Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

87/2017 Z. z.

najpravo.sk • 1.5. 2017, 10:37

DÔVODOVÁ SPRÁVA + Spoločná správa výborov NR SR k prvej novele Civilného sporového poriadku

A. Všeobecná časť

Návrh zákona,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Gábor Gál, Péter Vörös, Elemér Jakab a Tibor Bastrnák.

Podľa § 18 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov účinného do 30. júna 2016 mali účastníci občianskeho súdneho konania právo konať pred súdom vo svojej materčine alebo v jazyku, ktorému rozumejú, pričom súd bol povinný zabezpečiť im rovnaké možnosti na uplatnenie ich práv. Zároveň v zmysle § 141 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku účinného do 30. júna 2016 trovy spojené s tým, že účastník koná vo svojej materčine alebo v jazyku, ktorému rozumie, platil štát.

Podľa nového civilného sporového kódexu strany zabezpečujú preklad podaní a dôkazov v inom ako štátnom jazyku samé, alebo ich preklad síce zabezpečí štát, ale trovy prekladu nehradí a na náhradu týchto trov sa použijú všeobecné ustanovenia o náhrade trov konania.

 V nadväznosti na zásady ochrany práva používať regionálne a menšinové jazyky v konaniach pred národnými súdmi, vyjadrenými v medzinárodných dohovoroch, ktorými je Slovenská republika viazaná, najmä v Európskej charte regionálnych alebo menšinových jazykov (oznámenie č. 588/2001 Z. z.), sa k právu strany civilného sporového konania konať pred súdom v jazyku, ktorému rozumie, dopĺňa aj jej právo predkladať podania a dôkazy v materinskom jazyku, pričom štát – pokiaľ ide o bulharský, český, chorvátsky, maďarský, nemecký, poľský, rómsky, rusínsky a ukrajinský jazyk, ktoré Slovenská republika pri ratifikácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov označila ako regionálne alebo menšinové jazyky – sám zabezpečuje preklad týchto podaní a dôkazov. Uvedená ochrana zahŕňa aj  povinnosť štátu znášať s tým spojené výdavky.

Predkladaný návrh zákona má mierne negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľskú sféru, nevyvoláva sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

K čl. I:

Bod 1:

Navrhuje sa povinnosť súdu v civilnom sporovom konaní zabezpečiť preklad podaní a dôkazov v regionálnom alebo menšinovom jazyku v zmysle článku 3 odsek 1 Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov (oznámenie č. 588/2001 Z. z.), teda podaní a dôkazov, ktoré sú v bulharskom, českom, chorvátskom, maďarskom, nemeckom, poľskom, rómskom, rusínskom alebo ukrajinskom jazyku.

 Bod 2:

 V súvislosti s predchádzajúcim bodom sa navrhuje zmena ustanovenia o náhrade trov prekladu a tlmočenia, a to tak, aby trovy prekladu podľa novej vety odseku 2 rovnako hradil štát.

 K čl. II:

 Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti zákona od 1. mája 2017.

353a

S p o l o č n á    s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Pétera VÖRÖSA, Eleméra JAKABA a Tibora BASTRNÁKA na   vydanie  zákona,  ktorým sa  dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (tlač 353) v druhom čítaní

 

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Pétera VÖRÖSA, Eleméra JAKABA a Tibora BASTRNÁKA na   vydanie  zákona,  ktorým sa  dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (tlač 353) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o  rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

 I.

 

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 443 zo 7. februára 2017 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Pétera VÖRÖSA, Eleméra JAKABA a Tibora BASTRNÁKA na   vydanie  zákona,  ktorým sa  dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (tlač 353) na prerokovanie týmto výborom:

 Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.

 Určila zároveň Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.

 II.

                 Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).

III.

 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Pétera VÖRÖSA, Eleméra JAKABA a Tibora BASTRNÁKA na   vydanie  zákona,  ktorým sa  dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (tlač 353) prerokovali výbory a odporúčali ho schváliť:

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 177 z 21. marca 2017 a  

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 45 zo 14. marca 2017.  

 IV.

                 Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

1.            V čl. I prvý bod znie:

 

„1. § 155 znie:

 

㤠155

 

                (1) Každý má právo konať pred súdom v materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumie. Súd je povinný stranám zabezpečiť rovnaké možnosti uplatnenia ich práv. S prihliadnutím na povahu a okolnosti veci priberie súd tlmočníka.

 

                (2) Trovy spojené s tým, že strana koná v materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumie, znáša štát.“.“.

 

V súlade so zámerom navrhovanej právnej úpravy sa navrhuje upraviť možnosť konať v materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorému strana rozumie v rozsahu totožnom, ktorý upravoval pôvodný Občiansky súdny poriadok. Uvedené právo bolo dostatočne a v primeranom rozsahu realizované dovtedajšou súdnou praxou, judikované súdmi a upravené vtedajšími stanoviskami MS SR počas platnosti Občianskeho súdneho poriadku.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

2.            K čl. I bod 1 § 155 ods. 2

 

     V čl. I bod 1 § 155 ods. 2 sa vypúšťa slovo „písomné“.

 

                Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa vypúšťa nadbytočné slovo a tým sa zabezpečuje jednotnosť použitého pojmu v celom zákone, nakoľko podanie môže byť v zmysle § 125 ods. 1 Civilného sporového poriadku urobené jedine písomne, a to buď v listinnej podobe alebo elektronickej.

Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

 

Gestorský výbor odporúča neschváliť.

 

3.            K čl. I bod 1 § 155 ods. 2

                V čl. I bod 1 § 155 ods. 2 sa slová „v regionálnom jazyku alebo menšinovom jazyku podľa medzinárodnej zmluvy,1)“ nahrádzajú slovami „v jazyku národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu,“.

 

                Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu, na základe ktorej sa odstraňuje poznámka pod čiarou, nakoľko v zmysle legislatívnych zvyklostí sa poznámky pod čiarou v zákonoch kódexového typu nepoužívajú. Zároveň sa preberá terminológia zo zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, ktorý nepozná pojem „regionálny jazyk“, zároveň však definuje ako jazyk národnostnej menšiny rovnaké jazyky ako Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov.

 

Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

 

Gestorský výbor odporúča neschváliť.

 

 

4. V čl. I sa druhý bod vypúšťa.

 

V súlade so zámerom navrhovanej právnej úpravy sa navrhuje upraviť možnosť konať v materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorému strana rozumie v rozsahu totožnom, ktorý upravoval pôvodný Občiansky súdny poriadok. Uvedené právo bolo dostatočne a v primeranom rozsahu realizované dovtedajšou súdnou praxou, judikované súdmi a upravené vtedajšími stanoviskami MS SR počas platnosti Občianskeho súdneho poriadku.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

5.            V čl. II sa slovo „mája“ nahrádza slovom „júna“.

V záujme vytvorenia aspoň minimálneho časového priestoru pre súdy na zabezpečenie realizácie novej právnej úpravy, ako aj vzhľadom na priebeh legislatívneho procesu sa navrhuje posunutie účinnosti.

 

 

Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

 

Gestorský výbor odporúča neschváliť.

 

 

                Gestorský výbor odporúča hlasovať o uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne:

a)            spoločne o bodoch 1 a 4  s návrhom schváliť,

b)           spoločne o bodoch 2, 3 a 5  s návrhom neschváliť.

 

V.

 

                Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Pétera VÖRÖSA, Eleméra JAKABA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie  zákona,  ktorým sa  dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (tlač 353) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.

 

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Pétera VÖRÖSA, Eleméra JAKABA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie  zákona,  ktorým sa  dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (tlač 353a) v druhom čítaní bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 179  z 21. marca 2017.

 

Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Petra Kresáka, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a  pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

 

                                                                                                                                            Róbert Madej  v. r.

                                                           predseda Ústavnoprávneho výboru

                                                                                                                         Národnej rady Slovenskej republiky

 

Bratislava  21. marca 2017

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1933

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: