TlačPoštaZväčšiZmenši
Číslo:

Justičná revue 4/2011

6.5. 2011, 06:35 |  Edmund Horváth

Obsah Justičnej revue č.4/11  
Články
HAŤAPKA, M.:
Ešte raz k pojmu „obvyklý pobyt" v medzinárodnom práve súkromnom a procesnom;  
(Once more to the term „habitual residence" in the international private and procedural law)
Príspevok nadväzuje na článok autora o rovnakej problematike, ktorý bol uverejnený v Justičnej revue č. 2/2001. V novom článku autor poukazuje na vývin používania pojmu „obvyklý pobyt" v dohovoroch z oblasti medzinárodného práva súkromného a procesného i v právnych aktoch EÚ a charakterizuje obsah tohto pojmu aj s prihliadnutím na nedávnu judikatúru Európskeho súdneho dvora.
[strana 505]
IVIČIČ, M.:
Horizontální působení základních práv a svobod v České republice a na Slovensku;
(Horizontal effect of fundamental rights and freedoms in the Czech Republic and Slovakia)
Článek se zabývá působením základních práv a svobod na soukromoprávní vztahy, a to zejména z pohledu praxe ústavních soudů v České republice a na Slovensku. Základní práva a svobody mají historicky své místo při vymezování postavení jednotlivce vůči státu. V současné době je však uznáváno, že vedle této funkce plní základní práva a svobody rovněž funkci nositele hodnot platných pro celý právní řád. Tato práva tedy zasahují i do vztahů mezi subjekty soukromého práva. V této otázce hrají nezastupitelnou roli zejména ústavní soudy, které svojí činností realizují rozšiřování působnosti základních práv a svobod na dříve nedotčené oblasti.
[strana 514]
FICOVÁ, S. – GEŠKOVÁ, K.:
Opatrovník a prostredie podľa ust. § 29 ods. 6 O. s. p.;
(Guardian and environment pursuant to section 29 par. 6 of the Civil Procedure Code)
Autorky sa vo svojom článku sústredili na interpretáciu jediného ustanovenia – ust. § 29 ods. 6 O. s. p., ktoré vymedzením prostredia, z ktorého možno ustanoviť opatrovníka, vyvoláva obavy o tom, ako široko je možné ho interpretovať. Zákonodarca totiž použil nové pojmy, doteraz našej civilnoprocesnej právnej úprave neznáme a bližšie ich nijako nevysvetlil, ani nepoužil odkazovacie ustanovenie. Kombináciou pozitívnych a negatívnych kritérií požadovaných pre ustanovenie osoby za opatrovníka dokonca môže nastať situácia, ktorú zákonodarca určite nechcel prijatou zmenou nastoliť. Autorky sa vo svojom príspevku pokúsili o čo najpodrobnejšiu interpretáciu jednotlivých pojmových znakov daného ustanovenia, aby tak vytvorili podklady pre uľahčenie práce súdu, resp. aby vyvolali na túto tému diskusiu.
[strana 524]
BRITVÍK, T. – ŠRAMELOVÁ, S.:
Nekalá súťaž vs. nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže;
(Unfair competition vs. unlawful restriction of the economic competition)
Autori v článku porovnávajú úpravu nekalej súťaže a nedovoleného obmedzovania hospodárskej súťaže a poukazujú na možné prelínanie sa skutkových podstát týchto dvoch právnych inštitútov a z toho plynúce právne problémy.
[strana 532]
NOVOCKÝ, J.:
K niektorým aspektom uchovania a vydania počítačových údajov; .
(To some aspects of storage and render of computer data)
Autor v článku analyzuje súčasnú právnu úpravu inštitútu uchovania a vydania počítačových údajov a to predovšetkým s ohľadom na praktické skúsenosti s jeho aplikáciou a najčastejšie problémy. Poukazuje tiež na možné legislatívne riešenia, ktoré by uvedené problémy pomohli odstrániť
[strana 541]
PROKEŠ, J.:
Princíp ultima ratio trestného práva v praxi aplikačných orgánov;
(Principle ultima ratio of the criminal law in the practice of the bodies of application)
Článok sa pokúša načrtnúť teoretické a praktické otázky uplatnenia princípu ultima ratio trestného práva so zameraním na aplikačnú prax súdov a orgánov činných v trestnom konaní.
[strana 546]
KLIMEK, R.:
Uplatňovanie zásady vzájomného uznávania justičných rozhodnutí v trestných veciach na príkazy na konfiškáciu;
(Application of the principle of mutual recognition of judicial decisions in criminal matters to confiscation orders)
V roku 2006 bolo prijaté Rámcové rozhodnutie Rady o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania justičných rozhodnutí na príkazy na konfiškáciu. Jeho cieľom je uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ pokiaľ ide o uznávanie a výkon príkazov na konfiškáciu vydané v inom členskom štáte. Nakoľko v právnom poriadku Slovenskej republiky doposiaľ ustanovenia tohto rámcového rozhodnutia implementované neboli, príspevok poukazuje na túto skutočnosť a má za cieľ oboznámiť právnu verejnosť jednak so všeobecnými poznatkami uznávania a výkonu príkazov na konfiškáciu, ako aj fundamentálnymi procesnými poznatkami tohto nástroja justičnej spolupráce v trestných veciach. V závere ponúka možné alternatívy pre jeho implementáciu.
[strana 555]
Diskusia
VALACHOVIČ, M.:
Niektoré problémové aspekty poslednej novely zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov;
Autor v článku nadväzuje a reaguje na príspevok uverejnený v Justičnej revue č. 8-9/2010, pričom sa zaoberá najmä problematikou poslednej novely zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, vykonanej zákonom č. 70/2010 Z. z.. Rozoberá pritom vybrané okruhy problémov, ktoré v praxi od účinnosti predmetnej novely vznikli vrátane inštitútu zmlúv o výstavbe, vstavbe, nadstavbe a ich zápisov do katastra nehnuteľností. Autor sa v príspevku zaoberá aj právnou povahou vyhlásenia správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov o nedoplatkoch vlastníka, ktoré je prílohou zmluvy o prevode vlastníctva k bytu alebo nebytovému priestoru a zároveň v praxi je aj jednou z nevyhnutných podmienok povolenia vkladu vlastníckeho práva k bytu a nebytovému priestoru do katastra nehnuteľností.
[strana 563]
Zo zahraničia
ŠRAMEL, B.:
K organizácii a postaveniu polície v trestnom konaní vo vybraných krajinách sveta;
Autor sa vo svojom článku zaoberá políciou v Nemecku, Francúzsku, Anglicku a Walese a Spojených štátoch amerických. Analyzuje jej organizáciu, rozoberá jej pôsobnosť v trestnom konaní a poukazuje na charakteristické črty právnych úprav polície. Napriek tomu, že polícia jednotlivých krajín má spoločné ciele (vyšetrovanie trestných činov, objasňovanie skutkového stavu veci), má aj mnohé odlišnosti vyplývajúce predovšetkým z formy štátu, v ktorom pôsobí a zo systému práva, v ktorom uplatňuje svoje oprávnenia.
[strana 623]
Adspirantes legum
DOMIN, M.:
Ústavnosť straty štátneho občianstva ex lege v dôsledku nadobudnutia ďalšieho štátneho občianstva;
Autor sa v príspevku pokúsi zodpovedať nasledujúcu otázku: Spĺňa inštitút straty štátneho občianstva Slovenskej republiky ex lege v dôsledku nadobudnutia ďalšieho (cudzieho) štátneho občianstva, ktorý bol do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedený zákonom č. 250/2010 Z. z., požiadavku ústavnosti? Samotnej analýze ústavnosti predmetného inštitútu a zodpovedaniu položenej otázky predchádza v nevyhnutnom rozsahu výklad o podmienkach, za ktorých splnenia by pri nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva došlo k strate toho slovenského.
[strana 633]
HUSOVEC, M.:
Uznávací nárok a uznávacia žaloba v práve duševného vlastníctva;
Článok pojednáva o otázke uznávacieho nároku v práve duševného vlastníctva. Najprv rozoberá normatívny podklad jeho vzniku a jeho teoretické odôvodnenie medzi prostriedkami na ochranu práv duševného vlastníctva. Ďalej opisuje spôsob jeho výkonu vo forme uznávacej žaloby spolu s inými podmienkami vynesenia uznávacieho výroku všeobecným súdom. Napokon sa autor zaoberá otázkou zániku nároku a jeho možným uplatnením v praxi.
[strana 642]
Recenzie - anotácie
MAREK, K.:
Řeháček, O.: Představenstvo akciové společnosti a postavení jeho členů. C. H. Beck, Beckova edice právo a hospodářství, 2010, strán 199
[strana 650]
Európska únia a Slovensko
JURČOVÁ, M. – NOVOTNÁ, M.:
Zelená kniha Komisie a európske zmluvné právo, perspektívy voliteľného nástroja zmluvného práva ako 28. právneho poriadku v EÚ – 1. časť;
Odpoveďou Európskej únie na hospodársku krízu je vehementné presadzovanie aktivít na podporu jednotného trhu. Keďže rozdielne právne režimy v členských krajinách sú naďalej považované za prekážku fungovania jednotného trhu, za účelom podpory spotrebiteľov a podnikateľov Komisia pokračuje v realizácii opatrení pre súdržnejšie zmluvné právo. Zelená kniha Komisie o možnostiach politík s cieľom dosiahnuť pokrok v oblasti európskeho zmluvného práva pre spotrebiteľov a podniky navrhuje vytvoriť Spoločný referenčný rámec, ktorý by v podobe voliteľného nástroja mohol zásadne ovplyvniť zmluvné vzťahy na trhu EÚ. Diskusia o jeho definitívnej podobe, právnej povahe, vecnej, osobnej a miestnej pôsobnosti načrtáva mnohé varianty riešenia, ktoré sa budú kryštalizovať v priebehu roku 2011.
[strana 595]
KLORUSOVÁ, I.:
Societas privata Europea – ktorý model kapitálu bude pre slovenskú SPE najvhodnejší?;
Prvý návrh nariadenia o Európskej súkromnej spoločnosti bol predložený Európskou komisiou ako súčasť balíčku tzv. „Small Business Act". Keďže nedošlo k politickej zhode, boli odvtedy predložené návrhy Európskeho parlamentu a jednotlivé kompromisné návrhy Rady Európskej únie. Autorka rozpracováva jednotlivé návrhy nariadenia SPE z pohľadu rôznych modelov ochrany kapitálu, približuje použité právne inštrumenty, ktoré sú aktuálne známe prevažne z anglosaského práva a analyzuje dopad, ktorý by jednotlivé návrhy mali v prípade, že by boli odsúhlasené a implementované do slovenského právneho poriadku.
[strana 611]
Nad jedným rozhodnutím
DEÁK, M.:
Nad jedným rozhodnutím alebo nezabúdať na prejudicialitu;
Článok oboznamuje s uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. apríla 2010 sp. zn. 1 Cdo 133/2009, v ktorom sa rozoberá vplyv právoplatného rozhodnutia vydaného v občianskom súdnom konaní na rozhodnutie v ďalšom občianskom súdnom konaní tých istých účastníkov s neidentickým predmetom konania. Z podanej prejudiciality, ktorá ako jeden z dôsledkov právoplatnosti súdneho rozhodnutia má slúžiť ochrane právnej istoty, vyplýva povinnosť súdu rešpektovať právoplatné rozhodnutie vydané v občianskom súdnom konaní v ďalšom občianskom súdnom konaní tých istých účastníkov.
[strana 584]
ĽALÍK, T.:
Glosa k rozhodnutiu Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 16/2011 alebo quo vadis ústavný súd?
[strana 590]
Oznamy
Z obsahu časopisu Duševné vlastníctvo č. 1/2011
[strana 652]
Príloha
Judikatúra ESĽP (CD)
Gál proti Slovenskej republike
(absencia urýchlenosti konania o zákonnosti vzatia sťažovateľa do väzby)
[strana 0]
Hajduová proti Slovenskej republike
(právo na súkromie nekonaním vnútroštátneho súdu)
[strana 0]
Informácia o ďalších rozsudkoch prejednávaných pred Európskym súdom pre ľudské práva v období od 2. novembra 2010 do 8. marca 2011
[strana 0]
Loveček a ďalší proti Slovenskej republike
(neprimeraná dĺžka trestného konania, v ktorom si sťažovatelia ako poškodení uplatnili svoje nároky na náhradu škody )
[strana 0]
Mižigárová proti Slovenskej republike
(právo na život a zákaz diskriminácie)
[strana 0]
Osváthová proti Slovenskej republike
(absencia urýchlenosti konania o zákonnosti vzatia sťažovateľky do väzby a absencia vymožiteľného práva na odškodnenie v tomto ohľade)
[strana 0]
Sirotňák proti Slovenskej republike
(neprimeraná dĺžka občianskoprávneho konania)
[strana 0]
Urík proti Slovenskej republike
(neprimeraná dĺžka dedičského konania)
[strana 0] 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1427
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Nemožnost výpovědi nájmu přinese víc škody než užitkuhttps://www.tyden.cz/rubriky/domaci/nemoznost-vypovedi-najmu-prinese-vic-skody-nez-uzitku_542036.html

Opatření, podle kterého nesmí nájemník dostat výpověď z bytu, jestliže v důsledku ...

Prezidentka podpísala ďalšie zákony prijaté pre pandémiu COVID-19https://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-dalsie-zakony/459030-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala zákony, ktorými sa upravuje legislatíva v pôsobnosti ...

Ombudsmanka kritizuje vládu, rodičom zle vysvetlila pravidlá o deťoch v striedavej starostlivostihttps://www.webnoviny.sk/ombudsmanka-kritizuje-vladu-rodicom-zle-vysvetlila-pravidla-o-detoch-v-striedavej-starostlivosti/

Vládou prijaté opatrenia v súvislosti s obmedzením pohybu dostatočne neobjasňujú, ako ...

Právnik: Obmedzenie pohybu je ústavné, problémom môžu byť výnimkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/pravnik-povazuje-obmedzenie-pohybu-za/458758-clanok.html

Voľný pohyb osôb vláda obmedzí v súvislosti s novým koronavírusom na obdobie od stredy 8. ...

Právnik o zákaze vychádzania: Výnimky musia byť precízne stanovenéhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/547895-zakaz-vychadzania-vynimky-musia-byt-precizne-stanovene/

Zákaz vychádzania z obydlia počas veľkonočných sviatkov. Opatrenie vlády by malo platiť od ...

Čentéš:Zákon umožňuje vyvodiť trestnú zodpovednosť za šírenie COVID-19https://www.teraz.sk/slovensko/centeszakon-umoznuje-vyvodit-tre/458720-clanok.html

Rozšírením nákazlivej ľudskej choroby sa rozumie zvýšenie nebezpečenstva choroby v miestach, ...

Nové časopisy

Justičná revue 2/2020

Justičná revue 2/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: