TlačPoštaZväčšiZmenši

Sťažnosť na postup a činnosť súdneho exekútora (vzor sťažnosti)

12.3. 2011, 16:07 |  Stanislava Ďurišová

Titl.

Slovenská komora exekútorov

Bratislava

Vec

Sťažnosť na činnosť a postup súdneho exekútora JUDr. Tomáša Dravého, podľa § 218a Exekučného poriadku

Sťažovateľ: VELOREX, s. r. o., Štúrova 12, 262 03 Revúca, IČO: 36 256 465

Prílohy:

  • fotokópia doručeniek o prevzatí upovedomenia o začatí exekúcie oprávneným a povinným – 2x
  • fotokópia upovedomenia o odklade exekúcie zo dňa 13.04.2010 – 2x
  • fotokópia e-mailu od Slovenskej sporiteľne, a.s. obsahujúceho históriu prevodov finančných súm z účtov povinného na vinkulačný podúčet – 2x
  • fotokópia výpisov z účtov povinného – 2x

Ako povinný v exekučnom konaní vedenom u súdneho exekútora JUDr. Tomáša Dravého, so sídlom J. Kráľa 555/5, 262 03 Revúca, pod spis. zn.: EX 63/2010 podávame týmto v súlade s § 218a Exekučného poriadku sťažnosť na činnosť a postup súdneho exekútora JUDr. Tomáša Dravého.

Dňa 25.02.2010 bolo našej spol.: VELOREX, s. r. o., doručené upovedomenie o začatí exekúcie zo dňa 22.02.2010, z ktorého sme sa dozvedeli, že sa proti našej spoločnosti ako povinnému vedie u súdneho exekútora JUDr. Tomáša Dravého, so sídlom J. Kráľa 555/5, 262 03 Revúca, exekučné konanie pod číslom: EX 63/2010, začaté dňa 02.02.2010. Na Okresnom súde Revúca je predmetné exekučné konanie vedené pod spisovou značkou: 7Er/75/2010, súd vydal poverenie na vykonanie exekúcie pod č. 5306*069845 dňa 17.02.2010.

Exekučným titulom, na podklade ktorého podal oprávnený návrh na vykonanie exekúcie, je rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici pod spis. zn.: 9Cob/68/2009-43 zo dňa 14.10.2009, ktorým krajský súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa tak, že zaviazal našu spoločnosť zaplatiť oprávnenému 6.676,89 € so 14,25%-ným úrokom z omeškania, zo sumy 4.855,89 € od 11.07.2007 do zaplatenia a zo sumy 1.821 € od 31.07.2007 do zaplatenia a nahradiť mu trovy konania v sume 2.037,03 €, k rukám JUDr. Miroslava Luhového, advokáta. Zároveň krajský súd zaviazal našu spoločnosť povinnosťou zaplatiť oprávnenému náhradu trov odvolacieho konania v sume 1.006,64 €, k rukám JUDr. Miroslava Luhového, advokáta. Konanie vedené na Krajskom súde v Banskej Bystrici pod spis. zn.: 9Cob/68/2009, ktoré vyústilo do vydania predmetného rozsudku, bolo konaním o odvolaní oprávneného proti rozsudku Okresného súdu Revúca pod spis. zn.: 10Cb/199/2008-100 zo dňa 03.04.2009, ktorým okresný súd zamietol žalobu oprávneného a zaviazal ho nahradiť našej spoločnosti trovy konania vo výške 401,71 € a trovy právneho zastúpenia vo výške 1.727,44 € na účet nášho právneho zástupcu JUDr. Štefana Milého a to do 3 dní od právoplatnosti rozsudku súdu.

V zmysle § 238 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O. s. p.) je proti rozsudku odvolacieho súdu, ktorým bol zmenený rozsudkom súdu prvého stupňa vo veci samej, prípustné dovolanie. Keďže sme presvedčení o tom, že rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici pod spis. zn.: 9Cob/68/2009-43 zo dňa 14.10.2009, ktorým krajský súd zmenil rozsudok Okresného súdu Revúca pod spis. zn.: 10Cb/199/2008-100 zo dňa 03.04.2009, je nesprávny, pretože spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci, podali sme proti nemu z tohto dôvodu (§ 241 ods. 2 písm. c) O. s. p.) dovolanie zo dňa 12.01.2010. Okresnému súdu bolo doručené dňa 21.01.2010 v zákonnej lehote uvedenej v § 240 ods. 1 O. s. p., keďže rozsudok krajského súdu nadobudol právoplatnosť dňom 29.12.2009. Dňa 02.03.2010 sme sa telefonicky na Najvyššom súde Slovenskej republiky dotazovali na spisovú značku, pod ktorou je vec na NS SR vedená, pričom nám bolo oznámené, že ide o spisovú značku: 4 Obdo 9/2010 a že dovolanie spolu s kompletným spisovým materiálom bolo Okresným súdom Revúca Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky zaslané dňa 12.02.2010.

Súčasťou dovolania zo dňa 12.01.2010 je aj návrh na odklad vykonateľnosti, ktorým sme s poukazom na § 243 O. s. p. navrhli, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky odložil vykonateľnosť rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici pod spis. zn.: 9Cob/68/2009-43 zo dňa 14.10.2009 a to až do právoplatnosti rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci samej. Poukázali sme na to, že rozsudok krajského súdu, ktorý dovolaním napádame, je už exekučným titulom a že v krátkom čase na jeho podklade môže začať a prebehnúť exekučné konanie. Keď sa neskôr naše predpoklady naplnili a dňa 25.02.2010 nám bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie zo dňa 22.02.2010, spolu s návrhom oprávneného na vykonanie exekúcie zo dňa 02.02.2010 a spolu s upovedomením o spôsobe vykonania exekúcie zo dňa 22.02.2010, pričom NS SR ešte o našom návrhu na odklad vykonateľnosti rozsudku krajského súdu nerozhodol, požiadali sme NS SR formou dožiadania zo dňa 03.03.2010 o rozhodnutie o našom návrhu v čo možno najkratšom čase.

Predmetné dožiadanie, ktorým sme zároveň upravili petit dovolania zo dňa 12.01.2010, sme Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky doporučene zaslali dňa 04.03.2010.

Dôvodne predpokladáme, že ak Najvyšší súd Slovenskej republiky vyhovie nášmu dovolaniu zo dňa 12.01.2010 a v súlade s jeho petitom zmení rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici pod spis. zn.: 9Cob/68/2009-43 zo dňa 14.10.2009 a to tak, že potvrdí rozsudok Okresného súdu Revúca pod spis. zn.: 10Cb/199/2008-100 zo dňa 03.04.2009, stane sa exekučný titul neúčinným, čo je dôvod na zastavenie exekúcie v súlade s § 57 ods. 1 písm. b) Exekučného poriadku. Preto sme podali v súlade s § 56 ods. 2 Exekučného poriadku návrh na odklad exekúcie zo dňa 03.03.2010. Náš návrh bol okresnému súdu doručený dňa 04.03.2010. Okresný súd Revúca nášmu návrhu vyhovel a exekúciu uznesením pod spis. zn.: 7Er/75/2010-12 zo dňa 30.03.2010 odložil do právoplatného skončenia dovolacieho konania vedeného na Najvyššom súde Slovenskej republiky pod spis. zn.: 4 Obdo 9/2010. Oprávnený podal proti predmetnému uzneseniu odvolanie zo dňa 31.03.2010, na ktoré sme zareagovali formou vyjadrenia k odvolaniu zo dňa 15.04.2010, súdu doručenom dňa 16.04.2010.

Upovedomenie o začatí exekúcie zo dňa 22.02.2010 spolu s upovedomením o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti zo dňa 22.02.2010 nám bolo doručené dňa 25.02.2010. Dňa 25.03.2010 nám bol doručený exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa 23.03.2010. Niekedy koncom marca 2010 účtovníčka našej spoločnosti zistila, že máme zablokované všetky tri naše účty vedené v Slovenskej sporiteľni, a.s. a to účet. č.: 5896215462/5555, č. 5845962356/5555 a č. 5789562365/5555. Keď nám bolo dňa 06.04.2010 doručené upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu zo dňa 31.03.2010 a tiež exekučný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke zo dňa 31.03.2010, okamžite sme formou podnetu na vydanie príkazu na odblokovanie účtu zo dňa 07.04.2010, doporučene súdnemu exekútorovi zaslanom dňa 08.04.2010, požiadali o odblokovanie našich účtov. Svoju žiadosť sme odôvodnili tým, že na podklade exekučného príkazu na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť zo dňa 23.03.2010 už došlo k zápisu zriadenia exekučného záložného práva na naše nehnuteľnosti správou katastra a že týmto je pohľadávka oprávneného dostatočne zabezpečená, keďže hodnota predmetných nehnuteľností vysoko prevyšuje hodnotu pohľadávky oprávneného s príslušenstvom. Zároveň sme v podnete na vydanie príkazu na odblokovanie účtu uviedli, že ako podnikateľský subjekt, spoločnosť s ručením obmedzeným, nevyhnutne potrebujeme s peniazmi na účtoch disponovať, keďže bez možnosti nakladania s príjmami z podnikania nachádzajúcimi sa na účtoch a pripisovanými na účty a bez možnosti uhrádzania faktúr vyfaktúrovaných subjektami s ktorými sme v obchodnom vzťahu, je riadne fungovanie našej spoločnosti ohrozené a zároveň je ohrozená i samotná existencia spol.: VELOREX, s. r. o. Okrem toho, sme v podnete upozornili súdneho exekútora na tú skutočnosť, že podľa nás exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke) vydal po zákonom stanovenej lehote uvedenej v § 96 ods. 1 Exekučného poriadku, preto postupuje v rozpore so zákonom a je jeho povinnosťou naše účty odblokovať v súlade s prvou vetou § 96 ods. 4 Exekučného poriadku. Naše podanie bolo súdnemu exekútorovi doručené dňa 09.04.2010, no nijako naň nezareagoval. Naopak, zistili sme, že z našich vyššie uvedených účtov sú postupne odvádzané finančné prostriedky na uspokojenie pohľadávky oprávneného s príslušenstvom a tiež na uspokojenie trov exekúcie súdneho exekútora.

Keďže sme mali odôvodnené pochybnosti o vydaní exekučného príkazu súdnym exekútorom v zákonnej lehote a tiež sme mali podozrenie, že súdny exekútor vykonával exekúciu aj potom ako mu bolo doručené uznesenie Okresného súdu Revúca o odklade exekúcie pod spis. zn.: 7Er/75/2010-12 zo dňa 30.03.2010, zašiel konateľ našej spoločnosti Ján Novák dňa 16.04.2010 na Exekútorský úrad JUDr. Tomáša Dravého, požiadal o umožnenie nahliadnutia do exekučného spisu EX 63/2010, čo mu bolo umožnené a zistil nasledovné skutočnosti: Upovedomenie o začatí exekúcie zo dňa 22.02.2010 bolo povinnému doručené dňa 25.02.2010 a oprávnenému ešte skôr a to dňa 23.02.2010. Povinný nevzniesol námietky proti exekúcii, lehota na vznesenie námietok uplynula dňa 11.03.2010. Podľa § 96 ods. 1 Exekučného poriadku, exekútor vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke) do 14 dní po uplynutí lehoty na vznesenie námietok proti exekúcii alebo po tom, keď mu bolo doručené rozhodnutie súdu o námietkach, ktorým sa námietky zamietli (§ 50). V súlade s týmto zákonným ustanovením mal súdny exekútor vydať exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke) najneskôr dňa 25.03.2010, vydal ho však až dňa 31.03.2010, teda 6 dní po zákonom stanovenej lehote. Podľa prvej vety § 96 ods. 4 Exekučného poriadku, ak exekútor nevydá exekučný príkaz v lehote uvedenej v odseku 1, je povinný vydať príkaz na odblokovanie účtu povinného. JUDr. Tomáš Dravý vydal exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke) 6 dní po zákonom stanovenej lehote, teda v čase, kedy bolo jeho povinnosťou vydať príkaz na odblokovanie všetkých zablokovaných účtov povinného a to z dôvodu nevydania exekučného príkazu (príkazu na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke) v zákonom stanovenej lehote. Súdny exekútor JUDr. Tomáš Dravý nepostupoval v súlade s § 96 ods. 1 Exekučného poriadku a v súlade s prvou vetou § 96 ods. 4 Exekučného poriadku, čím jednoznačne a závažným spôsobom porušil zákon. Podľa zistení konateľa našej spoločnosti Jána Nováka bol exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke) oprávnenému doručený dňa 01.04.2010, povinnému dňa 06.04.2010 a Slovenskej sporiteľni, a.s. dňa 07.04.2010.

Ďalej sa Ján Novák nahliadnutím do exekučného spisu u súdneho exekútora dozvedel, že o deň skôr, ako bol Slovenskej sporiteľni, a.s. doručený exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke) bolo súdnemu exekútorovi doručené uznesenie Okresného súdu Revúca o odklade exekúcie, pod spis. zn.: 7Er/75/2010-12 zo dňa 30.03.2010. Už samostatná skutočnosť podania návrhu na odklad exekúcie povinným na súd má mať za následok vykonávanie len takých úkonov súdnym exekútorom, ktoré smerujú k zabezpečeniu majetku povinného, t.j. úkonov, ktorými exekútor zabráni povinnému nakladať so svojim majetkom podliehajúcim exekúcii, ale bez toho, aby sa zmarili účinky prípadne povoleného odkladu exekúcie. V tomto prípade bolo súdnemu exekútorovi dňa 06.04.2010 doručené už rozhodnutie súdu o povolení odkladu exekúcie, vydanie ktorého bráni exekútorovi v pokračovaní v exekúcii a to bez ohľadu na to, či oprávnený podal alebo nepodal proti uzneseniu súdu odvolanie, t.j. bez ohľadu na to, či uznesenie nadobudne právoplatnosť nepodaním odvolania zo strany oprávneného, alebo nadobudnutiu právoplatnosti uznesenia bráni podané odvolanie o ktorom rozhodne odvolací súd. Od doručenia uznesenia súdu o povolení odkladu exekúcie exekútor nesmie vykonávať úkony smerujúce k uspokojeniu pohľadávky oprávneného a to minimálne do rozhodnutia odvolacieho súdu v prípade podania odvolania oprávneným. Napriek tomu, že JUDr. Tomášovi Dravému bolo uznesenie súdu o povolení odkladu exekúcie doručené dňa 06.04.2010, až s odstupom jedného týždňa a to prípisom zo dňa 13.04.2010, upovedomil o vydaní predmetného uznesenia Slovenskú sporiteľňu, a.s., ktorú zároveň požiadal o nevykonávanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu povinného a to až do právoplatného skončenia veci. Súdny exekútor mal o vydaní uznesenia okresného súdu o povolení odkladu exekúcie informovať Slovenskú sporiteľňu, a.s. hneď v deň doručenia tohto uznesenia exekútorskému úradu. Upovedomenie o odklade exekúcie a žiadosť o nevykonávanie exekúcie mohol súdny exekútor hneď 06.04.2010 poslať Slovenskej sporiteľni, a.s. faxom (a v ten istý deň tiež doporučene poštou), čím by sa o skutočnosti povolenia odkladu exekúcie a požiadavke na nevykonávanie exekúcie banka dozvedela skôr, ako by jej bol doručený exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke), pretože tento jej bol doručený až 07.04.2010. Oneskorené oznámenie vyššie uvedenej skutočnosti banke spôsobilo, že v čase od 08.04.2010 až do 16.04.2010 Slovenská sporiteľňa, a.s. zrážala finančné prostriedky z účtov našej spoločnosti na podklade exekučného príkazu a zasielala ich najprv na vinkulačný podúčet č. 5421365985/5555 a z neho postupne na účet súdneho exekútora vedený v Dexia banke Slovensko, a.s. Dokonca suma 183,10 € bola z nášho účtu na vinkulačný podúčet prevedená už dňa 01.04.2010, t.j. o 6 dní skôr ako bol banke doručený exekučný príkaz. Dôkaz o prevodoch peňazí z účtov povinného na vinkulačný podúčet nám poskytol zamestnanec Slovenskej sporiteľne, a.s. pobočka Revúca Ing. Eugen Minár, ktorý nám telefonicky zároveň potvrdil, že všetky finančné prostriedky z vinkulačného podúčtu boli už prevedené na účet súdneho exekútora. Slovenská sporiteľňa, a.s. mala byť súdnym exekútorom okamžite dňom doručenia uznesenia súdu o povolení odkladu exekúcie požiadaná o nevykonávanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu povinného, pretože banka má povinnosť postupovať v súlade s § 100 ods. 2 Exekučného poriadku, podľa ktorého, ak súd povolí odklad exekúcie podľa § 56 ods. 2 a ide o rozhodnutie podľa § 99, banka blokuje pohľadávky na účte povinného ďalej, ale blokované sumy nepoukazuje oprávnenému, kým sa odklad exekúcie nezruší. Ak súd exekúciu zastaví, poukáže banka blokované sumy povinnému. Ak súd povolí odklad exekúcie, banka síce naďalej blokuje pohľadávky na účte povinného, no nepoukazuje ich oprávnenému, t. j. ani súdnemu exekútorovi. Ak by bola banka včas súdnym exekútorom požiadaná a nevykonávanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu povinného, nebola by ani prevádzala peniaze z účtov našej spoločnosti na vinkulačný podúčet a už vôbec by ich následne nebola z vinkulačného podúčtu previedla na účet súdneho exekútora. Keďže dňa 16.04.2010, keď bol Ján Novák nahliadnuť do spisu EX 63/2010 u súdneho exekútora, nebola ešte v exekučnom spise doručenka od Slovenskej sporiteľne, a.s. o prevzatí upovedomenia o odklade exekúcie zo dňa 13.04.2010 bankou, nie je nám známe, kedy presne sa Slovenská sporiteľňa, a.s. dozvedela o odklade exekúcie a o svojej povinnosti nevykonávať exekúciu. Z výpisu z vinkulačného podúčtu je však zrejmé, že okrem sumy 183,10 € prevedených z nášho účtu na vinkulačný podúčet dňa 01.04.2010, všetky ostatné sumy boli naň prevedené až po 08.04.2010, teda v čase, keď už bolo súdnemu exekútorovi doručené uznesenie súdu o povolení odkladu exekúcie a keď už banka nesmela peniaze z našich účtov zraziť a previesť na účet súdneho exekútora. Finančná čiastka tvoriaca pohľadávku oprávneného s príslušenstvom, spolu s predbežnými trovami exekúcie súdneho exekútora, sa v súčasnosti nachádza na účte súdneho exekútora, pričom by mala byť buď blokovaná na účtoch našej spoločnosti, alebo by sa mala nachádzať na vinkulačnom podúčte. Keďže prax Dexia banky Slovensko, a.s. je taká, že sumy prevádzané z účtu vedeného v Slovenskej sporiteľni, a.s. na účet vedený v Dexia banke Slovensko, a.s. sú na účet pripisované do dvoch dní od ich prevodu, boli sumy prichádzajúce na vinkulačný podúčet a prevádzané z neho na účet JUDr. Tomáša Dravého, pripisované na jeho účet postupne v dňoch 14.04.2010 až 18.04.2010. Sme toho názoru, že týmto nesprávnym a protiprávnym postupom súdneho exekútora nám vznikla a vzniká škoda.

V upovedomení o odklade exekúcie zo dňa 13.04.2010 JUDr. Tomáš Dravý tiež uvádza, že uznesenie súdu nie je právoplatné, nakoľko oprávnený Ing. Milan Vágner podal odvolanie. O odvolaní podanom oprávneným sa však súdny exekútor oficiálne dozvedel až dňa 14.04.2010, kedy mu bolo predmetné odvolanie súdom doručené. Skutočnosť, že o tom vedel už skôr, je vysvetliteľná tým, že kancelária súdneho exekútora a kancelária právneho zástupcu oprávneného JUDr. Miroslava Luhového sa nachádzajú v tej istej budove, dokonca sú hneď vedľa seba.

S poukazom na vyššie uvedené žiadame, aby Slovenská komora exekútorov prešetrila našu sťažnosť, vyžiadala si od súdneho exekútora JUDr. Tomáša Dravého exekučný spis EX 63/2010 za účelom preverenia nami uvádzaných skutočností a zjednala nápravu. Žiadame byť písomne informovaní o výsledku prešetrenia našej sťažnosti a o opatreniach prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku.

V Revúcej, dňa 27.04.2010

VELOREX, s. r. o. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2903
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
zjednanie nápravy v exekučnom konaní

Rád by som Vás upozornil na jednu skutočnosť pri podávaní sťažnosti na činnosť súdneho exekútora: v sťažnosti nepíšte, že žiadate zjednanie nápravy v predmetnom exekučnom konaní, nakoľko ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy v rámci rozsahu dohľadu nad činnosťou exekútorov, ktorý patrí do kompetencie ministerstva na základe § 13 zákona č. 575/2001 Z. z., ktorý je vymedzený ustanovením § 8 č. 233/1995 Exekučného poriadku, môže skúmať zákonnosť postupu súdneho exekútora v exekučnom konaní a v prípade zistenia porušenia minister môže podať návrh na začatie disciplinárneho konania, neprináleží mu však priamo zasahovať do prebiehajúcich exekučných konaní a ovplyvňovať postup súdneho exekútora v exekučnom konaní, to znamená, že nie je oprávnené zjednať nápravu.( to isté plati aj pre SKE) Podanie sťažnosťi na činnosť (postup) súdneho exekútora v exekučnom konaní nemá vplyv Vaše postavenie v exekučnom konaní, teda podaním sťažnosti sa nedomôžete ochrany svojich práv.V prípade, ak postupom exekútora Vám bola spôsobená ujma na Vašich právach alebo právom chránených záujmoch je potrebné sa obrátiť so žalobou na príslušný súd.

 
toso | 04.11.2011 11:04

Najčítanejšie (Rady a vzory)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Účel a výška regresnej náhrady poisťovne

Regresná náhrada má plniť výchovný a nie likvidačný účel, a má zohľadniť okolnosti, za ktorých došlo k vzniku škody. Primeranosť ...

Zodpovednosť za škodu pri neoprávnenom odbere plynu

Vyčíslenie výšky škody podľa vyhlášky č. 449/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Nesprávne označenie zmluvných strán a absolútna neplatnosť zmluvy (§ 39 OZ)

Presné a zákonu zodpovedajúce označenie zmluvných strán zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatváranej v režime zákona č. 116/1990 Zb., ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Právnik

Zaujímajú ťa súčasné témy a trendy v oblasti súdnictva a spravodlivosti? Rád či rada analyzuješ komplexné problémy, ...

Hľadám

Právna výpomoc

Hľadám si prácu v advokátskej kancelárii vo forme výpomoci prípravy podaní, zmlúv, dokumentov, jednaní a podobne. Aktuálne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Milanová predložila návrh ústavného zákona na ochranu novinárov, zlepšiť chce aj ich prostrediehttps://www.webnoviny.sk/milanova-predlozila-navrh-ustavneho-zakona-na-ochranu-novinarov-zlepsit-chce-aj-ich-prostredie/

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) predložila na pripomienkovanie pripravovaný ...

V covidovém roce byly úspěšné peněžité tresty, řekla Benešováhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministryne-spravedlnosti-marie-benesova-statistika-justice.A210812_152632_domaci_ajez

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila výroční statistickou zprávu justice za ...

Ministerstvo spravodlivosti chce posilniť inštitút probácie a mediáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-spravodlivosti-chce-posilni/569577-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Rezort spravodlivosti projekt pilotne spustil v Žiline, kde vytvoril pozíciu špecialistu pre ...

Dlugošová: Robíme všetko pre to, aby sme začali slúžiť verejnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/dlugosova-robime-vsetko-pre-to-aby/569217-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti má byť nezávislým orgánom ...

Lengvarský: Nový COVID automat prijala vláda jednohlasnehttps://www.teraz.sk/slovensko/lengvarsky-novy-covid-automat-prijala/569183-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo negatívne ...

Agrorezort pripravuje zákon na úpravu nájmu poľnohospodárskej pôdyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/mprv-pripravuje-novy-zakon-na-upravu/569266-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Zakázať by sa po novom malo dojednanie predkupného práva k pozemku v prospech nájomcu v zmluve ...

Nové časopisy

Právny obzor 4/2021

Právny obzor 4/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 6-7/2021

Justičná revue 6-7/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

DE IURE 1/2021

DE IURE 1/2021

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

DE IURE 1-2/2020

DE IURE 1-2/2020

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

PoUtStŠtPiSoNe
: