Streda, 22. máj 2024 | meniny má Júlia, Juliana , zajtra Želmíra
Predplatné
Streda, 22. máj 2024 | meniny má Júlia, Juliana , zajtra Želmíra
TlačPoštaZväčšiZmenši

Odvolanie voči trovám konania (vzor)

Stanislava Ďurišová • 26.3. 2011, 18:36

Titl.

Okresný súd Ružomberok

Sládkovičova 1245/12

265 38 Ružomberok

K spis. zn.: 9C/25/2010

Vec

Odvolanie proti rozsudku Okresného súdu Ružomberok, pod spis. zn.: 9C/25/2010-130 zo dňa 20.01.2011

Žalobcovia: Milan Slabý, nar.12.10.1910, trvale bytom Ul. Komenského 128/12, 265 12 Ružomberok, občan SR

a spol.

Právne zastúpení: JUDr. Zdeno Hladký, advokát, Ul. Štúrova 156, 265 12 Ružomberok

Žalovaný: Ján Nový, nar.14.05.1940, bytom Ul. Hviezdoslavova 456/13, 265 12 Ružomberok, občan SR

Prílohy: - fotokópia dohody o zriadení práva osobného užívania pozemku zo dňa 05.03.1978 – 2x

- fotokópia notárskej zápisnice pod spis. zn.: N 267/2003, NZ 98763/2003 zo dňa 27.10.2003 –

2x

- fotokópia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím – 2x

- fotokópia záznamu o hospitalizácii a prepúšťacia správa zo dňa 10.03.2004 – 2x

- fotokópia správy pre ošetrujúceho lekára zo dňa 12.07.2005 – 2x

- fotokópia správy pre ošetrujúceho lekára zo dňa 08.02.2006 – 2x

- fotokópia ošetrovateľskej prepúšťacej správy zo dňa 08.11.2006 – 2x

- fotokópia správy pre ošetrujúceho lekára a prepúšťacej správy zo dňa 08.03.2008 – 2x

- fotokópia ošetrovateľskej prepúšťacej správy zo dňa 08.03.2008 – 2x

- fotokópia ošetrovateľskej prepúšťacej správy zo dňa 08.02.2006 – 2x

- fotokópia lekárskej prepúšťacej správy zo dňa 02.02.2011 - 2x

- fotokópia lekárskeho nálezu pre zistenie bezvládnosti zo dňa 04.10.1983 – 2x

- fotokópia predbežnej lekárskej správy zo dňa 16.03.1985 - 2x

- fotokópia lekárskej správy z augusta 1984 – 2x

- fotokópia lekárskej správy zo dňa 16.03.1985 – 2x

- fotokópia lekárskej správy zo dňa 24.06.1986 – 2x

Dňa 21.03.2011 mi bol doručený rozsudok Okresného súdu Ružomberok, pod spis. zn.: 9C/25/2010-130, zo dňa 20.01.2011, proti ktorému v zákonnej lehote podávam čo do výroku o náhrade trov konania odvolanie a to z týchto dôvodov:

Napadnutým rozsudkom súd určil, že ja žalovaný, nie som v podiele 1/1 vlastníkom parcely KNC 125/4 "orná pôda" o výmere 90 m² zapísanej na LV 246 k. ú. Ružomberok. Zároveň ma súd zaviazal nahradiť žalobcom trovy konania 18.000 € do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, na účet právneho zástupcu žalobcov advokáta JUDr. Zdena Hladkého.

Rozhodnutie súdu v časti v ktorej súd priznal žalobcom náhradu trov konania a na ich zaplatenie vo výške 18.000 € zaviazal mňa žalovaného, považujem za nesprávne.

Súd, v poslednom odseku odôvodnenia rozsudku, na strane č. 5, uvádza, že žalobcovia (v celkovom počte 60) boli v konaní proti žalovanému úspešní, preto im súd za použitia § 142 ods. 1 O. s. p. priznal nimi uplatnené právo na náhradu trov konania v celkovej výške 18.000 €, pričom súd v ďalšej časti predmetného odseku odôvodnenia detailne vymenováva úkony, za ktoré náhradu trov konania priznal, spolu s hotovými výdavkami vyčíslenými právnym zástupcom žalobcov, v úplnom súlade so špecifikáciou trov konania a právneho zastúpenia doručenou súdu právnym zástupcom žalobcov dňa 22.01.2011. Napriek tomu, že som na pojednávaní dňa 20.12.2010 navrhol, aby súd nepriznal žalobcom náhradu trov konania v zmysle § 150 O. s. p., keďže sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa na ich nepriznanie, súd sa vôbec nevysporiadal so skutočnosťami, na ktoré som upriamil pozornosť súdu ako na dôvody hodné osobitného zreteľa a to s neužívaním parcely ktorá je predmetom konania mnou žalovaným a tiež s mojou sociálnou, majetkovou a zdravotnou situáciou, dokonca sa v odôvodnení rozsudku ani slovkom o mojom návrhu na postup v súlade s § 150 O. s. p. pri rozhodovaní o náhrade trov konania nezmienil a neuviedol, z akých dôvodov môjmu návrhu ani sčasti nevyhovel. Súd môj návrh, dôvody na ktoré som poukazoval i dôkazy nachádzajúce sa v súdnom spise a preukazujúce opodstatnenosť postupu podľa § 150 O. s. p. pri rozhodovaní o náhrade trov konania, odignoroval.

Už vo svojej žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov zo dňa 13.06.2010, súdu osobne doručenej toho istého dňa, som uviedol, že som invalidný dôchodca, poberám invalidný dôchodok v sume 320 €, mám vážne zdravotné problémy, vynakladám mesačne nemalé sumy na lieky, starám sa spolu s manželkou Elenou Novou o vnuka Tomáša Švárneho, ktorý bol mne a manželke zverený do spoločnej pestúnskej starostlivosti po smrti našej dcéry Eugénie Švárnej a že s týmto súdnym sporom, ktorý som nezačal a v ktorom sa len bránim, mám nemalé výdavky, a preto nie som schopný platiť súdne poplatky. Ku svoje žiadosti som pripojil i potvrdenie o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch na oslobodenie od súdnych poplatkov, pričom súčasťou súdneho spisu je i fotokópia rozsudku Okresného súdu Ružomberok pod spis. zn.: 2P 100/02-25 zo dňa 26.10.2002, ktorým súd zveril mal. Tomáša Švárneho do spoločnej pestúnskej starostlivosti mne Jánovi Novému a mojej manželke Elene Novej a tiež potvrdenie Sociálnej poisťovne, pobočka Ružomberok o poberaní a výške môjho invalidného dôchodku zo dňa 15.01.2011, ktorý k tomuto dátumu činí 340 € mesačne. Súd mojej žiadosti vyhovel a uznesením zo dňa 20.01.2011 mi priznal oslobodenie od súdnych poplatkov. Nedotkol sa však môjho návrhu na postup podľa § 150 O. s. p. pri rozhodovaní o náhrade trov konania, nezaoberal sa ním a nevyhovenie môjho návrhu, v rozsudku z toho istého dňa, t. j. z 20.01.2011, nijako neodôvodnil.

Podľa § 150 ods. 1 O. s. p., ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať. Súd prihliadne najmä na okolnosti, či účastník, ktorému sa priznáva náhrada trov konania, uviedol skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patril; to neplatí, ak účastník konania nemohol tieto skutočnosti a dôkazy uplatniť.

V odôvodnení uznesenia Najvyššieho súdu SR, spis. zn.: 4 M Cdo 2/2008, zo dňa 25. februára 2009 sa uvádza, že v prípade § 150 O. s. p. ide o zákonné ustanovenie, ktoré z hľadiska náhrady trov konania predstavuje výnimku zo zásady zodpovednosti za výsledok i zo zásady zodpovednosti za zavinenie a náhodu. Je odôvodnené tým, že prísna aplikácia ustanovení o náhrade trov konania, by mohla v

konkrétnych prípadoch viesť k nežiaducim tvrdostiam. Zákon preto stanovuje všeobecné podmienky, za

ktorých môže dôjsť rozhodnutím súdu k zmierneniu dôsledkov právnych noriem upravujúcich platenie a náhradu trov konania. Toto zákonné ustanovenie dopadá na toho účastníka, ktorý by inak mal právo na náhradu trov konania. Predpokladom jeho použitia je, existencia dôvodov hodných osobitného zreteľa pre nepriznanie náhrady trov inak úspešnému účastníkovi a existencia výnimočnosti daného prípadu. K dôvodom hodným osobitného zreteľa môže dôjsť vo vzťahu k určitým druhom konania alebo určitej procesnej situácii. Dôvody hodné osobitného zreteľa sa môžu týkať sociálnej situácie účastníkov. V takomto prípade je potrebné pri posudzovaní okolností hodných osobitného zreteľa prihliadať na osobné, majetkové, zárobkové a iné pomery oboch (všetkých) účastníkov, teda nielen toho, koho by postihovala povinnosť nahradiť trovy, ale aj toho, ktorého majetková sféra by bola použitím výnimočného ustanovenia dotknutá. Do úvahy treba brať tiež také okolnosti, ktoré viedli k súdnemu uplatneniu nároku a prihliadnuť i na postoj účastníkov v konaní. Z uvedeného výkladu § 150 O. s. p. vyplýva, že pri aplikácii tohto zákonného ustanovenia možno prihliadať i na okolnosti, ktoré viedli k uplatneniu nároku na súde. Nie každú okolnosť, ktorá by aj bola príčinou vzniku sporu, však možno považovať za dôvod hodný osobitného zreteľa, pre ktorý by inak úspešnému účastníkovi konania, súd náhradu trov konania nepriznal.

V odôvodnení uznesenia Najvyššieho súdu SR z 28. januára 2010, spis. zn.: 2 M Cdo 17/2009 je uvedené, že nepriznanie náhrady trov konania musí zodpovedať zvláštnym okolnostiam konkrétneho prípadu a jedným z rozhodujúcich kritérií je aj to, aby sa takéto rozhodnutie nejavilo ako neprimeraná tvrdosť voči účastníkovi konania a aby neodporovalo dobrým mravom. V zmysle odôvodnenia predmetného uznesenia, ustanovenie § 150 O. s. p. nie je možné považovať za predpis, ktorý by zakladal jeho voľnú možnosť aplikácie (v zmysle svojvôle), ale ide o ustanovenie, podľa ktorého je súd povinný skúmať, či v prejednávanej veci neexistujú zvláštne okolnosti hodné osobitného zreteľa, ku ktorým je potrebné pri stanovení povinnosti nahradiť trovy konania výnimočne prihliadnuť. Ustanovenie § 150 O. s. p. preto nie je možné vykladať tak, že je naň možné prihliadnuť kedykoľvek bez zreteľa na základné zásady rozhodovania o trovách konania.

Som jednoznačne presvedčený o tom že v predmetnom konaní vedenom na Okresnom súde Ružomberok pod spis. zn.: 9C/25/2010 vo veci žalobcov: Milan Slabý a spol. proti žalovanému: Ján Nový, o určenie, že žalovaný nie je vlastníkom parc. KNC 125/4 o výmere 90 m² k. ú. Ružomberok, zapísanej na LV 246, je namieste postup v súlade s § 150 O. s. p. pri rozhodovaní súdu o náhrade trov konania, pretože tu sú dôvody hodné osobitného zreteľa, opodstatňujúce nepriznanie náhrady trov konania úspešným žalobcom a to tak dôvody týkajúce sa samotného uplatnenia nároku na súde ako aj sociálnej situácie účastníkov, ich osobných, majetkových a zárobkových pomerov.

Na parcele č. KNC 125/4 o výmere 90 m², ktorá je predmetom tohto sporu, som ešte v roku 1977 postavil žumpu a to na základe rozhodnutia bývalého Okresného národného výboru – odboru výstavby a ÚP Ružomberok zo dňa 28.09.1977, vydaného na základe mojej žiadosti, o umiestnení stavby, v ktorom je zahrnuté tiež odkanalizovanie vody z vlastnej studne do nepriepustnej betónovej žumpy. Predmetnú parcelu som po celé desaťročia nepretržite pokojne a oprávnene užíval v dobrej viere že mi patrí, nikdy mi nikto v jej užívaní nebránil, nikdy nemal nikto iný snahu predmetnú parcelu užívať, nikto iný si na ňu nikdy nerobil nárok, žumpu na nej vybudovanú som pravidelne vyprázdňoval. Po smrti mojej dcéry Eugénie Švárnej a po zverení vnuka Tomáša Švárneho súdom do mojej a manželkinej spoločnej pestúnskej starostlivosti, t. j. niekedy na jeseň roku 2002, som sa rozhodol vybudovať na parcele KNC 125/4 čističku. Keď som žiadal príslušné úrady o povolenie jej vybudovania, bolo mi povedané, že mi jej vybudovanie bude povolené až vtedy, keď budem vo vzťahu k predmetnej parcele uvedený na LV ako jej vlastník. Z uvedeného dôvodu som sa obrátil na notárku JUDr. Janu Horskú, na notárskom úrade ktorej som požiadal o vydanie osvedčenia o vlastníctve parc. KNC 125/4 a následný zápis Správou katastra Ružomberok na list vlastníctva ako vlastník predmetnej parcely. K osvedčeniu právne významnej skutočnosti som JUDr. Jane Horskej predložil písomné dôkazy mojej oprávnenej, pokojnej, niekoľko desaťročí nepretržite trvajúcej držby parcely KNC 125/4, preukazujúce splnenie všetkých zákonných podmienok nadobudnutia vlastníckeho práva vydržaním. V mene dotknutej osoby som predložil čestné prehlásenie predsedu Združenia urbárnikov mesta Ružomberok, pána Štefana Lúčneho, ktorý v mene urbariátu uviedol, že nemá námietky, aby som si vlastníctvo k parcele KNC 125/4 usporiadal a rovnako nemal žiadne námietky ani Mestský úrad v Ružomberku, ktorého písomné potvrdenie zo dňa 20.10.2003 som taktiež do notárskeho spisu doložil. Na podklade notárskej zápisnice pod spis zn.: N 267/2003, NZ 98763/2003 zo dňa 27.10.2003, spísanej JUDr. Janou Horskou, došlo k môjmu zápisu na LV č. 246 ako vlastníka parcely KNC 125/4, čo spustilo negatívne reakcie suseda Lojza Smelého, ktorý svojvoľne, bez akéhokoľvek právneho podkladu, postavil na parcele KNC 125/4 volieru pre psa, šopu, garáž pre traktor, vybudoval tam tiež montážnu jamu, chlievy pre prasatá, postavil si tam sociálne zariadenie, pozemok oplotil a začal mi brániť v prístupe naň. Odvtedy mi nebolo umožnené žumpu vyprázdniť, vybudovať čističku a vstúpiť na pozemok. V čase, keď žalobcovia podali žalobu o určenie, že nie som vlastníkom parc. KNC 125/4 o výmere 90 m², som predmetnú parcelu už sedem rokov neužíval, bolo mi bránené v prístupe na ňu. Po celé tie roky ju užíval výlučne Lojzo Smelý, ktorý sa ku mne a mojej manželke správal arogantne, osočoval nás, čo sme ako osoby pokročilého veku a podlomeného zdravia, veľmi ťažko niesli. Po začatí súdneho konania vedeného na Okresnom súde Ružomberok pod spis. zn.: 9C/25/2010, som sa pri osobnom rozhovore s viacerými zo žalobcov dozvedel, že jeden z nich obchádzal všetkých zvyšných 59 žalobcov a dával im podpisovať splnomocnenie JUDr. Zdena Hladkého na podanie žaloby a ďalšie konanie v tejto veci, pričom mnohí z nich ani nerozumeli tomu, o čo sa vlastne jedná a nevedeli čo podpisujú, ide väčšinou o osoby značne vysokého veku, keď napr. žalobca č. 1) Milan Slabý má už 100 rokov. Nikto zo žalobcov nemal po celú dobu mojej oprávnenej, pokojnej, desaťročia nepretržite trvajúcej držby nič proti tomu, aby som parcelu užíval, podanie žaloby o určenie, že nie som vlastníkom parc. KNC 125/4 ma zaskočilo, bol som nútený brániť sa, nebol som to ja, kto spor vyvolal.

Dôkazy: - fotokópia dohody o zriadení práva osobného užívania pozemku zo dňa 05.03.1978

- fotokópia notárskej zápisnice pod spis. zn.: N 267/2003, NZ 98763/2003 zo dňa 27.10.2003

Ja i moja manželka sme ťažko zdravotne postihnutí. Trikrát som bol operovaný na chrbticu a to v marci 2004, vo februári 2005 a v júli 2005, odvtedy som bol viackrát hospitalizovaný, kvôli problémom s chrbticou som sa stal občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, dvakrát som mal operovaný kolenný kĺb, za lieky na chrbticu a koleno platím mesačne cca 30 €, manželke Elene Novej bol v roku 1983 vyoperovaný zhubný nádor hrubého čreva v Brne, odvtedy absolvovala množstvo vyšetrení a hospitalizácií, je invalidná, má i choré srdce, lieky na prevenciu pred recidívou rakoviny a lieky na srdce ju stoja mesačne cca 40 €. Môj invalidný dôchodku v súčasnosti predstavuje sumu 340 €, potvrdenie Sociálnej poisťovne, pobočky Ružomberok o jeho výške, je súčasťou súdneho spisu. Zároveň sa v spise Okresného súdu Ružomberok pod spis. zn.: 9C/25/2010 nachádza aj fotokópia rozsudku pod spis. zn.: 2P 100/02-25 zo dňa 26.10.2002, s vyznačenou doložkou právoplatnosti, ktorým bol mne a mojej manželke do spoločnej pestúnskej starostlivosti zverený, po smrti našej dcéry Eugénie Švárnej, náš maloletý vnuk Tomáš Švárny, pričom súd zároveň rozhodol tak, že otcovi maloletého sa výživné neurčuje. O maloletého Tomáša sa staráme najlepšie ako vieme, navzdory nášmu nepriaznivému zdravotnému stavu a to i po stránke materiálnej.

Dôkazy: - fotokópia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím

- fotokópia záznamu o hospitalizácii a prepúšťacia správa zo dňa 10.03.2004

- fotokópia správy pre ošetrujúceho lekára zo dňa 12.07.2005

- fotokópia správy pre ošetrujúceho lekára zo dňa 08.02.2006

- fotokópia ošetrovateľskej prepúšťacej správy zo dňa 08.11.2006

- fotokópia správy pre ošetrujúceho lekára a prepúšťacej správy zo dňa 08.03.2008

- fotokópia ošetrovateľskej prepúšťacej správy zo dňa 08.03.2008

- fotokópia ošetrovateľskej prepúšťacej správy zo dňa 08.02.2006

- fotokópia lekárskej prepúšťacej správy zo dňa 02.02.2011

- fotokópia lekárskeho nálezu pre zistenie bezvládnosti zo dňa 04.10.1983

- fotokópia predbežnej lekárskej správy zo dňa 16.03.1985

- fotokópia lekárskej správy z augusta 1984

- fotokópia lekárskej správy zo dňa 16.03.1985

- fotokópia lekárskej správy zo dňa 24.06.1986

V zmysle odôvodnenia uznesenia Najvyššieho súdu SR z 28. januára 2010, spis. zn.: 2 M Cdo 17/2009, je jedným z rozhodujúcich kritérií pre nepriznanie trov konania úspešnému účastníkovi konania, z dôvodov hodných osobitného zreteľa aj to, aby sa takéto rozhodnutie nejavilo ako neprimeraná tvrdosť voči účastníkovi konania a aby neodporovalo dobrým mravom. Ak by súd o trovách konania rozhodol v súlade s mojim návrhom a žalobcom by z dôvodov hodných osobitného zreteľa náhradu trov konania nepriznal, nebolo by rozhodnutie súdu voči žalobcom neprimerane tvrdé a neodporovalo by dobrým mravom, keďže som presvedčený o tom, že JUDr. Zdeno Hladký by si so svojimi klientmi, t. j. 60-timi žalobcami, dohodol zmluvnú odmenu, zohľadniac ich osobné a majetkové pomery, pričom zmluvná odmena môže byť dohodnutá v akejkoľvek výške, jedinou podmienkou je, aby jej výška neodporovala dobrým mravom. Na rozdiel od zmluvnej odmeny, na úhrade ktorej by sa podieľalo 60 ľudí, si právny zástupca žalobcov vyúčtoval trovy právneho zastúpenia vo výške 18.000 €, na zaplatenie ktorých žiadal zaviazať mňa, starého chorého človeka, ktorý spor nezačal, po celý čas sa v konaní pred súdom len bránil a parcelu, ktorá je predmetom sporu a ktorej výmera je len 90 m² už sedem rokov neužíva a nemá k nej vôbec prístup. Neprimeranú tvrdosť a rozpor s dobrými mravmi vidím naopak práve v tom, že súd bez zohľadnenia môjho návrhu na nepriznanie náhrady trov konania žalobcom z dôvodov hodných osobitného zreteľa, bez akéhokoľvek odôvodnenia nevysporiadania sa s mojim návrhom, bez prihliadnutia na sociálnu situáciu účastníkov konania, ich osobné, majetkové a zárobkové pomery, bez zohľadnenia skutočnosti, že parcelu KNC 125/4 o výmere len 90 m² už sedem rokov nevyužívam, spor som nevyvolal, som len tým, kto sa v konaní bráni, bol schopný o trovách konania rozhodnúť výlučne za použitia § 142 ods. 1 O. s. p. a zaviazať ma k úhrade trov právneho zastúpenia vo výške neskutočne vysokej a to vo výške 18.000 €, zaplatenie ktorých JUDr. Zdenovi Smelému by spôsobilo, že by sme spolu s manželkou a vnukom prišli o strechu nad hlavou, neboli by sme schopní uspokojovať naše základné životné potreby, bola by ohrozená naša výživa.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujem, aby krajský súd bez nariadenia pojednávania, odvolaním napadnutý rozsudok súdu, v časti rozhodnutia o trovách konania zmenil a rozhodol tak, že žalobcom sa náhrada trov konania nepriznáva.

V Ružomberku, dňa 25.03.2011

Ján Nový 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3090

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: