TlačPoštaZväčšiZmenši

Podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia (vzor podnetu na prokuratúru)

16.6. 2011, 18:46 |  Monika Kiklicová

Jozef Koleník, bytom Šumavská č. 5, 987 54 Rohožník, email : kolenik@centrum.sk

 

Rohožník, dňa 21.04.2011

KRAJSKÁ PROKURATÚRA V BRATISLAVE

VAJNORSKÁ 47

812 56 BRATISLAVA

VEC :

Podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR číslo K28768/2011-LV zo dňa 27.02.2011.

Podávam týmto, podľa ustanovenia § 31 ods. ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. K28768/2011-LV zo dňa 27.02.2011. Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR ( ďalej v texte iba MH SR ) je podľa môjho názoru vydané v rozpore s platnými právnymi predpismi SR a boli ním porušené zákony SR.

Dôkaz : rozhodnutie MH SR č. K28768/2011-LV

Uvedené Rozhodnutie MH SR je nezákonné z nasledujúcich dôvodov :

I.

MH SR ako vecne príslušný odvolací správny orgán podľa § 19 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej v texte iba info zákon ) a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( ďalej v texte iba správny poriadok ) rozhodol o mojom odvolaní voči Rozhodnutiu povinnej osoby o sprístupnení informácie na žiadosť podľa info zákona č. RI.01/2011/769 zo dňa 3.2.2011 tak, že „ odvolanie účastníka konania sa zamieta."

Svoje rozhodnutie odôvodnilo tým, že vzhľadom k tomu, že povinná osoba poskytla žiadateľovi požadované informácie podľa § 18 ods. 1 info zákona, spôsobom podľa § 16 info zákona, v zákonom stanovenej lehote, o ktorej skutočnosti vykonala rozhodnutie dňa 3.2.2011, nehodnotí odvolací správny orgán písomnosť doručenú povinnej osobe ako odvolanie, nakoľko proti tomuto rozhodnutie nemožno podať opravný prostriedok.

II.

Ako žiadateľ podľa § 4 ods. 1 info zákona som podľa § 14 ods. 1 info zákona podal žiadosť o sprístupnenie informácií, ktorá obsahovala zákonom stanovené náležitosti podľa § 14 ods. 2 info zákona, povinnej osobe podľa § 2 ods. 2 info zákona.

Svojou žiadosťou o sprístupnenie informácií som požadoval sprístupnenie citujem :

...... informácie o hospodárení organizácie za mesiace január 2011, február 2011, marec 2011 samostatne ako i o hospodárení organizácie za I. štvrťrok 2011, konkrétne žiadam sprístupniť výkaz ziskov a strát, súvahu a prehľad záväzkov a pohľadávok organizácie po lehote splatnosti za dané mesiace január, február a marec 2011....

V zákonom stanovenej lehote podľa § 17 ods. 1 info zákona mi bola sprístupnená informácia o prehľade záväzkov a pohľadávok organizácie po lehote splatnosti za mesiace január, február, marec 2011 a za 1. štvrťrok 2011. Mnou požadované informácie – výkaz ziskov a strát za mesiace január, február, marec 2011 a za 1. štvrťrok 2011 mi sprístupnená nebola.

Podľa § 18 ods. 2 info zákona ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

Podľa § 18 ods. 3 info zákona ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu.

Podľa § 19 ods. 1 info zákona proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

III.

V písomnosti zo dňa 3.2.2011, označenej ako Rozhodnutie o sprístupnenie informácie na žiadosť, v ktorej absentujú formálne i obsahové znaky rozhodnutia, nakoľko i samotný zákon neukladá povinnej osobe pri sprístupňovaní informácií žiadateľovi povinnosť sprístupňovať ich formou rozhodnutia ( podľa § 18 ods. 1 info zákona povinná osoba urobí rozhodnutie zápisom v spise ), mi boli ako žiadateľovi zaslané - sprístupnené informácie, vypracované písomné 3 tabuľky s údajmi, ktoré v žiadnom prípade nie sú požadovanými informáciami.

Dôkaz : Rozhodnutie povinnej osoby zo dňa 3.2.2011

Podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní a poplatkov, colníctva, finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky je aj ústredným orgánom štátnej správy pre informatizáciu spoločnosti, koordináciu štátnej pomoci a pre oblasť cien a cenovej kontroly s výnimkou cien a cenovej kontroly tovarov ustanovených osobitnými zákonmi. Ministerstvo financií SR svojim opatrením a to konkrétne Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania presne a jasne ustanovuje ( § 1 ods. 1 Opatrenia ) vzory účtovných výkazov pre účtovné jednotky. V Prílohe č. 1 Opatrenia je uvedený vzor Súvahy a v Prílohe č. 2 Opatrenia je uvedený vzor Výkazu ziskov a strát. Tieto vzory sú sprístupnené i na webovej stránke Ministerstva financií SR .

(http://www.finance.gov.sk/Documents/1_Adresar_redaktorov/Vrskova/opatrenia/opatrenia_2007/Opatrenie_MF_25682_2007_74.pdf)

Podľa teórie súvaha je prehľadnou a usporiadanou formou peňažného porovnania majetku a záväzkov a zistenia vlastného kapitálu v účtovnej forme k určitému dňu. Výkaz ziskov a strát je zobrazenie štruktúry tvorby hospodárskeho výsledku.

Vzhľadom k tomu, čo je vyššie uvedené, povinná osoba v zmysle zákona nesprístupnila žiadateľovi informácie, neposkytla informácie ani nevydala rozhodnutie ( § 18 ods. 3 info zákona ), predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informácie v časti žiadosti o výkaz ziskov a strát a o súvahu za mesiace január, február, marec 2011 a za 1. štvrťrok 2011.

IV.

Všetky argumenty, hore popísané, som uviedol vo svojom odvolaní voči rozhodnutiu povinnej osoby.

Dôkaz : odvolanie voči rozhodnutiu povinnej osoby zo dňa 6.2.2011

Povinná osoba vo svojom rozhodnutí uviedla v poučení, že proti tomuto rozhodnutiu povinnej osoby nemožno podať opravný prostriedok.

MH SR ako odvolací orgán sa vôbec nezaoberal skutočnosťami, faktami a argumentmi uvádzanými v mojom odvolaní. Za svoje si zobral iba fakt, že povinná osoba mi informácie sprístupnila rozhodnutím o sprístupnení informácie na žiadosť a voči tomuto rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok a preto nie je, podľa odvolacieho správneho orgánu – MH SR , dôvod brať moje podanie ako odvolanie.

MH SR nebral do úvahy to, že svojím odvolaním som sa de facto aj de iure odvolával voči tzv. fiktívnemu rozhodnutiu o odmietnutí sprístupnenia častí mnou požadovaných informácií ( § 18 ods. 3 info zákona ), voči ktorému mám právo podať opravný prostriedok.

Podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Zisťovanie podkladov pre rozhodnutie predstavuje súhrn procesných úkonov od začatia konania až po vydanie konečného rozhodnutia.

Podľa § 46 správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti. Toto ustanovenie je konkrétnym vyjadrením zásady zákonnosti. Správne orgány by mali dbať na dodržiavanie Čl. 2 ods. 2 Ústavy – štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje zákon.

Rozhodnutie, ktoré nie je v súlade so zákonom alebo iným právnym predpisom, je rozhodnutie nezákonné a ako také vykazuje vadu, ktorá je dôvodom na jeho zrušenie alebo zmenu.

V.

Rozhodnutie MH SR je v príkrom rozpore s Ústavou SR ako i so zákonmi SR. Je jasným dôkazom svojvôle a ignorácie zákona orgánom štátnej správy, ktorého prvoradou úlohou a povinnosťou by malo byť ctiť si zákonnosť a zákony.

Tu popisované konanie a nerešpektovanie zásady a princípu zákonnosti orgánov štátnej správy, by bolo jasným príkladom nezmyselnosti a neopodstatnenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám, nakoľko ak by bolo možné postupovať a činiť tak, ako povinná osoba a jej odvolací správny orgán – MH SR, tak by každá povinná osoba, ktorej zákon ukladá povinnosť sprístupňovať informácie na žiadosti, mohla sprístupňovať akékoľvek iné nezmyselnosti formou rozhodnutia a na jeho záver uviesť poučenie o nemožnosti podať odvolanie, čím by mala svoju zákonnú povinnosť splnenú bez toho, aby za to bola zodpovedná, nakoľko voči takémuto rozhodnutiu predsa nie je možné sa odvolávať a dovolávať sa spravodlivosti, pravdy a zákonnosti.

MH SR ako odvolací správny orgán konal nezákonne, v rozpore so zákonom vydal rozhodnutie, ktoré vykazuje znaky nezákonnosti a z toho dôvodu, ako i z dôvodov, ktoré som vyššie uviedol a popísal, žiadam príslušnú prokuratúru, aby v súlade s § 22 a nasl. zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v platnom znení, proti Rozhodnutiu MH SR číslo K28768/2011-LV zo dňa 27.2.2011 podal prokurátor protest.

Jozef Koleník 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2188
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Rady a vzory)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Sudcovia z Threemy sú naďalej bez obvineníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovia-z-threemy-su-nadalej-bez-obvi/448444-clanok.html

Pokiaľ Threemu z môjho pohľadu vnímame ako celok, tak je uveriteľná, presvedčivá a ...

Vo väzeniach nie je možné fyzicky realizovať politickú kampaňhttps://www.teraz.sk/slovensko/vo-vazeniach-nie-je-mozne-fyzicky-rea/448468-clanok.html

Keďže objekty ZVJS vrátane ústavov nie sú verejným priestranstvom, obec nemôže všeobecne ...

Podle Ústavního soudu dál platí, že nelze žalobami obcházet restituční zákonyhttps://www.lidovky.cz/domov/podle-ustavniho-soudu-dal-plati-ze-nelze-zalobami-obchazet-restitucni-zakony.A200225_090511_ln_domov_ele

Ústavní soud (ÚS) v usnesení k nárokům Nadace knížete z Lichtenštejna znovu zdůraznil ...

VIAC VRÁŽD AKO V ROKU 2018: Vlani v SR spáchali 58.829 trestných činovhttps://www.teraz.sk/slovensko/viac-vrazd-ako-vlani-v-roku-2019-v-sr/448281-clanok.html

Najväčšia kriminalita bola v okrese Bratislava I. Okres s najnižšou kriminalitou v rámci ...

Rezort spravodlivosti chce skrátiť súdne konania vďaka časovým rámcomhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-chce-skratit-su/448208-clanok.html

Po ukončení testovacej prevádzky časových rámcov a analýze ich výsledkov bude možné ...

VOĽBY2020: Voliť budú môcť bosovia podsvetia i odsúdení vrahoviahttps://www.teraz.sk/slovensko/volby2020-budu-moct-volit-bosovia/448042-clanok.html

Zákon pôvodne stanovoval tri dôvody prekážky aktívneho volebného práva väzňov, ktoré ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: