Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

Vymedzenie príslušenstva v exekučnom titule (notárskej zápisnici)

najpravo.sk • 23.6. 2015, 12:51

Ak má byť exekučný titul v celom rozsahu vykonateľný, musí v ňom byť dostatočne určitým spôsobom vymedzená nie len istina, ale tiež výška úroku alebo úroku z omeškania. Výška úroku (sadzba z istiny) môže byť stanovená pevnou čiastkou alebo určená spôsobom umožňujúcim výšku úroku nepochybne zistiť (vypočítať). Výška úroku musí byť stanovená už pri spísaní notárskej zápisnice tak, že je zistiteľná na základe údajov uvedených v notárskej zápisnici alebo vyplývajúcich zo všeobecne záväzného právneho predpisu.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. mája 2015, sp. zn. 3 ECdo 154/2013)

Z odôvodnenia:

Súdny exekútor požiadal exekučný súd o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie (§ 44 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov – ďalej len „Exekučný poriadok“) na základe notárskej zápisnice, ktorú spísala notárka JUDr. T. S. 9. júla 2008 pod sp. zn. N 271/2008, Nz 29348/2008, NCRls 29052/2008 (ďalej len „označená notárska zápisnica“).

Okresný súd Bratislava I uznesením z 18. decembra 2012 č.k. 5 Er 1409/2012-16 predmetnú žiadosť súdneho exekútora zamietol. V odôvodnení citoval § 44 ods. 1 a 2 Exekučného poriadku a konštatoval, že základným predpokladom spôsobilosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu je jej formálna a materiálna vykonateľnosť. Formálne náležitosti notárskej zápisnice vyplývajú zo zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) – ďalej len „Notársky poriadok“. Materiálnu vykonateľnosť notárskej zápisnice vymedzuje § 41 ods. 2 druhá veta Exekučného poriadku. Podľa právneho názoru súdu prvého stupňa označená notárska zápisnica nie je materiálne vykonateľný exekučný titul. Jej nedostatkom je nejasné a nedostatočné vymedzenie výšky pohľadávky oprávnenej, ako aj času a okolností jej splatnosti. Označená notárska zápisnica vymedzuje len právny dôvod vzniku pohľadávky oprávnenej (zmluvu o splátkovom úvere), neurčuje ale presnú výšku úrokovej sadzby, o ktorú má byť splátka istiny navýšená. Podmienky plnenia dlžníkom nie sú obsiahnuté v označenej notárskej zápisnici, ale v úverových podmienkach, ktoré ani netvoria jej súčasť. Nedostatkom je aj nepreskúmateľný spôsob vyjadrenia súhlasu povinného s vykonateľnosťou notárskej zápisnice. Označenú zápisnicu možno považovať nanajvýš za uznanie dlhu (§ 558 Občianskeho zákonníka), nie však za vykonateľný exekučný titul.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2691

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: