Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
Predplatné
Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
TlačPoštaZväčšiZmenši
Číslo:

Justičná revue 4/2010

Admin 3 • 3.5. 2014, 13:29

Obsah Justičnej revue č.4/10
Štúdia
DUBOVSKÝ, M.:
Právo dieťaťa na rodičovskú výchovu a starostlivosť v aplikačnej praxi vnútroštátnych súdov Slovenskej republiky;  
(The right of a child to the education and care of parents in the application practice of the domestic courts of the Slovak Republic)
Základnou premisou určujúcou záujem maloletého dieťaťa v kontexte dotknutých ustanovení zákona o rodine je právo dieťaťa na rodičovskú výchovu a starostlivosť poskytovanú zásadne oboma rodičmi (čl. 41 ods. 4 Ústavy). V prípadoch rozvodu manželstva je však výkon základného práva každého z rodičov na starostlivosť a výchovu o dieťa limitovaný svojim obsahom a účelom rovnakým základným právom druhého z rodičov. Predmetom štúdie je interpretácia ustanovenia § 24 ods. 1 veta prvá zákona o rodine, rešpektujúca záujem maloletého dieťaťa ako prvoradé axiologické hľadisko, štandardný metodologický rámec a pravidlá ústavno-konformného výkladu práva, oprávňujúce vyslovenie záveru o dostatočnom právnom základe pre rozhodnutia vnútroštátnych súdov o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov na čas po rozvode manželstva, v prípadoch, kedy o túto formu osobnej starostlivosti požiada aspoň jeden z rodičov dieťaťa. Zvláštna pozornosť je tiež venovaná implementácii princípu proporcionality do procesu rozhodovania, a to ako „kľúčového konceptu pre aplikáciu základných práv“,[i]) a zároveň ako objektívneho prvku zabezpečujúceho nestrannosť rozhodovania vnútroštátnych súdov vo veciach úpravy výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode manželstva.
[strana 449]
GÁBRIŠ, T.:
Transportabilita a zachovanie dôchodkových práv;
(Transportability and maintenance of revenue rights)
Príspevok skúma pojmy zachovania a transportability dôchodkových práv, súvisiacich najmä s úpravou tzv. tretieho piliera – doplnkového dôchodkového sporenia. Tento problém sa však môže vyskytovať pri všetkých kapitalizačných dôchodkových schémach. Podstatou je možnosť transportovať nadobudnuté práva, doby sporenia a majetok (hodnotu osobného dôchodkového účtu) do inej dôchodkovej inštitúcie, či už v rámci toho istého alebo iného štátu v prípade migrujúceho zamestnanca. Napriek snahám Európskej únie ešte v tejto otázke nebola prijatá detailná európska právna úprava.
[strana 467]
Články
BALOG, B.:
Sprístupňovanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky podľa zákona o slobode informácií;
(Accessibility of the decisions of the Constitutional Court of the Slovak Republic under the Law on Freedom of Information)
Príspevok ponúka pohľad a názor autora na otázku sprístupnenia rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky podľa zákona o slobode informácií. Z predloženého príspevku vyplýva, že podľa autora neexistuje prekážka na sprístupňovanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky podľa zákona o slobode informácií.
[strana 493]
GAJDOŠOVÁ, J.:
kauza kríže – vzdelávanie detí v štátnych školách v súlade s náboženským presvedčením ich rodičov;
(The crucifix case – education of children in public schools in compliance with religion of their parents)
Autorka analyzuje rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade Lautsi proti Taliansku, ktorý sa týkal problematiky vystavovania kresťanských krížov v triedach talianskych štátnych škôl. V kontexte existujúcej štrasburskej judikatúry poukazuje na nedostatky tohto rozhodnutia a jeho možné negatívne dopady, ktoré odôvodňujú potrebu opätovného preskúmania prípadu Veľkou komorou.
[strana 499]
MANDALÍK, R.:
K zániku procesného postavenia spoluobvineného a hodnoteniu jeho výpovede ako svedka;
(To the expiration of the procedural status of an acomplice and to the assessment his witness statement)
Cieľom tohto príspevku je poukázať na pretrvávajúci problém zmeny alebo odopretia výpovede bývalým spoluobvineným ako svedkom na hlavnom pojednávaní z hľadiska záujmu na náležitom zistení skutkového stavu veci u iného obvineného (obvinených), na ktorého je podaná obžaloba. V závere autor uvažuje nad procesnými dôsledkami, nad udržateľnosťou tohto stavu a východiskami. Autor privíta diskusiu k tejto, v súčasnom kontradiktórnom procese, aktuálnej otázke.
[strana 506]
GAVALEC, J.:
Problémy aplikačnej praxe s posudzovaním rozsahu spáchania činu pri drogových trestných činoch;
(Problems of the application practice concerning the assessment of the extent of the commitment of an act in drug offences)
V aplikačnej praxi je v súvislosti s rozsahom spáchania trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 Tr. zák. potrebné určiť hodnotu zaistenej drogy, čo vyvoláva celý rad problémov s postupom vyčíslenia hodnoty drogy. Na základné problémy s tým spojené poukazuje autor v tomto príspevku.
[strana 510]
ALYASRY, N.:
Použitie veci získanej z tzv. bezpečnostnej prehliadky na účely dokazovania v trestnom konaní;
(Using of a thing gained at so called security check, with a purpose of evidence in criminal proceedings)
Článok sa zaoberá bezpečnostnou prehliadkou vykonávanou v zmysle zákona o Policajnom zbore a použití veci takto získanej na účely trestného konania. Autor článku si uvedomuje, že mnohí autori – právni odborníci, v komentároch k zákonu č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, Trestnému poriadku, ako príklad k dôkazným prostriedkom získaným podľa iného zákona, akým je Trestný poriadok, v zmysle ust. § 119 ods. 2 uvádzajú un block zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore. Autor si dovoľuje vyjadriť názor, ktorý je v určitých prípadoch odlišný.
[strana 515]
Zo zahraničia
ČENTÉŠ, J. – LAZAREVA, N.:
Právna úprava zaobchádzania s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prekurzormi v Ruskej federácii;
Autori článku sa zaoberajú nebezpečenstvom užívania omamných látok a psychotropných látok v Ruskej federácii, ako aj základnými informáciami o zaobchádzaní s OLP v právnom poriadku Ruskej federácie. Osobitnú pozornosť venujú administratívnej aj trestnoprávnej úprave týkajúcej sa nedovoleného zaobchádzania s týmito látkami. V závere informujú o opatreniach ruských orgánov na boj proti drogovej závislosti.
[strana 555]
Zo súdnej praxe
Rozhodnutia Ústavného súdu SR
FEŤKOVÁ, G.:
Právo médií na slobodu prejavu a kritika sudcov
[strana 540]
Za a proti
ŠAMKO, P.:
Niekoľko poznámok k zmenám v tzv. zásade trikrát a dosť;
(Several notes to the changes in the „three strikes and you´re out“ principle)
Autor príspevku reaguje na zmeny v právnej úprave tzv. zásady trikrát a dosť (§ 47 ods. 2 Tr. zák.), ktoré zaviedol zákon č. 576/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2010, pričom dochádza k záveru, že ide o zmeny, ktoré spôsobili nadbytočnosť ustanovenia § 47 ods. 2 Tr. zák. a v podstate aj nemožnosť uloženia trestu odňatia slobody na doživotie pri väčšine trestných činov uvedených v ustanovení § 47 ods. 2 Tr. zák. Tzv. zásada trikrát a dosť vo svojej čistej forme tak, s účinnosťou od 1. 1. 2010, zanikla, a preto by bolo vhodným vypustiť celé ustanovenie § 47 ods. 2 z Trestného zákona.
[strana 522]
PROCHÁZKA, R.:
K ústavnosti zásady trikrát a dosť;
Obsahom tohto článku je polemika s názorom, že ustanovenia Trestného zákona, upravujúce tzv. zásadu trikrát a dosť, sú v nesúlade so zákazom mučenia a krutého, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu, ustanoveného tak čl. 16 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky ako aj čl. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
[strana 531]
SAMAŠ, O.:
Niekoľko „iných“ poznámok k zmenám v zásade trikrát a dosť;
[strana 538]
Recenzie - anotácie
PATAKYOVÁ, M.:
Števček, M. – Ficová, S. a kol.: Občiansky súdny poriadok. Komentár. 1 vydanie. Praha, C. H. Beck, 2009, strán 955
[strana 566]
SVÁK, J.:
Smekal Hubert: Lidská práva v Evropské unii. Masarykova univerzita, Munipress, 2009, s. 288
[strana 569]
PAULIČKOVÁ, A.:
Cirák, J. a kol.: Dedičské právo. Heuréka, 2009, strán 237
[strana 573]
MAREK, K.:
Švidroň, J. – Adamová, Z. – Návrat, M. – Škreko, A. (Ed.: Švidroň, J.): Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. Bratislava, VEDA 2009, strán 680
[strana 576]
VIKTORYOVÁ, J.:
Straus, J.– Němec, M.: Teória a metodológia kriminalistiky. Plzeň, Vydavateľstvo a nakladateľstvo Aleš Čeněk, s.r.o., 2009, strán 503
[strana 579]
Oznamy
Cena Karola Planka za rok 2009
[strana 581]
Príloha
Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva
Informácia o ďalších rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva prejednávaných v období od 29. októbra 2009 do 16. marca 2010
vychádza na CD
[strana 0]
A. R. spol. s r.o. proti Slovenskej republike
(právo na prejednanie veci v primeranej lehote)
[strana 0]
Atanasovski proti Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko
(právo na spravodlivé súdne konanie)
[strana 0]
Frasik proti Poľsku
(právo uzavrieť manželstvo, právo na slobodu a bezpečnosť)
[strana 0]
Kučera proti Slovenskej republike
(právo na prejednanie veci v primeranej lehote)
[strana 0]
Lexa proti Slovenskej republike (č. 2)
(nezákonnosť väzby a nespravodlivosť konania o väzbe)
[strana 0]
Paldan proti Slovenskej republike
(právo na prejednanie veci v primeranej lehote)
[strana 0]
Vrábel proti Slovenskej republike
(porušenie práva na život nevykonaním účinného vyšetrovania okolností smrti osoby)
[strana 0]
Zongorová proti Slovenskej republike
(neprimeraná dĺžka dedičského konania)

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1912

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: