Piatok, 14. jún 2024 | meniny má Vasil , zajtra Vít
Predplatné
Piatok, 14. jún 2024 | meniny má Vasil , zajtra Vít

Ochrana osobných údajov

najpravo.sk • 18.3. 2024, 10:24

INFORMAČNÉ MEMORANDUM k spracúvaniu osobných údajov


Radi by sme Vás informovali, že toto oznámenie o spracúvaní osobných údajov vychádza predovšetkým z týchto dokumentov:

  • Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“)

  • zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“),

  • zákona č. 452/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

 

KTO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE a koho môžem kontaktovať v prípade otázok?

Identifikačné údaje našej spoločnosti:

Najprávo Group, s.r.o.,  so sídlom Mlynarovičova 1591/12, Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03, IČO: 55679285 (ďalej len „Spoločnosť“)

E-mail: redakcia@najpravo.sk

Našu Spoločnosť pri uplatňovaní Vašich práv v súlade s Nariadením, či ďalšou súvisiacou legislatívou môžete kontaktovať elektronicky, alebo písomnou formou.  

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE ZMLUVY

Za účelom vybavenia objednávky a to aj s nulovou hodnotou - napríklad predplatného, alebo osobitného prístupu do prémiovej sekcie spracúvame tieto údaje:

  • meno, priezvisko, akademické tituly

  • e-mailová adresa

Pri spracúvaní osobných údajov uplatňujeme pravidlo minimalizovania údajov, tzn., že spracúvame v danom okamihu len osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, aby sme vedeli vybaviť Vašu objednávku. Je preto možné, že v niektorých prípadoch bude rozsah požadovaných údajov menší, ako je uvedený v tejto časti informačného memoranda. Údaje spracúvame po dobu 5 rokov od posledného prihlásenia sa do služby.  

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj v spojitosti s evidenciou objednávok. Osobné údaje z informačného systému sú uložené na zabezpečenom serveri v Európskej únií.  

 

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE SÚHLASU

Naša spoločnosť môže od Vás požadovať vyjadrenie Vášho súhlasu aj na iné aktivity, ako je uvedené pri iných formách spracúvania. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Súhlas udeľujete na obdobie, ktoré je v ňom priamo uvedené, pričom  pred uplynutím lehoty je možné súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas je možné odvolať písomným oznámením doručením na kontaktnú adresu Spoločnosti.

Rozsah spracúvaných údajov je uvedený v konkrétnom súhlase, ktorý udeľujete. 

Vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu za týmito účelmi:

  • marketingové aktivity

 

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE OPRÁVNENÉHO ZÁUJMU

Naša Spoločnosť za účelom zabezpečenia včasného informovania svojich registrových užívateľov spracúva osobné údaje v rozsahu:

  • meno, priezvisko, akademické tituly

  • emailová adresa 

Na zadanú emailovú adresu Spoločnosť zasiela v pravidelných, alebo nepravidelných intervaloch informačné správy. Dotknuté osoby majú možnosť požiadať o ukončenie zasielania informačného servisu kedykoľvek a to kliknutím na odkaz „unsubscribe“, alebo „odhlásiť“ na konci zaslaného emailu, alebo zaslaním požiadavky o zrušenie na emailovú, alebo poštovú adresu Spoločnosti. Spoločnosť ukončí spracúvanie osobných údajov za týmto účelom bezodkladne, najneskôr však v lehote 15 dní. 

 

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPROSTREDKOVATEĽOM

Naša spoločnosť Vaše osobné údaje primárne nesprístupňuje tretím osobám. Výnimkou z tohto pravidla môže byť potreba technického zásahu administrátora nášho informačného systému, s cieľom zabezpečenia jeho funkčnosti, aktuálnosti, ako aj systémových aktualizácií. Systémoví administrátori v prípade, ak môže dôjsť k sprístupneniu osobných údajov, postupujú rovnako ako naša spoločnosť v súlade s článkom 28 Nariadenia – a teda takýto zákrok realizujú na základe zmluvy, objednávky, či iného právneho úkonu, v ktorom je ustanovené obdobie takto spracúvaných informácie, kategórie dotknutých osôb a, povaha a účel spracúvania a práva a povinnosti zmluvných strán.  V prípade ak dôjde k potrebe zabezpečenia sprostredkovateľov, bude Vás naša spoločnosť informovať, prostredníctvom tohto memoranda, ktoré v aktualizovanej verzií zverejníme na týchto internetových stránkach.

 

SÚBORY COOKIES NA NAŠOM WEBE

Súbory cookies sú malé súbory, ktoré ukladá naša internetová stránka v zariadení, v ktorom prehliadate našu internetovú stránku. Aj vďaka súborom cookies vieme lepšie spoznať Vaše potreby a záujmy (napr. z nich analyzovať ktoré podstránky ste navštívili a podobne).  To nám umožňuje ponúkať Vám ešte lepšie služby.  S cieľom zabezpečenia plnohodnotnej funkčnosti našej stránky, odporúčame mať cookies zapnuté. 

V prípade, ak si neželáte, aby naša internetová stránka zaznamenala súbory cookies, máte možnosť odmietnuť cookies priamo v lište / osobitnom panele, pri návšteve internetových stránok. Údaje z cookies spracúvame v lehotách, ktoré sú uvedené priamo v príslušnej cookies lište, v závislosti od ich účelu.

 

VAŠE PRÁVA

Našu Spoločnosť môžete kedykoľvek požiadať o informáciu, či o Vás spracúvame osobné údaje. V prípade ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov, na základe Vašej žiadosti Vám poskytneme informáciu v akom rozsahu sa takéto informácie spracúvajú.

Rovnako môžete požadovať, aby sme Vaše osobné údaje vymazali, opravili,  či doplnili neúplne osobné údaje a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia. 

V prípade, ak nás požiadate o vymazania Vašich osobných údajov, učiníme tak bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 o čom Vás budeme písomne informovať. 

Rovnako môžete kedykoľvek namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie.  

Vaše práva v súlade s nariadením môžete uplatniť písomne, alebo elektronicky,  na kontakty uvedené v hornej časti tohto dokumentu. Za účelom preverenia, že Vašu žiadosť podávate skutočne Vy, je naša spoločnosť oprávnená od Vás žiadať aj ďalšie identifikátory.

V súlade s Nariadením, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z., máte právo podať sťažnosť, dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava

PoUtStŠtPiSoNe
: