku.“.

 

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 6bc znie:

„6bc) § 176 až 178 Civilného mimosporového poriadku.“.

 

3. V § 67 ods. 1 písm. d) sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nejde o úschovu na účely splnenia záväzku.“.

 

4. V § 68 ods. 1 písm. e) a f) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nejde o úschovu na účely splnenia záväzku.“ a v písm. g) sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nejde o úschovu na účely splnenia záväzku.“.

 

5. V § 68 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.

 

6. V § 68 odsek 7 znie:

„(7) Ak boli peniaze prijaté do úschovy ako výťažok z predaja zálohu podľa osobitného predpisu,6ba) notár vyhľadá v Notárskom centrálnom registri záložných práv (ďalej len „register záložných práv“), v katastri nehnuteľností alebo v osobitnom registri ostatných záložných veriteľov, ktorým oznámi, že sú u neho zložené peniaze v úschove. Notár postupuje pri vydaní výťažku z predaja zálohu z úschovy podľa osobitného predpisu.6bab)“.    

Poznámka pod čiarou k odkazu 6bab znie:

„6bab) § 345 až 351 Civilného mimosporového poriadku.“.

 

 7. Za § 68 sa vkladá § 68a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠68a

Úschova na účely splnenia záväzku

 

(1) Notár na žiadosť zložiteľa prijme do úschovy listinu, peniaze a hnuteľnú vec na účely splnenia záväzku podľa osobitného predpisu.6bac)

 

(2) Do úschovy na účely splnenia záväzku nemožno prijať vec, ktorá sa nehodí na úschovu, najmä vec podliehajúcu skaze a vec, ktorú pre jej povahu alebo veľkosť nemožno uložiť v trezore notára ani v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a nepodarilo sa pre ňu nájsť iného vhodného uschovávateľa.

 

(3) Prijatie predmetu do úschovy na účely splnenia záväzku notár bezodkladne zverejní na webovom sídle komory.

 

(4) Zápisnica o úschove na účely splnenia záväzku musí obsahovať aj vyhlásenie zložiteľa, že záväzok nemožno splniť, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo že zložiteľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo že zložiteľ veriteľa nepozná.

 

(5) Zápisnica o úschove hnuteľnej veci na účely splnenia záväzku musí okrem všeobecných náležitostí podľa § 47 obsahovať

a)         miesto a čas prijatia veci,

b)         popis veci tak, aby sa vylúčila jej zámena,

c)         údaj o tom, že vec bola notárom prijatá do úschovy a na akom mieste bude uložená,

d)        označenie účelu úschovy uvedeného zložiteľom.

 

(6) Pri vydaní predmetu úschovy zloženej na účely splnenia záväzku notár postupuje podľa osobitného predpisu.6bad)

 

(7) O vydaní predmetu úschovy zloženej na účely splnenia záväzku notár vydá zložiteľovi a príjemcovi alebo tomu, komu sa predmet úschovy vydáva, potvrdenie.

 

(8) Ustanovenia § 67 a 68 sa na úschovu na účely splnenia záväzku použijú primerane.“.

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 6bac a 6bad znejú:

„6bac) § 568 Občianskeho zákonníka.

6bad) § 335 až 344 Civilného mimosporového poriadku.“.

8. V § 73d ods. 1 v úvodnej vete sa slová „Notársky centrálny register záložných práv (ďalej len „register záložných práv")“ nahrádzajú slovami „register záložných práv“.

 

9. V § 93 odsek 3 znie:

„(3) Proti rozhodnutiu o disciplinárnom opatrení nie je možné podať opravný prostriedok. Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie možno podať správnu žalobu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia.“.“.

 

Navrhuje sa zavedenie právnej úpravu Úschovy za účelom splnenia záväzku v Notárskom poriadku, na ktorú nadväzuje právna úprava konaní vo veciach notárskych úschov v Civilnom mimosporovom poriadku. Zmena vykonaná aj v súvislosti s prijatím zákona č. 267/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  Súčasne sa vylučuje možnosť podania opravného prostriedku proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie, avšak jeho odstránenie neznamená, že rozhodnutie je vyňaté z prieskumu správneho súdu. Možnosť preskúmania rozhodnutia disciplinárnej komisie vyplýva zo Správneho súdneho poriadku, a teda z osobitných predpisov sa vypúšťajú tieto duplicitné ustanovenia ako nadbytočné. Keďže v tomto prípade ale ide o výnimku z 2 mesačnej lehoty na podanie správnej žaloby podľa Správneho súdneho poriadku, ponecháva sa v osobitnom predpise ustanovenie o možnosti preskúmania na základe správnej žaloby, ktorá musí byť podaná v osobitnej skrátenej lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

17.       V čl. XXVII bod 4 sa za slová „§ 31a“  vkladajú slová „ods. 1“.

 

Legislatívno-technická pripomienka v súvislosti so znením bodu 2 v tlači 1685, ktorý má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2016.

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

 

18.       V čl. XXVIII bod 3 sa slová „ods. 3 a 5“ nahrádzajú slovami „ods. 4 a 6“.

 

Legislatívno-technická pripomienka v súvislosti so znením bodu 2 v čl. V tlač 1714, ktorá má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2016.

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

19.       V čl. XXVIII bod 6 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

 

            Legislatívno-technická pripomienka v súvislosti so znením bodu 2 v čl. V tlač 1714, ktorá má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2016.

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

20.       V čl. XXVIII bod 7 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.

 

            Legislatívno-technická pripomienka v súvislosti so znením bodu 2 v čl. V tlač 1714, ktorá má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2016.

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

21.       V čl. XXVIII bod 8 sa vypúšťa druhá čiarka a slová „slovo „predbežným“ sa nahrádza slovom „neodkladným““.

Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa vypúšťa duplicitná časť ustanovenia.

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

22.       V čl. XXIX bod 4 znie:

„4. Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

„23)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.“.“.

Legislatívno-technická pripomienka, reflektujúca aktuálny stav ďalších právnych predpisov.

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

23.       V čl. XXIX bod 5 znie:

„5. Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:

„34) Napríklad zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.“.

 

Legislatívno-technická pripomienka, reflektujúca aktuálny stav právnych predpisov.

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

24.       V čl. XXX novelizačný bod znie:

„V § 5 ods. 7 sa slová „občianskeho súdneho konania a trestného konania Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „konania pred súdom a orgánom činným v trestnom konaní Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“.

 

Legislatívno-technická pripomienka, reflektujúca aktuálny názov ministerstva.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

25.       V čl. XXXV sa doterajší novelizačný bod označuje ako bod 1 a dopĺňajú sa nové body 2 a 3, ktoré znejú:

„2. V položke 275 písmene b) sa slová „§ 200b ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádzajú slovami „§ 285 ods. 3 Civilného mimosporového poriadku“.

 

3. V položke 275 písmene d) sa za slovom „najviac“ vypúšťajú slová „však znížená o“.“.

Zmena vykonaná v súvislosti s prijatím zákona č. 273/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného mimosporového poriadku.

Navrhuje sa upraviť suma poskytnutej asistovanej služby, ktorá nie je stanovená vo väzbe na konkrétny prípad spoplatnenia správnym alebo súdnym poplatkom tak, aby bola matematicky správne stanovená jej horná hranica.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

26.       V čl. XL bod 6 sa vypúšťa posledná veta a za bod 6 sa vkladá nový bod 7, ktorý znie:

 

 „7.  Poznámka pod čiarou k odkazu 4c znie:

„4c) Napríklad zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 68d zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 589/2003 Z. z.“.“.

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

 

Legislatívno-technická pripomienka. Na poznámku 4c sa odkazuje aj v iných ustanoveniach zákona (napr. § 36 ods. 5). Z uvedeného dôvodu sa navrhuje jej ponechanie v zákone a zároveň sa navrhuje jej novelizácia v súlade s aktuálnym stavom právneho poriadku.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

27.       V čl. XL sa za bod 14 vkladá nový bod 15, ktorý znie:

 

„15. V § 71 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) súdne pohľadávky podľa osobitného predpisu.8c)“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:

„8c) § 2 písm. a) zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov.“.

 

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. 

 

Súdne pohľadávky sa podľa § 279 ods. 2 OSP považovali za prednostné pohľadávky. Vzhľadom na novú možnosť poveriť vymáhaním súdnej pohľadávky zrážkami zo mzdy súdneho exekútora sa navrhuje explicitne vyjadriť, že súdna pohľadávka je prednostnou pohľadávkou.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

28.       Čl. XL sa dopĺňa bodom 23, ktorý znie:

 

„23. V § 228d odsek 8 znie:

„(8) Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu, ktorým sa rozhodlo o tom, či sa exekútor dopustil disciplinárneho previnenia nie je možné podať opravný prostriedok. Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu možno podať správnu žalobu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, ktorým sa rozhodlo o tom, či sa exekútor dopustil disciplinárneho previnenia.“.“.

 

Vylučuje sa možnosť podania opravného prostriedku proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu, avšak jeho odstránenie neznamená, že rozhodnutie je vyňaté z prieskumu správneho súdu. Možnosť preskúmania rozhodnutia disciplinárneho senátu vyplýva zo Správneho súdneho poriadku, a teda z osobitných predpisov sa vypúšťajú tieto duplicitné ustanovenia ako nadbytočné. Keďže v tomto prípade ale ide o výnimku z 2 mesačnej lehoty na podanie správnej žaloby podľa Správneho súdneho poriadku, ponecháva sa v osobitnom predpise ustanovenie o možnosti preskúmania na základe správnej žaloby, ktorá musí byť podaná v osobitnej skrátenej lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, ktorým sa rozhodlo o tom, či sa exekútor dopustil disciplinárneho previnenia.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

29.       V čl. XLV bod 3 sa vypúšťajú slová „vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 18“.

 

Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa vypúšťa duplicitné ustanovenie s čl. XLV bod 2.

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

30.       V čl. LII bod 8 znie:

„8. V § 64 odseky 6 a 7 znejú:

„(6) Proti rozhodnutiu o uložení sankcie podľa odseku 1 písm. c) až e) možno podať správnu žalobu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.41)

 

 (7) Ak bola podaná správna žaloba podľa odseku 6 a správny súd nezruší rozhodnutie rady, sankcia sa vykoná po nadobudnutí právoplatnosti súdneho rozhodnutia. Ak správny súd rozhodnutie rady zruší a vec vráti na nové konanie, rada rozhodne o sankcii najneskôr do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu.“.“.

 

Zároveň sa v čl. LII za bod 8, vkladá nový bod 9, ktorý znie:

 

„9.  § 64 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

 

„(8) Ak bola proti rozhodnutiu krajského súdu o zamietnutí správnej žaloby podaná kasačná sťažnosť a kasačný súd rozhodne o jej zamietnutí, sankcia sa vykoná po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia kasačného súdu. Ak proti rozhodnutiu krajského súdu, ktorým zrušil rozhodnutie rady a vec jej vrátil na nové konanie, podala rada kasačnú sťažnosť a kasačný súd sťažnosť rady zamietne, rada rozhodne o sankcii najneskôr do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia kasačného súdu. Ak proti rozhodnutiu krajského súdu o zamietnutí správnej žaloby podá žalobca kasačnú sťažnosť a kasačný súd zmení rozhodnutie krajského súdu tak, že zruší rozhodnutie rady a vec jej vráti na nové konanie, rada rozhodne o sankcii najneskôr do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia kasačného súdu.“.“.

 

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

 

Legislatívno-technická úprava novelizačného bodu z dôvodu, že § 64 obsahuje len odseky 6 a 7. Odsek 8 je potrebné doplniť samostatným novelizačným bodom.

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

31.       V čl. LVI bod 4 § 6 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

 

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa preberá návrh na zmenu ustanovenia navrhovanú v tlači 1715 čl. XX bod 5, ktorá má rovnakú účinnosť ako tlač 1692.

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

32.       V čl. LVI bod 4 § 6 ods. 6 v poznámke pod čiarou k odkazu 1e sa za poslednou okrúhlou zátvorkou dopĺňajú slová „v platnom znení“.

 

Ide o aktualizáciu predmetného právne záväzného aktu EÚ ako aj zjednotenie odkazovania naň ako v čl. XXII 68. bode tohto návrhu.

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

33.       V čl. LVI bod 4 v § 10 odsek 2 znie:

 

„(2) Justičná pokladnica nariaďuje a uskutočňuje výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy a prikázaním pohľadávky; ak je to účelné, môže justičná pokladnica poveriť súdneho exekútora aby vykonal exekúciu na vymoženie súdnej pohľadávky zrážkami zo mzdy a prikázaním pohľadávky podľa osobitného predpisu.3) Justičná pokladnica poverí súdneho exekútora, aby vykonal exekúciu na vymoženie súdnej pohľadávky predajom hnuteľných vecí, predajom cenných papierov, predajom nehnuteľností, predajom obchodného podielu a predajom podniku podľa osobitného predpisu.3)“.

S cieľom zjednodušiť vymáhanie súdnych pohľadávok sa rozširuje možnosť Justičnej pokladnice poveriť výkonom rozhodnutia súdneho exekútora aj zrážkami zo mzdy a prikázaním pohľadávky. Justičná pokladnica vždy vzhľadom na vlastnú zaťaženosť ako aj predpokladané trovy exekúcie posúdi, či poverenie súdneho exekútora možno považovať za účelné.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

34.       V čl. LVIII sa vypúšťa bod 2.

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

 

Uvedené ustanovenie sa vypúšťa z dôvodu znenia čl. I bod 12 v tlači 1728, ktorým sa navrhuje nové znenie § 14 od 1. januára 2016. Po nadobudnutí účinnosti tohto ustanovenia je navrhovaná zmena nevykonateľná.

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

35.       V čl. LVIII bod 3 v úvodnej vete sa za slová „štvrtý diel“ vkladajú slová „tretej časti“.

 

                                                           Legislatívno-technická úprava.

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

36.       V čl. LVIII bod 6 sa v úvodnej vete a v texte ustanovenia slovo „56ad“ nahrádza slovom „56ae“ a slovo „56ae“ nahrádza slovom „56af“.

 

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s prechodným ustanovením, ktoré sa dopĺňa do zákona v tlači 1728 čl. I bod 32 od 1. januára 2016.   

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

37.       V čl. LXI bod 2 sa slovo „18g“ nahrádza slovom „19“ a posledná veta znie: „Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa“.

 

Legislatívno-technická úprava číslovania odkazov.

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

38.       V čl. LXX sa za bod 5 vkladajú nové body 6 a 7, ktoré znejú:

„6. V § 12 odsek 1 znie:

„(1) Zriaďovateľom stáleho rozhodcovského súdu so sídlom na území Slovenskej republiky môže byť len národný športový zväz alebo komora zriadená zákonom.7b) Právnická osoba je povinná na svoje náklady zriadiť a udržiavať stály rozhodcovský súd, ak to ustanovuje osobitný predpis.7c)“.

 

7. V § 12 odsek 6 znie:

„(6) Zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu vždy do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka zverejní na svojom webovom sídle správu o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok. V správe o činnosti uvedie najmä počet začatých, ukončených a prebiehajúcich konaní.“.“.

 

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. 

 

Tento bod nadobudne účinnosť 1. januára 2017, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.

 

Zákonodarca s účinnosťou od 1. januára 2015 obmedzil okruh zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov. Motiváciou bolo obmedzenie vzniku konfliktu záujmov medzi zriaďovateľom a požiadavkou na nestranné a spravodlivé riešenie sporov, prax však ukázala, že vzhľadom na neexistujúci dohľad štátu nad zriaďovateľmi stálych rozhodcovských súdov podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní sa ukázalo, že je nevyhnutné túto reguláciu ešte sprísniť. Zriaďovateľom stáleho rozhodcovského súdu môže byť len subjekt, ktorý vznikol na základe zákona alebo subjekt, pri ktorom to zákon ustanovuje (napríklad zákon č. 492/2009 Z .z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo zákon č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov).

Navrhuje sa administratívne odľahčiť stále rozhodcovské súdy pri zverejňovaní údajov o konaniach vedených pred nimi.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

39.       Čl. LXX sa dopĺňa bodom 9, ktorý znie:

„9. Za § 54b sa vkladá § 54c, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠54c

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017

 

(1)       Stály rozhodcovský súd zriadený podľa doterajších predpisov, ktorého zriaďovateľ nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom pre zriaďovateľa stáleho rozhodcovského súdu, nemôže po 31. decembri 2016 uskutočňovať rozhodcovské konania podľa tohto zákona a vydávať rozhodcovské rozhodnutia.

 

(2)       Rozhodcovské konania podľa tohto zákona vedené pred stálym rozhodcovským súdom, ktorého zriaďovateľ po 31. decembri 2016 nespĺňa podmienky podľa právnych predpisov účinných od 1. januára 2017, ktoré začali a v ktorých nebol rozhodcovský rozsudok doručený účastníkom konania pred 1. januárom 2017, sa 31. decembra 2016 zastavujú. Účinky už podaného návrhu na začatie rozhodcovského konania a všetkých ďalších úkonov účastníkov rozhodcovského konania zostávajú zachované, ak účastník konania podá žalobu na súd do troch mesiacov od zastavenia rozhodcovského konania; o výdavkoch rozhodcovského konania, ktoré vznikli účastníkom konania, rozhodne súd podľa pravidiel o trovách konania. Doba rozhodcovského konania, ktoré bolo zastavené podľa prvej vety, sa nezapočítava do premlčacej doby podľa osobitného predpisu.20) Zriaďovateľ je povinný zrušiť stály rozhodcovský súd do troch mesiacov odo dňa, kedy podľa tohto zákona nebude môcť uskutočňovať rozhodcovské konania a vydávať rozhodcovské rozhodnutia a súčasne rozhodcovské rozsudky, ktoré stály rozhodcovský súd vydal, nadobudli právoplatnosť bez možnosti podať žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku.

 

(3)       Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak žalobca a žalovaný spoločným vyhlásením do zápisnice pred stálym rozhodcovským súdom najneskôr do 31. decembra 2016 vyjadria súhlas, že rozhodcovské konanie bude ďalej podľa pravidiel stáleho rozhodcovského súdu a za podmienok tohto zákona prebiehať ako rozhodcovské konanie vedené pred rozhodcovským súdom zloženým z jedného alebo viacerých rozhodcov.

 

(4)       Zmluvné strany nie sú viazané rozhodcovskou zmluvou, ktorá zakladá právomoc stáleho rozhodcovského súdu, ktorého zriaďovateľ nespĺňa podmienky podľa právnych predpisov účinných od 1. januára 2017, ak do 31. decembra 2016 na jej základe nezačalo rozhodcovské konanie alebo ak rozhodcovské konanie bolo zastavené podľa odseku 2. To isté platí, ak ide o postup po zrušení rozhodcovského rozsudku podľa § 43 ods. 2 a stály rozhodcovský súd, ktorý by mal vo veci rozhodovať, bol zrušený.“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) § 101 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“. “.

 

Tento bod nadobudne účinnosť 1. januára 2017, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.

 

            Z povahy zákonnej regulácie vyplýva, že stály rozhodcovský súd, ktorý prestane spĺňať zákonné podmienky, nemôže ďalej konať a rozhodovať a to ani v konaniach, ktoré začali pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona. Odlišný režim sa vzťahuje len na konania, v ktorých už bol účastníkom doručený rozhodcovský rozsudok a tento rozsudok ešte nenadobudol právoplatnosť. V prípade, že všeobecný súd rozhodcovský rozsudok zruší a vráti rozhodcovskému súdu na ďalšie konanie (§ 43 ods. 2 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov), vo veci bude ďalej konať rozhodcovský súd. Trojmesačná lehota na zrušenie rozhodcovského súdu začne zriaďovateľovi plynúť od okamihu, v ktorom sa skončia všetky rozhodcovské konania vedené pred rozhodcovským súdom.

Na zachovanie práv účastníkov konania sa navrhuje štandardné prechodné ustanovenie, ktoré im zaručuje trojmesačnú lehotu na podanie žaloby pred všeobecným súdom bez hrozby premlčania uplatneného nároku. Všeobecný súd rozhodne aj o výdavkoch účastníkov konania vedeného pred rozhodcovským súdom a to podľa pravidiel všeobecného predpisu o konaní pred súdmi (Civilného sporového poriadku).

Účastníci rozhodcovského konania môžu zastavenie konania podľa odseku 2 odvrátiť dohodou podľa odseku 3. V týchto prípadoch bude rozhodcovské konanie prebiehať ďalej pred rozhodcom alebo rozhodcami ad hoc.

Logickým vyústením „zániku“ stáleho rozhodcovského súdu je aj strata viazanosti rozhodcovskou zmluvou, ktorá zakladala jeho právomoc.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

40.       V čl. LXXIII bod 1 znie:

„1. V § 3 ods. 7 sa nad slovom „rozhodnutia“ vypúšťa odkaz 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 5.

 

Legislatívno-technická úprava. Vypustením poznámky pod čiarou je potrebné vypustiť aj samotný odkaz na poznámku.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

41.       V čl. LXXIX sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:

„3. V § 4 ods. 6 sa slovo „vrátený“ nahrádza slovom „odovzdaný“.“.

 

Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.

 

Uvedená zmena sa navrhuje z dôvodu potreby spresnenia znenia § 4 ods. 6 zákona o azyle. Slovo „vrátený“ totiž môže indikovať, že by sa toto ustanovenie malo vzťahovať len na tých cudzincov, ktorí sa už v minulosti nachádzali na území Slovenskej republiky, pričom v rámci dublinského nariadenia [nariadenie Európskeho parlamentu  a Rady  (EÚ) č. 604/2013]  môže byť na územie Slovenskej republiky odovzdaný aj cudzinec, ktorý sa na území Slovenskej republiky nikdy nenachádzal.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

42.       Čl. LXXXII sa vypúšťa.

Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.

 

Vzhľadom na vypustenie odsekov 3 až 5 v § 2d, ktoré sa vykonalo zákonom č. 274/2015 Z. z. čl. I bod 4 s účinnosťou od 15. novembra 2015, je navrhovaná zmena bezpredmetná.

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

43.       V čl. LXXXIV bod 12 sa v úvodnej vete a v texte ustanovenia slová „§ 293dk“ nahrádzajú slovami „§ 293dm“ a slová „§ 293dl“  sa nahrádzajú slovami „§ 293dn“.

 

Legislatívno-technická úprava vzhľadom na novelizáciu vykonanú zákonom č. 140/2015 Z. z., ako aj na navrhované prechodné ustanovenia v tlači 1723 čl. IX bod 2 s účinnosťou od 1. januára 2016.

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

44.       V čl. LXXXVIII bod 3 v § 6 ods. 1 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie: „a) výške náhrady trov konania,“. Doterajšie písmená a) až n) sa označujú ako písmená b) až o).

 

Navrhovaná zmena má technický charakter a jej účelom je dosiahnuť súlad tohto ustanovenia s § 262 ods. 2 Civilného súdneho poriadku a § 175 ods. 2 Správneho súdneho poriadku.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

45.       V čl. LXXXVIII bod 3 v § 6 ods. 2 sa za slovo „odvolanie“ vkladajú slová „alebo kasačnú sťažnosť“.

Navrhovaná zmena má technický charakter a jej účelom je dosiahnuť súlad tohto ustanovenia s opravnými prostriedkami v Civilnom sporovom poriadku, Civilnom mimosporovom poriadku (odvolanie) a Správnom súdnom poriadku (kasačná sťažnosť).

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

46.       V čl. LXXXVIII bod 8 v § 10 ods. 4 sa za slovo „odvolanie“ vkladajú slová „alebo kasačnú sťažnosť“.

Navrhovaná zmena má technický charakter a jej účelom je dosiahnuť súlad tohto ustanovenia s opravnými prostriedkami v Civilnom sporovom poriadku, Civilnom mimosporovom poriadku (odvolanie) a Správnom súdnom poriadku (kasačná sťažnosť).

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

47.       Čl. XCIII sa vypúšťa.

 

Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.

 

Uvedená zmena sa navrhuje z dôvodu schválenia Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2016, ktorým sa zrušuje v súčasnosti platný zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

48.       Čl. CX sa vypúšťa.

 

Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.

 

Vypustenie čl. CX, ktorý obsahuje novelizáciu zákona o dohľade nad finančným trhom (zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) plne zodpovedá princípu legislatívnej efektivity, z ktorého vyplýva aj potrebnosť minimalizácie počtu časovo súbežných noviel toho istého zákona (v danom prípade zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Novelizačné úpravy tohto zákona, ktorými sa nadväzuje na nový Civilný sporový poriadok (zákon č. 160/2015 Z. z.) a tiež Správny súdny poriadok (zákon č. 162/2015 Z. z.), ktoré nadobudli platnosť dňa 17. 7. 2015 ich vyhlásením (zverejnením) v Zbierke zákonov SR a ktoré nadobudnú účinnosť dňa 1. 7. 2016, budú zohľadnené vo vládnom návrhu zákona o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1704).

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

49.       Čl. CXIX sa vypúšťa.

 

Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.

 

Uvedená zmena sa navrhuje z dôvodu schválenia zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2016, ktorým sa zrušuje v súčasnosti platný zákon č. 346/2005 o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

50.       V čl. CXXIV bod 2 sa slová „e) a g)“ nahrádzajú slovami „d) a f)“.

 

Spresnenie ustanovení, kde sa má vykonať navrhovaná zmena.

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

51.       Čl. CXXVI sa vypúšťa.

 

Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.

Uvedená zmena sa navrhuje z dôvodu súbežne prerokovávaného vládneho návrhu zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1731) s účinnosťou od 18. apríla 2016, ktorým má byť zrušený v súčasnosti platný zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

52.       Čl. CXXXIV sa vypúšťa.

 

Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.

 

Uvedená zmena sa navrhuje z dôvodu súbežne prerokovávaného vládneho návrhu zákona o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (tlač 1725) s účinnosťou od 17. júna  2016, ktorým má byť zrušený v súčasnosti platný zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

53.       V čl. CLXIII bod 2 sa citácia „a súdom podľa Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádza citáciou „a je preskúmateľné súdom podľa Občianskeho súdneho poriadku8)“.

 

Oprava nesprávnej citácie textu, ktorý sa má vypustiť.

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

54.       V čl. CLXXV sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:

„3. V § 10 ods. 1 sa slová „iba osoba oprávnená na zriadenie stáleho rozhodcovského súdu podľa osobitného predpisu2)“ nahrádzajú slovami „len záujmové združenie právnických osôb alebo komora zriadená zákonom9a)“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov.“.“.

 

Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.

 

Tento bod nadobudne účinnosť 1. januára 2017, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.

 

Z dôvodu navrhovanej zmeny ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov je potrebné okruh zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov podľa zákona 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní explicitne upraviť.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

55.       Za čl. CLXXVII sa vkladá nový články CLXXVIII a CLXXIX, ktoré znejú:

 

                                                                       „Čl. CLXXVIII

Zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon sa mení takto:

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 31 a 34 znejú:

„31) § 229 Civilného sporového poriadku.

34) § 333 až § 359 Civilného mimosporového poriadku.“.

 

Čl. CLXXIX

 

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov sa mení takto:

 

1.         Poznámka pod čiarou k odkazu 64 znie:

„64) § 220 až 230 Civilného mimosporového poriadku.“.

 

2.         V § 145 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.“.

Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.

 

Legislatívno-technická úprava v zákonoch, ktoré nahrádzajú  zrušený  autorský zákon v  čl. XCII a zrušený zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v čl. CXIX.      

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

Gestorský výbor odporúča o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch (body 1 až 55) hlasovať spoločne s návrhom schváliť. 

 

 

V.

 

                        Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1692)  schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe. 

 

 

                        Správa Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v druhom čítaní (tlač 1692a)  bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 752 z 10. novembra 2015.

 

Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu Borisa Suska, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

                                                                                                               Róbert Madej

                                                           predseda Ústavnoprávneho výboru

                                                                                             Národnej rady Slovenskej republiky

 

 

Bratislava 10. novembra 2015

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 6140

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: