TlačPoštaZväčšiZmenši
Číslo:

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2014

24.5. 2016, 18:52 |  najpravo.sk

Občianske právo

Súdny dvor Európskej únie

Vec C-64/12 Anton Schlecker, vystupujúci pod obchodným menom "Firma Anton Schlecker" proti Melitta Josefa Boedeker

Vec C 157/12 Salzgitter Mannesmann Handel GmbH proti SC Laminorul SA

Vec C-170/12 Peter Pinckney proti KDG Mediatech AG

Vec C-22/12 Katarína Haasová proti Rastislavovi Petríkovi a Blanke Holingovej

Vec C-218/12 Lokman Emrek proti Vladovi Sabranovicovi

Vec C-478/12 Armin Maletic, Marianne Maletic proti lastminute.com GmbH TUI Österreich GmbH

Aktuálne návrhy na začatie prejudiciálneho konania

Vec C-388/13 UPC Magyarország Kft. proti Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (Maďarsko) 20

Vec C-342/13 Sebestyén Katalin proti Kővári Zsolt a i. (Maďarsko)

Vec C-348/13 BestWater International GmbH proti Michael Mebes, Stefan Potsch (Nemecko)

Vec C-416/13 Mario Vital Pérez proti Ayuntamiento de Oviedo (Španielsko)

Vec C-352/13 Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA (CDC)/Evonik Degussa GmbH, Akzo Nobel NV, Solvay SA, Kemira Oyj, Arkema France, FMC Foret, SA, Chemoxal SA, Edison SpA (Nemecko)

Vec C-143/13 Pez Hejduk proti EnergieAgentur.NRW GmbH (Rakúsko)

Európsky súd pre ľudské práva

Vec 11867/09 Soltész a ďalší proti Slovenskej republike

Vec 40265/07 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. proti Slovenskej republike

Vec 74550/12 Kucejová proti Slovenskej republike

Obchodné právo

Aktuálne návrhy na začatie prejudiciálneho konania

Vec C-352/13 Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA (CDC) proti Evonik Degussa GmbH, Akzo Nobel NV, Solvay SA, Kemira Oyj, Arkema France, FMC Foret, SA, Chemoxal SA, Edison SpA

Vec C-446/13 Fonderie 2A proti Ministre de l’Économie et des Finances

Vec C-488/13 Părva Investicionna Banka AD, UniKredit Bulbank AD, Sijk Faundejšăn LLS proti Eăr Propărti Developmănt – v nesăstojatelnost AD, Sindik na Eăr Propărti Developmănt – v nesăstojatelnost AD

Vec C-482/13 Unicaja Banco SA proti José Hidalgo Rueda, María del Carmen Vega Martín, Gestión Patrimonial Hive, S.L., Francisco Antonio López Reina, Rosa María Hidalgo Vega

Vec C-483/13 Unicaja Banco SA proti Steluta Grigore

Vec C-484/13 Caixabank SA proti Manuel María Rueda Ledesma, Rosario Mesa Mesa

Vec C-485/13 Caixabank SA proti José Labella Crespo, Rosario Márquez Rodríguez, Rafael Gallardo Salvat, Manuela Márquez Rodríguez

Vec C-486/13 Caixabank SA proti Antonio Galán Rodríguez

Vec C-487/13 Caixabank SA proti Alberto Galán Luna a Domingo Galán Luna

Vec C-497/13 F. Faber proti Autobedrijf Hazet Ochten BV

Vec C-519/13 Aplha Bank Cyprus Ltd proti Si Senh Dau, Alpha Panareti Public Ltd, Susan Towson, Stewart Cresswell, Gillian Cresswell, Julie Gaskell, Peter Gaskell, Richard Wernham, Tracy Wernham, Joanne Zorani et Richard Simpson

Vec C-535/13 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha proti Maria Patmanídi ΑΕ

Vec C-536/13 Gazprom OAO, ďalší účastník konania: Litovská republika, zastúpená Ministerstvom energetiky Litovskej republiky

Výber z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie

Vec C-105/12 Holandské kráľovstvo proti Essent NVa Essent Nederland BV

C-106/12 Holandské kráľovstvo proti Eneco Holding NV

C-107/12 Holandské kráľovstvo proti Delta NV

Vec C-95/12 Európska komisia proti Spolkovej republike Nemecko

Vec C-85/12 LBI hf, predtým Landsbanki Islands hf proti Kepler Capital Markets SA a Frédéric Giraux

Vec C-40/12 P Gascogne Sack Deutschland GmbH proti Európskej komisii

C-50/12 P Kendrion NV proti Európskej komisii

C-58/12 P Groupe Gascogne SA proti Európskej komisii

Výber z judikatúry Všeobecného súdu Európskej únie

Vec T-79/12 Cisco Systems Inc. a Messagenet SpA proti Európskej komisii, ktorú v konaní podporoval Microsoft Corp.

Nové právne predpisy

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1022/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), pokiaľ ide o poverenie Európskej centrálnej banky osobitnými úlohami podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ z 22. októbra 2013, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a smernica Komisie 2007/14/ES, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie určitých ustanovení smernice 2004/109/ES

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1093/2013 zo 4. novembra 2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 a nariadenie Komisie (ES) č. 1982/2004, pokiaľ ide o zjednodušenie systému Intrastat a zber informácií v rámci tohto systému

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1071/2013 z 24. septembra 2013 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (prepracované znenie) (ECB/2013/33)

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1072/2013 z 24. septembra 2013, ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných peňažnými finančnými inštitúciami (prepracované znenie) (ECB/2013/34)

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1073/2013 z 18. októbra 2013 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (prepracované znenie) (ECB/2013/38)

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1074/2013 z 18. októbra 2013 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre poštové žírové inštitúcie, ktoré prijímajú vklady od nepeňažných finančných inštitúcií, ktoré sú rezidentmi eurozóny (prepracované znenie) (ECB/2013/39)

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1075/2013 z 18. októbra 2013 o štatistike aktív a pasív finančných spoločností osobitného účelu zaoberajúcich sa sekuritizačnými transakciami (prepracované znenie) (ECB/2013/40)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1174/2013 z 20. novembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 10 a 12 a medzinárodný účtovný štandard 27

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1269/2013 z 5. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 802/2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1374/2013 z 19. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 36

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1375/2013 z 19. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 39

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1639/2006/ES

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1409/2013 z 28. novembra 2013 o štatistike platieb (ECB/2013/43)

Správne právo

Výber z judikatúry Súdneho dvora EÚ

Vec C-84/12 Rahmanian Koushkaki proti Bundesrepublik Deutschland– rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 19. decembra 2013

Spojené veci C-199/12 až C-201/12 - Minister voor Immigratie en Asiel proti X (C-199/12) a Y (C-200/12) a Z proti Minister voor Immigratie en Asiel (C-201/12).

Vec C-385/12 Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Výber z judikatúry Všeobecného súdu EÚ

Vec T-79/12 Cisco Systems a Messagenet proti Európskej komisii

Aktuálne návrhy na začatie prejudiciálneho konania

Vec – C-459/13 Široká

Žaloby podané proti Slovenskej republike na Súdnom dvore Európskej únie

Vec – C-361/31 Európska komisia proti Slovenskej republike

Vec – C-433/13 Európska komisia proti Slovenskej republike

Výber z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva

Vec Akhadov proti Slovenskej republike (sťažnosť č. 43009/10) – porušenie článku 5 ods. 4 Dohovoru

Trestné právo

Výber z judikatúry Súdneho dvora EÚ

Vec C-60/12 Marián Baláž – rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 14. novembra 2013

Vec C-212/11 Jyske Bank Gibraltar Ltd proti Administración del Estado – rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 25. apríla 2013

Výber z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva

Vec Černák proti Slovenskej republike (sťažnosť č. 36997/08) – porušenie článku 5 ods. 4 Dohovoru

Nové právne predpisy Európskej únie z oblasti trestného práva

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody

Celé číslo Bulletinu si prečítajte TU.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 367
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

K aplikácii § 329 ods. 1 veta druhá a § 331 ods. 1 CSP

bez zovšeobecneného záveru

Platnosť rozhodcovskej doložky

Pre platnosť rozhodcovskej zmluvnej doložky v spotrebiteľských veciach sa vyžaduje, aby mal spotrebiteľ možnosť vyjadriť s ňou pri ...

Účinky insolvenčného konania medzi členskými štátmi

Insolvenčné konania sa riadia právom členského štátu, na území ktorého sa toto insolvenčné konanie začalo (lex fori concursus). Týmto ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 5. septembra 2019 vo veci C‑331/18 TE proti Pohotovosti, s. r. o.

1. Článok 10 ods. 2 písm. h) až j) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Fungovanie vnútorných vzťahov v štátnej službe sa má zefektívniťhttp://www.teraz.sk/slovensko/fungovanie-vnutornych-vztahov-v-sta/424707-clanok.html

Doplniť sa má aj úprava výberového konania o možnosť overiť úroveň ovládania práce s ...

A. Baránik navrhuje zrušiť zákaz zverejňovania tváre sudcovhttp://www.teraz.sk/slovensko/a-baranik-navrhuje-zrusit-zakaz-zve/424706-clanok.html

Opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Alojz Baránik (SaS) navrhuje viaceré opatrenia v ...

Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní by sa mohol ešte upravovaťhttp://www.teraz.sk/ekonomika/navrh-novely-zakona-o-verejnom-obstar/424686-clanok.html

Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je v súčasnosti v parlamente v druhom čítaní, ...

Ústavní soud se podruhé zastal muže, kterého exekutor připravil o bythttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ustavni-soud-se-podruhe-zastal-muze-exekuce-bytu.A191017_115146_domaci_cern

Ústavní soud se podruhé zastal muže, který kvůli nevelké pohledávce přišel o družstevní ...

Plénum ÚS prijalo dodatok k rozvrhu práce, schválilo zloženie senátovhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-us-prijalo-dodatok-k-rozvrhu-pr/424537-clanok.html

Plénum Ústavného súdu (ÚS) SR v stredu prijalo dodatok k rozvrhu práce, schválilo tak nové ...

Generálny prokurátor má priveľkú moc, tvrdí Nadácia Zastavme korupciuhttp://www.teraz.sk/slovensko/generalny-prokurator-ma-privelku-mo/424496-clanok.html

Generálny prokurátor má na Slovensku priveľkú moc a prokurátori sa sťažujú na zásahy v ...

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Zo súdnej praxe 4/2019

Zo súdnej praxe 4/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: