Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
Predplatné
Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

Výpoveď zamestnávateľa pre porušenie pracovných povinností (vzor)

Monika Kiklicová • 10.11. 2011, 15:59

Zamestnávateľ – názov/meno, sídlo/adresa, PSČ, IČO, DIČ, zastúpený konateľom/štatutárom...

 

ZAMESTNANEC

Titul, meno, priezvisko

Adresa trvalého/prechodného bydliska

V ..............., dňa 15.9.2011

VEC

Výpoveď zamestnávateľa daná zamestnancovi podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 4 Zákonníka práce

Na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy č. 112233/2010-OPK zo dňa 15.10.2010 ste vykonávali pre spoločnosť/organizáciu ( zamestnávateľa ), so sídlom ...., zastúpenej konateľom/štatutárom ..... funkciu/prácu/druh práce/pracovné zaradenie .....

Obsahom pracovnej náplne, teda Vašou pracovnou činnosťou a pracovnými povinnosťami bolo riadne a včasné vykonávanie prác ....., zodpovednosť za tieto práce a činnosti. Dňa 4.8.2011 ste boli písomne svojim priamym nadriadeným/riaditeľom/vedúcim upozornený na nedostatky vo Vašej práci, konkrétne na zlé a nesprávne zaúčtovávanie, spracovanie, vypracovávanie..., ktoré malo za následok ...... Tieto nedostatky boli vytknuté i kontrolným/audítorským orgánom/riaditeľom.

V zmysle povinnosti, vyplývajúcej z ustanovenia § 63 ods. 1 písm. d) bod 4 Zákonníka práce, ste boli písomne vyzvaný na odstránenie Vám vytýkaných nedostatkov/nesprávností/nezákonností a zároveň Vám bola uložená lehota na ich odstránenie.

V tejto lehote ste nedostatky neodstránili a opätovne bolo zistené, že i naďalej si neuspokojivo plníte svoje pracovné povinnosti a úlohy ....

Na základe vyššie uvedeného s Vami zamestnávateľ ...... rozväzuje pracovný pomer podľa hore citovaného ustanovenia § 63 ods. 1 písm. d) bod 4 Zákonníka práce.

Podľa § 62 ods. 2 Zákonníka práce je výpovedná doba jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Ak nezotrváte počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo podľa § 62 ods. 8 Zákonníka práce na peňažnú náhradu v sume Vášho priemerného mesačného zárobku za jeden mesiac, nakoľko sa na tejto náhrade dohodli spoločne zamestnanec a zamestnávateľ písomne v pracovnej zmluve.

Do ukončenia Vášho pracovného pomeru Vás žiadam, aby ste si vysporiadali všetky náležitosti, vyplývajúce Vám zo skončenia pracovného pomeru.

Riaditeľ/konateľ/štatutár 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2227

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: