Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
Predplatné
Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
TlačPoštaZväčšiZmenši

Rozhodovanie o trovách odvolacieho konania pri odmietnutí odvolania

najpravo.sk • 19.4. 2018, 18:35

Civilný sporový poriadok neobsahuje osobitnú úpravu rozhodovania o trovách odvolacieho konania v prípade, ak je odvolanie odmietnuté. Samotné ustanovenie § 396 ods. 1 CSP odkazuje na použitie ustanovení o trovách konania pred súdom prvej inštancie. Je preto potrebné rozhodnúť o trovách odvolacieho konania podľa analogického použitia ustanovenia § 256 ods. 1 CSP, ktoré upravuje problematiku svojou povahou najbližšiu odmietnutiu odvolania, pretože i v tomto prípade odvolacie konanie končí bez toho, aby odvolací súd rozhodoval o veci samej.

 (uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 28. 07. 2016, sp. zn. 12Co/209/2016)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Zvolen ako súd prvej inštancie (ďalej aj „okresný súd“ resp. „súd prvej inštancie“ event. „prvoinštančný súd“) uznesením zo dňa 13. 04. 2016 odmietol podanie žalobcov 1/ a 2/ zo dňa19.08.2015, ktoré bolo doručené súdu dňa 10. 09. 2015, ktoré by mohlo byť návrhom na obnovu konania, označené ako „Návrh žalobcov na obnovu konania vo veci rozsudku OS Zvolen 10 C 44/2008 z 11. 06.2014 v spojení s rozsudkom KS Banská Bystrica 16Co/1113/2014 z 18. 06. 2015“.

1.1 V odôvodnení rozhodnutia prvoinštančný súd konštatoval, že žalobcovia 1/ a 2/ (ďalej aj „žalobcovia“)doručili súdu dňa 19. 08. 2015 podanie zo dňa 19. 08. 2015 označené ako „Návrh žalobcov o obnovu konania“, ktoré by mohlo byť návrhom na začatie konania o obnovu konania. Keďže zistil, že podanie nemá náležitosti podľa § 42 ods. 3 a podľa § 228 ods. 3Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj „O.s.p.“), uznesením č. k. 17C/331/2015-20 zo dňa 03. 12.2015 ich podľa § 43 ods. 1 O.s.p. vyzval na odstránenie vád, ktoré špecifikoval vo výrokovej časti tohto uznesenia. Uvedené uznesenie bolo žalobcom doručené prostredníctvom ich právneho zástupcu dňa11. 01. 2016. Žalobcovia však súdu v stanovenej lehote doplnenie návrhu na obnovu konania nedoručili a keďže bez uvedenia požadovaných skutočností súd nemôže v konaní pokračovať a žalobcovia bolio následkoch, t.j. o možnosti odmietnutia podania poučení, súd ich podanie podľa § 43 ods. 2 O.s.p. odmietol.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3347

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: