Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
Predplatné
Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Rozhodovanie o nároku na náhradu trov konania, aplikácia čl. 17 základných princípov, procesná ekonómia

najpravo.sk • 23.5. 2018, 18:44

Ak si strana náhradu trov konania neuplatní, ani jej podľa obsahu spisu v konaní žiadne nevznikli, je v súlade s čl. 17 základných princípov CSP, zakotvujúcim procesnú ekonómiu, rozhodnúť priamo tak, že sa jej nárok na náhradu trov konania nepriznáva.

(Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. 2. 2018, sp. zn. 7Cdo/14/2018)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Brezno uznesením z 13. februára 2015 č. k. 6 C 56/2010-276 v časti konania, kde sa žalobca 1/ domáhal určenia vecného bremena - práva cesty prechodu peši a motorovým vozidlom na nehnuteľnosť v k. ú. T. vedenú na LV č. XXXXX ako parcela E KN XXXXX/X trvalé trávne porasty 16014m2, v prospech vlastníkov nehnuteľností (žalobca 1/ a ďalší) v k. ú. T. vedených na LV č. XXXXX .ako parcela E KN XXXXX/X trvalý trávny porast 16014 m2, a to vo vyznačenom rozsahu označenom bodmi 26, 25, 9, 10, 11, 13, 19, 20, 22 a 21, a to podľa Geometrického plánu Ing. Marka Čillíka -Geoplán č. plánu 174/2011 a náčrtu vecného bremena, ktorý tvorí súčasť geometrického plánu po modro vyznačenej trase, tak ako vyplýva z uznesenia č. k. 6 C 56/2010-154 zo dňa 22. júna 2012, žalobcu1/ zaviazal nahradiť pôvodnej žalovanej I. R., nar. XX. I. XXXX, zomr. XX. D. XXXX, naposledy bytom E., T. trovy konania spočívajúce v trovách právneho zastúpenia vo výške 805,42 € v lehote do 30 dní od právoplatnosti odvolaním napadnutého rozhodnutia (prvý výrok). V časti konania, kde sa žalobca 2/domáhal určenia vecného bremena - práva cesty prechodu peši a motorovým vozidlom na nehnuteľnosť v katastrálnom území T., vedenú na LV č. XXXX ako rodinný dom č. súp. 1566 na parcele C-KN XXXX,v prospech vlastníka nehnuteľností (žalobcu 2/) v k. ú. T. vedené na LV č. XXXX ako rodinný dom č. súp.1566 na parcele C-KN XXXX, a to vo vyznačenom rozsahu označenom bodmi 26, 25, 9, 10, 11, 13, 19,20, 22 a 21, a to podľa Geometrického plánu Ing. Marka Čillíka - Geoplán č. plánu 174/2011 a náčrtu vecného bremena, ktorý tvorí súčasť geometrického plánu po modro vyznačenej trase, tak ako vyplýva z uznesenia č. k. 6 C 56/2010-154 zo dňa 22. júna 2012, žalobcovi 2/ nepriznal právo na náhradu trov konania (druhý výrok).

2. Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením z 3. októbra 2017 sp. zn. 16 Co 383/2015 potvrdil ako vecne správne (§ 387 ods. 1, 2 Civilného sporového poriadku, ďalej len „CSP“) napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie; vyslovil, že žiadna zo strán nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3120

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: