TlačPoštaZväčšiZmenši

Dielo (zmluva o dielo na software)

12.3. 2011, 21:54 |  Monika Kiklicová

Zmluva o dielo

vypracovaná v zmysle ustanovení § 536 a násl. Zákona č. 513 / 1991 Z.z. (Obchodného zákonníka) a § 28 zákona č. 383/1997 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: názov:

Sídlo:

IČO :

DIČ:

Zastúpená:

Zriadená :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Zhotoviteľ: názov:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Štatutárny orgán: ......... konateľ spoločnosti

Spoločnosť je zapísaná v Obch. registri Okresného súdu....,

oddiel S.r.o., vložka č. ...

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

2. Predmet plnenia

2.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je dodať pre objednávateľa ........... pre pracovisko objednávateľa, vykonať jeho inštalácie, konfiguráciu, školenia a dodať príslušnú dokumentáciu.

2.2 Presná špecifikácia predmetu plnenia je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

2.3 Miestom dodania predmetu plnenia tejto zmluvy je adresa objednávateľa uvedená v článku 1. tejto zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ odovzdá predmet plnenia objednávateľovi formou preberacieho protokolu. Objednávateľ preverí predmet plnenia na jeho úplnosť, správnosť, splnenie doby plnenia, na vykonanie inštalácie jednotlivých programov na určených počítačoch, ako aj na zaškolenie pracovníkov. Ak predmet plnenia vyhovuje týmto kritériám, objednávateľ prevezme predmet plnenia a zároveň potvrdí prevzatie podpisom preberacieho protokolu.

3. Doba plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia tejto zmluvy do 15.12.2011.

4. Cena predmetu plnenia

4.1 Cena za predmet plnenia v rozsahu článku 2 bola stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18 / 1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

4.2 Cena bez DPH (20 %) predmetu plnenia v rozsahu článku 2 je ......,- EUR, celková cena s DPH (20%) je ......,- EUR

5. Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po potvrdení prevzatia predmetu plnenia (podpisom preberacieho protokolu objednávateľom, viď. bod 2.4 ) vystaví objednávateľovi faktúru.

5.3 Splatnosť faktúry je 14 dní od doručenia.

6. Zmluvná pokuta a odstúpenie od zmluvy

6.1 V prípade nesplnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy platia sankcie podľa zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

7. Spolupôsobenie objednávateľa

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri plnení predmetu plnenia takto :

a) umožniť zhotoviteľovi prístup na pracoviská objednávateľa

b) spolupôsobiť pri tvorbe, resp. úprave .....

c) bezodkladne potvrdiť predložený preberací protokol v prípade, že zo strany zhotoviteľa došlo k naplneniu predmetu plnenia

d) zabezpečiť funkčnú počítačovú sieť a výpočtovú techniku s príslušenstvom v súlade s doporučeniami zhotoviteľa

e) zabezpečí účasť svojich pracovníkov na školeniach.

7.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude predmet plnenia alebo akúkoľvek jeho súčasť (vrátane dokumentácie, dátových štruktúr a ďalšieho know-how získaného od zhotoviteľa) ďalej predávať, prenajímať, požičiavať alebo iným spôsobom poskytovať tretej strane bez písomného súhlasu zhotoviteľa.

7.3 V prípade, že objednávateľ využije pri implementácii alebo rutinnom chode systému aj tretie osoby, budú sa musieť tieto osoby písomne zaviazať na dodržiavanie bodu 7.2.

7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že bude bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť správne fungovanie dodaného predmetu plnenia..

8. Spolupôsobenie zhotoviteľa

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené vlastným zavinením, ako aj za škody zavinené osobami, ktoré použije na splnenie vlastných záväzkov.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady diela a je povinný ich v čo možno najkratšom čase odstrániť.

9. Záručný servis. Ďalšia podpora a služby

9.1 Zhotoviteľ poskytne záruku na dobu 12 mesiacov, že predmet plnenia podľa článku 2 bude pracovať v súlade s priloženou dokumentáciou. Počas tohto obdobia zhotoviteľ na základe reklamácie objednávateľa zabezpečí bezplatnú opravu alebo výmenu chybného prvku:

a) zaslaním opraveného programu, alebo

b) zaslaním súboru, ktorý u objednávateľa vykoná opravu údajov, alebo

c) servisným zásahom formou vzdialeného prístupu z počítača zhotoviteľa do počítačového systému objednávateľa, alebo

d) servisným zásahom na mieste, alebo

e) kombináciou prípadov podľa 9.1 a) až d).

Záruka začína plynúť dňom odovzdania predmetu plnenia.

9.2 Vzniknuté poruchy objednávateľ oznamuje zhotoviteľovi spravidla písomne. V obzvlášť naliehavých prípadoch je možné akceptovať tiež telefonické nahlásenie poruchy.

9.3 Oznámenie o poruche musí obsahovať tieto informácie :

 • pri poruche programového vybavenia presný text chybových hlásení, ak boli vypísané na obrazovke
 • podrobný popis činnosti obsluhy, ktorá predchádzala objaveniu sa poruchy
 • meno osoby, ktorá chybu zistila, vrátane jej telefónneho čísla.

9.4 Záruka sa nevzťahuje na obchodnú stratu, stratu obchodných informácií, poškodenie počítačových dát alebo akúkoľvek inú stratu spôsobenú nesprávnym používaním produktu, neodbornou prácou v rámci informačného systému, nepriaznivým spolupôsobením iných programov na produkt, vonkajším zásahom do programového zabezpečenia, pôsobením tretej osoby na predmet plnenia, ako aj takej činnosti objednávateľa, ktorá sa vo všeobecnosti považuje za nevhodnú počas trvania záruky.

9.5 Zhotoviteľ poskytne bezplatne po dobu prvých 12 mesiacov od odovzdania tiež tieto služby :

a) poskytovanie služieb „upgrade" (aktualizácia) so súvisiacimi sprievodnými službami (popis „upgrade", konzultácie k „upgrade", dodanie diskiet resp. CD s „upgrade" resp. mail s "upgrade" resp. umožnenie prístupu na webové stránky zhotoviteľa za účelom skopírovania „upgrade")

b) poskytovanie konzultácií a podpory k prevádzkovaným programom.

9.6 Zhotoviteľ bude po 12 mesiacoch od odovzdania systému poskytovať za úhradu ďalšiu podporu a služby:

a) poskytovanie služieb „upgrade" (aktualizácia) so súvisiacimi sprievodnými službami (popis „upgrade", konzultácie k „upgrade", umožnenie prístupu na webové stránky zhotoviteľa za účelom skopírovania „upgrade", dodanie diskiet/CD s „upgrade")

b) poskytovanie konzultácií a podpory k prevádzkovaným programom

c) vykonanie servisného zásahu, resp. odstránenie poruchy na základe požiadavky objednávateľa:

 • zaslaním opraveného programu, alebo
 • zaslaním súboru, ktorý u objednávateľa vykoná opravu údajov, alebo
 • servisným zásahom formou vzdialeného prístupu z počítača zhotoviteľa do počítačového systému objednávateľa, alebo
 • servisným zásahom na mieste, alebo
 • kombináciou vyššieuvedených prípadov

d) rozširovanie funkčnosti systému na základe objednávky objednávateľa

9.7 Pod službou „upgrade" sa rozumie dodávka nových verzií programov, ktoré vzniknú na základe:

a) legislatívnych zmien vydaných v Zbierke zákonov SR,

b) opráv chybných častí programu.

9.8 Pod pojmom „servisný zásah formou vzdialeného prístupu" sa rozumie vykonanie servisného zásahu zhotoviteľom na základe požiadavky objednávateľa prostredníctvom telekomunikačných a dátových sietí.

9.9 Požiadavka na servisný zásah bude v zásade písomná (listom, faxom, alebo e-mailom). V obzvlášť naliehavých prípadoch je možné aj telefonické oznámenie.

Požiadavka musí obsahovať tieto informácie :

 • pri poruche programového vybavenia presný text chybových hlásení, ak boli vypísané na obrazovke
 • podrobný popis činnosti obsluhy, ktorá predchádzala objaveniu sa poruchy
 • meno osoby, ktorá chybu zistila, vrátane jej telefónneho čísla.

9.10 V rámci predmetu plnenia podľa bodu 9.7c sa zhotoviteľ zaväzuje vynaložiť svoje maximálne úsilie pre jeho naplnenie.

9.11 Poskytnuté služby sú založené na nasledovných zásadách:

a) predmet plnenia 9.6a, 9.6b, bude hradený paušálnym poplatkom

b) predmet plnenia 9.6c, 9.6d bude hradený podľa skutočne vykonaných prác zhotoviteľom

9.12 Celková cena za služby podľa bodu 9.6a, 9.6b je stanovená nasledovne:

Cena bez DPH na rok = ......,- EUR

9.13 Celková cena podľa bodu 9.6c, 9.6d je stanovená nasledovne:

a) podľa skutočne vykonaných prác zhotoviteľa objednávateľovi:

Cena bez DPH = (cena za 1 hodinu prác) x ( počet hodín prác) x (nutný počet pracovníkov) + cestovné náklady ,kde cena za 1 hodinu prác, tj. 1 človekohodina je ...,- EUR bez DPH

alebo

b) dohodou zmluvných strán.

9.14 Fakturácia predmetu plnenia podľa bodu 9.12 bude 4x ročne vždy po ukončení kvartála v alikvótnej výške. Fakturácia predmetu plnenia podľa bodu 9.13 bude do 14 dní po poskytnutí služieb. Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa doručenia faktúry.

10. Rozsah a spôsob používania

10.1 Programový produkt ..... je majetkom firmy ..... a je chránený autorským zákonom a ďalšími právnymi predpismi.

10.2 Na základe tejto zmluvy a v súlade s autorským zákonom vzniká objednávateľovi právo na používanie produktu v rozsahu podľa článku 2, ale nestáva sa vlastníkom produktu a nijaké iné práva, ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve, objednávateľovi nepríslušia.

10.3 Programový produkt .... je vlastným produktom zhotoviteľa. Zhotoviteľ má tento produkt chránený samostatnou ochrannou známkou ...... , ktorá je zapísaná do registra ochranných známok na Úrade priemyselného vlastníctva pod číslom ..... (zákon č.55/ 1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/ 2001 Z. z.)

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Obe zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude možné rozširovať na základe dodatkov k tejto zmluve.

11.2 Zmluva je vyhotovená v 4 zhodných zneniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 exempláre. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Platnosť zmluvy je do .............

11.2 Platnosť zmluvy je možné tiež ukončiť písomnou dohodou účastníkov alebo jednostranne písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán. Výpovedná lehota je 30 dňová a jej začiatok nastáva dňom nasledujúcim po doručení písomného vyhotovenia výpovede druhému účastníkovi.

11.3 Zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky môžu navrhnúť obidve zmluvné strany.

11.4 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

11.5 Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, budú zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky.

11.6 Účastníci svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú autentičnosť tejto zmluvy a vyhlasujú, že túto zmluvu riadne prečítali a že táto zmluva nebola dohodnutá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok.

12. Podpisy zmluvných strán

Za objednávateľa:                       Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa .....

Prílohy:

Príloha č.1 Špecifikácia predmetu plnenia 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2235
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Rady a vzory)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Medzera v aplikácii Viedenského dohovoru, určenie rozhodného práva

Vznik smluvního vztahu z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím se sídlem ve Slovenské republice a kupujícím se sídlem v České ...

CSP: Pasivita žalovaného a interpretácia § 151 CSP

I. Pasivita žalovaného v konaní nemôže mať za následok (aplikáciou § 151 ods. 1 a 2 CSP) povinnosť všeobecného súdu priznať akýkoľvek ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Súdne poplatky v pracovnoprávnych sporoch by sa mohli zrušiťhttp://www.teraz.sk/slovensko/sudne-poplatky-v-pracovnopravnych-spor/419278-clanok.html

Návrh vychádza z potreby všeobecne umožniť zamestnancom, aby sa mohli vo väčšej miere ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: