Streda, 17. júl 2024 | meniny má Bohuslav , zajtra Kamila
Predplatné
Streda, 17. júl 2024 | meniny má Bohuslav , zajtra Kamila
TlačPoštaZväčšiZmenši

Prevzatie argumentácie prvoinštančného súdu (§ 387 ods. 2 CSP)

najpravo.sk • 26.7. 2019, 16:42

Možnosť praktického prevzatia argumentácie súdu prvej inštancie odvolacím súdom nezbavuje odvolací súd povinnosti hoc aj len veľmi stručne a úmerne okolnostiam konkrétneho prípadu reagovať na argumentáciu z odvolania – prinajmenšom tak, že sa poukáže na tie odvolacie námietky, ktoré sú iba opakovaním už súdom prvej inštancie neprijatej argumentácie (ku ktorej však takýto súd zaujal adresné stanovisko, alebo aspoň zrozumiteľne vysvetlil, prečo táto bola bez právneho významu) a v prípade iných námietok odvolací súd ozrejmí, prečo spôsob nazerania na problém neboli spôsobilé ovplyvniť (v tejto súv. por. i uznesenie Najvyššieho súdu SR z 13. februára 2019 sp.zn. 7 Cdo 226/2017). Tým samozrejme nie je myslené, že odvolateľovi musí byť dané za pravdu, ale že musí dostať objektívne zrozumiteľnú odpoveď na svoj špecifický argument.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 20. júna 2019, sp. zn. 3 Cdo 111/2018, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk; rozhodnutie nebolo oficiálne publikované)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Trnava (ďalej tiež len „súd prvej inštancie“) rozsudkom na návrh starých rodičov I. upravil styk starej matky s maloletými deťmi tak, že stará matka je oprávnená sa s maloletými deťmi stretávať (správne „stýkať“) každú párnu sobotu v mesiaci v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. s tým, že maloleté deti si prevezme a odovzdá v byte matky, matka je povinná maloleté deti na stretnutie pripraviť a prvé dve stretnutia sa uskutočnia v prítomnosti matky; II. styk starého otca s maloletými deťmi neupravil a III. vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. Svoje rozhodnutie odôvodnil právne ustanovením § 25 ods. 5 Zákona o rodine (zákona č. 36/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení), vecne potom tým, že v danom prípade nebolo sporné, že je vhodné upraviť styk starej matky s maloletými deťmi so zdôraznením potreby rozvíjania sociálnych väzieb maloletých detí s najbližšou rodinou a širším okolím. 

2. Krajský súd v Trnave (ďalej tiež len „odvolací súd“ a spolu so súdom prvej inštancie tiež len „nižšie súdy“) na odvolanie matky v časti úpravy styku starej matky s maloletými deťmi rozsudkom z 31. mája 2017 sp.zn. XX rozsudok súdu prvej inštancie podľa § 387 ods. 1 aj 2 Civilného sporového poriadku (zákona č. 160/2015 Z.z. v znení zákona č. 87/2017 Z.z. a dnes už i zákona č. 350/2018 Z.z., ďalej len „C.s.p.“) potvrdil. Po preskúmaní rozsudku v napadnutej časti i celého obsahu spisu dospel k záveru, že súd prvej inštancie vykonal dokazovanie v dostatočnom rozsahu, na základe vykonaných dôkazov dospel k správnym skutkovým zisteniam, vec tiež správne právne posúdil a napokon svoje rozhodnutie tiež jasne a objektívne presvedčivo odôvodnil. Aj podľa odvolacieho súdu úprava styku starej matky s maloletými deťmi v danom rozsahu za podmienky uskutočnenia prvých dvoch stretnutí za prítomnosti matky zohľadňuje všetky aspekty, ktoré vyžaduje citlivý prístup s prihliadnutím na záujem detí a u maloletej i na jej názor. Ani jeden z odvolacích argumentov matky odvolací súd nepovažoval za spôsobilý na zmenu rozsudku v napadnutej časti, keďže tieto boli prakticky len zopakovaním tvrdení matky, s ktorými sa súd prvej inštancie v odôvodnení rozsudku dostatočne vysporiadal.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3529

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: