TlačPoštaZväčšiZmenši

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (návrh na zrušenie za trvania manželstva) 2

1.3. 2011, 18:24 |  Stanislava Ďurišová

Titl.

Okresný súd Zvolen

Medňanská 22/48

019 33 Zvolen

Vec

Návrh na zrušenie BSM za trvania manželstva podľa § 148 ods. 2 OZ

Navrhovateľka:
Martina Pekná, nar.20.07.1985, bytom Veľká ul. č. 25/45, 019 01 Zvolen

Odporca:
Peter Pekný, nar.12.03.1979, bytom Veľká ul. č. 25/45, 019 01 Zvolen

Prílohy:

  • fotokópia sobášneho listu – 2x
  • fotokópia rodného listu Milana Pekného – 2x
  • LV č. 2564 – 2x
  • súdny poplatok zaplatený formou kolkových známok vo výške 165,50 €

S odporcom sme uzavreli manželstvo dňa 31.05.2008 pred orgánom registrovanej cirkvi a to v rímskokatolíckom kostole vo Zvolene. V knihe manželstiev Matričného úradu vo Zvolene je zapísané vo zväzku 22, ročník 2008, na strane 42, pod poradovým číslom 35. U mňa ako aj u odporcu ide o prvé manželstvo. Z manželstva sa nám dňa 30.04.2009 narodil syn Milan. Obaja účastníci sme slovenskí štátni občania a žijeme spolu na adrese: Veľká ul. č. 25/45 vo Zvolene.

Dôkaz:

výsluch účastníkov
fotokópia sobášneho listu
fotokópia rodného listu Milana Pekného

S manželom a synom Milanom žijeme v spoločnej domácnosti, v súčasnosti čakáme ďalší prírastok do rodiny. O domácnosť a rodinné záležitosti sa síce staráme spolu s odporcom, no keďže manžel je momentálne nezamestnaný, finančné pokrytie chodu domácnosti je výlučne na mne. Som na materskej dovolenke, pričom celková výška materského spolu s prídavkom na dieťa je 270 € mesačne. Z tohto jediného príjmu do našej domácnosti splácame po 182,57 € mesačne pôžičku, ktorú sme si zobrali na kúpu bytu v celkovej výške 43.152,09 €, pričom neskôr budú tieto splátky vo výške 280 € mesačne, ďalej platíme 75 € mesačne OSBD Zvolen za vodu, 90 € nás každý mesiac stojí elektrina a plyn a v neposlednom rade máme každomesačné výdavky vynakladané na stravu a ošatenie pre všetkých troch členov našej domácnosti.

Dôkaz

LV č. 2564

Odporca mal už pred uzavretím manželstva podlžnosť u spol.: TERAN, a.s. a to vo výške 2.000 €, pričom mne tvrdil, že dlhovaná suma dosahuje len výšku 920 € a že žiadny iný dlh nemá. Až neskôr, po uzavretí manželstva s odporcom, som zistila, že okrem vyššie uvedenej spoločnosti dlhuje peniaze aj iným subjektom v celkovej výške spolu 3.000 € a to Slovenskej sporiteľni, a.s. a Všeobecnej úverovej banke, a.s. v ktorých peňažných ústavoch prečerpával účty, ďalej slobodárni v ktorej do uzavretia manželstva býval a tiež spol.: REAM, a.s., ktorá mu zaviedla internet. Zároveň som zistila, že manžel často hráva na hracích automatoch, na ktorých po menších čiastkach prehral väčšinu výplaty, ktorú dostával ako zamestnanec spoločnosti TERRA, s.r.o., so sídlom Maková 65/2, 019 01 Zvolen, IČO: 36 256 952, v ktorej je spoločníkom i konateľom môj otec Emil Plačko. Hoci odporca zarábal 1.000 € mesačne, domov z nich doniesol len 400 € maximálne 450 €, ostatné peniaze minul na svoje potreby a prehral na hracích automatoch. Dlhy narobil i v zamestnaní. Minul i peniaze, ktoré dostal náš syn Milan na krstiny a dokonca založil svoju svadobnú obrúčku. Akonáhle mal odporca v rukách peniaze, okamžite ich utratil, na domácnosť neprispieval takmer ničím. Keďže manžel si bol sám vedomý toho, že svojim nezodpovedným prístupom k peniazom a podľahnutím hráčskej vášni ochudobňuje svoju rodinu, rozhodli sme sa po vzájomnej dohode zrušiť jeho účet, na ktorý mu chodila výplata z práce. Jeho mzda bola potom zasielaná na môj účet, ku ktorému odporca dobrovoľne nemal a nemá prístup. V súčasnosti je odporca nezamestnaný, nemá nárok na podporu v nezamestnanosti, nemá teda žiadny príjem, finančne rodinu zabezpečujem len ja, platenie účtov a splácania pôžičky je rovnako len na mne. Manželovi som pohrozila, že ak bude i naďalej peniaze utrácať a neprestane hrať na hracích automatoch, podám návrh na rozvod nášho manželstva. Odporca sa preto v súčasnosti snaží držať svoju hráčsku vášeň na uzde, súhlasil i s tým, že nebude mať prístup k účtu. Vždy však hrozí, že ak sa manžel k peniazom dostane, znova podľahne hre na automatoch a peniaze prehrá. Zároveň sa obávam toho, že z dôvodu, že v našej domácnosti s peniazmi hospodárim len ja a odporca sa k väčšej peňažnej sume nedostane, peniaze si od niekoho požičia, zadĺži sa, vzniknú mu záväzky, ktoré by mohli byť uspokojené aj z majetku, ktorý patrí do nášho BSM. V záujme ochrany rodiny a záujmov maloletého dieťaťa, som sa rozhodla, že podám návrh na zrušenie BSM za trvania manželstva. Manžel s podaním návrhu súhlasí.

Podľa § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva. V komentári prof. JUDr. Petra Vojčíka CSc. k predmetnému zákonnému ustanoveniu je uvedené, že súd zruší bezpodielové spoluvlastníctvo vtedy, ak sú na to splnené závažné dôvody, najmä ak by ďalšie trvanie tohto majetkového spoločenstva odporovalo dobrým mravom. Za závažný dôvod sa považuje napríklad nehospodárne nakladanie jedného z manželov so spoločným majetkom. V takomto prípade možno konštatovať, že ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva by odporovalo dobrým mravom, pretože neplní svoj účel. Závažným dôvodom na zrušenie uvedeného majetkového spoločenstva môže byť aj skutočnosť, že jeden z manželov sa sústavne zadlžuje, čo by pri uspokojovaní pohľadávok veriteľa (veriteľov) podľa § 147 ods. 1 OZ zo spoločného majetku mohlo viesť k ohrozeniu bezpodielového spoluvlastníctva. Ako je v komentári ďalej uvedené, závažnými dôvodmi na zrušenie BSM i za trvania manželstva sú také dôvody, pre ktoré inštitút bezpodielového spoluvlastníctva nesplní svoj účel, a to zabezpečenie rovnoprávneho postavenia oboch manželov v majetkovej oblasti.

S poukazom na vyššie uvedené sa dôvodne domnievam, že sú splnené zákonné predpoklady na zrušenie nášho BSM za trvania manželstva. Navrhujem preto, aby súd po vykonanom dokazovaní vyniesol tento

r o z s u d o k

Súd zrušuje za trvania manželstva bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, účastníkov Martiny Peknej, rod. Plačkovej a Petra Pekného, ktoré vzniklo dňa 31.05.2008 uzavretím manželstva zapísaného v knihe manželstiev Matričného úradu vo Zvolene, vo zväzku 22, ročník 2008, na strane 42, pod poradovým číslom 35 a toto zaniká dňom právoplatnosti rozsudku. Navrhovateľke sa náhrada trov konania nepriznáva.

Vo Zvolene, dňa 01.03.2011

Martina Pekná 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1841
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Rady a vzory)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Nezhody pri hospodárení so spoločnou vecou, petit žaloby podielového spoluvlastníka (§ 139 ods. 2 OZ)

Žalobou podielového spoluvlastníka podanou podľa druhej vety ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno nahrádzať prejav vôle ...

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a ...

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Fico: Je šanca na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na sudcov ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/fico-je-sanca-na-to-aby-boli-zvoleni/419633-clanok.html

Na zvolenie potrebného počtu kandidátov vyzval snemovňu aj predseda ÚS Ivan Fiačan.

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: