TlačPoštaZväčšiZmenši

Zrušenie BSM za trvania manželstva

9.2. 2012, 21:33 |  Monika Kiklicová

Vstup do stavu manželského, to nie je iba sľub večnej lásky novomanželov, či potomok na ceste... Vstupom do manželstva začína platiť povestné – čo je moje, je aj tvoje. Až na určité výnimky. Vznikom manželstva totiž vzniká i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Čo je bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

§ 143 Občianskeho zákonníka (OZ):

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcií majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Ak sa chystáme niečo zrušiť, musíme vedieť, čo vlastne rušíme...

Čo je predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov?

Ako je uvedené v paragrafovom znení, ide o všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva fyzickej osoby. Môžu to byť rôzne veci, hnuteľné aj nehnuteľné. Najčastejšie to budú byty, domy, pozemky, chaty. Hlavným zdrojom sú však predovšetkým príjmy a úspory z pracovného či iného obdobného pomeru, príjmy z podnikania. Ďalej sú to príjmy zo sociálneho zabezpečenia, prémie, odmeny, honoráre, výhry z lotérií, zo športky, z iných žrebovacích akcií, plnenia z poistnej zmluvy (nie však bolestné a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia), výnosy z majetku manželov, ale i dlhy a pohľadávky...

Dôležitou podmienkou je, aby tieto vyššie spomínané veci nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, poprípade obaja manželia spoločne.

Ako takmer každá vec upravovaná zákonom, i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov má svoje výnimky. Ide o veci, ktoré nebudú patriť do bezpodielového spoluvlastníctva, explicitne vymenované v zákone.

Výnimku tvoria veci získané:

 • darom
 • dedičstvom
 • veci slúžiace osobnej potrebe
 • veci slúžiace výkonu povolania len jedného z manželov
 • veci vydané v rámci reštitúcií jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov takisto nespadajú i nasledovné veci, či práva:

 • autorské diela a autorské práva (avšak autorské odmeny, ak boli vyplatené za trvania manželstva a bezpodielového spoluvlastníctva, patria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov)
 • vytvorené sochy, obrazy, knihy, filmy jedným z manželov ako originály (iba v prípade, že ich tvorca – jeden z manželov – nepreviedol na niekoho iného za odplatu). Uvedené nemožno chápať ako obrazy, sochy, knihy zakúpené manželmi, či jedným z manželov počas trvania manželstva.
 • bolestné a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia
 • veci nadobudnuté niektorým z manželov pred uzatvorením manželstva

Predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov nie je ani vec, ktorú páchateľ získal za trvania manželstva trestným činom alebo ako odmenu zaň, alebo ju nadobudol za vec získanú trestným činom. Takáto vec nepatrí žiadnemu z manželov a je možné za splnenia podmienok uvedených v trestnom zákona takúto vec vyhlásiť za prepadnutú v prospech štátu. (R 31/1978)

Tieto príkladmo vyššie uvedené veci (majetok) nepatria obom manželom, ale iba jednému z nich. Tomu, kto dedil, kto bol obdarovaný, kto v reštitúcií získal späť majetok, kto je autorom v zmysle autorského zákona, komu bola spôsobená škoda a získal bolestné a náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia...

Je dobré vedieť všetky tieto skutočnosti. Človek totiž nikdy nevie, dokedy vydrží to sľubované – pokým nás smrť nerozdelí... Poznám totiž jednu mamičku a zároveň i svokru, ktorá myslela na všetko vždy a za každých okolností a ktorá po vydaji svojej jedinej milovanej dcéry všetky veci, ktoré „manželom" kupovala do domácnosti, na Vianoce pod stromček, nosila rovno i s darovacou listinou. Ako dar pre svoju dcéru. I keď išlo o vŕtačku pre zaťa. Opatrnosti nikdy nie je dosť. V tomto prípade, bohužiaľ, jej prozreteľnosť dala za pravdu. Manželia sa totiž po rokoch rozviedli.

Je možné i počas trvania manželstva zrušiť spoločné spoluvlastníctvo manželov?

Zákonná úprava, našťastie, umožňuje zrušiť všetko spoločné i počas trvania manželstva. Čo sa týka majetku, samozrejme...

§ 148 ods. 2 OZ:

Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva.

§ 148a ods. 2 OZ:

Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich.

Zákon upravuje dva spôsoby, dve možnosti, kedy je možné i za trvania manželstva požiadať o zrušenie spoločného bezpodielového spoluvlastníctva. V oboch prípadoch tak môže učiniť súd, na základe podaného návrhu jedného z manželov.

Kedy uvažovať o zrušení spoločného spoluvlastníctva?

V prvom prípade vtedy, ak jeden z manželov dlhodobo a sústavne koná tak, že jeho správanie, kroky a počínanie možno nazvať ako nehospodárne nakladanie so spoločným majetkom, ktoré vedie k postupnému zmenšovaniu majetku na úkor rodiny, ak jeden z manželov sa svojou mierou nepričiňuje o vytváranie a nadobúdanie spoločného majetku, ak nejaví záujem o nakladanie s majetkom, o rodinu, ak jeden z manželov podľahol hazardným hrám a na tento účel míňa spoločne nadobudnutý majetok manželov, ak jeden z manželov ničí spoločný majetok, v prípade že holduje alkoholu alebo iným omamným či psychotropným látkam, ak jeden z manželov postupne rozpredáva spoločný majetok bez vedomia druhého manžela a na úkor rodiny, ak sa jeden z manželov neustále zadlžuje ... Ide o závažné dôvody, ktoré majú vplyv na ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, na vývin ďalšej hospodárskej a finančnej situácie rodiny, ktorá sa skôr či neskôr prejaví i v ostatnej sfére manželstva a fungovania rodiny, chodu spoločnej domácnosti, na vzájomných vzťahoch ako i na výchove detí.

Skúmanie týchto dôvodov a ich mieru závažnosti a vplyv na spoluvlastníctvo manželov a pomery v manželstve, je vecou súdu.

„Závažné dôvody, ktoré sú podmienkou na vyhovenie návrhu na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva podľa § 148 ods. 2 OZ, nemožno, prirodzene, vopred presne určiť. Bude vecou konkrétneho zistenia súdu o pomeroch v manželstve účastníkov, o ich vzájomnom vzťahu i o správaní odporcu toho manžela, ktorý podáva návrh, či sú dané podmienky na vyhovujúce rozhodnutie.

... posúdenie, či sú dané závažné dôvody na ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva, prislúcha len súdu a že ingerencia účastníkov je možná len v rámci súdneho konania prednášaním skutočností, ktoré môžu byť dôvodom na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva."

Zo zborníka stanovísk, záverov, rozborov a zhodnotení súdnej praxe, správ o rozhodnutí súdov a súdnych rozhodnutí najvyšších súdov (ČSSR, ČSR, SSR), I- 1965-1967, vydané SEVT, Praha 1974.

V druhom prípade vtedy, ak jeden z manželov, alebo obaja, podnikajú. Ak jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť, môže druhý z manželov (ktorý nemá oprávnenie na podnikateľskú činnosť) podať na súd návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak obaja manželia majú oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti, návrh na súd môže podať ktorýkoľvek z manželov.

Dôvodom je ochrana manžela, ktorý nie je podnikateľom, nakoľko pri výkone podnikateľskej činnosti jedného z manželov sa môže použiť spoločný majetok, patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a pri podnikaní podnikateľ ručí celým svojim majetkom. To by sa mohlo dotknúť celej rodiny a jej hospodárenia a majetku.

§ 147 ods. 1 OZ:

Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Výkon rozhodnutia na majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov je možný na základe právoplatného rozhodnutia vysloveného len proti jednému z manželov. (R 70/1965)

Pohľadávku veriteľa – manžela, ktorý podniká – možno uspokojiť napr. nariadením výkonu rozhodnutia predajom vecí, ktoré patria do bezpodielového spoluvlastníctva. Môže sa jednať o predaj hnuteľných či nehnuteľných vecí, predajom cenných papierov, podniku, spoluvlastníckeho podielu a pod.

Ak teda Váš manžel, či manželka podniká a veľmi sa mu, či jej nedarí, poprípade ide o podnikanie typu – raz hore, raz dole, alebo risk je zisk, zvážte, či sa pre istotu neobrátiť na súd s návrhom o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva...

Návrhy podaní na súd pre oba druhy dôvodov nájdete na portáli najpravo.sk

Zánik bezpodielového spoluvlastníctva za trvania manželstva

Ak súd návrhu vyhovie, zruší rozhodnutím bezpodielové spoluvlastníctvo za trvania manželstva. Jeho účinky nastanú nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu a od tohto okamihu bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká. Spoločné bezpodielové spoluvlastníctvo zaniká ex nunc, od dňa právoplatnosti do budúcna.

Zánikom bezpodielového spoluvlastníctva, po jeho zrušení nadobudnutím právoplatného rozhodnutia súdu, si manželia vyporiadajú všetok spoločný majetok, ktorý nadobudli do právoplatnosti rozhodnutia o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva.

§ 149 ods. 1 OZ:

Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.

Vyporiadať spoločne nadobudnutý majetok je možné:

 • a) dohodou manželov (§ 149 ods. 2 OZ, ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali),
 • b) súdnym rozhodnutím (§ 149 ods. 3 OZ, ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd),
 • c) zo zákona uplynutím doby (§ 149 ods. 3 OZ, ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. V ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.).

Vyporiadanie spoločne nadobudnutého majetku je témou na samostatný článok ako i témou na niekoľko tragikomických námetov pre film či knihu...

Obnova bezpodielového spoluvlastníctva

Súdom zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo, teda bezpodielové spoluvlastníctvo, ktoré zaniklo za trvania manželstva, môže byť opätovne obnovené len rozhodnutím súdu na návrh jedného z manželov. Rozhodnutím súdu vzniká nové bezpodielové spoluvlastníctvo medzi manželmi. Obnova znovu nadobudnutého bezpodielového spoluvlastníctva pôsobí opätovne ex nunc, to jest odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu o obnovení bezpodielového spoluvlastníctva.

Posúdenie dôvodnosti takto podaného návrhu je znovu vecou súdu, keďže v paragrafovom znení zákona nie sú uvedené dôvody, pre ktoré možno obnoviť bezpodielové spoluvlastníctvo. Súd bude zisťovať, v prvom prípade podania návrhu, či odpadli dôvody takého konania a chovania sa jedného z manželov, ktoré viedli k zrušeniu spoločného spoluvlastníctva. V druhom prípade bude súd skúmať, či u jedného, alebo oboch manželov došlo k zrušeniu podnikateľského oprávnenia.

Na koniec ...

Pri uzatváraní manželstva nám ostáva iba dúfať, že sme urobili ten správny krok, ktorý spočíva vo výbere spoľahlivého a zodpovedného partnera. Najlepšie, bohatého partnera... Ak nie, našťastie náš zákonodarca myslel i na tieto (nevydarené) prípady a umožňuje nám (okrem radikálneho rezu v prípade rozvodu manželstva) zariadiť sa tak, aby sme neprišli aj o tie posledné nohavice... 

Monika Kiklicová

JUDr. Monika Kiklicová
mona.kiklicova@gmail.com 

Právnické eso 

Príspevok autorskej súťaže Právnické eso

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2263
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
patent

Dobrý deň Chcem sa opýtať či patent je zahrnutý do BSM a potom budúce výnosy z pantentu? Ďakujem s pozdravom Robo

 
robo | 12.01.2015 09:02

Najčítanejšie (Rady a vzory)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Nezhody pri hospodárení so spoločnou vecou, petit žaloby podielového spoluvlastníka (§ 139 ods. 2 OZ)

Žalobou podielového spoluvlastníka podanou podľa druhej vety ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno nahrádzať prejav vôle ...

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a ...

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

B. Bugár: Most-Híd nezahlasuje za tajnú voľbu ústavných sudcovhttp://www.teraz.sk/slovensko/monitor-b-bugar-most-hid-nezahlasuj/419793-clanok.html

Ak niektorý z poslancov zmarí voľbu kandidátov na ústavných sudcov, bude to na jeho ...

O post predsedu protikorupčného úradu je možné uchádzať sa do utorkahttp://www.teraz.sk/slovensko/uv-prihlasky-na-post-predsedu-protik/419765-clanok.html

Voľba sa bude opakovať, pretože parlament dosiaľ predsedu nevybral.

Únia miest Slovenska: Zákon o daniach pripraví mestá o miliónyhttp://www.teraz.sk/ekonomika/unia-miest-slovenska-zakon-o-daniach/419717-clanok.html

Zákon, ktorý schválili poslanci v Národnej rade SR, počíta so zvýšením nezdaniteľnej ...

Fico: Je šanca na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na sudcov ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/fico-je-sanca-na-to-aby-boli-zvoleni/419633-clanok.html

Na zvolenie potrebného počtu kandidátov vyzval snemovňu aj predseda ÚS Ivan Fiačan.

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: