TlačPoštaZväčšiZmenši

Nájomná zmluva na byt s depozitom (vzor)

13.2. 2011, 18:16 |  Edmund Horváth

Zmluva o nájme bytu

(§ 685 a nasl. Občianskeho zákonníka)

Článok I.

Zmluvné strany

1. Prenajímateľ: RNDr. Peter Novák, nar. 10. apríla 1976, trvale bytom Mieru 4, 979 01 Rimavská Sobota, tel.: 0901 123 456, e-mail: peter.novak@xy.sk, číslo účtu: 123456789/1234 (ďalej len „prenajímateľ")

2. Nájomca: Hermína Biela, nar. 22. februára 1980, bytom Horná 18, Rimavská Sobota, tel.: 0902 345 678, e-mail: hermina.biela@xy.sk, číslo účtu: 234567899/1234 (ďalej len „nájomca")

Článok II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom nájmu je byt nachádzajúci sa v Rimavskej Sobote na Ulici Mateja Korvína, súpisné číslo 1589, vchod číslo 3, byt číslo 771, na treťom poschodí, pozostávajúci z dvoch izieb, kuchyne a príslušenstva ako aj spoločné a pivničné priestory a vybavenie a zariadenie bytu, ktorý je vedený Správou katastra Rimavská Sobota, Obec Rimavská Sobota, katastrálne územie Rimavská Sobota na liste vlastníctva č. 587, ktorého výlučným vlastníkom je prenajímateľ.

2. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi byt špecifikovaný v bode 1 tohto článku do nájmu v stave spôsobilom na riadne užívanie.

Článok III.

Doba nájmu

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa 22. novembra 2010 do 31. marca 2011.

Článok IV.

Vybavenie a stav bytu

Rozsah vybavenia a zariadenia bytu ako aj jeho stav odsúhlasujú zmluvné strany po podrobnej ohliadke bytu nasledovne:

a) vybavenie bytu:

 • vodovodné, kanalizačné, elektrické a plynové prípojky – bez závad,
 • internetová prípojka – bez závad
 • okná drevené pôvodné s vnútrookennými bielymi žalúziami – bez závad, sklenené výplne bez závad
 • steny a omietky – omietky bez prasklín, odlúpená farba v kuchyni nad sporákom a na okennej špalete.
 • dvere interiérové, celkovo 7ks, stav zodpovedajúci veku bez závad, sklenené výplne bez závad, 3ks dverí na bytovom jadre – bez závad, funkčné zámky
 • dvere vchodové s bezpečnostnou zámkou – bez závad
 • vaňa biela smaltovaná – bez závad a bez poškrabania
 • umývadlo otočné biele – bez závad a bez poškrabania
 • WC keramické – bez závad

b) zariadenie bytu:

 • garniže celodrevené 3ks + záclony – bez závad
 • sporák kombinovaný MORA - mierna korózia pravého boku, bez funkčných vád
 • odsávač pár Eurotech - bez závad,
 • kuchynská linka 2,6m hnedá + nerezový drez – bez závad, pracovná doska nepoškrabaná, sklenené výplne bez závad
 • koberec modrý, chodba, kuchyňa – používaný, mierne opotrebovaný
 • koberec hnedý s filcovým podkladom, obývacia izba – bez závad
 • koberec modrý, spálňa – používaný, mierne opotrebený
 • posteľ s úložným priestorom – bez mechanických a funkčných závad, stav očalúnenia zodpovedajúci veku
 • sedacia súprava 3+1+1 hnedá rozkladacia – mierne opotrebené čalúnenie
 • žltohnedý nábytok v počte 6 skriniek – sčasti opotrebený
 • pákové vodovodné batérie 2ks – nové, bez závad.
 • stropné svietidlá 2ks + úsporné žiarivky – bez závad
 • predsieňová zostava hnedá so zrkadlom a botníkom – nová, bez závad.

c) stavy meračov:

 • plyn: 30,169
 • teplá voda: 132,027
 • studená voda: 303,916
 • elektrika: 10197,00

pomerové merače tepla:

 • kuchyňa: 462
 • obývacia izba: 660
 • spálňa: 157

Článok V.

Výška nájomného

1. Nájomné za nájom bytu a zariadenia bytu sa stanovuje dohodou zmluvných strán na sumu 100 eur mesačne za každý mesiac trvania nájmu.

2. Nájomné je splatné vždy do konca každého kalendárneho mesiaca vopred. Nájomné platí nájomca prenajímateľovi na jeho bankový účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Nájomca je oprávnený na základe vlastného uváženia zaplatiť súčasne nájomné aj za viacej mesiacov vopred.

3. Zmluvné strany sa zároveň dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,5% denne zo sumy dlžného nájomného, ktorú je nájomca povinný zaplatiť v prípade omeškania s platením nájomného za každý deň omeškania s platbou nájomného.

Článok VI.

Práva a povinnosti nájomcu

1. Nájomca sa zaväzuje, že:

a) okrem nájomného bude riadne a včas platiť úhrady súvisiace s užívaním bytu Mestskej bytovej správe, SSE, SPP, RTVS a i. podľa mesačného predpisu určeného Mestskou bytovou správou, s. r. o., a to vždy do konca každého kalendárneho mesiaca,

b) počet osôb bývajúcich v byte počas celého trvania nájmu neprevýši dve osoby,

c) drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a obvyklé udržiavacie práce v byte si zabezpečí sám a na vlastné náklady. Opravy, udržiavacie práce a iné problémy, ktoré súvisia s bytovým domom, bude nájomca riešiť sám v súčinnosti s vchodovým dôverníkom.

d) vady a poškodenia, ktoré nájomca spôsobí sám alebo tí, ktorí s ním bývajú, odstráni bez zbytočného odkladu a navráti do pôvodného stavu na vlastné náklady. Ak by nájomca tieto vady neodstránil, je oprávnený po predchádzajúcom upozornení tieto vady odstrániť prenajímateľ a požadovať od nájomcu náhradu vynaložených nákladov a prác.

e) nebude rušiť v užívaní bytov nad mieru primeranú pomerom ostatných nájomníkov a vlastníkov bytov v bytovom dome, najmä hlukom, pachom, odpadmi a podobne,

f) bude spolupracovať na upratovaní spoločných priestorov podľa domového poriadku,

g) nebude vykonávať podstatné zmeny a stavebné úpravy bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, a to ani na svoje náklady. V prípade investícií do prenajatého bytu nevzniká nájomcovi právo na náhradu vynaložených nákladov a ani právo na vydanie bezdôvodného obohatenia, pokiaľ s tým prenajímateľ nevysloví výslovný súhlas.

h) poistí byt proti možným škodám (minimálne v rozsahu škôd spôsobených požiarom, skratom v elektrickom vedení, vodou, bleskom a proti lúpeži), a to najneskôr v lehote do jedného mesiaca odo dňa uzavretia zmluvy pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1000 eur.

i) oznámi prenajímateľovi telefonicky do 24 hodín od zistenia vznik škôd v byte, potreby opráv nad rámec drobných opráv a udržiavacích prác a iné skutočnosti týkajúce sa bytu.

j) neprenechá byt ani jeho časť do užívania iným osobám, ani vo forme podnájmu ani vo forme prijatia ďalších osôb do bytu, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.

k) umožní vstup prenajímateľovi do bytu za účelom prekontrolovania technického stavu bytu a dodržiavania zmluvných podmienok. V opačnom prípade má prenajímateľ právo okamžite vypovedať nájom bytu a požadovať vypratanie bytu. Za nedodržanie tejto povinnosti sa považuje aj nemožnosť nakontaktovať sa na nájomcu za účelom dojednania termínu vstupu.

l) nebude používať byt za účelom podnikania alebo inej zárobkovej činnosti bez súhlasu prenajímateľa.

m) uhradí nedoplatok ročného vyúčtovania nákladov súvisiacich s užívaním bytu, a to do 10 dní odo dňa jeho obdržania. V prípade ak v byte nájomca nebýval počas celého roka, ktorého sa vyúčtovanie týka, uhradí v tejto lehote časť nedoplatku zodpovedajúcu, v pomere k celému roku, času, počas ktorého trval nájom alebo nájomca v byte býval.

2. Nájomca je oprávnený:

a) užívať byt odo dňa odovzdania bytu a nebyť v užívaní bytu rušený nad mieru primeranú pomerom,

b) užívať okrem bytu aj spoločné priestory bytového domu a zariadenia domu predpísaným spôsobom,

c) požadovať od prenajímateľa vrátenie preplatku ročného vyúčtovania nákladov súvisiacich s užívaním bytu, ak nájom trval počas celého roka, ktorého sa vyúčtovanie týka a zároveň nájomca nemá žiadne podlžnosti vyplývajúce z nájmu bytu ani nedochádza k inému porušovaniu zmluvných povinností.

Článok VII.

Depozit

1. Nájomca je povinný do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy zložiť na účet nájomcu uvedený v článku I. bod 1. tejto zmluvy depozit vo výške 500 eur. Depozit nie je príjmom prenajímateľa z prenájmu.

2. Depozit môže použiť prenajímateľ výlučne na účel uvedený v tejto zmluve a na:

a) vykrytie vzniknutých škôd na vybavení a zariadení bytu, ktoré vznikli v byte počas trvania nájmu a neuhradil ich po výzve prenajímateľa nájomca dobrovoľne v lehote 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy alebo

b) na zaplatenie dlžného nájomného vrátane úrokov z omeškania a zmluvných pokút alebo úhrad spojených s užívaním bytu resp. nedoplatku za ročné vyúčtovanie nákladov súvisiacich s užívaním bytu za čas trvania nájmu, ak nedôjde k dobrovoľnej úhrade zo strany nájomcu. Pri súbehu viacerých nárokov sa ako prednostné uhrádzajú zmluvné pokuty, následne úroky z omeškania a dlžné nájomné, potom vzniknuté škody a následne ďalšie nároky.

3. Prenajímateľ sa zaväzuje vrátiť depozit v plnej výške alebo jeho nepoužitú časť do najbližšieho 15. júna nasledujúceho po skončení nájmu na účet nájomcu uvedený v článku I. bod 2. tejto zmluvy. Nájomca nemá právo požadovať vrátenie depozitu počas trvania nájmu. Na doručovanie výzvy podľa bodu 2 písm. a) tohto článku sa primerane použije článok VIII.- bod 2, tretia veta.

Článok VIII.

Skončenie nájmu

1. Nájom bytu môže skončiť:

- písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami s presným uvedením dňa zániku nájmu alebo

- písomnou výpoveďou alebo

- uplynutím doby, na ktorú bol dojednaný.

2. Prenajímateľ môže nájomcovi písomne vypovedať nájom bytu z dôvodov uvedených v § 711 Občianskeho zákonníka ako aj z dôvodu porušenia ďalších povinností uvedených v článku VI. bod 1 tejto zmluvy. Výpovedná doba je trojmesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Za doručenie výpovede sa považuje aj vrátenie nedoručenej zásielky nájomcovi na adresu prenajímaného bytu. Výpoveď je v takomto prípade doručená dňom uloženia zásielky na pošte aj keď sa nájomca o výpovedi nedozvie. Výpoveď nájmu bytu nemá vplyv na vznik povinnosti nájomcu zaplatiť zmluvnú pokutu podľa článku V bod 3 tejto zmluvy.

3. V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný odovzdať prenajímateľovi do 3 dní odo dňa zániku nájmu kľúče od bytu, vchodu do bytového domu, pivničných priestorov a schránky a odovzdať mu byt v stave spôsobilom na riadne užívanie, inak vzniká prenajímateľovi nárok na náhradu vzniknutých škôd, ktoré môže prenajímateľ uhradiť zo zloženého depozitu podľa článku VII. tejto zmluvy.

4. Nájomca berie na vedomie, že po skončení nájmu nemá právo na zabezpečenie žiadnej bytovej náhrady a v prípade nevypratania bytu po skončení nájmu bude znášať všetky náklady súvisiace s núteným exekučným vyprataním bytu.

Článok IX.

Prechodné ustanovenia

1. Nájomca sa zaväzuje prebrať a odložiť poštu adresovanú na adresu bytu prenajímateľovi a umožniť mu po telefonickej dohode prebratie tejto pošty.

2. Nájomné za obdobie od 22. 11. 2010 do 30. 11. 2010 v sume 25 eur je nájomca povinný zaplatiť spolu s bežným nájomným za mesiac december najneskôr do 10 dní odo dňa podpísania zmluvy spôsobom podľa článku V. bod 2 tejto zmluvy.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

2. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať písomným dodatkom podpísaným obidvomi zmluvnými stranami.

3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia Občianskym zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že jednotlivým ustanoveniam rozumejú, zmluva bola uzavretá slobodne, vážne a žiadne z jej ustanovení nepovažujú za rozporné s dobrými mravmi.

V Rimavskej Sobote, dňa 22. novembra 2010

 

podpis prenajímateľa                    podpis nájomcu 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1967
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Rady a vzory)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Nezhody pri hospodárení so spoločnou vecou, petit žaloby podielového spoluvlastníka (§ 139 ods. 2 OZ)

Žalobou podielového spoluvlastníka podanou podľa druhej vety ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno nahrádzať prejav vôle ...

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a ...

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Fico: Je šanca na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na sudcov ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/fico-je-sanca-na-to-aby-boli-zvoleni/419633-clanok.html

Na zvolenie potrebného počtu kandidátov vyzval snemovňu aj predseda ÚS Ivan Fiačan.

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: