TlačPoštaZväčšiZmenši

Podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia (vzor podnetu na prokuratúru)

16.6. 2011, 18:46 |  Monika Kiklicová

Jozef Koleník, bytom Šumavská č. 5, 987 54 Rohožník, email : kolenik@centrum.sk

 

Rohožník, dňa 21.04.2011

KRAJSKÁ PROKURATÚRA V BRATISLAVE

VAJNORSKÁ 47

812 56 BRATISLAVA

VEC :

Podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR číslo K28768/2011-LV zo dňa 27.02.2011.

Podávam týmto, podľa ustanovenia § 31 ods. ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. K28768/2011-LV zo dňa 27.02.2011. Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR ( ďalej v texte iba MH SR ) je podľa môjho názoru vydané v rozpore s platnými právnymi predpismi SR a boli ním porušené zákony SR.

Dôkaz : rozhodnutie MH SR č. K28768/2011-LV

Uvedené Rozhodnutie MH SR je nezákonné z nasledujúcich dôvodov :

I.

MH SR ako vecne príslušný odvolací správny orgán podľa § 19 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej v texte iba info zákon ) a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( ďalej v texte iba správny poriadok ) rozhodol o mojom odvolaní voči Rozhodnutiu povinnej osoby o sprístupnení informácie na žiadosť podľa info zákona č. RI.01/2011/769 zo dňa 3.2.2011 tak, že „ odvolanie účastníka konania sa zamieta."

Svoje rozhodnutie odôvodnilo tým, že vzhľadom k tomu, že povinná osoba poskytla žiadateľovi požadované informácie podľa § 18 ods. 1 info zákona, spôsobom podľa § 16 info zákona, v zákonom stanovenej lehote, o ktorej skutočnosti vykonala rozhodnutie dňa 3.2.2011, nehodnotí odvolací správny orgán písomnosť doručenú povinnej osobe ako odvolanie, nakoľko proti tomuto rozhodnutie nemožno podať opravný prostriedok.

II.

Ako žiadateľ podľa § 4 ods. 1 info zákona som podľa § 14 ods. 1 info zákona podal žiadosť o sprístupnenie informácií, ktorá obsahovala zákonom stanovené náležitosti podľa § 14 ods. 2 info zákona, povinnej osobe podľa § 2 ods. 2 info zákona.

Svojou žiadosťou o sprístupnenie informácií som požadoval sprístupnenie citujem :

...... informácie o hospodárení organizácie za mesiace január 2011, február 2011, marec 2011 samostatne ako i o hospodárení organizácie za I. štvrťrok 2011, konkrétne žiadam sprístupniť výkaz ziskov a strát, súvahu a prehľad záväzkov a pohľadávok organizácie po lehote splatnosti za dané mesiace január, február a marec 2011....

V zákonom stanovenej lehote podľa § 17 ods. 1 info zákona mi bola sprístupnená informácia o prehľade záväzkov a pohľadávok organizácie po lehote splatnosti za mesiace január, február, marec 2011 a za 1. štvrťrok 2011. Mnou požadované informácie – výkaz ziskov a strát za mesiace január, február, marec 2011 a za 1. štvrťrok 2011 mi sprístupnená nebola.

Podľa § 18 ods. 2 info zákona ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

Podľa § 18 ods. 3 info zákona ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu.

Podľa § 19 ods. 1 info zákona proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

III.

V písomnosti zo dňa 3.2.2011, označenej ako Rozhodnutie o sprístupnenie informácie na žiadosť, v ktorej absentujú formálne i obsahové znaky rozhodnutia, nakoľko i samotný zákon neukladá povinnej osobe pri sprístupňovaní informácií žiadateľovi povinnosť sprístupňovať ich formou rozhodnutia ( podľa § 18 ods. 1 info zákona povinná osoba urobí rozhodnutie zápisom v spise ), mi boli ako žiadateľovi zaslané - sprístupnené informácie, vypracované písomné 3 tabuľky s údajmi, ktoré v žiadnom prípade nie sú požadovanými informáciami.

Dôkaz : Rozhodnutie povinnej osoby zo dňa 3.2.2011

Podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní a poplatkov, colníctva, finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky je aj ústredným orgánom štátnej správy pre informatizáciu spoločnosti, koordináciu štátnej pomoci a pre oblasť cien a cenovej kontroly s výnimkou cien a cenovej kontroly tovarov ustanovených osobitnými zákonmi. Ministerstvo financií SR svojim opatrením a to konkrétne Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania presne a jasne ustanovuje ( § 1 ods. 1 Opatrenia ) vzory účtovných výkazov pre účtovné jednotky. V Prílohe č. 1 Opatrenia je uvedený vzor Súvahy a v Prílohe č. 2 Opatrenia je uvedený vzor Výkazu ziskov a strát. Tieto vzory sú sprístupnené i na webovej stránke Ministerstva financií SR .

(http://www.finance.gov.sk/Documents/1_Adresar_redaktorov/Vrskova/opatrenia/opatrenia_2007/Opatrenie_MF_25682_2007_74.pdf)

Podľa teórie súvaha je prehľadnou a usporiadanou formou peňažného porovnania majetku a záväzkov a zistenia vlastného kapitálu v účtovnej forme k určitému dňu. Výkaz ziskov a strát je zobrazenie štruktúry tvorby hospodárskeho výsledku.

Vzhľadom k tomu, čo je vyššie uvedené, povinná osoba v zmysle zákona nesprístupnila žiadateľovi informácie, neposkytla informácie ani nevydala rozhodnutie ( § 18 ods. 3 info zákona ), predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informácie v časti žiadosti o výkaz ziskov a strát a o súvahu za mesiace január, február, marec 2011 a za 1. štvrťrok 2011.

IV.

Všetky argumenty, hore popísané, som uviedol vo svojom odvolaní voči rozhodnutiu povinnej osoby.

Dôkaz : odvolanie voči rozhodnutiu povinnej osoby zo dňa 6.2.2011

Povinná osoba vo svojom rozhodnutí uviedla v poučení, že proti tomuto rozhodnutiu povinnej osoby nemožno podať opravný prostriedok.

MH SR ako odvolací orgán sa vôbec nezaoberal skutočnosťami, faktami a argumentmi uvádzanými v mojom odvolaní. Za svoje si zobral iba fakt, že povinná osoba mi informácie sprístupnila rozhodnutím o sprístupnení informácie na žiadosť a voči tomuto rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok a preto nie je, podľa odvolacieho správneho orgánu – MH SR , dôvod brať moje podanie ako odvolanie.

MH SR nebral do úvahy to, že svojím odvolaním som sa de facto aj de iure odvolával voči tzv. fiktívnemu rozhodnutiu o odmietnutí sprístupnenia častí mnou požadovaných informácií ( § 18 ods. 3 info zákona ), voči ktorému mám právo podať opravný prostriedok.

Podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Zisťovanie podkladov pre rozhodnutie predstavuje súhrn procesných úkonov od začatia konania až po vydanie konečného rozhodnutia.

Podľa § 46 správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti. Toto ustanovenie je konkrétnym vyjadrením zásady zákonnosti. Správne orgány by mali dbať na dodržiavanie Čl. 2 ods. 2 Ústavy – štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje zákon.

Rozhodnutie, ktoré nie je v súlade so zákonom alebo iným právnym predpisom, je rozhodnutie nezákonné a ako také vykazuje vadu, ktorá je dôvodom na jeho zrušenie alebo zmenu.

V.

Rozhodnutie MH SR je v príkrom rozpore s Ústavou SR ako i so zákonmi SR. Je jasným dôkazom svojvôle a ignorácie zákona orgánom štátnej správy, ktorého prvoradou úlohou a povinnosťou by malo byť ctiť si zákonnosť a zákony.

Tu popisované konanie a nerešpektovanie zásady a princípu zákonnosti orgánov štátnej správy, by bolo jasným príkladom nezmyselnosti a neopodstatnenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám, nakoľko ak by bolo možné postupovať a činiť tak, ako povinná osoba a jej odvolací správny orgán – MH SR, tak by každá povinná osoba, ktorej zákon ukladá povinnosť sprístupňovať informácie na žiadosti, mohla sprístupňovať akékoľvek iné nezmyselnosti formou rozhodnutia a na jeho záver uviesť poučenie o nemožnosti podať odvolanie, čím by mala svoju zákonnú povinnosť splnenú bez toho, aby za to bola zodpovedná, nakoľko voči takémuto rozhodnutiu predsa nie je možné sa odvolávať a dovolávať sa spravodlivosti, pravdy a zákonnosti.

MH SR ako odvolací správny orgán konal nezákonne, v rozpore so zákonom vydal rozhodnutie, ktoré vykazuje znaky nezákonnosti a z toho dôvodu, ako i z dôvodov, ktoré som vyššie uviedol a popísal, žiadam príslušnú prokuratúru, aby v súlade s § 22 a nasl. zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v platnom znení, proti Rozhodnutiu MH SR číslo K28768/2011-LV zo dňa 27.2.2011 podal prokurátor protest.

Jozef Koleník 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2277
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Rady a vzory)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odmietnutie súdu vymenovať určitú osobu za poručníka len z dôvodu jej zadlženia

Prekážkou pre ustanovenie fyzickej osoby za poručníka maloletého dieťaťa nemôže byť samotné zadlženie tejto osoby bez zohľadnenia ...

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ktorého kandidáta na generálneho prokurátora favorizujú dekani?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/557217-ktoreho-kandidata-na-generalneho-prokuratora-favorizuju-dekani/

Ak prejde v parlamente zmena voľby generálneho prokurátora, budú môcť svojich kandidátov na ...

M. Kolíková: Obava z trestného stíhania sudcov je skôr emocionálnahttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-obava-z-trestneho-stiha/480473-clanok.html

Sudcov sa snažila ubezpečiť, že ak nedôjde k nejakému väčšiemu nárastu svojvoľných ...

Zvýšenie pokuty za nedodržanie izolácie bude prokované zrýchlenehttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-o-zvyseni-pokuty-za-nedodrzani/480466-clanok.html

Operátor by mohol podľa novely spracúvať lokalizačné údaje bez súhlasu účastníka, ...

Z. Čaputová formálne vymenovala 54 nových vysokoškolských profesorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-z-caputova-formalne-vyme/480400-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok vymenovala 54 nových vysokoškolských profesorov.

Kolíkovej nová súdna mapa by mala byť známa do konca leta, ministerka chce návrat do 90-tych rokovhttps://www.webnoviny.sk/kolikovej-nova-sudna-mapa-by-mala-byt-znama-do-konca-leta-ministerka-chce-navrat-do-90-tych-rokov/

Návrh novej súdnej mapy, ktorý počíta so zväčšovaním súdnych obvodov a s tým súvisiacim ...

Kompetenční absurdita. Nadřízený trestal i rozhodoval, zda jednal zákonněhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/policie-soud-stiznost-ustavni-nadrizeny.A200714_103122_domaci_remy

Nároky příslušníků bezpečnostních sborů na odškodnění za nezákonné rozhodnutí budou ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: