TlačPoštaZväčšiZmenši

Nevykonanie dôkazu a prípustnosť dovolania

19.3. 2012, 20:02 |  Lucia Černáková

Dovolanie je mimoriadny opravný prostriedok proti právoplatným rozhodnutiam súdu, ktorým sa má zabezpečiť náprava procesných a hmotnoprávnych chýb taxatívne uvedených ako dovolacie dôvody v ustanovení § 371 ods. 1 písm. a/ až písm. l/ Trestného poriadku. Dovolací súd nie je možné chápať ako tretiu inštanciu v sústave súdov, zameranú na preskúmavanie všetkých rozhodnutí súdu druhého stupňa. Mimoriadny opravný prostriedok – dovolanie neslúži k revízii skutkových zistení urobených súdmi prvého a druhého stupňa. Ťažisko dokazovania je na súde prvého stupňa a jeho skutkové závery môže doplniť, alebo meniť len odvolací súd. Dovolací súd nemôže posudzovať úplnosť skutkových zistení, nemôže bez ďalšieho sám prehodnocovať vykonané dôkazy, pretože dôkazy v konaní o dovolaní nemôže sám vykonávať. Rovnako ani obsah a rozsah vlastnej úvahy orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu o voľbe použitých dôkazných prostriedkov nemožno považovať za porušenie práva na obhajobu v zmysle § 371 ods. 1 písm. c/ Trestného poriadku.

(uznesenie NS SR z 25. 01. 2012, sp. zn. 3 Tdo 59/2011)

Z rozhodnutia:

Rozsudkom Okresného súdu v Nitre z 8. septembra 2010, sp. zn. 4T 114/2009, bola obvinená N. V. uznaná za vinnú zo zločinu zabitia spolupáchateľstvom podľa § 20, § 147 ods. 1 Trestného zákona na skutkovom základe, že

dňa 19. decembra 2008 vo večerných hodinách, v čase od 22.00 hod. do 23.00 hod., bol v obci H., na návšteve u svojej bývalej manželky O. G. poškodený M. S. potom, čo ho obžalovaná O. G. posielala preč a on odmietol odísť, a potom čo odmietol odísť, si porezal pravé zápästie úderom do sklenenej výplne dverí, následne na to ho pred uvedeným domom fyzicky napadli obžalovaná O. G. plechovým vedrom a obžalovaná N. V. drevenou palicou o dĺžke 40-50 cm a hrúbke v priemere najviac 15 cm, a to tak, že ho týmito predmetmi opakovane udierali po hlave, bili ho po celom tele a kopali do rôznych častí tela. Následne potom, čo bol O. G. privolaný I. M. a tento prišiel so svojim motorovým vozidlom na miesto činu, do jeho osobného motorového vozidla obžalované O. G. a N. V. spolu s I. M., naložili poškodeného M. S., a potom ho I. M. s O. G. odviezli k obci T., kde ho asi 2 km pred obcou vyložili pri bývalom smetisku, pričom tu bolo 26. decembra 2008 nájdené jeho mŕtve telo. Poškodený M. S. následkom útoku obžalovaných utrpel ťažké zranenie, a to 9 tržnozmliaždených rán na temene hlavy, ložiskové vnútrolebečné krvácanie s následkom celkového opuchu mozgu ťažkého stupňa, čo viedlo k smrti poškodeného M. S..

Za to bol obvinenej N. V. podľa § 147 ods. 1, § 36 písm. j/, s použitím § 38 ods. 2,ods. 3 Trestného zákona uložený trest odňatia slobody v trvaní sedem rokov.

Podľa § 48 ods. 2 písm. a/ Trestného zákona bola obvinená V. na výkon uloženého trestu odňatia slobody zaradená do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia.

Podľa § 287 ods. 1 Trestného poriadku obvineným O. G. a N. V. bolo uložené, aby spoločne a nerozdielne nahradili škodu poškodenému Š. S. vo výške 456,75 €, pričom poškodený bol podľa § 288 ods. 2 Trestného poriadku so zvyškom uplatneného nároku na náhradu škody odkázaný na občianske súdne konanie.

Proti tomuto rozsudku podala odvolanie obvinená N. V., ktoré bolo uznesením Krajského súdu v Nitre z 10. februára 2011, sp. zn. 5To 71/2010, podľa § 319 Trestného poriadku zamietnuté ako nedôvodné.

Proti uzneseniu krajského súdu podala prostredníctvom splnomocnenej obhajkyne JUDr. I. L. dovolanie obvinená N. V.. Dovolanie podala z dôvodu uvedeného v ustanovení § 371 ods. 1 písm. c/, písm. i/ Trestného poriadku – zásadným spôsobom bolo porušené právo na obhajobu a rozhodnutie je založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku, alebo na nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanovenia.

Dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Trestného poriadku dovolateľka vidí v tom, že odvolací súd sa nezaoberal rozporom v dôkaznej situácii. Podľa fotografií z miesta činu viditeľnosť tam bola veľmi slabá, a preto jediný priamy svedok M. nemohol priebeh skutku vidieť. Svedok I. M. bol jediným svedkom, preto bolo potrebné vykonať previerku jeho výpovede na mieste samom. Bez vykonania tohto dôkazu nemohla byť objektívne zistená pravda na rozhodnutie o vine. Procesné pochybenie spočívajúce v nevykonaní dôkazu preto považuje za závažné porušenie práva na obhajobu.

V písomných dôvodoch dovolania dovolateľka, po analýze vykonaného dokazovania a po poukázaní na množstvo rozporov vo výpovediach svedka M., v záveroch znaleckého posudku z odboru zdravotníctva a výsluchu MUDr. P. G. vo vzťahu k ustáleniu bezprostrednej príčiny smrti poškodeného, vyslovila presvedčenie, že s ohľadom na výsledky vykonaného dokazovania bol skutok nesprávne právne kvalifikovaný, pretože nebolo preukázané, že by sa dopustila skutku, pre ktorý bola odsúdená, ktorá skutočnosť podľa jej názoru zakladá dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Trestného poriadku.

Navrhla, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací vyslovil, že uznesením Krajského súdu v Nitre z 10. februára 2011, sp. zn. 5To 71/2010, bol porušený zákon v ustanovení § 319 Trestného poriadku, aby dovolací súd napadnuté uznesenie zrušil, aby zrušil aj rozsudok prvostupňového súdu a aby Okresnému súdu v Nitre prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol.

Prokurátor Krajskej prokuratúry v Nitre vo vyjadrení k podanému dovolaniu (č.l. 1014-1016) navrhol, aby dovolací súd na neverejnom zasadnutí postupom podľa § 382 písm. c/ Trestného poriadku dovolanie dovolateľky N. V. odmietol.

Na podklade podaného dovolania Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 377 Tr. por.) zistil, že dovolanie je prípustné (§ 368 ods. 1 Tr. por.), bolo podané osobou oprávnenou (§ 369 ods. 2 písm. b/ Tr. por.), v zákonnej lehote a mieste, kde tento mimoriadny opravný prostriedok možno podať, ale zároveň zistil aj to, ţe podané dovolanie je potrebné odmietnuť na neverejnom zasadnutí podľa § 382 písm. c/ Trestného poriadku, pretože nie sú splnené dôvody dovolania podľa § 371 ods. 1 Trestného poriadku.

V úvode je potrebné zdôrazniť, že dovolanie je mimoriadny opravný prostriedok, ktorý umožňuje oprávneným osobám namietať zásadné porušenie procesnoprávnych a hmotnoprávnych ustanovení v rozhodnutiach súdov, ktoré sú taxatívne vymenované v ustanovení § 371 ods. 1 písm. a/ až písm. l/ Trestného poriadku. Dovolanie nie je preto možné chápať ako po neúspešnom odvolaní, ďalší opravný prostriedok, ktorým by boli podávané námietky oprávnenej osoby k skutkovým zisteniam, alebo k výške uloženého trestu.

Správne uvedenie dôvodu dovolania je podstatné, pretože limituje rozsah preskúmavacej povinnosti dovolacieho súdu.

Dovolacím dôvodom podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Trestného poriadku je zásadné porušenie práva na obhajobu, spočívajúce najmä v porušení ustanovení o povinnej obhajobe. Právo na obhajobu v zmysle tohto dovolacieho dôvodu je potrebné chápať ako vytvorenie podmienok pre úplné uplatnenie procesných práv obvineného a jeho obhajcu.

Obvinená v podanom dovolaní neuviedla ani jednu relevantnú skutočnosť, ktorá by preukazovala, že bolo v jej prípade zásadným spôsobom porušené jej právo na obhajobu. Obvinená tento dovolací dôvod videla len v tom, že konajúce súdy nevykonali obhajobou navrhované dôkazy.

Za porušenie práva na obhajobu v zmysle § 371 ods. 1 písm. c/ Trestného poriadku nemožno považovať obsah a rozsah vlastnej úvahy orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu o voľbe použitých dôkazných prostriedkov, pri plnení povinnosti podľa § 2 ods. 10, resp. práva podľa § 2 ods. 11 Trestného poriadku. Ak by záver súdu, že určitú skutkovú okolnosť považuje za dokázanú a už ju nebude overovať ďalšími dôkazmi, zakladal opodstatnenosť tohto dovolacieho dôvodu, odporovalo by to skutočnosti, že dovolací súd je viazaný zisteným skutkovým stavom, ktorá vyjadruje už vyššie spomenutú zásadu, že účelom dovolacieho konania je posudzovanie právnych otázok a nie posudzovanie správnosti a úplnosti zistenia skutkového stavu.

Ako je to už čiastočne uvedené vyššie a v podstate to v písomných dôvodoch dovolania konštatuje, avšak v rozpore s ostatnými dôvodmi dovolania aj dovolateľka, dovolanie je mimoriadny opravný prostriedok proti právoplatným rozhodnutiam súdu, ktorým sa má zabezpečiť náprava procesných a hmotnoprávnych chýb taxatívne uvedených ako dovolacie dôvody v ustanovení § 371 ods. 1 písm. a/ až písm. l/ Trestného poriadku. Dovolací súd nie je možné chápať ako tretiu inštanciu v sústave súdov, zameranú na preskúmavanie všetkých rozhodnutí súdu druhého stupňa. Mimoriadny opravný prostriedok – dovolanie neslúži k revízii skutkových zistení urobených súdmi prvého a druhého stupňa. Ťažisko dokazovania je na súde prvého stupňa a jeho skutkové závery môže doplniť, alebo meniť len odvolací súd. Dovolací súd nemôže posudzovať úplnosť skutkových zistení, nemôže bez ďalšieho sám prehodnocovať vykonané dôkazy, pretože dôkazy v konaní o dovolaní nemôže sám vykonávať. Namietané nesprávne skutkové zistenia alebo nesúhlas s tým, ako súd hodnotil vykonané dôkazy, nemôžu zakladať dovolací dôvod uvedený v ustanovení § 371 ods. 1 písm. i/ Trestného poriadku.

Dovolacie námietky obvinenej smerovali k tomu, že namietala rozsah vykonaného dokazovania, keď konštatovala, že súd si nezabezpečil dostatok dôkazov preukazujúcich jej vinu, resp. zabezpečil len dôkazy, ktoré sú nevierohodné a rozporné a tiež spôsob hodnotenia dôkazov vo vzťahu k posúdeniu subjektívnej stránky jej konania, a keď namietala najmä hodnovernosť výpovede svedka M.. Žiadala zrušiť napadnuté rozhodnutia v rámci dovolacieho konania z dôvodu, že sa necíti byť vinná, skutok pre ktorý bola odsúdená nespáchala.

V posudzovanej veci neboli splnené podmienky dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c/, písm. i/ Trestného poriadku, pretože ako je uvedené vyššie, dovolací súd nemôže posudzovať úplnosť skutkových zistení a nemôže bez ďalšieho sám prehodnocovať vykonané dôkazy, preto bez preskúmania veci, na neverejnom zasadnutí, dovolanie odmietol postupom podľa § 382 písm. c/ Trestného poriadku. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 756
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kollár v súvislosti so zadržaním D. Kováčika: NAKA má rozviazané rukyhttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-naka-ma-rozviazane-ruky-tvrdi/502196-clanok.html

Národná kriminálna agentúra (NAKA) má rozviazané ruky, keď niekto páchal trestnú činnosť, ...

UK nesúhlasí s oklieštením akademických práv a slobôdhttps://www.teraz.sk/slovensko/uk-nesuhlasi-s-okliestenim-akademick/502044-clanok.html

Akademický senát Univerzity Komenského a vedenie UK vyzývajú kompetentné orgány na zásadnú ...

Ministerku Kolíkovú nepotešilo zadržanie Kováčika, prehlbuje to nedôveru v prokuratúruhttps://www.webnoviny.sk/ministerku-kolikovu-nepotesilo-zadrzanie-kovacika-prehlbuje-to-nedoveru-v-prokuraturu/

Informácia o zadržaní špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika ministerku spravodlivosti ...

VIDEO: NAKA zadržala špeciálneho prokurátora Dušana Kováčikahttps://www.teraz.sk/slovensko/naka-mala-zadrzat-specialneho-prokur/502030-clanok.html

Národná kriminálna agentúra (NAKA) mala zadržať špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.

Kandidátmi na členov disciplinárnych senátov sú Hasíková a Slamka, schválil ich parlamenthttps://www.webnoviny.sk/kandidatmi-na-clenov-disciplinarnych-senatov-su-hasikova-a-slamka-schvalil-ich-parlament/

Oboch kandidátov dnes schválil parlament.

Šéfa slovenské prokuratury zadržela policie. Údajně pomáhal zločineckému ganguhttps://www.denik.cz/ze_sveta/slovensko-prokuratura-policie-20201022.html

Slovenská policie zadržela a následně obvinila šéfa speciální prokuratury Dušana Kováčika ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: