Piatok, 21. jún 2024 | meniny má Alojz , zajtra Paulína
Deň kvetov
Predplatné
Piatok, 21. jún 2024 | meniny má Alojz , zajtra Paulína
Deň kvetov

Pravidlá používania portálu a obchodné podmienky

admin aa • 11.6. 2024, 14:22

Všeobecné podmienky poskytovania služieb portálu najpravo.sk

 

OBSAH

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Základné podmienky využívania služieb
 3. Registrácia a prihlásenie používateľa
 4. Všeobecné ustanovenia týkajúce sa platených služieb
 5. Digitálne služby na najpravo.sk
 6. Cena a platobné podmienky digitálnych služieb Premium
 7. Používanie obsahu zverejneného na najpravo.sk
 8. Informácia pre kupujúceho v postavení spotrebiteľa
 9. Práva a povinnosti používateľa
 10. Práva a povinnosti prevádzkovateľa
 11. Obmedzenie a zrušenie služieb
 12. Zodpovednosť za vady a Reklamačný poriadok
 13. Zodpovednosť za škodu
 14. Alternatívne riešenie sporov
 15. Prechodné a záverečné ustanovenia

Prílohy

 

Článok I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Všeobecné podmienky poskytovania služieb na portáli najpravo.sk ako aj všetkých subdoménach upravujú právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom - spoločnosťou Najprávo Group, s.r.o., so sídlom Mlynarovičova 12, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 55 679 285, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 172288/B (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“)  a osobami, ktoré sú návštevníkmi webových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Najprávo Group, s.r.o., používateľmi služieb poskytovaných na webových stránkach Prevádzkovateľa alebo objednávateľmi tovarov od Prevádzkovateľa (ďalej aj ako „Podmienky“), pokiaľ Podmienky alebo osobitná zmluva neustanovujú inak.
 2. Služby poskytované Prevádzkovateľom predstavujú najmä vyhľadávanie, spracovanie, zhromažďovanie, uchovávanie a prenos dát (ďalej aj ako „Služba“ alebo „Služby“), pričom sú jednotlivým používateľom poskytované bezodplatne alebo za poplatok, pokiaľ nie je ďalej v týchto Podmienkach uvedené inak. Prevádzkovateľ môže v prípade jednotlivých Služieb stanoviť osobitné podmienky pre poskytovanie jednotlivých Služieb. Osobitné podmienky môžu obsahovať špeciálnu úpravu práv a povinnosti Používateľov vo vzťahu k týmto Podmienkam.
 3. Používateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na akýkoľvek portál Prevádzkovateľa (návštevník) a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom (ďalej aj ako „Používateľ“ alebo „Používatelia“). Používanie časti Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom nie je podmienené registráciou. Pre používanie niektorých Služieb je registrácia Používateľa nevyhnutná. O potrebe registrácie k používaniu danej Služby je Používateľ Prevádzkovateľom vopred informovaný.
 4. Kupujúcim na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy o kúpe tovaru na diaľku, ktorého kúpa je možná prostredníctvom portálu najpravo.sk a jeho subdomén sa rozumie každý Používateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na webovú stránku Prevádzkovateľa a objedná si tovar z ponuky Prevádzkovateľa prostredníctvom webovej stránky najpravo.sk (ďalej aj ako „Kupujúci“).
 5. Tovarom sa rozumie tovar Prevádzkovateľa ponúkaný prostredníctvom portálu najpravo.sk ako aj všetkých subdomén (ďalej aj ako „Tovar“).
 6. Predplatné na portáli premium.najpravo.sk je digitálna služba poskytovaná formou predplatného, spočívajúca v sprístupnení prémiového obsahu zverejňovaného na spravodajskom portáli najpravo.sk a jeho subdoménach, najmä k spravodajským článkom, komentárom, videám, judikatúre, legislatíve, vrátane ďalších výhod poskytovaných Používateľovi služby v súlade s týmito Podmienkami (ďalej ako „Premium “). Ponuka predplatného služby Premium je dostupná na https://premium.najpravo.sk/#/portal/.

 

Článok II.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY VYUŽÍVANIA SLUŽIEB

 1. Využívaním Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom Používateľ súhlasí s týmito Podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať. Používateľom, ktorí nesúhlasia s týmito Podmienkami, Prevádzkovateľ odporúča zdržať sa používania Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom, na ktoré sa vzťahujú tieto Podmienky.
 2. V prípade, ak Prevádzkovateľ vyžaduje pri jednotlivých Službách aktívne vyjadrenie súhlasu s Podmienkami, nebude Používateľovi Služba sprístupnená bez vyjadrenia takého súhlasu.
 3. Platené služby poskytované na najpravo.sk a subdomenénach sú v prípade fyzických osôb určené len pre osoby staršie ako 16 rokov.
 4. Používateľ – fyzická osoba pristúpením k týmto Podmienkam v procese využívania Služieb dostupných na najpravo.sk a subdomenénach potvrdzuje, že je osobou staršou ako 16 rokov.
 5. Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním Služieb odovzdá Prevádzkovateľovi elektronicky, poštou či akýmkoľvek iným spôsobom svoje názory, prejavy, podnety, pripomienky, texty, obrázky, videá, články, spracované rozhodnutia alebo iné príspevky (ďalej aj ako „Príspevky“ alebo „Príspevok“), týmto súhlasí s použitím Príspevkov Prevádzkovateľom pre účely propagácie vlastných produktov alebo služieb Prevádzkovateľa. V prípade, ak sa na obsah Príspevkov vzťahuje právna ochrana duševného vlastníctva, Používateľ týmto v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „Autorský zákon“ alebo „AZ“) udeľuje Prevádzkovateľovi bezodplatne nevýhradný, ďalej prenositeľný, vecne a miestne neobmedzený súhlas na použitie Príspevkov. Platnosť uvedeného súhlasu v zmysle Autorského zákona je obmedzená dobou trvania zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom. Odovzdaním Príspevkov Používateľom podľa predchádzajúcej vety však Prevádzkovateľovi nevzniká žiadna povinnosť tieto Príspevky akokoľvek použiť, a je oprávnený tieto Príspevky kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť, ak osobitné podmienky jednotlivých služieb neustanovujú inak.
 6. Prevádzkovateľ Používateľa informuje, že v zmysle § 116, ods. 15 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „Zákon o elektronických komunikáciách“) má právo ho oslovovať s volaniami, zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na portáli Prevádzkovateľa, na účely priameho marketingu vlastných a podobných tovarov a služieb Prevádzkovateľa. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje Používateľov po dobu uvedenú v Zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré obsahujú podrobné informácie o právnom základe, účeloch a lehotách spracúvania.
 7. Nesúhlas s volaním, so zasielaním e-mailov alebo SMS správ od Prevádzkovateľa môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu redakcia @najpravo.sk, poštou na adrese sídla Prevádzkovateľa (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky služby) alebo jednoduchým odhlásením kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.
 8. Používateľ súhlasí s marketingovým oslovovaním zo strany Prevádzkovateľa, tento súhlas sa vyjadruje na účely zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia portálov, ku ktorým vykonáva vlastnícke alebo iné práva v súlade s právnymi predpismi.

 

Článok III.

REGISTRÁCIA A PRIHLÁSENIE POUŽÍVATEĽA

 1. Využívanie Služieb portálov najpravo.sk a subdomén nie je podmienené registráciou v systéme Prevádzkovateľa, pokiaľ nie je pri danej konkrétnej Službe Prevádzkovateľom vyžadovaná registrácia. Registrovaný Používateľ môže získať prístup k širšiemu rozsahu Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom.
 2. V procese registrácie do používateľského účtu je Používateľ vyzvaný na zadanie e-mailovej adresy, mena a priezviska Používateľa, a zároveň na vyjadrenie súhlasu s týmito Podmienkami a oboznámenie sa so Zásadami spracúvania osobných údajov. E-mailová adresa slúži ako prístupový identifikátor. Používateľ si môže kedykoľvek zmeniť prístupové heslo k svojmu používateľskému účtu.
 3. Údaje, ktoré Používateľ vyplní v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný Používateľ je povinný v prípade zmeny akéhokoľvek registračného údaju opraviť tento údaj v profile Používateľa bez zbytočného odkladu. Zadané údaje a heslo môže Používateľ kedykoľvek upraviť po prihlásení v administrácii svojho účtu.
 4. Prevádzkovateľ zriaďuje každému registrovanému Používateľovi používateľský účet na doméne premium.najpravo.sk (ďalej aj ako „Najpravo konto“ alebo „Používateľské konto“). Používateľ sa do svojho Používateľského konta prihlasuje najmä prostredníctvom e-mailovej adresy a hesla.
 5. Bez ohľadu na Používateľom zvolený spôsob registrácie je Prevádzkovateľ z dôvodu ochrany bezpečnosti poskytovaných Služieb oprávnený verifikovať identitu Používateľa prostredníctvom verifikačného prvku. Verifikačným prvkom je zadaná e-mailová adresa Používateľa, prípadne Prevádzkovateľ môže požadovať na účely verifikácie aj telefónne číslo Používateľa (ďalej aj ako „Verifikačný prvok“).
 6. Prevádzkovateľ vyžaduje aktiváciu Používateľského konta prostredníctvom e-mailovej adresy v procese registrácie nového Používateľského konta alebo môže Používateľa požiadať o verifikáciu kedykoľvek počas využívania Služieb prostredníctvom existujúceho Používateľského konta. Aktivácia konta prostredníctvom e-mailovej adresy sa vykoná potvrdením aktívneho odkazu doručenému na registračný e-mail Používateľa. Po otvorení aktivačného odkazu bude Používateľ vyzvaný dokončiť registračný proces kliknutím na aktívne okno pre dokončenie aktivácie.
 7. Prevádzkovateľ zriaďuje Používateľovi Používateľské konto aj v prípade, ak sa Používateľ prihlasuje k odberu newsletterov/noviniek Prevádzkovateľa a Používateľ potvrdí svoju e-mailovú adresu v úvodnom e-maily od Prevádzkovateľa. Potvrdením e-mailovej adresy – verifikáciou dochádza k vytvoreniu Používateľského konta.
 8. Používateľ môže Používateľské konto a Služby začať využívať bezodkladne po úspešnom vykonaní verifikácie Používateľa, ak je vyžadovaná.
 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť spôsoby registrácie a prihlásenia do Služieb na portáloch Prevádzkovateľa, prípadne niektoré spôsoby registrácie alebo prihlásenia do Služieb vylúčiť.
 10. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovávanie hesla k svojmu Používateľskému kontu. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho Používateľského konta.
 11. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho Používateľského konta a svojich údajov.
 12. Údaje, ktoré sú viazané k Používateľskému kontu (ako aj prístupové heslo) je možné meniť iba v profile tohto Používateľského konta alebo na základe žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi.
 13. V prípade, ak bolo Používateľovi zrušené Používateľské konto z dôvodu porušenia právnych predpisov alebo Podmienok Používateľom, Používateľ berie na vedomie, že Používateľovi nemusí byť umožnená nová registrácia Používateľského konta.

 

Článok IV.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PLATENÝCH SLUŽIEB

 1. Pri platených Službách poskytovaných Prevádzkovateľom sa na záväzkový vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom použijú ustanovenia týchto Podmienok.
 2. V prípade, ak Používateľ platených Služieb poruší povinnosti, ktoré mu vyplývajú z týchto Podmienok, prípadne z osobitných podmienok danej Služby, Prevádzkovateľ upozorní Používateľa na zistené porušenie. Ak Používateľ napriek upozorneniu zo strany Prevádzkovateľa opätovne poruší Podmienky, je Prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, na základe ktorej je Používateľovi príslušná Služba poskytovaná alebo obmedziť Používateľovi Služby alebo ich časť Služieb.
 3. Vzhľadom na povahu poskytovaných Služieb, Prevádzkovateľ a Používateľ ktorý sa pokladá za spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov, týmto súhlasia v súlade s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka, že odstúpením od zmluvy podľa tohto bodu dochádza k zrušeniu zmluvy ku dňu doručenia odstúpenia (t. j. ku dňu zrušenia Používateľského konta).
 4. Odstúpenie od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia Podmienok alebo opakovaného porušenia Podmienok, oznámi Prevádzkovateľ Používateľovi e-mailom na e-mailovú adresu Používateľa zadanú pri registrácii. Odstúpenie od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia Podmienok sa pokladá za doručené na druhý deň od odoslania e-mailovej správy obsahujúcej odstúpenie od zmluvy z dôvodu Podstatného porušenia Podmienok.
 5. Pri platených Službách môže byť ich poskytovanie (napr. aktivácia služby) zabezpečované aj v súčinnosti s iným subjektom - príjemcom. Ide o aktivácie platených služieb, ktoré zabezpečuje a spôsob platby sprostredkuje webový portál skrill.com prevádzkovaný spoločnosťou Paysafe Payment Solutions Limited.  V prípade niektorých platených Služieb môže byť pre ich realizáciu potrebná aj súčinnosť príslušných bankových subjektov.
 6. Používateľ platenej Služby bude považovaný podľa § 3 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „Zákon o DPH“) za zdaniteľnú osobu len v prípade, že poskytne Prevádzkovateľovi správne fakturačné údaje do 5 dní od aktivácie Služby na emailovú adresu: redakcia@najpravo.sk (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky).
 7. Vzhľadom na charakter poskytovania Služieb, Používateľ súhlasí s elektronickým zasielaním dokladov za platené Služby na e-mailovú adresu Používateľa zadanú pri vytvorení Používateľského konta.
 8. Používateľ platenej Služby v prípade neposkytnutia údajov podľa bodu 6 tohto článku Podmienok nie je považovaný podľa § 3 ods. 1 Zákona o DPH za zdaniteľnú osobu. Prevádzkovateľ za platené Služby nevyhotoví Používateľovi podľa § 71 ods. 1 Zákona o DPH faktúru.

 

Článok V.

DIGITÁLNE SLUŽBY NA NAJPRAVO.SK

 1. Prevádzkovateľ poskytuje Používateľom digitálne služby sprístupnenia prémiového obsahu a digitálnych produktov publikovaných na webovej lokalite najpravo.sk a subdoménach.
 2. Používateľom je bezodplatne sprístupňovaný štandardný obsah. Prémiový obsah sprístupňuje Prevádzkovateľ Používateľom za odplatu prostredníctvom informačno-technických prostriedkov, ktoré umožňujú Používateľovi po zaplatení poplatku neobmedzený prístup k prémiovému informačnému obsahu Prevádzkovateľa. Využívanie digitálnych služieb Premium je podmienené registráciou Používateľa do Najpravo konta.
 3. Rozsah a obsah jednotlivých kategórií digitálnych služieb Premium je sprístupnený na portáli najpravo.sk a je návrhom na uzatvorenie zmluvy s Používateľom. Pristúpenie k týmto Podmienkam a zaplatenie poplatku za digitálnu službu Premium sa považuje za prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní digitálnych služieb Premium.
 4. Digitálne služby Premium obsahujú:
 • neobmedzený prístup k štandardnému obsahu a k prémiovému obsahu publikovanému na portáli najpravo.sk a subdoménach,
 • možnosť pridávať a hodnotiť komentáre v diskusii k štandardnému aj k prémiovému obsahu (k článkom a k iným príspevkom),
 • možnosť spravovať svoje údaje v rámci Používateľského účtu, nastavovať preferencie a využívať ďalšie aktuálne možnosti nastavenia svojho Používateľského účtu,
 • možnosť získania iných výhod podľa aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa, o ktorých bude Používateľ priebežne informovaný.
 • Zmluva o poskytovaní digitálnych služieb predplatného Premium je uzatvorená pristúpením k týmto Podmienkam a zaplatením poplatku. Zmluva sa uzatvára sa na dobu neurčitú.
 • Pred pristúpením k týmto Podmienkam je Používateľ povinný oboznámiť sa dôkladne s týmito Podmienkami.
 • Dodávanie digitálnych služieb Premium je podmienené registráciou Používateľa a uhradením poplatku za poskytovanie služieb prostredníctvom platby platobnou kartou alebo úhradou poplatku bankovým prevodom na základe faktúry. Služba predplatného bude aktivovaná pri uhradení Služby okamihom doručenia e-mailu, obsahom ktorého je potvrdenie o úhrade poplatku. Doručením takéhoto potvrdenia začína Používateľovi plynúť zvolené predplatené obdobie.
 • Používateľ odsúhlasením týchto Podmienok vyjadruje svoj súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (14 dní odo dňa začatia poskytovania služby Premium). Prevádzkovateľ týmto poučuje Používateľa, že v zmysle § 7 ods. 6 písm. l) Zákona č. 102/2014 Z. z. vyjadrením tohto súhlasu, Používateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • Používateľ odsúhlasením týchto podmienok zároveň potvrdzuje, že bol v zmysle § 4 ods. 6 písm. a) Zákona č. 102/2014 Z. z. riadne poučený zo strany Prevádzkovateľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • Jedno predplatné digitálnej služby Premium je určené pre jedného Používateľa. Používateľ je oprávnený v jednom momente využívať digitálnu službu Premium maximálne prostredníctvom troch prehliadačov.
 • Registrovaný Používateľ, ktorý nemá aktuálne uhradený poplatok za využívanie digitálnych služieb Premium je oprávnený kedykoľvek vstupovať do svojho používateľského účtu a upravovať zadané údaje alebo zvolené preferencie v rámci svojho Používateľského účtu.
 • Používateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne ukončiť službu predplatného v súlade s týmto článkom Podmienok a služba bude ukončená ku dňu skončenia príslušného predplateného obdobia.
 • V prípade, ak Používateľ nemá záujem na ďalšom automatickom obnovovaní predplatného, môže službu zrušiť vždy do dňa predchádzajúcemu dňu, počas ktorého dochádza k automatickému obnoveniu predplatného a to na webe premium.najpravo.sk – Váš účet – Predplatné – Zrušiť odber.
 • Ak Používateľ zruší (deaktivuje) predplatné, k zániku Služby predplatného dôjde ku dňu skončenia predplateného obdobia.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu obsahu Služieb vrátane služby Premium, a to vrátane rozšírenia, zúženia, zmeny celého alebo časti obsahu týchto Služieb a služby Premium.
 • Článok VI.

  CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY DIGITÁLNYCH SLUŽIEB PREMIUM

  1. Základná cena služieb Premium je určená v zverejnenej ponuke na premium.najpravo.sk v časti predplatné.
  2. O celkovej cene služieb Premium je Používateľ vždy informovaný pred potvrdením objednávky služieb Premium. Všetky ceny sú uvádzané v eurách bez DPH. Úhrada ceny služieb Premium je možná prostredníctvom platby kartou alebo bankovým prevodom.
  3. V prípade objednania služby Premium prostredníctvom platby platobnou kartou je služba poskytovaná ako služba s automatickým obnovovaním predplatného. K realizácii jednotlivých pravidelných platieb po aktivovaní služby prostredníctvom platby kartou cez skrill.com bude dochádzať automaticky s frekvenciou platieb zvolenej Používateľom, tzn. platba bude realizovaná pri aktivácii služby a počas každého nasledujúceho obdobia v závislosti od zvolenej frekvencie platieb. Výška platby realizovanej kartou cez skrill.com, pokiaľ počas daného obdobia nedôjde k deaktivácii služby, zodpovedá cene predplatného platnej v čase obnovenia predplatného.
  4. Uhradením digitálnych služieb Premium prostredníctvom platby kartou s využitím služby skrill.com s automatickým obnovovaním predplatného Používateľ súhlasí s automatickými úhradami ceny objednaného predplatného bez potreby osobitnej autorizácie každej opakovanej platby. Služba predplatného sa poskytuje na dobu neurčitú a opakovanie pravidelných automatických platieb bude pokračovať až do ukončenia poskytovania služby zrušením najbližšej plánovanej opakovanej platby.
  5. Používateľ súhlasí s vystavovaním elektronickej faktúry pri dodaní služby predplatného, a s tým, aby Prevádzkovateľ doručoval elektronickú faktúru pri dodaní služby predplatného do jeho Používateľského účtu alebo mailom na emailovú na adresu Používateľa.
  6. Ak Prevádzkovateľ pristúpil k zrušeniu používateľského účtu z dôvodu porušenia zmluvných povinností Používateľa v zmysle článku XI týchto všeobecných podmienok alebo na vlastnú žiadosť používateľa počas predplateného obdobia, Používateľ stráca nárok na vrátenie alikvotnej časti predplatného pomerne pripadajúcej do konca predplateného obdobia.
  7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranného zvýšenia sumy predplatného za službu Premium, pričom nová suma výšky predplatného je platná dňom zverejnenia v časti premium.najpravo.sk – predplatné.

   

  Článok VII.

   POUŽÍVANIE OBSAHU ZVEREJNENÉHO NA NAJPRAVO.SK

  1. Obsah webových stránok na doméne najpravo.sk a subdoménach je určený pre osobné a nekomerčné použitie. Používateľ berie na vedomie, že s výnimkou používateľského obsahu a reklám (ako je uvedené nižšie), je Prevádzkovateľ jediným vlastníkom všetkého obsahu na lokalite najpravo.sk vrátane autorských práv, patentov, ochranných známok, obchodných názvov, loga a iných chránených označení a práv duševného vlastníctva k nim, ako aj textovej zložky, fotografií, obrázkov, grafiky, zvukových a zvukovoobrazových záznamov a iného materiálu, ktorý je publikovaný na webovej lokalite najpravo.sk („obsah Prevádzkovateľa“). Portál najpravo.sk a obsah najpravo.sk sú chránené príslušnými právnymi predpismi SR o autorských právach a o duševnom vlastníctve a zároveň chránené platnými medzinárodnými dohodami o autorských právach.
  2. Výňatky z obsahu Prevádzkovateľa si Používateľ môže kopírovať, sťahovať a tlačiť len pre svoje osobné a nekomerčné použitie v medziach ustanovených pre výnimky z ochrany v zmysle príslušných ustanovení Autorského zákona, za predpokladu, že bude dodržiavať všetky upozornenia na autorské práva, ochranné známky alebo iné obmedzenia použitia akomkoľvek používanom obsahu Prevádzkovateľa.
  3. Používateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu používať obsah Prevádzkovateľa iným spôsobom, ako dovoľujú tieto všeobecné podmienky alebo právny predpis, ani vytvárať databázu v elektronickej alebo papierovej forme, zahŕňajúcu obsah Prevádzkovateľa alebo jeho časť, ktorý je publikovaná na webstránkach na webovej lokalite najpravo.sk. Kto má záujem používať obsah Prevádzkovateľa iným spôsobom, ako je povolené týmito všeobecnými podmienkami, môže kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese: redakcia@najpravo.sk.

   

  Článok VIII.

  INFORMÁCIA A POUČENIE PRE SPOTREBITEĽA

  1. Podľa zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku však kupujúci nemôže využiť právo na odstúpenie od zmluvy, ktorej predmetom je:
   1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
   2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
   3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
   4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
   5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
   6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
   7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
   8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
   9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
   10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
   11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
   12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
  2. V prípade, ak má Používateľ záujem využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v súlade so Zákonom ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, je povinný doručiť Prevádzkovateľovi oznámenie o odstúpení najneskôr v posledný deň lehoty určenej na odstúpenie na kontaktnú adresu Prevádzkovateľa.
  3. Používateľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet kúpy so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia. Predávajúci odporúča Používateľovi, aby si vyhotovil pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielať doporučene ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môže Používateľ využiť formulár, ktorý tvorí prílohu 1. týchto podmienok.
  4. Tovar nesmie byť Prevádzkovateľovi vrátený na dobierku. V prípade, ak Používateľ odstúpi od kúpnej zmluvy náklady na vrátenie tovaru znáša Používateľ.
  5. Po odstúpení od zmluvy Prevádzkovateľ vráti Používateľovi kúpnu cenu vrátane nákladov na dodanie, poštovného a iných nákladov a poplatkov. Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť kúpnu cenu skôr, ako je mu bol vrátený tovar alebo Používateľ nepreukáže zaslanie tovaru; to neplatí v prípade ak Prevádzkovateľ navrhol, že si tovar prevezme sám.
  6. Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje a poučuje Používateľa, ktorý je v postavení spotrebiteľa, že akceptáciou týchto všeobecných obchodných podmienok stráca momentom sprístupnenia služby Premium právo na odstúpenie od zmluvy v 14-dňovej lehote, pokiaľ ide o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, poskytovanie služby sa začalo s jeho výslovným súhlasom a bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
  7. Ak neboli splnené podmienky udelenia súhlasu spotrebiteľa s poučením o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, právo na odstúpenie od zmluvy zostáva spotrebiteľovi zachované a v prípade odstúpenia od zmluvy v zákonnej lehote je spotrebiteľ povinný uhradiť iba alikvotnú časť predplatného za obdobie trvania predplatného do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

  Článok IX.

  PRÁVA A POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA

  1. Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní Služieb sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi štátu, v ktorom sa nachádza, týmito Podmienkami alebo s morálkou, najmä nesmie žiadnym spôsobom:
  • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti a diskriminácii na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
  • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
  • otvorene alebo skrytou formou robiť reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám bez súhlasu Prevádzkovateľa;
  • propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
  • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu priniesť inému subjektu neoprávnený prospech alebo výhodu;
  • rozširovať obsah stránok Prevádzkovateľa, najmä nie je oprávnený obsah stránok kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s Príspevkami a vlastným obsahom Používateľa, pokiaľ medzi Používateľom a Prevádzkovateľom neexistuje iná dohoda;
  • obchádzať vyššie uvedené zákazy.
 • Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na portál najpravo.sk len také Príspevky, ku ktorých obsahu:
  • má autorské práva resp. súhlas autora na ich použitie pre účely zverejnia a rozširovania v službách najpravo.sk,
  • disponuje všetkými potrebnými súhlasmi osôb z hľadiska ochrany osobnosti fyzickej osoby a ochrany dobrého mena právnickej osoby (vrátane zverejnenia, zmien, alebo odstránenia Príspevkov).
 • Používateľ v celom rozsahu zodpovedá za svoje príspevky, ktoré poskytuje Prevádzkovateľovi na účely zverejnia a rozširovania v službách najpravo.sk a súhlasí s tým, že:
  • nebude používať Služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
  • nebude zneužívať na prihlásenie na portál identitu iného Používateľa a ani inak poškodzovať ďalších Používateľov alebo iné osoby,
  • nebude žiadnym spôsobom poškodzovať Prevádzkovateľa a jeho dobré meno,
  • nebude na portáli najpravos.k propagovať Služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k Prevádzkovateľovi.
 • Používateľ sa zaväzuje, že sa zdrží sa akéhokoľvek konania, ktoré by viedlo k odstráneniu, resp. k zabraňovaniu zobrazovania reklamy na portáli.
 • Používateľ berie na vedomie, že mu bude zobrazovaná reklama na portáli najpravo.sk a rozposielané reklamné e-maily v súlade s týmito Podmienkami, prípadne iný obsah.
 • Používateľ má právo kedykoľvek ukončiť využívanie Služieb Prevádzkovateľa alebo tretej osoby bez predchádzajúceho oznámenia o tejto skutočnosti.
 • Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený komunikovať Používateľovi správy overovacieho, bezpečnostného alebo upozorňujúceho charakteru, a to najmä z dôvodu ochrany práv Používateľa alebo iných Používateľov.
 •  

  Článok X.

   PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

  1. Prevádzkovateľ nemá voči Používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so Službami poskytovanými na portáli iné povinnosti ako tie, ktoré mu vyplývajú z príslušných právnych predpisov, týchto Podmienok, resp. v osobitných podmienok jednotlivých Služieb prevádzkovaných na portáli najpravo.sk a subdoménach.
  2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah Príspevkov pridávaných Používateľmi, vrátane obsahu diskusných Príspevkov a nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iné porušenie platných právnych predpisov v súvislosti s aktivitou Používateľov pri využívaní Služieb.
  3. Prevádzkovateľ je oprávnený obmedziť prístup k Službám Používateľom, nezverejniť, zablokovať alebo odstrániť z portálu obsah pridaný Používateľom, obmedziť alebo zamedziť prístupu ostatných Používateľov k obsahu iného Používateľa, pokiaľ je takýto obsah vyhodnotený ako sporný alebo porušujúci Podmienky alebo Osobitné podmienky.
  4. Prevádzkovateľ neposkytuje Používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb.
  5. Prevádzkovateľ je oprávnený z dôvodu plánovaných zmien alebo zlepšenia kvality služieb vykonávať zmeny vo svojom operačnom systéme, a za tým účelom dočasne pozastaviť poskytovanie služby, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.
  6. Prevádzkovateľ je povinný, ak to umožňujú okolnosti, vopred v primeranej lehote, informovať Používateľa o dočasnom pozastavení poskytovania služieb z dôvodu bezpečnosti, rozhodnutia
  7. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu Používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie Služieb na portáli na dobu určitú, neurčitú dobu alebo Služby natrvalo ukončiť.
  8. Pri ukončení poskytovania Služieb Prevádzkovateľom alebo ukončení používania Služieb Používateľom, majú Prevádzkovateľ a Používateľ práva vyplývajúce zo všeobecne záväzných platných právnych predpisov.
  9. Prevádzkovateľ týmto informuje Používateľa, že v zákonom stanovených prípadoch poskytuje súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní a súdu a v rámci tejto súčinnosti dochádza k poskytnutiu údajov Používateľa týkajúcich sa jeho aktivity pri využívaní Služieb Prevádzkovateľa.
  10. V prípade, ak Používateľ nevykoná verifikáciu svojho konta, ak je na to Prevádzkovateľom vyzvaný, Prevádzkovateľ je oprávnený pristúpiť k obmedzeniu Služieb v súlade s Podmienkami. V prípade registrácie nového používateľského konta, pri ktorom je Verifikácia povinná, nie je možné bez vykonania Verifikácie využívať Služby, ani do Služieb pasívne vstupovať.

   

  Článok XI.

   OBMEDZENIE A ZRUŠENIE SLUŽIEB

  1. Používateľ zodpovedá za porušenie povinností ustanovených týmito Podmienkami, Osobitnými podmienkami a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ má právo v prípade porušenia týchto povinností obmedziť Používateľovi Služby zamedzením prístupu do používateľského konta, alebo Používateľské konto v súlade s týmito Podmienkami resp. Osobitnými podmienkami zrušiť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže postupovať najmä v prípade, ak:
  • a)    Používateľ poruší platné právne normy SR a Európskej únie;
  • b)    Používateľ poruší tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky;
  • c)    v prípadoch, v ktorých sa vyžaduje overenie Používateľa, pokiaľ nedôjde k Verifikácii používateľského konta prostredníctvom e-mailu Používateľa alebo prostredníctvom telefónneho čísla, ak je vyžadované, (t. j. v prípade, ak Používateľ neoverí svoje nové konto prostredníctvom e-mailu, prípadne prostredníctvom telefónneho čísla ani po predchádzajúcom upozornení Prevádzkovateľa doručeného do e-mailovej schránky Používateľa, nie je možné vykonať ani ďalšie prihlásenie sa do konta),
  • d)    Používateľ neuskutočnil prostredníctvom svojho Používateľského konta žiadnu aktivitu – nevyužil prístup k žiadnej službe na portáloch Prevádzkovateľa po dobu dlhšiu ako 36 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov;
  • e)    Používateľ svojím konaním poškodzuje Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa;
  • f)    Používateľ nevyplnil pravdivo údaje o Používateľovi pri registrácii.
 • Prevádzkovateľ udržuje po zrušení Používateľského konta informácie o Používateľovi uložené na portál z dôvodu aktivity Používateľa na webových lokalitách Prevádzkovateľa po dobu potrebnú na výmaz týchto informácií, vyplývajúcu z technického nastavenia fungovania procesu odstraňovania údajov po zrušení konta (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov – logy Používateľa). Po zrušení konta Používateľa sa na portáli  zachovajú všetky Príspevky Používateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné (ako napr. príspevky v diskusných fórach, hodnotenia, komentáre) ako aj súkromné Príspevky, resp. korešpondencia Používateľa ostatnými Používateľmi, ktorých registrácia nebola zrušená. Údaje Používateľa, ktoré boli zverejňované pri Príspevkoch, budú zároveň so zrušením konta anonymizované.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť alebo obmedziť Používateľovi prístup na portál, alebo odstrániť akýkoľvek Príspevok Používateľa (komentáre, inzeráty, hodnotenia, atď.) zo systému, a to hlavne z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa, iného Používateľa alebo porušenia Podmienok.
 • Prevádzkovateľ zruší Používateľské konto, ak Používateľ požiada o zrušenie konta spôsobom prístupným priamo v profile Používateľa.
 • V prípade, ak Používateľ požiada o zmazanie svojho Používateľského konta vo svojom profile Používateľa, jeho Používateľské konto/účet bude vymazaný po uplynutí 20 kalendárnych dní odo dňa odoslania žiadosti o zmazanie/zrušenie, pokiaľ tomu nezabránia právne, technické, preventívne alebo iné obmedzenia. Používateľ je oprávnený počas plynutia lehoty na vymazanie (t. j. počas 20 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti o zmazanie/zrušenie Používateľského konta), zrušiť svoju žiadosť o zmazanie/zrušenie svojho konta, spôsobom určeným priamo vo svojom konte.
 • Používateľské konto je nakonfigurované tak, aby ho mohol Používateľ využívať na všetkých webových lokalitách spravovaných Prevádzkovateľom a pri všetkých Službách poskytovaných Prevádzkovateľom.
 • Ak Používateľ nepotvrdí Používateľské konto – verifikáciou e-mailovej adresy (neaktivuje používateľské konto) v lehote 30 dní odo dňa doručenia verifikácie e-mailom od Prevádzkovateľa, vyžadujúcej potvrdenie e-mailovej adresy zo strany Používateľa, dochádza k výmazu e-mailovej adresy Používateľa zo systému Prevádzkovateľa v lehote 30 dní.
 •  

  Článok XII.

   ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

  1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené Služby budú poskytované riadne a včas. V prípade vytknutia vád poskytovaných platených Služieb je Prevádzkovateľ povinný tie vady platených Služieb, za ktoré nesie zodpovednosť, bezodkladne odstrániť.
  2. Prevádzkovateľ ako predávajúci v prípade dodania Tovaru a digitálneho obsahu prostredníctvom portálu zároveň znáša zodpovednosť za vady predávaného Tovaru. Používateľ, ktorý má postavenie spotrebiteľa, je informovaný o svojich právach vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a o postupe pri vybavovaní reklamácii tovaru v reklamačnom poriadku Prevádzkovateľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Podmienok.
  3. Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť vo vzťahu k Používateľovi, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
  4. Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácii, sťažností a podnetov Používateľov sú uvedené v Reklamačnom poriadku.
  5. Prevádzkovateľ zodpovedá, že služby na portáli budú poskytované riadne a včas, v štandardnej kvalite zodpovedajúcej povahe rovnakých alebo porovnateľných služieb. V prípade výskytu vád poskytovanej služby, za ktoré nesie zodpovednosť Prevádzkovateľ, je Prevádzkovateľ povinný tieto vady bezodkladne odstrániť alebo zabezpečiť ich odstránenie.
  6. Používateľ je oprávnený vady služby alebo tovaru reklamovať oznámením vád Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu, odkedy vady zistil, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od ich zistenia písomne, emailom alebo telefonicky.
  7. Písomnú reklamáciu môže Používateľ doručiť e-mailom na adresu: redakcia@najpravo.sk alebo poštovou zásielkou na adresu sídla Prevádzkovateľa. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti (vady), čas výskytu vady, telefónne číslo, z ktorého bola služba Premium aktivovaná alebo poskytnutá iná Služba.
  8. Prevádzkovateľ je povinný vhodným spôsobom potvrdiť Používateľovi prijatie reklamácie a každú reklamáciu preveriť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie a informovať Používateľa o vybavení reklamácie.
  9. V prípade uznanej reklamácie je Prevádzkovateľ povinný, ak je to technicky možné, odstrániť reklamovanú vadu na vlastné náklady a kompenzovať Používateľovi náklady vynaložené na službu za obdobie, počas ktorého nemohol službu z dôvodu vady využívať. Prevádzkovateľ na základe vlastného uváženia poskytne Používateľovi kompenzáciu formou náhradného plnenia alebo poskytnutím zľavy, prípadne iným spôsobom, ktorý je vzhľadom na charakter poskytovanej služby vhodný a účelný.
  10. Ak Používateľ nie je spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie, má právo odstúpiť od zmluvy alebo využiť alternatívne riešenie sporov podľa týchto Podmienok.

   

  Článok XIII.

  ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

  1. Používateľ berie na vedomie, že využíva Služby portálu výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov, ani za spôsob akým Služby využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie Služieb Používateľom, či tretími osobami.
  2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním Služieb.
  3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania Služieb alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
  4. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť portálu, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť portál bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
  5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb na portáli, ako aj spôsobených nefunkčnosťou, chybovosťou, alebo činnosťou iných Používateľov či z iných dôvodov.
  6. Informácie zverejnené na portáli najpravo.sk a subdoménach majú výlučne informatívny a edukačný charakter. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za správnosť či aktuálnosť informácií na portáli najpravo.sk a jeho subdoménach. Používateľ je povinný pred použitím zverejnených informácii overiť si ich správnosť. Používateľ sám nesie zodpovednosť za použitie akýchkoľvek informácií zverejnených na portáli najpravo.sk alebo subdoménach.

   

  Článok XIV.

  ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

  1. Ak Používateľ, ktorý má postavenie spotrebiteľa, nie je spokojný so spôsobom, akým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu e-mailom na redakcia@najpravo.sk. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Používateľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Počas alternatívneho riešenia sporov Používateľ spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa § 12 predmetného zákona. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk).
  2. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má Používateľ – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.
  3. V súlade s článkom 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách online) s predávajúcim, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

   

   

  Článok XV.

  PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na webstránke www.najpravo.sk.
  2. Na právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ktoré nie sú upravené týmito Podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákona č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, a ostatných súvisiacich platných právnych predpisov, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu zmluvy uzatvorenej medzi Používateľom a Prevádzkovateľom; pokiaľ Používateľ nemá v právnom vzťahu s Prevádzkovateľom postavenie spotrebiteľa, vzťahujú sa na ich právne vzťahy neupravené Podmienkami príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
  3. Ak v týchto Podmienkach nie je uvedené inak, žiadosť, výpoveď, oznámenie, súhlas alebo akýkoľvek iný právny úkon Používateľa alebo Prevádzkovateľa urobený v písomnej forme sa považuje za doručený druhej strane (príjemcovi), ak bol uskutočnený na adresu príjemcu pre doručovanie uvedenú v týchto Podmienkach, resp. na adresu, ktorú príslušná strana naposledy písomne oznámila druhej strane. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, v ktorom druhá strana úkon prevzala alebo odmietla prevziať alebo sa uložená zásielka zaslaná na adresu príjemcu vrátila späť odosielateľovi ako nedoručená bez ohľadu na dôvod jej nedoručenia.
  4. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať Služby bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov platených Služieb.
  5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou Služieb, skutkového stavu, právnych predpisov, technickými možnosťami Prevádzkovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene Podmienok, Používateľ bude o aktuálnom znení Podmienok informovaný spolu s odkazom na úplné znenie Podmienok. Používateľ je zároveň oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto Podmienok na ktoromkoľvek portáli Prevádzkovateľa. V prípade, ak Používateľ so zmenami Podmienok nesúhlasí je oprávnený v lehote 15 dní od zverejnenia zmeny Podmienok odstúpiť od zmluvy o poskytovaní využívanej Služby Prevádzkovateľa.. Zmluva o predplatnom zaniká ku koncu príslušného predplateného obdobia.
  6. Ak Používateľ službu nezruší do uplynutia stanovenej lehoty, platí fixná domnienka, že so zmenou Podmienok súhlasí a vzájomné vzťahy Prevádzkovateľa a Používateľa sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými Podmienkami. Na zmluvu o predplatnom uzatvorenú prostredníctvom platby platobnou kartou sa vzťahujú všeobecné podmienky platné v čase objednania služby.
  7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie automatického obnovovania predplatnej služby Premium z dôvodu zmeny týchto Podmienok, o čom bude Používateľ vopred informovaný. K ukončeniu poskytovania služby Premium v takomto prípade dôjde ku dňu skončenia príslušného predplateného obdobia.
  8. Používateľ je pri využívaní Služieb povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade zisťovania porušenia platných právnych predpisov alebo povinností uvedených v týchto Podmienkach alebo v osobitných podmienkach, môže Prevádzkovateľ v súlade so zákonom poskytnúť všetky dostupné informácie o Používateľoch (vrátane súkromných údajov Používateľa) orgánom príslušným konať vo veci.
  9. Pokiaľ Prevádzkovateľ zverejnil osobitné podmienky pre jednotlivé služby poskytované na portáli Prevádzkovateľa, platia tieto Podmienky súčasne s osobitnými podmienkami. Používateľ sa rovnako zaväzuje dodržiavať aj osobitné podmienky, ak využíva aj službu, na ktorú sa osobitné podmienky vzťahujú.
  10. Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok bude z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nebude to mať vplyv na platnosť a účinnosť ostatných dojednaní, ak zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu nahradí také ustanovenie novým, platným a účinným tak, aby čo najbližšie sledovalo hospodársky účel a význam pôvodného ustanovenia.

   

  V Bratislave, dňa 3.5.2024

   

   Príloha 1 – vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

  ---------------------------------------------------------------------------------------

   

  ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU
  pre portál najpravo.sk

  Predávajúci: Najprávo Group, s.r.o., so sídlom Mlynarovičova 12, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 55 679 285, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 172288/B

   

  Spotrebiteľ (kupujúci): Meno a priezvisko ............................................................ Telefón ............................... e-mail .................................................... bytom (ulica a číslo, PSČ a mesto) ....................................................................................................................................................................

   

  Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na uvedený tovar a súčasne si uplatňujem právo na vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru, vrátenie nákladov na dopravu tovaru ku mne:

   

  Názov tovaru/ počet/ jednotková cena:  ....................................................................................................................................................................

   

  Uplatňujem si vrátenie čiastky za tovar:* ........................................... €   a vrátenie nákladov na dopravu: * .........................................................€

                               

            SPOLU:* ..................................................€

   

  Požadovanú čistku žiadam vrátiť*: poštovým poukazom na moju uvedenú adresu alebo prevodom na účet IBAN ......................................................................................................................................

   

  Doplňujúce údaje:

   

  Dátum objednania tovaru: ........................... Číslo objednávky:  ............................................. Číslo faktúry/ zo dňa: ............................................. Dátum prevzatia tovaru:  ..............................

   

  Poznámky:

  - * čo sa nehodí prečiarknite, resp. doplňte

   

   

  Dátum: * .................................                                                                                                                           Podpis

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Nové v judikatúre

  Hľadať všade
  PoUtStŠtPiSoNe
  :