Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
Predplatné
Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
TlačPoštaZväčšiZmenši

Podmienky pre vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule

najpravo.sk • 15.8. 2017, 17:21

Európsky exekučný titul je osvedčenie, ktoré sprevádza rozhodnutie, súdny zmier alebo verejnú listinu a ktoré umožňuje v Európskej únii voľný obeh takéhoto rozhodnutia, zmieru alebo takejto listiny. Toto osvedčenie samo predstavuje „európsky súdny pas“ pre rozhodnutia, zmiery a verejné listiny. Osvedčenie o európskom exekučnom titule možno ale získať iba pre nesporné nároky a za splnenia určitých podmienok. Jednou z týchto podmienok je čas uplatňovania, pretože ako to vyplýva z Článku 26 Nariadenia v spojení s Článkom 33 Nariadenia, sa nariadenie uplatňuje iba na rozhodnutia vydané, súdne zmiery schválené alebo uzavreté a dokumenty úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny po 21. októbri 2005.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. júla 2017, sp. zn. 6 Co 4/2016)

Z odôvodnenia:

1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd“) vyššie označeným uznesením zamietol žiadosť žiadateľa na vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že podľa Článku 26 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky (ďalej len „Nariadenie“) v spojení s Článkom 33 Nariadenia je možné európsky exekučný titul získať len s ohľadom na verejné listiny spísané po 21. januári 2004. V danom prípade žiadateľ žiadal vydať osvedčenie o európskom exekučnom titule pre notársku zápisnicu sp. zn. N 246/03, NZ 81794/03 spísanú na Notárskom úrade JUDr. Heleny Gočovej v S. dňa 18. septembra 2003, teda v čase pred nadobudnutím účinnosti Nariadenia. Na základe tejto skutočnosti potom žiadosť žiadateľa na vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule zamietol.

2. Proti uvedenému uzneseniu podal odvolanie žiadateľ, ktoré odôvodnil tým, že rozhodnutie krajského súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci [§ 205 ods. 2 písm. f) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „O. s. p.“)] a že konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci [§ 205 ods. 2 písm. b) O. s. p.]. Uviedol, že v danom prípade boli splnené všetky podmienky nevyhnutné na vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule. Krajský súd, ktorý na túto skutočnosť neprihliadol, vec nesprávne právne posúdil. Krajskému súdu vyčítal aj to, že jeho rozhodnutie je nepreskúmateľné a zmätočné, pretože návrh na vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule nepodával ako to uviedol krajský súd 25. januára 2016, ale 7. januára 2014. Nemožno preto ustáliť na základe čoho začal krajský súd konanie. Navrhol preto rozhodnutie krajského súdu zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3485

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: