TlačPoštaZväčšiZmenši

Parlament schválil veľkú novelu protischránkového zákona

15.7. 2019, 17:25 |  najpravo.sk

Dňa 1. septembra 2019 nadobúda, s výnimkou niektorých ustanovení, účinnosť „veľká“ novela Zákona o partneroch verejného sektora, na ktorej sa podieľali aj advokáti z Taylor Wessing. Po 2,5 rokoch účinnosti zákona tak došlo k novelizácii, ktorej cieľom je eliminácia interpretačných a aplikačných nedostatkov, ktoré predstavovali riziko jeho obchádzania. V zmysle tzv. protischránkového zákona je každý kto obchoduje s verejným sektorom povinný identifikovať, oprávnenou osobou overiť a do verejného registra zapísať svojich konečných užívateľov výhod – teda fyzické osoby, ktoré profitujú z týchto obchodov. V čom spočíva význam schválenej novely a akým spôsobom sa vysporiada s nedostatkami doterajšej právnej úpravy, vysvetľuje bývala ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská a partneri kancelárie – Andrej Leontiev a Radovan Pala.

 

 

Význam a doterajší prínos protischránkového zákona

Zákon o partneroch verejného sektora predstavuje svetovo jedinečnú právnu úpravu v oblasti, v ktorej sa stretajú obchodné záujmy podnikateľov maximalizovať zisk na jednej strane a verejný záujem na transparentnom nakladaní s verejnými zdrojmi na strane druhej. Umožňuje úradníkom, neziskovým organizáciám, investigatívnym novinárom a tretiemu sektoru, aby mali prístup k informáciám o konečných užívateľoch výhod, t. j. o osobách, ktoré skutočne profitujú z obchodu so štátom.

Po 2,5 rokoch účinnosti zákona možno konštatovať, že tento predstavuje efektívny nástroj na odhaľovanie prepojenia biznisu na politiku, ktoré je v Slovenskej republike často diskutovaný problém. „Až vďaka tomuto zákonu sa podarilo ukázať, koľko spoločností obchodujúcich so štátom či inak čerpajúcich verejné prostriedky má medzi konečnými užívateľmi výhod osoby či už s pochybnou povesťou alebo s kontaktami na politikov,“ vysvetľuje Žitňanská. Okrem firiem je tak vyvíjaný tlak aj na verejný sektor, aby využíval finančné prostriedky nás všetkých čo najefektívnejšie.

Napriek nespochybniteľnému prínosu zákona sa však v priebehu jeho účinnosti objavili aj aplikačné a interpretačné nejasnosti, ktoré oslabovali naplnenie jej účelu. Napokon, jedná sa o jedinečný zákon, pri ktorého koncipovaní nebolo možné sa inšpirovať žiadnym vzorom, a preto je logické, že v praxi sa podarilo identifikovať niektoré jeho nedokonalosti.

Dňa 27. júna 2019 bola preto v parlamente schválená novela protischránkového zákona, ktorá jednotlivé jeho časti spresňuje a upravuje tak, aby sa ďalej zužovali možnosti zákon obchádzať a zároveň, aby sa eliminovali jeho aplikačné nedostatky.

Výnimky z povinností podľa zákona

Jednou z najdôležitejších zmien je spresnenie vymedzenia verejného sektora. Zavádza sa nový pojem verejný podnik, ktorým sa zužuje objem sledovaných transakcií o tie, pri ktorých nie je verejný záujem na najvyššej úrovni transparentnosti. „Jedná sa najmä o energetické spoločnosti, ktoré sa správajú trhovo ako bežný podnikateľ pri štandardnom ekonomickom styku. Účasť štátu v týchto spoločnostiach totiž doposiaľ spôsobovala to, že ich zákazníci mali povinnosť registrácie, čím boli tieto spoločnosti nepriamo znevýhodnené oproti konkurencii. Cieľom zákona je totiž sledovať tok finančných prostriedkov medzi štátom a súkromným sektorom, nie obmedzovať obchodné vzťahy medzi podnikateľmi. Naďalej však ostáva zachovaná povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora pre dodávateľov, ktorí poskytujú energetickým spoločnostiam tovary a služby cez verejné obstarávanie.“ dodáva Pala.

Takisto sa z pôsobnosti zákona vynímajú aj iné subjekty, ktoré podliehajú funkčnej verejnej kontrole podľa osobitných predpisov. Takto sprecizované vymedzenie partnerov verejného sektora má za následok, že napr. finančné inštitúcie, nebudú podliehať povinnostiam podľa protischránkového zákona.

Sprísnenie právnej úpravy

Nepriaznivý jav, kedy sa podnikatelia tendenčným výkladom niektorých ustanovení zákona pokúšali vyhnúť svojim povinnostiam odstraňuje zavedenie nového inštitútu – tzv. hodnoty zmluvy – a poskytnutie podrobného návodu, ako túto hodnotu správne určiť. „Cieľom tejto úpravy bolo normatívne zakotviť výkladové pravidlá, ktoré dajú podnikateľom odpoveď na to, či hodnota plnenia v danom prípade zakladá povinnosť registrácie podľa zákona,“ vysvetľuje Leontiev. Samotné finančné kritéria, ktoré klasifikujú osobu za partnera verejného sektora – teda 250 tis. EUR pri opakovaných plneniach a 100 tis. EUR pri jednorazových plneniach zostávajú nezmenené.

V praxi sa často vynárali otázky nielen v súvislosti so vznikom povinnosti podľa zákona, ale aj ohľadom dĺžky jej trvania. Novela na tento stav reaguje a zakotvuje definíciu trvania zmluvy, ktorá vyjadruje princíp, že subjekt musí byť registrovaný nepretržite počas celej doby, kedy prijíma verejné finančné prostriedky.

K sprísneniu zákona dochádza aj pri súdnom konaní o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri. Doposiaľ bolo otázkou výkladu ako má súd postupovať v prípade ak začne konanie podľa tohto zákona a následne podá oprávnená osoba žiadosť o dobrovoľný výmaz z registra alebo ak dôjde po začatí súdneho preverovania k náprave. Podľa Leontieva je nevyhnutné, aby postih za uvedenie nepravdivých informácií o konečnom užívateľovi výhod bol predmetom riadneho súdneho konania bez ohľadu na to či v jeho priebehu dôjde k náprave alebo k výmazu partnera.

„V opačnom prípade by bol celý sankčný mechanizmus za porušenie zákona úplne znefunkčnený,“ dodáva.

Od uvádzania nepravdivých a skreslených informácií v registri by mala partnerov odradiť aj spresnená sankcia – „stopka“ obchodovania zo štátom na dva roky od núteného výmazu z registra. Pokiaľ teda registrový súd rozhodne o výmaze partnera verejného sektora z dôvodu porušenia jeho zákonných povinností, tento je okrem pokuty pozbavený možnosti sa v priebehu dvoch rokov registrovať a tak čerpať finančné prostriedky od štátu.

Čiastočné odbremenenie podnikateľov

Dôsledkom snahy o nájdenie rovnováhy medzi dosiahnutím účelu zákona a administratívnou záťažou pre partnerov verejného sektora dochádza v novele k zjednodušeniu procesu verifikácie a registrácie konečných užívateľov výhod. Subjekty, ktoré nezapisujú svojich konečných užívateľov výhod, napr. emitenti cenných papierov, už viac nemusia zapisovať všetkých členov vrcholového manažmentu, ale iba štatutárny orgán. „Takáto úprava má význam pri veľkých nadnárodných spoločnostiach, ktorých fluktuácia osôb vo vrcholovom manažmente je tak vysoká, že aktualizovanie údajov v registri predstavuje pre partnera neprimeranú záťaž,“ konštatuje Pala. Leontiev dopĺňa: „Rovnako sme museli vyriešiť duplicitu zápisu konečných užívateľov výhod v obchodnom registri a v registri partnerov verejného sektora. Po novom platí, že tí, ktorí sú zapísaní v registri partnerov už nemusia zapisovať svojich skutočných vlastníkov do obchodného registra.“

Novinkou je aj to, že oprávnená osoba môže vykonať kedykoľvek dobrovoľnú verifikáciu aj bez toho, aby došlo ku vzniku tejto povinnosti podľa zákona. Pokiaľ nedôjde počas roku k zmene konečných užívateľov výhod, umožňuje povinná „zimná“ a dobrovoľná „letná“ verifikácia veľmi administratívne jednoduchý spôsob podnikania so státom.

Vysoké očakávania od novely

V období krátko pred prijatím novely priniesol zákon prvé ovocie, v podobe medializovaných súdnych konaní vo veci správnosti údajov v registri partnerov verejného sektora. Aj vďaka nekompromisnému a vysoko profesionálnemu prístupu sudcov žilinského súdu, boli viacerí oligarchovia prinútení sa priznať k vlastníctvu niektorých spoločností napojených na verejný sektor respektíve tieto spoločnosti museli s obchodovaním so štátom prestať. „O funkčnosti zákona teda nemôže byť viac pochýb a novela má ambíciu ešte viac posilniť jeho pozíciu ako efektívneho nástroja na verejnú kontrolu obchodných prepojení oligarchov a finančných skupín so štátom,“ uzatvára Žitňanská.

O Taylor Wessing Slovensko

Taylor Wessing e/n/w/c advokáti s. r. o. na Slovensku dominuje v poskytovaní právneho poradenstva pre priemyselné odvetvia budúcnosti. V roku 2018 ju The Slovak Spectator označil ako najziskovejšiu a najväčšiu podľa počtu spolupracujúcich právnikov z medzinárodných kancelárií na Slovensku. Taylor Wessing získala v roku 2015 hlavnú cenu Via Bona Slovakia, Cenu za zodpovedné podnikanie.

O Taylor Wessing

Taylor Wessing je medzinárodná advokátska kancelária s viac ako 1.100 právnikmi, ktorá poskytuje právne služby klientom z najdynamickejších odvetví priemyslu. Pri poskytovaní právnych služieb našim klientom sa zameriavame na dosiahnutie požadovaného cieľa, pomáhame im uspieť inovatívnym pohľadom na ich podnikanie. Našich 33 kancelárií v Európe, na Blízkom Východe a Ázii ako aj dve zastúpenia v USA nepredstavujú len formálnu prítomnosť v regióne – spájajú to najlepšie z miestneho podnikania, priemyslu a kultúrneho povedomia s medzinárodnými skúsenosťami s cieľom poskytovať rozumné obchodné riešenia pre našich klientov.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 128
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Platné postúpenie pohľadávky banky

Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona o bankách upravuje podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre platné postúpenie pohľadávky banky, ktorú ...

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Zaujímavé odkazy

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

ZVJS ešte nemá zhotoviteľa novej väznice v Rimavskej Sobotehttps://www.teraz.sk/slovensko/zvjs-este-nema-zhotovitela-novej-vaznice/435806-clanok.html

Nové zariadenie by malo byť schopné zastrešovať 832 väzňov s personálnym obsadením 298 ...

Kdo vystřídá ombudsmanku Šabatovou? Zeman navrhl exministryni Válkovouhttps://www.denik.cz/z_domova/ombudsmanka-zeman-valkova-sabatova-20191213.html

Současné ombudsmance Anně Šabatové končí šestileté funkční období v únoru

Technické preukazy aj EČV občanom doručia domov či do prácehttps://www.teraz.sk/ekonomika/evidencne-cisla-aj-technicke-preuka/435632-clanok.html

Pri kúpe či odhlásení auta už občania nemusia chodiť na dopravný inšpektorát.

Od roku 2020 vstúpia do platnosti viaceré zmeny v sociálnej oblastihttps://www.teraz.sk/ekonomika/od-roku-2020-vstupia-do-platnosti-viace/435642-clanok.html

Od 1. januára budúceho roka sa upravujú podmienky poskytovania príspevku na podporu udržania ...

Rezort spravodlivosti zvažuje ďalšie pozastavenia funkcie sudcovhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-zvazuje-dalsie/435513-clanok.html

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR zvažuje ďalšie dôvody podania návrhov na dočasné ...

YouTube už nebude tolerovať videá s násilím či urážkami, ale udelil aj niekoľko výnimiekhttps://www.webnoviny.sk/youtube-uz-nebude-tolerovat-videa-s-nasilim-ci-urazkami-ale-udelil-aj-niekolko-vynimiek/

Služba YouTube už nebude tolerovať videá, ktoré „niekoho urážajú“ v súvislosti s rasou, ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 10/2019

Justičná revue 10/2019

Časopis pre právnu prax.

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: