Štvrtok, 18. júl 2024 | meniny má Kamila , zajtra Dušana
Predplatné
Štvrtok, 18. júl 2024 | meniny má Kamila , zajtra Dušana
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zrážky zo mzdy (vzor dohody o zrážkach podľa § 131 ods. 3 ZP)

Monika Kiklicová • 12.3. 2011, 13:11

DOHODA

o zrážkach zo mzdy

uzatvorená podľa § 131 ods. 3 Zákonníka práce medzi :

I.

Zamestnanec :

Titul, meno, priezvisko :

Dátum narodenia a číslo OP:

Trvalé bydlisko :

( ďalej len zamestnanec )

a

Zamestnávateľ :

Názov:

Sídlo:

Zastúpená:

Zapísaná:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

( ďalej len zamestnávateľ )

II.

Zamestnávateľ so zamestnancom uzatvorili pracovnú zmluvu č. .................................................... na výkon pracovnej funkcie ....., dňa ..................................

III.

Touto dohodou sa zamestnanec a zamestnávateľ dohodli na vykonávaní pravidelných mesačných zrážok zo mzdy zamestnanca v prospech zamestnávateľa na jeho účet uvedený v záhlaví tejto dohody.

Táto dohoda sa uzatvára za účelom splatenia náhrady škody spôsobenej zamestnancom zamestnávateľovi pri výkone svojho povolania neplnením si svojich pracovných povinností riadne a zodpovedne, ktorou vznikla zamestnávateľovi škoda v sume ..... eur. Menovaný bol zaviazaný na úhradu tejto škody rozhodnutím škodovej komisie so súhlasom riaditeľa organizácie, z rokovania ktorej bola vypracovaná dňa .............. Zápisnica. Zápisnica tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody.

IV.

Zamestnanec udeľuje súhlas zamestnávateľovi na ...... mesačných zrážok zo mzdy v celkovej výške ....... eur. Táto suma predstavuje náhradu škody spôsobenú organizácií zamestnancom ( úhrada poškodenia............ ). Výška mesačnej zrážky predstavuje ..... eur.

V.

Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že prvá mesačná zrážka vo výške ..... euro bude vykonaná v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola podpísaná táto dohoda. Posledná mesačná zrážka vo výške ..... euro bude vykonaná v piatom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola vykonaná prvá mesačná zrážka. Vykonaním poslednej piatej zrážky zo mzdy bude splatená zamestnancom škoda zamestnávateľovi v plnej výške.

VI.

Zamestnanec a zamestnávateľ si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ju neuzatvárajú pod nátlakom, v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojím podpisom.

V Bratislave dňa ..

Za zamestnávateľa :                            Za zamestnanca : 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 4061

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: