TlačPoštaZväčšiZmenši

Rozhodovanie o trovách odvolacieho konania pri odmietnutí odvolania

11.4. 2018, 17:52 |  najpravo.sk

Civilný sporový poriadok neobsahuje osobitnú úpravu rozhodovania o trovách odvolacieho konania v prípade, ak je odvolanie odmietnuté. Samotné ustanovenie § 396 ods. 1 CSP odkazuje na použitie ustanovení o trovách konania pred súdom prvej inštancie. Je preto potrebné rozhodnúť o trovách odvolacieho konania podľa analogického použitia ustanovenia § 256 ods. 1 CSP, ktoré upravuje problematiku svojou povahou najbližšiu odmietnutiu odvolania, pretože i v tomto prípade odvolacie konanie končí bez toho, aby odvolací súd rozhodoval o veci samej.

 (uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 28. 07. 2016, sp. zn. 12Co/209/2016)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Zvolen ako súd prvej inštancie (ďalej aj „okresný súd“ resp. „súd prvej inštancie“ event. „prvoinštančný súd“) uznesením zo dňa 13. 04. 2016 odmietol podanie žalobcov 1/ a 2/ zo dňa19.08.2015, ktoré bolo doručené súdu dňa 10. 09. 2015, ktoré by mohlo byť návrhom na obnovu konania, označené ako „Návrh žalobcov na obnovu konania vo veci rozsudku OS Zvolen 10 C 44/2008 z 11. 06.2014 v spojení s rozsudkom KS Banská Bystrica 16Co/1113/2014 z 18. 06. 2015“.

1.1 V odôvodnení rozhodnutia prvoinštančný súd konštatoval, že žalobcovia 1/ a 2/ (ďalej aj „žalobcovia“)doručili súdu dňa 19. 08. 2015 podanie zo dňa 19. 08. 2015 označené ako „Návrh žalobcov o obnovu konania“, ktoré by mohlo byť návrhom na začatie konania o obnovu konania. Keďže zistil, že podanie nemá náležitosti podľa § 42 ods. 3 a podľa § 228 ods. 3Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj „O.s.p.“), uznesením č. k. 17C/331/2015-20 zo dňa 03. 12.2015 ich podľa § 43 ods. 1 O.s.p. vyzval na odstránenie vád, ktoré špecifikoval vo výrokovej časti tohto uznesenia. Uvedené uznesenie bolo žalobcom doručené prostredníctvom ich právneho zástupcu dňa11. 01. 2016. Žalobcovia však súdu v stanovenej lehote doplnenie návrhu na obnovu konania nedoručili a keďže bez uvedenia požadovaných skutočností súd nemôže v konaní pokračovať a žalobcovia bolio následkoch, t.j. o možnosti odmietnutia podania poučení, súd ich podanie podľa § 43 ods. 2 O.s.p. odmietol.

1.2 Záverom prvoinštančný súd poukázal na to, že z ustanovenia § 42 ods. 2 veta druhá O.s.p. vyplýva, že ak bude podanie doplnené alebo opravené v celom rozsahu najneskôr do uplynutia lehoty na podanie odvolania proti uzneseniu o odmietnutí podania, o odvolaní proti tomuto uzneseniu môže podľa § 210a rozhodnúť súd, ktorý ho vydal.

2. Proti uzneseniu prvoinštančného súdu podali žalobcovia (prostredníctvom právneho zástupcu) v zákonnej lehote odvolanie, ktorú uviedli, že ho považujú za nesprávne a to z toho dôvodu, že k nemu došlo na základe ich zrejmého omylu, keď doplnenie návrhu na obnovu konania zo dňa 19. 01. 2016 doručené prvoinštančnému súdu v ten istý deň označili ako doplnenie k č. k. 10C 44/2008, čo bolo označenie čísla konania pod ktorým prebiehalo ich pôvodné konanie o získanie práva ich prístupu kstavbe a k svojím nehnuteľnostiam a pod ktorými boli vydané pôvodné napadnuté rozhodnutia. Súd však nekoná pod touto spisovou značkou, ale vec zaradil a zaregistroval ako nové konanie pod novú spisovú značku. Z toho vyplýva, že na výzvu prvoinštančného súdu reagovali s v stanovenej lehote a preto majú za to, že by bolo nespravodlivé, ak by na základe uvedeného omylu bolo ich právo na spravodlivé rozhodnutie v ich veci zmarené. Na základe toho žiadali, aby odvolací súd odvolaním napadnuté uznesenie prvoinštančného súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie a rozhodnutie.

3. Krajský súd ako súd odvolací (§ 34 zák. č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok - ďalej aj „CSP“),vec preskúmal v rozsahu určenom ustanovením § 379 a § 380 CSP, bez nariadenia pojednávania podľa§ 385 ods. 2 a contrario CSP a odvolaním napadnuté uznesenie prvoinštančného súdu podľa § 387 ods.1, 2 CSP ako vecne správne potvrdil.

4. Odvolanie žalobcov bolo doručené súdu prvej inštancie dňa 17. 05. 2016, teda ešte za účinnosti zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku, ktorý bol ku dňu 01. 07. 2016 zrušený zákonom č. 160/2015 Z.z., Civilný sporový poriadok. Dňa 01. 07. 2016 nadobudol účinnosť nový procesnoprávny kódex - Civilný sporový poriadok, ktorý v prechodných ustanoveniach, v § 470 ods. 1 uvádza: „Ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konanie začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti.“ Z citovaných ustanovení vyplýva, že vzhľadom na skutočnosť, že odvolacie konanie prebieha už v dobe účinnosti CSP, bolo potrebné na odvolacie konanie aplikovať príslušné ustanovenia CSP s poukazom na ustanovenie § 470 ods. 2 veta prvá CSP v zmysle ktorého ostávajú právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti CSP zachované.

5. Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že žalobcovia (prostredníctvom právneho zástupcu) doručili na prvoinštančný súd dňa 19. 08. 2015 písomné podanie zo dňa19. 08. 2015 formálne označené ako „Návrh žalobcov o obnovu konania“, ktoré by mohlo byť návrhom na začatie konania o obnovu konania. Keďže uvedené podanie nemalo náležitosti riadneho návrhu podľa ustanovenia § 42 ods. 3 a § 228 ods. 3 O.s.p., prvoinštančný súd ich uznesením č. k. 17C/331/2015-20zo dňa 03. 12. 2015 v súlade s ustanovením § 43 ods. 1 O.s.p. vyzval, aby v lehote 15 odstránili vady podania, ktoré špecifikoval vo výrokovej časti tohto uznesenia, pričom priamo vo výroku uznesenia zvýraznil, že je to potrebné urobiť „k spisovej značke 17C 331/2015“. Uvedené uznesenie bolo žalobcom doručené prostredníctvom ich právneho zástupcu dňa 11. 01. 2016 (viď doručenka pripojená k č. l. 21spisu).

6. Žalobcovia vady podania k uvedenej spisovej značke v prvoinštančným súdom určenej lehote neodstránili a preto prvoinštančný súd postupoval vecne správne, keď ich podanie podľa v tej dobeplatného a účinného ustanovenia § 43 ods. 2 O.s.p. (aktuálne podľa § 129 ods. 3 CSP) odmietol aodvolaciemu súdu neostávala iná možnosť, ako toto jeho rozhodnutie podľa ustanovenia § 387 ods. 1,2 CSP ako vecne správne potvrdiť.

7. Len pre úplnosť odvolací súd uvádza, že žalobcovia ani v podaní zo dňa 19. 01. 2016, ktoré nedoručili prvoinštančnému súdu k správnej spisovej značke, ale k sp. zn.10C/44/2008 dôsledne neodstránili vady pôvodného podania, pretože jasným a zrozumiteľným spôsobom neuviedli konkrétne dôvody obnovy konania.

8. Taktiež neobstojí ich argumentácia o omyle pri doručovaní odstránenia vád podania, pretože (ako už bolo uvedené), prvoinštančný súd priamo vo výroku uznesenia, ktorým ich vyzval na odstránenie vád podania zvýraznil, že odstránenie vád podania je potrebné doručiť „k spisovej značke 17C331/2015“. Odhliadnuc od toho, žalobcovia sú zastúpení právnym zástupcom, ktorému musí byť spôsob doručovania odstránenia vád podania známy i bez takto jednoznačného poučenia.

9. Pri rozhodovaní o trovách odvolacieho konania postupoval odvolací súd v súlade s ustanovením§ 396 ods. 1 CSP tak, že analogicky aplikoval ustanovenie § 256 ods. 1 CSP. Dôvodom takéhoto postupu je skutočnosť, že Civilný sporový poriadok neobsahuje osobitnú úpravu rozhodovania o trovách odvolacieho konania v prípade, ak je odvolanie odmietnuté. Samotné ustanovenie § 396 ods. 1 CSP odkazuje na použitie ustanovení o trovách konania pred súdom prvej inštancie. Preto bolo potrebné rozhodnúť o trovách odvolacieho konania podľa analogického použitia ustanovenia § 256 ods. 1CSP, ktoré upravuje problematiku svojou povahou najbližšiu odmietnutiu odvolania, pretože i v tomto prípade odvolacie konanie končí bez toho, aby odvolací súd rozhodoval o veci samej. Vychádzajúc z tohto právneho názoru odvolací súd rozhodol, že žiadnej zo strán náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

10. Toto rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Banskej Bystrici, ako súdu odvolacieho, pomerom hlasov 3 : 0.

Zdroj: sudnerozhodnutia.sk
Tvorba právnej vety: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 868
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Rôzny pomer úspechu v jednotlivých fázach konania

Základné ustanovenie o nároku na náhradu trov konania vyjadrené v § 255 CSP (zásada úspechu v konaní) nevylučuje rôzny pomer úspechu v ...

CSP: Povinnosť súdu doručovať písomnosti súdu prostredníctvom zamestnávateľov

Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 Civilného sporového poriadku zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný ...

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Cestovný pas nahlásený ako stratený sa po nájdení nepoužívahttps://www.teraz.sk/slovensko/policia-cestovny-pas-nahlaseny-ako/442696-clanok.html

Ak občan bezodkladne nenahlási stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného pasu, ...

V pondelok bude Súdna rada opäť voliť predsedu Najvyššieho súdu SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-pondelok-bude-sudna-rada-opat-voli/442690-clanok.html

Súdna rada bude v pondelok opäť voliť predsedu Najvyššieho súdu SR.

Ústavný súd zákon o eKase nepozastavil. Bude posudzovať jeho ústavnosťhttps://www.teraz.sk/ekonomika/ustavny-sud-zakon-o-ekase-nepozastav/442629-clanok.html

Ústavný súd (ÚS) SR prijal na ďalšie konanie návrh skupiny opozičných poslancov na ...

Exekútorov ubúda, za posledné dva roky komora neregistruje žiadneho nového koleguhttps://www.webnoviny.sk/exekutorov-ubuda-za-posledne-dva-roky-komora-neregistruje-ziadneho-noveho-kolegu/

Komora exekútorov neregistruje za ostatné dva kalendárne roky žiadneho nového kolegu.

Lučanský: Prvý krok v boji proti korupcii bola nezávislá voľba šéfa PZhttps://www.teraz.sk/slovensko/lucansky-prvy-krok-v-boji-proti-koru/442584-clanok.html

Milan Lučanský zároveň očakáva, že novým spôsobom riadenia a iným štýlom postupov sa ...

Najčastejšie sa falšujú 50-eurové bankovky, dajú sa však rozpoznaťhttps://www.teraz.sk/ekonomika/najcastejsie-sa-falsuju-50-eurove-b/442534-clanok.html

V druhom polroku 2019 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 1309 kusov falzifikátov ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: