TlačPoštaZväčšiZmenši

Dočasné oddelené spolužitie

18.5. 2011, 19:29 |  najpravo.sk

Zo samej skutočnosti, že manželia určitú dobu nežijú v spoločnej domácnosti, ešte nemožno usudzovať, že ich manželstvo prestalo plniť svoju spoločenskú funkciu. Pri posudzovaní tejto otázky treba vychádzať zo zásad Zákona o rodine a vzťahy medzi manželmi posudzovať ako v rozvodovom konaní. Treba zvážiť, či vzťahy medzi manželmi boli tak vážne rozvrátené, že manželstvo nemohlo plniť svoj spoločenský účel

(Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 17. decembra 1997, sp. zn. 2 So 188/97)

Z rozhodnutia:

Krajský súd v B.B. rozsudkom z 21. mája 1997 zrušil rozhodnutie zo 16. apríla 1996, ktorým odporkyňa zamietla žiadosť navrhovateľky o vdovský dôchodok z dôvodu, že pred smrťou svojho manžela nežila s ním v spoločnej domácnosti.

Súd na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že v konaní nebolo dostatočne preukázané, či manželstvo navrhovateľky prestalo plniť svoj spoločenský účel a či boli splnené podmienky pre zamietnutie žiadosti navrhovateľky o vdovský dôchodok.

Vo včas podanom odvolaní odporkyňa žiadala napadnutý rozsudok zrušiť s poukazom na nedostatočne zistený skutkový stav, pretože pre jeho objektívne objasnenie okolností spolužitia navrhovateľky s manželom bolo potrebné vypočuť aj ďalších svedkov, napr. príbuzných nebohého J.S. alebo pracovníkov obecného úradu.

Navrhovateľka sa k odvolaniu nevyjadrila.

Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 250s ods. 2 O.s.p., ako súd odvolací, preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, a dospel k záveru, že doposiaľ zistený skutkový stav nie je dostatočným podkladom na objektívne rozhodnutie o uplatnenom nároku.

Podmienky vzniku nároku na vdovský dôchodok upravujú ustanovenia § 45 a nasl. zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 100/1988 Zb."). Podľa § 46 ods. 5 cit. zákona možno odoprieť vdove nárok na vdovský dôchodok vtedy, ak vdova nežila s manželom dlhší čas pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti, jej manželstvo prestalo plniť svoju spoločenskú funkciu a v čase smrti manžela nemala voči nemu nárok na výživné.

Podľa § 120 ods. 1 O.s.p., ktorý sa vzťahuje aj na konanie o preskúmanie rozhodnutí o zákonných nárokoch vo veciach dôchodkového zabezpečenia, súd dbá o to, aby skutkový stav veci zistil čo najúplnejšie.

Z vyjadrenia odporkyne vyplýva, že svoj právny názor o nesplnení podmienok požadovaného nároku navrhovateľky vyvodila z údajov nachádzajúcich sa v žiadosti o invalidný dôchodok navrhovateľky z roku 1964 a v žiadosti o úpravu dôchodku z titulu jediného zdroja príjmu z roku 1980, podľa ktorých navrhovateľka "je s manželom rozlúčená", resp. "nežijú v spoločnej domácnosti od roku 1970", pričom správnosť údajov potvrdila aj rada bývalého Národného výboru v B.

Krajský súd pri rozhodovaní vychádzal z výpovede navrhovateľky, ktorá pripustila, že v rokoch 1964-1965, keď boli s manželom pohnevaní, bývala asi dva mesiace v letnej kuchynke, ale potom sa opäť nasťahovala späť do domu. Nikdy nebývala v inom dome, stále žila v spoločnej domácnosti s manželom, s ktorým sa starali o výchovu detí, starala sa o domácnosť, prala a robila, čo bolo potrebné, pričom manžel finančne prispieval do domácnosti. Zhodne sa vyjadrili aj synovia navrhovateľky S.S. a J.S. a skutočnosť, že navrhovateľka žila v spoločnej domácnosti so svojím manželom, potvrdil aj starosta Obecného úradu v B.

Z obsahu pripojeného spisu je nepochybné, že manžel navrhovateľky J.S. zomrel 23. januára 1996, a preto bolo potrebné k tomuto dátumu skúmať, či sú splnené zákonné podmienky uplatneného nároku. Tejto požiadavke nezodpovedá postup odporkyne, ktorá vychádzala len z údajov z rokov 1964 a 1980 bez toho, aby ďalej skúmala, či zistené informácie boli aktuálne a zodpovedali skutočnosti aj v rozhodnom období. Pritom treba zdôrazniť, že je povinnosťou odporkyne preukazovať existenciu okolností vylučujúcich priznanie nároku a tejto povinnosti sa nemôže zbaviť presunutím dôkazného bremena na dôchodcu.

Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom poriadku (správny poriadok) v znení neskorších predpisov je správny orgán povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie.

Obsah pojmu "dlhší čas" trvania oddeleného spolužitia, ktorý je uvedený v § 46 ods. 5 zákona č. 100/1988 Zb., treba posudzovať v každom prípade individuálne aj s prihliadnutím na celkovú dobu trvania manželstva. Pritom len zo skutočnosti, že manželia určitú dobu nežijú v spoločnej domácnosti, nemožno ešte usudzovať, že ich manželstvo prestalo plniť svoju spoločenskú funkciu. Pri posudzovaní tejto otázky treba vychádzať zo zásad Zákona o rodine a vzťahy medzi manželmi posudzovať ako v rozvodovom konaní. Treba skúmať, či vzťahy medzi manželmi boli tak vážne rozvrátené, že manželstvo nemohlo plniť svoj spoločenský účel (§ 24 Zákona o rodine).

Aj keď v danom prípade odporkyňa svoj záver o nesplnení podmienok pre priznanie nároku navrhovateľky vyvodila len z dôkazov nevzťahujúcich sa bezprostredne k rozhodnému obdobiu, a teda nespôsobilých tento záver jednoznačne potvrdiť, na druhej strane ani súd sa dostatočným spôsobom nevysporiadal s uvádzanými spornými skutočnosťami, ktoré čiastočne spochybňujú jeho jednoznačné stanovisko o vzťahoch medzi manželmi v rozhodnom období. Za daných okolností treba považovať aj jeho záver o preukázaní neexistencie hlbokého a trvalého rozvratu manželstva za nepresvedčivý, a preto predčasný.

Na odstránenie uvedených pochybností, v súlade s § 120 ods. 1 O.s.p., bude potrebné doplniť dokazovanie na okolnosti spolužitia manželov v spoločnej domácnosti v rozhodnom období, najmä výsluchom ďalších príbuzných členov rodiny, prípadne susedov, alebo pracovníkov obecného úradu a až na základe takto zisteného skutkového stavu rozhodnúť o dôvodnosti uplatneného nároku a zákonnosti rozhodnutia odporkyne.

Bez doplnenia dokazovania v naznačenom smere nie je možné vo veci objektívne rozhodnúť, preto odvolací súd napadnutý rozsudok krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie a nové rozhodnutie podľa § 221 ods. 1 veta prvá O.s.p., v ktorom rozhodne aj o trovách celého konania (§ 224 ods. 3 O.s.p.). 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 971
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Pasivita žalovaného a interpretácia § 151 CSP

I. Pasivita žalovaného v konaní nemôže mať za následok (aplikáciou § 151 ods. 1 a 2 CSP) povinnosť všeobecného súdu priznať akýkoľvek ...

CSP: Následky nezaplatenia preddavku na trovy dôkazu

Právnym následkom nesplnenia povinnosti zložiť preddavok na trovy dôkazu vyplývajúcej z právoplatného rozhodnutia všeobecného súdu je ...

Účinky insolvenčného konania na prebiehajúce súdne konanie v inom štáte

Insolvenčné konania sa riadia právom členského štátu, na území ktorého sa toto insolvenčné konanie začalo (lex fori concursus). Týmto ...

Platnosť rozhodcovskej doložky pri spotrebiteľskej zmluve

Pre platnosť rozhodcovskej zmluvnej doložky v spotrebiteľských veciach sa vyžaduje, aby mal spotrebiteľ možnosť vyjadriť s ňou pri ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Gál: Ak sa voľba predsedu NS natiahne, porozhliadnem sa po kandidátovhttp://www.teraz.sk/slovensko/gal-ak-sa-volba-predsedu-ns-natiahne/418541-clanok.html

Súdna rada v pondelok (9. 9.) na svojom mimoriadnom zasadnutí ani v druhom kole nezvolila nového ...

Ústavnoprávny výbor bude v pondelok vypočúvať 16 kandidátov na sudcovhttp://www.teraz.sk/slovensko/ustavnopravny-vybor-bude-v-pondelok-v/418558-clanok.html

Všetci uchádzači okrem štyroch sa o post ústavného sudcu uchádzajú opätovne.

Ministerstvo spravodlivosti trvá na tom, že sa do konca roka presťahujehttps://domov.sme.sk/c/22212237/ministerstvo-spravodlivosti-trva-na-tom-ze-sa-do-konca-roka-prestahuje.html

Rezort stále sídli v jednej budove s Najvyšším súdom.

Dlžníci v Česku by firmám mali platiť za spracovanie exekúciíhttps://www.teraz.sk/ekonomika/dlznici-v-cesku-by-firmam-mali-plati/418523-clanok.html

V súčasnosti musia totiž firmy pri každom zamestnancovi s exekúciou počítať výšku ...

Stovky přebytečných zákonů: vláda projedná jejich konechttps://www.tyden.cz/rubriky/domaci/stovky-prebytecnych-zakonu-vlada-projedna-jejich-konec_532143.html

Zrušení stovek nadbytečných zákonů, nařízení a vyhlášek, které jsou sice formálně ...

Via Iuris sa obáva, že vyhlásenie chránených území bude trvať dlhohttp://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-sa-obava-ze-vyhlasenie-chr/418385-clanok.html

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny bola schválená parlamentom 11. septembra.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: