TlačPoštaZväčšiZmenši

Dočasné oddelené spolužitie

18.5. 2011, 19:29 |  najpravo.sk

Zo samej skutočnosti, že manželia určitú dobu nežijú v spoločnej domácnosti, ešte nemožno usudzovať, že ich manželstvo prestalo plniť svoju spoločenskú funkciu. Pri posudzovaní tejto otázky treba vychádzať zo zásad Zákona o rodine a vzťahy medzi manželmi posudzovať ako v rozvodovom konaní. Treba zvážiť, či vzťahy medzi manželmi boli tak vážne rozvrátené, že manželstvo nemohlo plniť svoj spoločenský účel

(Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 17. decembra 1997, sp. zn. 2 So 188/97)

Z rozhodnutia:

Krajský súd v B.B. rozsudkom z 21. mája 1997 zrušil rozhodnutie zo 16. apríla 1996, ktorým odporkyňa zamietla žiadosť navrhovateľky o vdovský dôchodok z dôvodu, že pred smrťou svojho manžela nežila s ním v spoločnej domácnosti.

Súd na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že v konaní nebolo dostatočne preukázané, či manželstvo navrhovateľky prestalo plniť svoj spoločenský účel a či boli splnené podmienky pre zamietnutie žiadosti navrhovateľky o vdovský dôchodok.

Vo včas podanom odvolaní odporkyňa žiadala napadnutý rozsudok zrušiť s poukazom na nedostatočne zistený skutkový stav, pretože pre jeho objektívne objasnenie okolností spolužitia navrhovateľky s manželom bolo potrebné vypočuť aj ďalších svedkov, napr. príbuzných nebohého J.S. alebo pracovníkov obecného úradu.

Navrhovateľka sa k odvolaniu nevyjadrila.

Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 250s ods. 2 O.s.p., ako súd odvolací, preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, a dospel k záveru, že doposiaľ zistený skutkový stav nie je dostatočným podkladom na objektívne rozhodnutie o uplatnenom nároku.

Podmienky vzniku nároku na vdovský dôchodok upravujú ustanovenia § 45 a nasl. zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 100/1988 Zb."). Podľa § 46 ods. 5 cit. zákona možno odoprieť vdove nárok na vdovský dôchodok vtedy, ak vdova nežila s manželom dlhší čas pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti, jej manželstvo prestalo plniť svoju spoločenskú funkciu a v čase smrti manžela nemala voči nemu nárok na výživné.

Podľa § 120 ods. 1 O.s.p., ktorý sa vzťahuje aj na konanie o preskúmanie rozhodnutí o zákonných nárokoch vo veciach dôchodkového zabezpečenia, súd dbá o to, aby skutkový stav veci zistil čo najúplnejšie.

Z vyjadrenia odporkyne vyplýva, že svoj právny názor o nesplnení podmienok požadovaného nároku navrhovateľky vyvodila z údajov nachádzajúcich sa v žiadosti o invalidný dôchodok navrhovateľky z roku 1964 a v žiadosti o úpravu dôchodku z titulu jediného zdroja príjmu z roku 1980, podľa ktorých navrhovateľka "je s manželom rozlúčená", resp. "nežijú v spoločnej domácnosti od roku 1970", pričom správnosť údajov potvrdila aj rada bývalého Národného výboru v B.

Krajský súd pri rozhodovaní vychádzal z výpovede navrhovateľky, ktorá pripustila, že v rokoch 1964-1965, keď boli s manželom pohnevaní, bývala asi dva mesiace v letnej kuchynke, ale potom sa opäť nasťahovala späť do domu. Nikdy nebývala v inom dome, stále žila v spoločnej domácnosti s manželom, s ktorým sa starali o výchovu detí, starala sa o domácnosť, prala a robila, čo bolo potrebné, pričom manžel finančne prispieval do domácnosti. Zhodne sa vyjadrili aj synovia navrhovateľky S.S. a J.S. a skutočnosť, že navrhovateľka žila v spoločnej domácnosti so svojím manželom, potvrdil aj starosta Obecného úradu v B.

Z obsahu pripojeného spisu je nepochybné, že manžel navrhovateľky J.S. zomrel 23. januára 1996, a preto bolo potrebné k tomuto dátumu skúmať, či sú splnené zákonné podmienky uplatneného nároku. Tejto požiadavke nezodpovedá postup odporkyne, ktorá vychádzala len z údajov z rokov 1964 a 1980 bez toho, aby ďalej skúmala, či zistené informácie boli aktuálne a zodpovedali skutočnosti aj v rozhodnom období. Pritom treba zdôrazniť, že je povinnosťou odporkyne preukazovať existenciu okolností vylučujúcich priznanie nároku a tejto povinnosti sa nemôže zbaviť presunutím dôkazného bremena na dôchodcu.

Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom poriadku (správny poriadok) v znení neskorších predpisov je správny orgán povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie.

Obsah pojmu "dlhší čas" trvania oddeleného spolužitia, ktorý je uvedený v § 46 ods. 5 zákona č. 100/1988 Zb., treba posudzovať v každom prípade individuálne aj s prihliadnutím na celkovú dobu trvania manželstva. Pritom len zo skutočnosti, že manželia určitú dobu nežijú v spoločnej domácnosti, nemožno ešte usudzovať, že ich manželstvo prestalo plniť svoju spoločenskú funkciu. Pri posudzovaní tejto otázky treba vychádzať zo zásad Zákona o rodine a vzťahy medzi manželmi posudzovať ako v rozvodovom konaní. Treba skúmať, či vzťahy medzi manželmi boli tak vážne rozvrátené, že manželstvo nemohlo plniť svoj spoločenský účel (§ 24 Zákona o rodine).

Aj keď v danom prípade odporkyňa svoj záver o nesplnení podmienok pre priznanie nároku navrhovateľky vyvodila len z dôkazov nevzťahujúcich sa bezprostredne k rozhodnému obdobiu, a teda nespôsobilých tento záver jednoznačne potvrdiť, na druhej strane ani súd sa dostatočným spôsobom nevysporiadal s uvádzanými spornými skutočnosťami, ktoré čiastočne spochybňujú jeho jednoznačné stanovisko o vzťahoch medzi manželmi v rozhodnom období. Za daných okolností treba považovať aj jeho záver o preukázaní neexistencie hlbokého a trvalého rozvratu manželstva za nepresvedčivý, a preto predčasný.

Na odstránenie uvedených pochybností, v súlade s § 120 ods. 1 O.s.p., bude potrebné doplniť dokazovanie na okolnosti spolužitia manželov v spoločnej domácnosti v rozhodnom období, najmä výsluchom ďalších príbuzných členov rodiny, prípadne susedov, alebo pracovníkov obecného úradu a až na základe takto zisteného skutkového stavu rozhodnúť o dôvodnosti uplatneného nároku a zákonnosti rozhodnutia odporkyne.

Bez doplnenia dokazovania v naznačenom smere nie je možné vo veci objektívne rozhodnúť, preto odvolací súd napadnutý rozsudok krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie a nové rozhodnutie podľa § 221 ods. 1 veta prvá O.s.p., v ktorom rozhodne aj o trovách celého konania (§ 224 ods. 3 O.s.p.). 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1008
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

CSP: Úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom ako otázka právna

Riešenie problematiky úpravy styku otca s maloletou nemôže byť v žiadnom prípade posudzované ako právna otázka, na ktorej by záviselo ...

CSP: Predpoklady pre rozhodnutie rozsudkom pre zmeškanie žalovaného podľa § 273 CSP

Predpoklady pre rozhodnutie rozsudkom pre zmeškanie žalovaného podľa § 273 C. s. p., ktorými sú: riadne doručenie žaloby (o splnenie ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Dosiahli 65 rokov: Prezidentka odvolala z funkcie piatich sudcovhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-odvolala-z-funkcie-piatich-s/441732-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová na návrh Súdnej rady SR odvolala z funkcie sudcu päť sudcov, ...

ÚS zohľadnil stanovisko ombudsmanky ohľadom o 50-dňového moratóriahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-zohladnil-stanovisko-ombudsmanky-pr/441480-clanok.html

Z rozhodnutia Ústavného súdu podľa Patakyovej vyplýva, že zohľadnili možné ohrozenie ...

Danko: Generálny prokurátor nemôže v kancelárii využívať skrytú kameruhttps://www.webnoviny.sk/danko-generalny-prokurator-nemoze-v-kancelarii-vyuzivat-skrytu-kameru/

Generálny prokurátor nemôže mať v kancelárii skrytú kameru na nahrávky.

Pri označovaní strelných a signálnych zbraní platia nové pravidláhttps://www.teraz.sk/slovensko/pri-oznacovani-strelnych-a-signalnyc/441148-clanok.html

Ide o zosúladenia právnej úpravy na Slovensku s právom Európskej únie v oblasti označovania ...

Ústavnému sudcovi Mamojkovi hrozí disciplinárne stíhanie, Fiačan chce tvrdenia Tótha preveriťhttps://www.webnoviny.sk/ustavnemu-sudcovi-mamojkovi-hrozi-disciplinarne-stihanie-fiacan-chce-tvrdenia-totha-preverit/

Pri disciplinárnom stíhaní ústavného sudcu platia iné pravidlá ako pri všeobecných.

Členové rady Válkovou podpořili. Vládní zmocněnkyní pro lidská práva zůstanehttps://www.denik.cz/z_domova/valkova-ksc-lidska-prava-zmocnenkyne-20200116.html

Podpořila ji dnes většina členů rady vlády pro lidská práva.

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: