TlačPoštaZväčšiZmenši
Číslo:

Právník 10/2011

4.3. 2012, 16:55 |  najpravo.sk

10 / 2011
KRECHT, Jaroslav: Normativní regulace a funkce sankčního prvku
Východiskem článku je pojetí práva jako regulačního systému a právních norem jako regulátorů chování lidí. Podstatnou částí normativní regulace je sankční represe, resp. hrozba sankcí, jež vede k dosažení cíle regulací sledovaného, tj. k ovlivnění lidského chování. Sankční prvek, ať již jde o finanční postih, o některý z trestů uváděných v trestním zákonu či tresty disciplinární povahy, popř. o povinnost nahradit způsobenou škodu či o neplatnost daného úkonu, atd., není pouhým doplňkem normativní regulace, nýbrž základním stavebním kamenem norem vedle normotvorné vůle, dispozice a hypotézy. Autor článku dospívá k závěru, že opomenutí sankčního prvku při zakládání povinnosti vede k ustanovením imperfektní povahy, která jsou legislativně vadná a výkladem jen obtížně odstranitelná. CR – cze
rok: 2011, 10, 1004-1013

TÉGL, Petr: Jsou rozdíly v úpravách majetkových (věcných) práv národních právních řádů překážkou pro vnitřní trh Evropské unie?
Předkládaný článek je hlouběji pojatou recenzí ke knize "Divergences of Property Law, an Obstacle to the Internal Market?", která je výstupem ze stejnojmenného kolokvia, které se uskutečnilo v roce 2005 na Univerzitě v nizozemském Leidenu. Účastníci kolokvia a potažmo i recenzovaná kniha se zabývají dvěma klíčovými otázkami: jsou rozdíly v úpravě věcných práv jednotlivých evropských národních právních řádů natolik zásadní, aby mohly způsobovat překážky pro vnitřní trh? A pokud ano, jaké prostředky lze přijmout pro odstranění takových překážek? CR – cze
rok: 2011, 10, 1014-1024

MALÍŘ, Jan; recenze: MALENOVSKÝ, J.: Jiří Malenovský: L´independence du juge international, Recueil des cours de l´Académie de droit international de la Haye, svazek 349, La Haye 2011, s. 1-275
Téma uvedené v názvu recenzované publikace je mimořádně náročným tématem, které otevírá celé spektrum otázek; je totiž nejen společným jmenovatelem, od něhož se do značné míry odvíjí podoba a modus operandi soudobých mezinárodních soudů, ale je zároveň prvkem, kolem kterého se soustřeďuje debata o tom, co mezinárodní soudy vlastně jsou, proč rozhodují tak, jak to známe, a jaký je jejich skutečný potenciál pro ovlivňování mezinárodních vztahů. Recenzent oceňuje nejen samotný obsah knihy, ale také její obsáhlost i to, že vychází v edici renomované Haagské akademie mezinárodního práva. CR – cze
rok: 2011, 10, 1025-1029

MALÍŘ, Jan; recenze: ŠTURMA, P. Edit.: Šturma, Pavel (hlavní editor): Czech Yearbook of International Law / Česká ročenka mezinárodního práva, ročník I, Praha 2010m 290 s.
Po historickém exkursu do vývoje ročenek v mezinárodním i národním měřítku recenzent seznamuje s formálním členěním Českých ročenek mezinárodního práva a poté s jednotlivými příspěvky obsaženými v recenzovaném čísle. I přes několik kritických připomínek považuje vydávání takových ročenek za velmi prospěšnou věc. CR – cze
rok: 2011, 10, 1029-1032

DOBIÁŠ, Petr; recenze: KLETEČKA, A. – SCHAUER, M.: Andreas Kletečka, Martin Schauer a kol.: ABGB - Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch. Vídeň: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2010, 4299 s.
Cílem recenze je představit odborné veřejnosti nový moderní progresivní komentář, který přináší ucelený pohled na problematiku rakouského občanského práva hmotného v širších souvislostech. Recenzent poukazuje na úpravu některých institutů, které by mohly být inspirací pro českou právní úpravu. Za jednu z předností komentáře považuje i jeho pravidelnou každoroční aktualizaci v elektronické podobě prostřednictvím změn a doplňování poznámek pod čarou na internetu. CR – cze
rok: 2011, 10, 1032-1035

PFEIFFER, Magdalena; recenze: ESPLUGUES, C. Edit. – IGLESIAS, J.L. Edit. – PALAO, Guillermo Edit.: Carlos Esplugues, José Luis Iglesias, Guillermo Palao (eds.): Application of Foreign Law, Sellier. European law publishers GmbH, Mnichov 2011, 409 s.
Recenzované dílo je první evropskou publikací přinášející komparativní analýzu pravidel, kterými se v jednotlivých unijních státech řídí soudy a jiné orgány při aplikaci cizího práva. Jedná se o velmi praktickou příručku, kterou ocení všichni ti, kteří jsou konfrontováni s případy s mezinárodním prvkem. CR – cze
rok: 2011, 10, 1035-1037

TLÁŠKOVÁ, Šárka; recenze: BEDNÁŘ, V.: Václav Bednář: Testamentární dědická posloupnost. Plzeň, nakladatelství Aleš Čeněk 2011, 301 s.
Recenzovaná práce shrnuje a hodnotí právní úpravy testamentární posloupnosti od obecného občanského zákoníku, občanského zákoníku z roku 1950, občanského zákoníku z roku 1964 až po návrh nového občanského zákoníku. Kniha se věnuje také porovnání s právními úpravami Polska a Německa. Dle recenzentky autor přistupuje k problematice s hlubokou znalostí právní úpravy, právní teorie a literatury v oblasti dědického práva, ale i aplikace dědického práva v praxi. Jde o velmi zdařilé dílo. CR – cze
rok: 2011, 10, 1037-1040

PAULIČKOVÁ, Alena; recenze: ŠKRINÁR, A. – NEVOLNÁ, Z. – KVOKAČKA, L. – MAXINA, Ľ.: Škrinár, A., Nevolná, Z., Kvokačka, L., Maxina, Ľ.: Prípadová štúdie z obchodného práva. Záväzková časť a cenné papiere. Nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2011, 179 s.
Recenzované dílo navazuje na publikaci zaměřenou na obecnou část obchodního zákoníku, zejména úpravu založení, vzniku a postavení obchodních společností. Publikace se soustředí na procvičení jednotlivých ustanovení obecné části závazkového práva se zaměřením na aplikaci ustanovení obchodního a občanského zákoníku ve vztazích mezi podnikateli, které nejsou upravené v obchodních zákoníku. Publikace ocení zejména studenti obchodního práva na právnických fakultách. CR – sla
rok: 2011, 10, 1040-1041

JURČÍK, Radek: "Veřejné zakázky a PPP projekty - legislativní změny a trendy v EU a dalších zemích" se zaměřenín na úspory veřejných prostředků, centrální akvizice, elektronické zadávání, protikorupční postupy a sociální aspekty (zelené zadávání, Fair trade)
Informace o průběhu 5. ročníku této mezinárodní akce, která se zaměřila na téma úspor veřejných prostředků, centrálních akvizic, elektronického zadávání, protikorupčních postupů a sociálních aspektů. CR – cze
rok: 2011, 10, 1042-1044

MARJÁK, Dušan: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie "200 let AGBG - od kodifikace k rekodifikaci českého občanského práva"
Informace o obsahu a průběhu konference. CR – sla
rok: 2011, 10, 1044-1046

TELEC, Ivo: Problematika metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací v právní vědě
Autor se ve svém článku zaměřil na materiál zvaný „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů", který před několika lety připravila Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace a vláda jej schválila. Jedná se o dokument, podle něhož stát poskytuje dotace ze státního rozpočtu výzkumným organizacím. V první části autor předkládá některé všeobecné kritické poznámky k této vládní metodice, zejména s ohledem na oblast právní vědy. Ve druhé části pak představuje návrh změn metodiky hodnocení v právní vědě pro rok 2012. CR – cze
rok: 2011, 10, 945-969

NOVÁK, František: Legislativa ČR v roce 2010 - kvantitativní přehled
Předkládaný článek, který je již několikátým v pořadí, shrnuje legislativní produkci ČR za hodnocené období na základě kvantitativního zpracování údajů z oficiálních sbírek, jakož i z dalších zdrojů. Výsledky tohoto zpracování mohou posloužit k analýze stavu a vývoje zákonodárství v ČR. Cílem tohoto výzkumu je však stanovení specifické soustavy proměnných či parametrů, jimiž se snaží postihovat některé vybrané aspekty a souvislosti týkající se vnitřní struktury a vývoje legislativy. CR – cze
rok: 2011, 10, 970-986

DOLEŽAL, Tomáš USP: Kompenzační schémata v případě odpovědnosti zdravotnických pracovníků za škodu na zdraví
V úvodu autor poukazuje na tři zásadní okruhy problémů pro nastavení jakéhokoli systému kompenzace za škodu na zdraví. Na příkladu dvou základních modelových situací se autor pokouší demonstrovat odlišnosti kompenzačních schémat za škodu na zdraví vzniklou v souvislosti s poskytováním zdravotní péče v jednotlivých státech. CR – cze
rok: 2011, 10, 987-1003 

Právník je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Vychází 12x ročně. ISSN 0231-6625 www.ilaw.cas.cz    

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 618
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Vláda schválila zákon o mimoriadnych opatreniach v zdravotníctvehttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-schvalila-zakon-o-mimoriadnych/457651-clanok.html

Po novom sa zakazuje počas krízovej situácie predávať osobný ochranný prostriedok FFP2, FFP3 ...

Slovenskí väzni začali okrem rúšok šiť už aj ochranné overalyhttps://www.teraz.sk/slovensko/zvjsslovenski-vazni-zacali-okrem-ru/457873-clanok.html

Zbor väzenskej a justičnej stráže sa rozhodol okrem výroby rúšok a montovania ochranných ...

Parlament schválil novelu Zákonníka práce a finančné opatreniahttps://www.teraz.sk/slovensko/parlament-schvalil-novelu-zakonnika-p/457663-clanok.html

Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov sa budú posúvať, malým a stredným ...

Slovenskí advokáti sa spojili pre dobrú vec, bezplatne sprístupnili odporúčania a rady v čase koronakrízyhttps://www.webnoviny.sk/slovenski-advokati-sa-spojili-pre-dobru-vec-bezplatne-spristupnili-pravne-odporucania-v-case-koronakrizy/

Advokáti pripravili projekt s názvom Právo v rúškach, ktorého cieľom je sprístupniť ...

Súdna rada by sa mohla poponáhľať s voľbou šéfa najvyššieho súdu, myslí si jeho dočasný predsedahttps://www.webnoviny.sk/sudna-rada-by-sa-mohla-poponahlat-s-volbou-sefa-najvyssieho-sudu-mysli-si-jeho-docasny-predseda/

Dočasný šéf Najvyššieho súdu SR Peter Szabo dúfa, že Súdna rada SR sa s voľbou jeho ...

V programovom vyhlásení je zmena pri voľbe generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/mkolikovav-programovom-vyhlaseni-j/457562-clanok.html

Otázkou zostáva, či sa legislatívne zmeny stihnú do skončenia funkčného obdobia generálneho ...

Nové časopisy

Justičná revue 2/2020

Justičná revue 2/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: