TlačPoštaZväčšiZmenši

Neprípustnosť dovolania vo veciach trov konania podľa CSP

20.11. 2017, 16:41 |  najpravo.sk

Prípustnosť dovolania proti uzneseniu odvolacieho súdu o trovách konania vyvodzovaná z § 421 ods. 1 CSP, je vylúčená ustanovením § 421 ods. 2 CSP. Aj Ústavný súd Slovenskej republiky zastáva názor, že podľa CSP nie je prípustné dovolanie proti uzneseniu o trovách konania (porovnaj bod 27. jeho uznesenia z 8. februára 2017 sp. zn. I. ÚS 56/2017).

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 26. októbra 2017, sp. zn. 3Cdo/221/2016)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Galanta rozsudkom z 25. mája 2015 č. k. 25 C 269/2011-169 zamietol žalobu, ktorou žalobkyňa 1/ žiadala, aby súd zaviazal žalovaných zaplatiť spoločne a nerozdielne žalobkyni 1/ sumu 1 766,67 € a žalobcovi 2/ sumu 3 533,33 €, alternatívne, aby uložil žalovaným povinnosť vydať žalobcom časť parcely č. XXXX/X, a to novovytvorenú parcelu o výmere 91 m2 podľa geometrického plánu, na tento účel v konaní zabezpečeného, žalobkyni 1/ v podiele 1/3-iny a žalobcovi 2/ v podiele 2/3-ín. Žalobcom uložil povinnosť zaplatiť žalovaným náhradu trov konania 3 755,23 € k rukám právneho zástupcu žalovaných do 3 dní. Rozhodnutie o trovách konania odôvodnil § 142 ods. 1 O.s.p.

2. Krajský súd v Trnave na odvolanie žalobcov rozsudkom z 15. júna 2016 sp. zn. 24 Co 773/2015 rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutej zamietajúcej časti potvrdil. V časti o náhrade trov konania rozsudok zmenil tak, že žalovaným 1/, 2/ náhradu trov konania nepriznal. Žalovaným 1/, 2/ nepriznal náhradu trov odvolacieho konania. Zmenu rozhodnutia v časti náhrady trov konania odôvodnil tým, že v konaní boli preukázané dôvody hodné osobitného zreteľa v zmysle § 150 O.s.p., ktoré odôvodňovali nepriznanie náhrady trov konania. Podľa odvolacieho súdu bolo potrebné zohľadniť špecifické a konkrétne okolnosti daného prípadu, keď celý spor vznikol v dôsledku konania katastrálneho orgánu o oprave chýb v katastrálnom operáte, na základe ktorého došlo k oprave údaju o výmere predmetnej parcely, a teda na pôvodnom dôvode vzniku tohto sporu sa nepodieľali ani žalobcovia a ani žalovaní. Zároveň považoval za potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že žalovaní nadobudli kúpou predmetný pozemok vo výmere 642 m2 za kúpnu cenu, ktorá bola dohodnutá za pozemok s domnelou výmerou 551 m2, čím získali určitú majetkovú výhodu, i keď nemožno konštatovať, že postupovali v rozpore s právom (preto aj súd žalobu vo veci samej zamietol). Rozhodnutie o trovách odvolacieho konania súd odôvodnil § 224 ods. 1 v spojení s § 150 ods. 1 O.s.p. a s prihliadnutím na vyššie uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa.

3. Žalovaní napadli dovolaním rozsudok odvolacieho súdu v zmeňujúcom výroku, ktorým im odvolací súd nepriznal náhradu trov konania a vo výroku, ktorým im nepriznal náhradu trov odvolacieho konania a prípustnosť dovolania vyvodzovali z § 421 ods. 1 písm. a/ Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“). Namietali nesprávne právne posúdenie aplikácie dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 150 ods. 1 O.s.p. odvolacím súdom. Nesúhlasili so záverom odvolacieho súdu, že na vzniku tohto sporu sa nepodieľali ani žalobcovia ani žalovaní, ale že zaň môže katastrálny orgán. Katastrálny orgán len konal svoju povinnosť vyplývajúcu mu zo zákona a zosúladil údaj uvedený v katastri nehnuteľností so skutočnosťou bezodkladne po tom, ako túto skutočnosť zistil. Mali za to, že dôvod sporu je potrebné hľadať v nedôslednom počínaní si samotných žalobcov ako spoluvlastníkov predávanej veci. Z uvedených dôvodov žiadali napadnutý rozsudok zmeniť a žalovaným priznať náhradu trov konania v sume 3 755,23 €, ako i priznať náhradu trov odvolacieho a dovolacieho konania.

4. Žalobcovia vo vyjadrení k dovolaniu žiadali dovolanie ako nedôvodné podľa § 448 CSP zamietnuť. Rozhodnutie odvolacieho súdu o nepriznaní náhrady trov konania z dôvodu aplikácie inštitútu dôvodu hodného osobitného zreteľa aj na špecifické a konkrétne okolnosti daného prípadu tým, že vznikol v dôsledku konania katastrálneho orgánu, považujú za správne.

5. Najvyšší súd ako súd dovolací (§ 35 CSP) bez nariadenia pojednávania (§ 443 CSP) skúmal, či je podané dovolanie prípustné. Dospel k záveru, že dovolanie treba odmietnuť ako procesne neprípustné. Na stručné odôvodnenie rozhodnutia (§ 451 ods. 3 veta prvá CSP) dovolací súd uvádza nasledovné:

6. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP). Dovolatelia vyvodzujú prípustnosť svojho dovolania z § 421 ods. 1 CSP, konkrétny dovolací dôvod neuvádzajú.

6.1. Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a/ pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil o ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b/ ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c/ je dovolací súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 CSP).

6.2. Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a/ až n/ CSP (§ 421 ods. 2 CSP).6.3. Odvolanie nie je prípustné proti uzneseniu súdu prvej inštancie o nároku na náhradu trov konania (§ 357 písm. m/ CSP).

7. V posudzovanej veci je dovolaním napadnutý a/ výrok, ktorým odvolací súd zmenil výrok súdu prvej inštancie o náhrade trov konania a b/ výrok, ktorým rozhodol o náhrade trov odvolacieho konania. Obidva uvedené výroky o trovách konania, ktoré sú súčasťou rozsudku odvolacieho súdu, majú ale charakter uznesenia, z ktorého dôvodu bolo potrebné prípustnosť dovolania proti týmto výrokom posudzovať podľa § 421 ods. 2 CSP.

7.1. Z citovaných ustanovení vyplýva, že prípustnosť dovolania proti uzneseniu odvolacieho súdu o trovách konania, ktorú dovolateľ vyvodzuje z § 421 ods. 1 CSP, je vylúčená ustanovením § 421 ods. 2 CSP. Aj Ústavný súd Slovenskej republiky zastáva názor, že podľa CSP nie je prípustné dovolanie proti uzneseniu o trovách konania (porovnaj bod 27. jeho uznesenia z 8. februára 2017 sp. zn. I. ÚS 56/2017).

8. Najvyšší súd preto dovolanie žalovaných 1/ a 2/ odmietol podľa § 447 písm. c/ CSP ako procesne neprípustné.

9. Najvyšší súd rozhodnutie o nároku na náhradu trov konania o dovolaní neodôvodňuje (§ 451 ods. 3 veta druhá CSP).

10.Toto rozhodnutie prijal senát najvyššieho súdu pomerom hlasov 3 : 0.

Zdroj: Najvyšši súd SR
Tvorba právnej vety: najprávo.sk

Rozhodnutie nebolo oficiálne publikované.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1089
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Strata účinnosti úpravy obsiahnutej v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Úprava obsiahnutá v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu stratí účinnosť právoplatnosťou výrokov týkajúcich sa ...

Preposielanie vyjadrenia k dovolaniu dovolateľovi

Právam sporovej strany na kontradiktórne konanie a rovnosť v konaní koreluje povinnosť súdu zabezpečiť ich uplatnenie okrem iného aj ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Za zhodenie hniezda lastovičke alebo belorítke hrozí pokuta 9958 eurhttps://www.teraz.sk/najnovsie/za-zhodenie-hniezda-lastovicke-alebo-be/471428-clanok.html

Ochranári sa o zhodení hniezd dozvedia od ľudí, ktorí im to nahlásia prostredníctvom mailu ...

Opatrenia sa uvoľnili aj na súdoch a vo väzniciachhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-opatrenia-sa-uvolnili-aj-na-sudoch/471517-clanok.html

Ministerstva spravodlivosti ako takého sa uvoľňovanie týka tiež, a tak sú opätovne ...

Kurilovská: Na čele prokuratúry by mal stáť prokurátorhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553383-kurilovska-na-cele-prokuratury-by-mal-stat-prokurator/

Tvrdí, že generálnym prokurátorom by mal byť iba prokurátor.

Šeliga: Verejná diskusia k voľbe Generálneho prokurátora bude 24. júnahttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-j-seliga-verejna-diskusia-k-t/471489-clanok.html

Koaliční poslanci v novele zákona o prokuratúre a o rokovacom poriadku NR SR navrhujú, aby sa o ...

Núdzový stav nie je možné podľa advokáta predlžovať, Pellegrini by zvažoval aj sťažnosť na ústavný súdhttps://www.webnoviny.sk/nudzovy-stav-nie-je-mozne-podla-advokata-predlzovat-pellegrini-by-zvazoval-aj-staznost-na-ustavny-sud/

Núdzový stav nie je možné predlžovať, zákon však nebráni jeho opakovanému vyhláseniu.

SaS a OĽaNO: Koalícia nie je dohodnutá na mene generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/koalicia-nie-je-dohodnuta-na-mene-gene/471272-clanok.html

Baránik považuje naznačovanie účelovosti novely za neoprávnené.

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: