TlačPoštaZväčšiZmenši

Nájom nebytových priestorov + zmluvná pokuta (vzor rozsudku)

24.2. 2011, 22:11 |  Admin 3

14Cb/123/2010-52

5547896541

Rozsudok

v mene Slovenskej republiky

Okresný súd XY samosudcom JUDr. XY v právnej veci navrhovateľa XY proti odporcovi XY v súčasnosti na neznámom mieste, zastúpený opatrovníčkou XY o zaplatenie 761,02 eura s príslušenstvom takto

r o z h o d o l :

Odporca je p o v i n n ý zaplatiť navrhovateľovi sumu 761,02 eura spolu s 0,1% denným úrokom z omeškania zo sumy 93,69 eura od 08. 01. 2009 do zaplatenia, zo sumy 104,16 eura od 08. 04. 2009 do zaplatenia, zo sumy 298,75 eura od 18. 05. 2009 do zaplatenia, zo sumy 55,30 eur od 08. 04. 2009 do zaplatenia, zo sumy 209,12 eura od 18. 05. 2009 do zaplatenia, ako aj trovy konania v sume 160,79 eura, všetko v lehote troch dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ podal na súd návrh, ktorým sa na odporcovi domáhal zaplatenia sumy 761,02 eura s príslušenstvom z titulu zaplatenia nájomného za nájom nebytových priestorov ako aj zmluvných pokút. Uplatnil si aj nárok na zaplatenie úrokov z omeškania a trov konania.

Súd vo veci pôvodne rozhodol platobným rozkazom č. k. 65Rob/31/2010-62 zo dňa 11. 03. 2010, ktorý bol však uznesením zrušený, lebo sa ho nepodarilo doručiť odporcovi do vlastných rúk. Keďže sa odporca v súčasnosti zdržiava na neznámom mieste, ustanovil mu súd na zastupovanie v konaní opatrovníčku.

Účastníci sa na pojednávanie nedostavili, svoju neúčasť ospravedlnil len právny zástupca navrhovateľa, pričom účastníci mali doručenie predvolania vykázané riadne a včas a nepožiadali z dôležitého dôvodu o odročenie pojednávania, preto súd postupoval podľa § 101 ods. 2 O. s. p. a vec prejednal a rozhodol v ich neprítomnosti.

Súd vo veci vykonal dokazovanie oboznámením sa s ... a zistil nasledovný skutkový stav:

Právny predchodca navrhovateľa, obchodná spoločnosti XY uzatvoril dňa 20. 10. 2008 s odporcom dohodu o užívaní (č.l. 12 a nasl. spisu) na dobu určitú od 01. 11. 2008 do 31. 12. 2008, na základe ktorej prenechala táto spoločnosť odporcovi do užívania nebytové priestory označené ako č. P.08 vo výmere 36m2 nachádzajúce sa na prízemí budovy súp. č. 4526 na parc. č. 2719/10 v kat. úz. XY, ktorá je vedená na LV č. 5316. Za užívanie sa odporca zaviazal platiť odplatu vo výške 99,58 eura jednorazovo za celú dobu trvania užívania. Dodatkom č. 1 zo dňa 09. 12. 2008 (č.l. 36 a nasl. spisu) sa zmluvné strany dohodli na predĺžení doby trvania tejto dohody do 30. 06. 2009, pričom sa dohodli, že odporca bude platiť odplatu za užívanie vo výške 149,37 eura štvrťročne. Keďže odporca sa dostal s platením odplaty za užívanie za mesiac január až marec 2009 do omeškania, právny predchodca navrhovateľa odstúpil od uzatvorenej dohody (č.l. 39 spisu), pričom odplatu vo výške 149,37 eura vyfakturoval odporcovi faktúrou č. 40900172 (č.l. 51 spisu) zo dňa 01. 01. 2009, ktorá bola splatná 07. 01. 2009. Odporca z nej uhradil len sumu 55,68 eura, zvyšok sumy vo výške 93,69 eura nezaplatil. Odplata za užívanie za mesiace apríl 2009 až jún 2009 bola odporcovi vyfakturovaná faktúrou č. 40901069 (č.l. 52 spisu) zo dňa 01. 04. 2009 vo výške 156,24 eura, ktorá bola splatná 07. 04. 2009, z ktorej odporca neuhradil nič. Z dôvodu dobropisu č. 40901938 (č.l. 56 spisu) bola z tejto sumy odpočítaná suma 52,08 eura ako zníženie za mesiac jún 2009, neuhradený zostatok z faktúry č. 40901069 teda činí 104,16 eura.

Pre prípad omeškania sa odporcu so zaplatením odplaty za užívanie o viac ako 30 dní sa právny predchodca navrhovateľa dohodol s odporcom podľa čl. IV. bodu 4.7 dohody na zaplatení zmluvnej pokuty vo výške 298,75 eura, ktorá bola odporcovi vyúčtovaná faktúrou č. 40901420 (č.l. 53 spisu) zo dňa 11. 05. 2009, splatnou dňa 17. 05. 2008, z ktorej odporca neuhradil nič.

Zmluvou o postúpení pohľadávky zo dňa 01. 06. 2009 (č.l. 82 spisu) v znení dodatku č. 1 (č. l. 84 spisu) zo dňa 01. 09. 2009 postúpil právny predchodca, obchodná spoločnosť XY pohľadávku vyplývajúcu z faktúr č. 40900172 vo výške 93,69 eura, č. 40901069 vo výške 104,16 eura, č. 40901420 vo výške 298,75 eura na navrhovateľa.

Právny predchodca navrhovateľa, obchodná spoločnosť XY ako nájomca uzatvoril dňa 30. 09. 2008 s odporcom ako podnájomníkom Zmluvu o podnájme (č.l. 23 spisu), na základe ktorej prenechal nájomca odporcovi do užívania vonkajšie spevnené plochy vo výške 50m2 nachádzajúce sa na nádvorí areálu s parc. č. 2752/22 v kat. úz. XY, vedené na LV č. 3003. Nájomné bolo dohodnuté vo výške 69,71 eura bez DPH štvrťročne. Z dôvodu omeškania s platením nájomného za mesiac apríl 2009 až jún 2009 o viac ako 30 dní odstúpil nájomca od uzatvorenej zmluvy o podnájme (č.l. 41 spisu). Nájomné za podnájom za mesiace apríl 2009 až jún 2009 bolo odporcovi vyúčtované faktúrou č. 40911506 (č.l. 54 spisu) zo dňa 01. 04. 2009 vo výške 82,95, ktorá bola splatná 07. 04. 2009, z ktorej navrhovateľ neuhradil žiadnu sumu, avšak dňa 30. 06. 2009 bol nájomcom vystavený dobropis č. 40913351 (č.l. 57 spisu) vo výške 27,65 eura za zníženie podnájmu za mesiac jún 2009, a teda neuhradená časť faktúry č. 40911506 predstavuje sumu 55,30 eura.

Pre prípad omeškania sa odporcu so zaplatením nájomného za podnájom o viac ako 30 dní sa právny predchodca navrhovateľa s odporcom v zmluve dohodli (čl. IV bod 4.7 zmluvy) na zmluvnej pokute vo výške 209,12 €, ktorá bola odporcovi vyúčtovaná faktúrou č. 40912393 (č.l. 55 spisu) zo dňa 11. 05. 2009, splatná 17. 05. 2008, z ktorej odporca doposiaľ neuhradil žiadnu sumu.

Zmluvou o postúpení pohľadávky zo dňa 01. 06. 2009 (č.l. 7 spisu) v znení dodatku č. 1 (č. l. 10 spisu) zo dňa 01. 09. 2009 postúpil právny predchodca, obchodná spoločnosť XY pohľadávku vyplývajúcu z faktúr č. 40911506 vo výške 55,30 eura a č. 40912393 vo výške 298,75 eura na navrhovateľa.

Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 až 3 Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov prenajímateľ môže nebytový priestor prenechať na užívanie inému zmluvou o nájme. Nebytové priestory sa prenajímajú na účely, na ktoré sú stavebne určené. Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať predmet a účel nájmu, výšku a splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia, a ak nejde o nájom na neurčitý čas, čas, na ktorý sa nájom uzaviera.

Podľa ustanovenia § 544 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak strany dojednajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda.

Podľa ustanovenia § 261 ods. 6 Obchodného zákonníka zmluvy medzi osobami uvedenými v odsekoch 1 a 2, ktoré nie sú upravené v hlave II tejto časti zákona, a sú upravené ako zmluvný typ v Občianskom zákonníku, spravujú sa príslušnými ustanoveniami o tomto zmluvnom type v Občianskom zákonníku a týmto zákonom.

Podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania dohodnuté v zmluve. Ak úroky z omeškania neboli dohodnuté, dlžník je povinný platiť úroky z omeškania podľa predpisov občianskeho práva. Ak záväzok vznikol zo spotrebiteľskej zmluvy a dlžníkom je spotrebiteľ, možno dohodnúť úroky z omeškania najviac do výšky ustanovenej podľa predpisov občianskeho práva.

Súd zhodnotil vykonané dôkazy a dospel k záveru, že návrh navrhovateľa je dôvodný, medzi účastníkmi ako podnikateľmi boli platne uzavreté dve podnájomné zmluvy podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, nebytové priestory boli odporcom riadne prevzaté, pričom odporca doposiaľ dlhuje na nájomnom sumu vo výške 253,15 eura (93,69 eura + 104,16 eura + 55,30 eura). Zároveň ho súd zaviazal podľa § 544 ods. 1 Občianskeho zákonníka aj na zaplatenie zmluvných pokút celkovo vo výške 507,87 eura (209,12 eura + 298,75 eura), keďže sa odporca dostal do omeškania s platením svojich záväzkov po zmluvne dohodnutú dobu. Vzhľadom k týmto skutočnostiam preto súd návrhu navrhovateľa vyhovel a odporcu zaviazal na zaplatenie žalovanej sumy.

Keďže je odporca s platením dlhu v omeškaní, zaviazal ho súd v súlade s ustanovením § 369 ods. 1 Obch. zákonníka aj na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ktorá výška bola dohodnutá medzi účastníkmi v zmluvách, a to zo sumy 93,69 eura od 08. 01. 2009 do zaplatenia, zo sumy 104,16 eura od 08. 04. 2009 do zaplatenia, zo sumy 298,75 eura od 18. 05. 2009 do zaplatenia, zo sumy 55,30 eur od 08. 04. 2009 do zaplatenia, zo sumy 209,12 eura od 18. 05. 2009 do zaplatenia.

O trovách konania súd rozhodol podľa ustanovenia § 142 ods. 1 O. s. p. a navrhovateľovi, ktorý mal vo veci plný úspech priznal, právo na náhradu trov konania vo výške 160,79 eura, z čoho suma 45,50 eura predstavuje navrhovateľom zaplatený súdny poplatok za podaný návrh a suma 115,29 eura predstavuje trovy právneho zastúpenia navrhovateľa za dva úkony právnej služby po 41,49 eura + DPH a 2x režijný paušál 6,95 eura + DPH.

Poučenie: Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia písomne v dvoch vyhotoveniach cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v XY.

Podľa § 205 ods. 1 O. s. p. v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Pokiaľ zákon pre podanie určitého druhu nevyžaduje ďalšie náležitosti, musí byť z podania zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a musí byť podpísané a datované. Podanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy (§ 42 ods. 3 O.s.p.).

Podľa § 205 ods. 2 O. s. p. odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a),

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Ak odporca dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, navrhovateľ môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.

V XY, dňa ... 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1465
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Strata účinnosti úpravy obsiahnutej v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Úprava obsiahnutá v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu stratí účinnosť právoplatnosťou výrokov týkajúcich sa ...

Preposielanie vyjadrenia k dovolaniu dovolateľovi

Právam sporovej strany na kontradiktórne konanie a rovnosť v konaní koreluje povinnosť súdu zabezpečiť ich uplatnenie okrem iného aj ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

SaS a OĽaNO: Koalícia nie je dohodnutá na mene generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/koalicia-nie-je-dohodnuta-na-mene-gene/471272-clanok.html

Baránik považuje naznačovanie účelovosti novely za neoprávnené.

Šikuta chce pre sudcov Najvyšieho súdu viac asistentovhttps://www.teraz.sk/slovensko/sikuta-chce-pre-sudcov-viac-asistentov/471253-clanok.html

Kancelárie by sa nemali dostávať za trest alebo odmenu, tvrdí predseda NS SR Ján Šikuta.

Vyšetrovanie trestných činov trvá dlho, trvdí Aliancia Fair-playhttps://www.teraz.sk/slovensko/vysetrovanie-trestnych-cinov-trva-zb/471150-clanok.html

Aliancia Fair-play upozorňuje na prieťahy pri vyšetrovaní trestných činov.

GP SR zaznamenala nárast počtu trestných konaní domáceho násiliahttps://www.teraz.sk/slovensko/gp-sr-zaznamenala-narast-poctu-trestn/471091-clanok.html

Za štyri mesiace tohto roka sa počet trestných konaní oproti minulému roku za rovnaké obdobie ...

Trnku disciplinárne stíhajú pre video s Kočnerom aj pre prepustenie Majskéhohttps://www.webnoviny.sk/trnku-disciplinarne-stihaju-pre-video-s-kocnerom-aj-pre-prepustenie-majskeho/

Video s podnikateľom Marianom K. ako aj prepustenie podnikateľa Jozefa Majského z väzby sú ...

Generálna prokuratúra funguje ako veľmi uzavretý orgán a jej transparentnosť je biedna, tvrdí TIShttps://www.webnoviny.sk/generalna-prokuratura-funguje-ako-velmi-uzavrety-organ-a-jej-transparentnost-je-biedna-konstatuje-tis/

Transparentnosť Generálnej prokuratúry SR je biedna, o jej činnosti je veľmi málo ...

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: