Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši
Číslo:

Právník 7/2016

najpravo.sk • 22.9. 2016, 19:41

DOSTÁL, Martin: Tři výročí Antonina Scalii

Autor se v článku věnuje analýze ústavněprávní interpretace a výkladu zákonů, které používal jeden z nejpopulárnějších soudců Nejvyššího soudu USA, výjimečný člověk Antonin Scalia, intelektuální vůdce konzervativního křídla soudu, jenž 12. února 2016 nečekaně zemřel. Za dlouhou dobu, kterou sloužil u soudu (téměř třicet let), sepsal více odlišných a konkurujících stanovisek než kterýkoli jiný soudce. Jeho styl psaní byl květnatý a vášnivý, používal výstřední analogie, jakož i široké znalosti historie. Scalia nedělal kompromisy se svými názory a věrností Ústavě Spojených států, aby k sobě přitáhl ostatní soudce. Vytrvale oponoval teorii „živé Ústavy“, kterou někteří soudci používali pro ospravedlnění rozhodnutí, která nebyla založena na textu Ústavy a doktríně materiálně pojatého řádného procesu. Zdůrazňoval striktní oddělení mocí jednotlivých větví vlády; podle jeho názoru jasné meze oddělení zákonodárné, výkonné a soudní moci vycházejí přímo z Ústavy. Scalia tvrdil, že neexistuje žádné ústavní právo na interrupci a hlasoval proti zákonům, založeným na rozdílech mezi rasami, pohlavím nebo sexuální orientací. Autor se snaží ukázat Scaliovu metodologii a stylistického génia v případech Morrison v. Olson (1988), City of Richmond v. J. A. Croson (1989), Webster v. Reproductive Health Services (1989), Cruzan v. Director, Missouri Department of Health (1990), Barnes v. Glen Theater (1991), Planned Parenthood of Southern Pennsylvania v. Casey (1992), Lee v. Weisman (1992), United States v. Virginia (1996), Troxel v. Granville (2000), Martin v. PGA Tour (2001), Kyllo v. United States (2001), Atkins v. Virginia (2002), McConnell v. FEC (2003), Lawrence v. Texas (2003) a Obergeffel v. Hodges (2015). Článek ukazuje také Scaliovu dobrou povahu a charakter. Byl to brilantní, polemicky založený člověk s nenapodobitelným smyslem pro humor, muž pevných zásad, včetně estetických. Scalia byl tradicionalistický katolík, hluboce věřící, podporující dlouhodobou americkou tradici nesektářských veřejných modliteb k Bohu. Nechť odpočívá v pokoji. CR – cze

rok: 2016, 7, 561-587

 

JALČ, Adrián – JURIŠOVÁ, Kristína: K niektorým právnym a historickým aspektom amnestií

Amnestia bola tradične používaná ako politický nástroj kompromisu. Amnestia umožňuje, aby „štát zabudol“ trestné činy, pri ktorých spravidla došlo k trestnému stíhaniu. Akt amnestie sa spravidla vzťahuje na skupinu ľudí, ktorí sa dopustili určitých trestných činov. Tieto ústavné výsady (niekedy všeobecne nazývané ako „zhovievavosť“), koncepčne vyplývajú z monarchistickej ideológie. V úvodnej časti článku sme zadefinovali pojem amnestia, milosť a jednotlivé formy amnestie a milosti: abolíciu, agraciáciu a rehabilitáciu. V samotnom obsahu článku, sme venovali najväčšiu pozornosť rozhodnutiu o amnestii jako prameňu práva na území Slovenskej a Českej republiky, zamerali sme sa najmä na historicky významné rozhodnutia o amnestii. V kontexte judikatúry ústavného súdu sme aj analyzovali, či rozhodnutie udeliť amnestiu je (ne)odvolateľné. CR – sla

rok: 2016, 7, 588-603

 

ČECHMÁNEK, Kristián: Pohľad do zrkadla alebo o schizofrénii paragrafu 241 zákona č. 140/1961 Sb.

Táto práca predstavuje náhľad do českej a slovenskej trestnoprávnej ochrany ľudskej dôstojnosti v sexuálnych veciach. Autor skúma vývoj spoločnej, socialistickej právnej úpravy trestného činu znásilnenia a jej vyústenie do dvoch samostatných právnych poriadkov. Primárnym zámerom je preukázať, že osoby mužského pohlavia nepožívajú v slovenskom právnom prostredí náležitú ochranu pred obráteným znásilnením, teda protiprávnym konaním ženy – páchateľky, ktorá násilím, hrozbou bezprostredného násilia alebo využitím bezbrannosti, donúti muža k súloži. Štát tak opomína svoj pozitívny záväzok zabezpečiť rovnakú trestnoprávnu ochranu ľudskej dôstojnosti pre všetkých, bez ohľadu na pohlavie. V porovnaní s českou právnou úpravou možno hovoriť o zásadne odlišnom prístupe k problému, a to napriek totožným východiskovým podmienkam. Rozdiely sú badateľné predovšetkým po prijatí zákona č. 144/2001 Sb., ktorý predstavoval významný krok smerom ku komplexnej ochrane potenciálnych obetí sexuálnej trestnej činnosti. Slovenský zákonodarca dostal ukážkový návod, ako sa vyrovnať s nepostačujúcou a rigidnou socialistickou právnou úpravou. Autor v závere článku, po dôkladnej analýze právneho stavu, navrhuje jednoduchú legislatívnu zmenu, ktoré je už dobre známa z českého právneho prostredia. CR – sla

rok: 2016, 7, 604-618

 

NOVOTNÝ, Oto: Hypertrofie práva, její aspekty a jak jí čelit

V úvodu uvádí autor konkrétní údaje o hypertrofii práva v České republice, Spolkové republice Německo a v Polské republice. Hypertrofii práva spojuje především s přechodem společnosti ve společnost postindustriální a posuzuje ji jako velmi záporný fenomén. Domnívá se, že z postulátu právního státu jednoznačně plyne, že právní řád by měl být alespoň relativně stabilní, relativně přehledný a relativně určitý. Ve všech těchto směrech hypertrofie práva celkovou situaci podstatně zhoršuje. Současně je v mnohých státech (včetně České republiky) spojena s legislativní krizí. Značná část právních předpisů nemá náležitou úroveň, což vede k jejich častým novelizacím a k jejich malé životaschopnosti. Postupně se tak vytrácí úcta k zákonům a právní jistoty, což je zvlášť významné ve světle dávného postulátu „Ubi ius incertum, ibi ius nullum“. Vše nasvědčuje tomu, že hypertrofie práva podstatně snižuje účinnost práva a ohrožuje i samotný právní stát. Podle autora třeba jí čelit především zvyšováním kvality zákonů. Neprávníkům i právníkům vytýká autor dominující názor, že právní úprava je všemocná a že všechny společenské problémy jsou řešitelné právem. Práci v oblasti tvorby zákonů považuje autor za mimořádně významnou, velmi obtížnou, vyžadující zvlášť kvalifikované odborníky a přirovnává ji k práci vědecké. CR – cze

rok: 2016, 7, 619-625

 

KYSELA, Jan; recenze: KERVÉGAN, J.-F.: Kervégan Jean-Francois. Co s Carlem Schmittem? Praha: OIKOYMENH, 2015, 239 s.

Na podzim roku 2015 vyšla v češtině první kniha o významném a kontroverzním německém politickém a právním teoretikovi C. Schmittovi, či, přesněji řečeno, o jeho rozsáhlém a členitém díle. Recenzovaná kniha je pěkně napsaná, čímž ne vždy dokonale srozumitelnému Schmittovi u čtenářů zřetelně pomáhá. V tematických skupinách je rozebrána velká část jeho děl, připomenuty jsou dobové polemiky i podstatné tituly sekundární literatury. Rozebírána jsou zásadní témata s přesahy k dnešku, ale citlivě je tematizován i vztah díla a jeho sporného autora. Číst se ji tak vyplatí z nejrůznějších důvodů. Má-li kniha nějakou slabinu, je to z hlediska českého čtenáře absence biografie, protože u nás úplně známá není. CR – cze

rok: 2016, 7, 626-629

 

SOBEK, Tomáš; recenze: STAMOS, D. N.: Stamos David N. Myth of Universal Human Rights. London – New York: Routledge, 2015, 305 s.

Recenzent upozorňuje na sympaticky provokativní knihu kanadského filozofa Davida N. Stamose, který tvrdí, že víra v lidská práva jako morální oprávnění a nároky, které mají všichni lidé už jen z toho důvodu, že jsou příslušníky lidského druhu, je pouze moderním mýtem. Autor recenze si myslí, že Stamosova kniha, navzdory svým velkým ambicím, ve skutečnosti nemá potenciál vyvrátit čtenáři jeho víru v univerzální lidská práva, nicméně může u něj alespoň zasít zrnko pochybnosti a vyvolat osobní potřebu věci znovu promyslet. Velmi ji doporučuje každému, kdo chce o lidských právech přemýšlet důsledně a nespokojí se s naučenými frázemi. CR – cze

rok: 2016, 7, 629-631

 

MICHORA, Zdeněk; recenze: ŠKUREK, M.: Škurek Martin. Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR. Praha: Leges, 2015, 224 s.

Autor recenzované monografie analyzuje dosud celistvě nezpracované téma vztahu postihování přestupků podle české právní úpravy v kontextu pramenů ochrany základních práv s důrazem na klíčovou Evropskou úmluvu o ochraně základních práv a svobod. Dle recenzenta je z monografie zřejmý dlouhodobý zájem a nadšení jejího autora pro danou oblast. Tomu odpovídá i jeho přehled v této tematice, zejména co se týče judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Autor, přestože se zaobíral velmi rozvětvenou a složitou problematikou, dokázal na základě pečlivého strukturování čtenáře přehledně zasvětit do práva na spravedlivý proces v českém přestupkovém právu v evropském kontextu, a to i za cenu skutečnosti, že se na některých místech poněkud opakoval. Jednotlivé části monografie jsou logicky členěny a jako zajímavost stojí uvést, že každá z těchto částí je psána do velké míry jiným stylem, což má za důsledek jistou nevyváženost celé publikace. Do určité míry slabší úvodní kapitolu (nutno dodat z hlediska členění práce nepostradatelnou) autor bohatě vynahradil stěžejní částí práce, přičemž tato je psána čtivě a vrcholí zajímavým závěrem s konkrétními návrhy ke zlepšení právní úpravy na úseku postihování přestupků. Vzhledem k tomu monografie stojí za přečtení nejen odborníky na správní či trestní právo. CR – cze

rok: 2016, 7, 632-633

 

URBAN, Michal: Zpráva ze zimní školy věnované metodám a technikám výzkumu „ Winter School in Methods and Techniques “, Bamberk, Spolková republika Německo, 26. února – 4. března 2016

Informace o obsahu a průběhu akce. CR – cze

rok: 2016, 7, 634-635

 

FRIC, Milan: Zpráva z IV. zasedání odborného kolegia pro občanské právo

Informace o obsahu a průběhu akce. CR – cze

rok: 2016, 7, 636-638

 

Právník je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Vychází 12x ročně. ISSN 0231-6625 www.ilaw.cas.cz.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 5073

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: