TlačPoštaZväčšiZmenši

Povolenie uzavrieť manželstvo maloletému staršiemu ako 16 rokov

8.1. 2012, 19:10 |  najpravo.sk

Dôležitosť súdneho rozhodnutia o povolení uzavrieť manželstvo maloletému vyžaduje, aby sa súdy starostlivo venovali zisťovaniu skutočného stavu veci. Najmä musia venovať pozornosť osobám obidvoch snúbencov a preverovať všetky okolnosti, ktoré sú rozhodujúce pre posúdenie ich predpokladov k založeniu harmonickej rodiny a k riadnej výchove detí.

Súdy sa musia zaoberať aj otázkou, ako bude rodina, ktorú hodlajú snúbenci založiť, plniť svoju ekonomickú funkciu. Preto treba zisťovať zárobky oboch snúbencov, a pokiaľ ešte žiadny z nich nie je zárobkovo činný, treba skúmať, ako inak bude rodina hmotne zabezpečená; v týchto prípadoch je namieste zisťovať zárobkové pomery rodičov snúbencov. Súd by mal prihliadať aj na to, ako bude uspokojená bytová potreba snúbencov v prípade uzavretia manželstva, keďže uspokojivé bytové pomery sú takisto jedným z predpokladov zdarného vývoja manželstva. 

(Zo správy a zo zhodnotenia úrovne rozhodovania súdov Českej socialistickej republiky vo veciach povolenia uzavrieť manželstvo maloletým starším ako šestnásť rokov občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu ČSR z 31. mája 1976, sp. zn. Cpj 179/75, R 30/1976)

Z odôvodnenia:

Na podanie návrhu na povolenie uzavrieť manželstvo je oprávnený len maloletý, ktorý mieni manželstvo uzavrieť (§ 194 ods. 1 OSP).

Rodičia niekedy návrh maloletého nadbytočne spolupodpisujú. Ojedinele je návrh podaný rodičmi alebo niektorým z nich. V týchto prípadoch, kedy je návrh podaný rodičmi, súdy správne predvolávajú maloletého na spísanie jeho návrhu. Výnimočne však dochádza nesprávne aj k tomu, že sa maloletý k návrhu rodičov len „pripojí". Na niektorých súdoch bola zistená nesprávna prax, kedy aj v návrhoch spisovaných na súde je ako navrhovateľ uvedený nielen maloletý, ale aj jeho plnoletý snúbenec, alebo sa ako navrhovatelia uvádzajú aj rodičia maloletého.

Boli zistené ojedinelé prípady, kedy návrh na povolenie uzavrieť manželstvo bol podaný maloletým navrhovateľom zastúpeným advokátom. V niektorých prípadoch bola plná moc podpísaná maloletým, inokedy nesprávne rodičmi alebo jedným z nich. Pre konanie o povolenie uzavrieť manželstvo robí ustanovenie § 194 ods. 1 OSP maloletého procesne spôsobilým a v tomto rozsahu môže aj maloletý navrhovateľ sám splnomocniť advokáta ako svojho zástupcu.

V praxi dochádza aj k tomu, že návrh podľa ustanovenia § 194 ods. 1 OSP podávajú obidvaja snúbenci, pretože sú maloletí, a súdy niekedy spájajú tieto návrhu na spoločné prejednanie. Túto prax je treba považovať za správnu, nakoľko ide o skutkovú súvislosť (§ 112 ods. 1 OSP), a to aj vtedy, ak k prejednaniu návrhov sú príslušné rôzne súdy. V takomto prípade je namieste predložiť vec na rozhodnutie o jej prikázaní podľa ustanovenia § 12 ods. 2 OSP.

Boli zistené také prípady, kedy maloletý podal návrh ešte pred dosiahnutím veku šestnásť rokov. Súdy väčšinou takýchto maloletých navrhovateľov v zmysle ustanovenia § 5 OSP a § 13 ods. 1 ZR (teraz § 11 ZR – pozn. autora) poučujú a vedú ich k tomu, aby návrh zobrali späť; inak musia návrh zamietnuť.

Vo veci sp. zn. 6 Nc 387/75 Okresného súdu v Mladej Boleslavi podala návrh maloletá navrhovateľka mladšia ako šestnásť rokov a súd namiesto zamietnutia návrhu nesprávne konanie s odkazom na ustanovenie § 104 ods. 1 OSP zastavil.

Niektoré súdy si dostatočne neuvedomujú, že ustanovenie § 194 ods. 1 OSP robí maloletého spôsobilým v tomto konaní samostatne konať a že preto nie je namieste ustanovovať mu opatrovníka podľa ustanovenia § 37 ods. 3 ZR (teraz § 31 ZR – pozn. autora).

Dôležitosť súdneho rozhodnutia o povolení uzavrieť manželstvo maloletému vyžaduje, aby sa súdy starostlivo venovali zisťovaniu skutočného stavu veci. Najmä musia venovať pozornosť osobám obidvoch snúbencov a preverovať všetky okolnosti, ktoré sú rozhodujúce pre posúdenie ich predpokladov k založeniu harmonickej rodiny a k riadnej výchove detí. Predovšetkým je treba vždy z rodného listu alebo občianskeho preukazu obidvoch snúbencov zistiť ich vek. To má význam nielen z hľadiska ustanovenia § 13 ods. 1 ZR (teraz § 11 ZR – pozn. autora), ale aj pre posúdenie duševnej pripravenosti maloletého pre manželstvo a rodičovstvo.

Ku zisteniu morálneho profilu a charakterových vlastností snúbencov môžu najlepšie prispieť správy národných výborov v bydliskách snúbencov, zamestnávateľských organizácií, riaditeľstiev škôl a odborných učilíšť. Vzhľadom k tomu, že snúbenci ako nastávajúci rodičia majú pred spoločnosťou zodpovednosť za budúcu výchovu svojich detí, ktorým majú byť príkladom, je treba skúmať, aký majú pomer k práci, aké je ich správanie na verejnosti, vzťah ku spoluobčanom, záujem o verejné dianie a zapojenie v spoločenských organizáciách. V týchto smeroch je treba dotazy konkrétne formulovať. V odôvodnených prípadoch je vhodné zaoberať sa aj občianskym profilom rodičov snúbencov, najmä pokiaľ mladí manželia budú s nimi bývať v spoločnej domácnosti.

Súdy sa musia zaoberať aj otázkou, ako bude rodina, ktorú hodlajú snúbenci založiť, plniť svoju ekonomickú funkciu. Preto treba zisťovať zárobky oboch snúbencov, a pokiaľ ešte žiadny z nich nie je zárobkovo činný, treba skúmať, ako inak bude rodina hmotne zabezpečená; v týchto prípadoch je namieste zisťovať zárobkové pomery rodičov snúbencov. Súd by mal prihliadať aj na to, ako bude uspokojená bytová potreba snúbencov v prípade uzavretia manželstva, keďže uspokojivé bytové pomery sú takisto jedným z predpokladov zdarného vývoja manželstva.

Bez zistenia vyššie uvedených okolností sa súd nezaobíde v žiadnom prípade; niekedy však jednotlivé prípady vyžadujú, aby boli vykonané ešte ďalšie dôkazy potrebné k posúdeniu, či uzavretie manželstva je v súlade so spoločenským účelom manželstva podľa § 13 ods. 1 ZR (teraz účelom manželstva podľa § 11 ods. 1 ZR – pozn. autora), či možno dôvodne očakávať, že snúbenci založia harmonickú rodinu a budú riadne vychovávať svoje deti.

Ak vyjde v priebehu konania najavo, že ohľadom navrhovateľa alebo jeho snúbenca je založený spis starostlivosti o maloletých (P, Nc), je treba konštatovaním obsahu tohoto spisu vykonať dôkaz.

Pokiaľ niektorý zo snúbencov bol už trestaný, treba vyžiadať trestný spis o jeho odsúdení. Znalosť obsahu spisu významne prispeje k posúdeniu morálneho profilu snúbenca, jeho pomeru k spoločnosti a možno z neho vyvodiť aj pravdepodobný vývoj budúceho manželstva. Ak bezúhonnosť snúbencov nie je nepochybná, je vždy namieste vyžadovať si výpis z registra trestov.

Ak je snúbenec navrhovateľa rozvedený, vždy treba vyžiadať príslušný rozvodový spis, pretože aj dôvody, ktoré viedli k rozvodu jeho manželstva, môžu mať pre posúdenie veci význam.

Účastníkmi konania o povolenie uzavrieť manželstvo sú ten, kto hodlá uzavrieť manželstvo, a jeho zákonní zástupcovia (§ 194 ods. 2 OSP).

Citované zákonné ustanovenie súčasne ukladá, aby pred rozhodnutím bol vypočutý navrhovateľ, aj ten, s kým má byť manželstvo uzavreté.

Výsluch toho, kto hodlá uzavrieť manželstvo, väčšinou správne súdy zameriavajú na zistenie skutočných dôvodov vedúcich k uzavretiu manželstva, na rozumovú pripravenosť navrhovateľa pre manželstvo a rodinný život a na vzájomný vzťah snúbencov. Súdy pritom majú usilovať o nadviazanie úzkeho kontaktu s obidvomi snúbencami. Najmä pri výsluchu navrhovateľa sa musí zisťovať jeho skutočné zmýšľanie, či sa pre uzavretie manželstva nerozhodol len z dôvodov tehotenstva, alebo či nie je na neho v tomto smere vykonávaný nátlak rodičmi.

Ustanovenie § 194 ods. 2 OSP ukladá, aby výsluch maloletého navrhovateľa bol vykonaný v neprítomnosti iných osôb. Toto ustanovenie nie je súdmi dôsledne dodržiavané. Je treba trvať na tom, aby sa pri výsluchu maloletého navrhovateľa z pojednávacej miestnosti vzdialili nielen rodičia a snúbenec navrhovateľa, ale aj ostatné osoby prítomné v pojednávacej miestnosti. Nie je totiž vylúčené, že aj prítomnosťou týchto ďalších osôb by mohol byť navrhovateľ ovplyvnený vo svojom rozhodovaní o tak závažnom kroku, akým je uzavretie manželstva. Skutočnosť, že navrhovateľ bol vypočutý v neprítomnosti iných osôb, musí byť zachytená v zápisnici o pojednávaní, čo rovnako niekedy súdy opomínajú.

Výsluch navrhovateľa ako účastníka konania a výsluch toho, s kým má byť manželstvo uzavreté, patrí v konaní podľa ustanovenia § 194 OSP k najdôležitejším dôkazným prostriedkom. Predovšetkým na základe ich výsluchu môže totiž súd posúdiť, či uzavretie manželstva bude v súlade so spoločenským účelom manželstva. Ide preto o závažné pochybenie, ak súd niektorého zo snúbencov nevypočuje buď vôbec, alebo ak sa obmedzí len na jeho stručný výsluch.

Výsluch oboch snúbencov treba zamerať na otázku vzájomných citových vzťahov, na ich zámery a ciele v blízkej i vzdialenejšej budúcnosti, na vzťah každého z nich k rodičom druhého snúbenca, prípadne aj na vzťah k očakávanému dieťaťu. Často sa súd snúbencov pýta, či si uvedomujú povinnosti, ktoré im založením rodiny vzniknú, či vedia hospodáriť s peniazmi a či ovládajú domáce práce a starostlivosť o dieťa. Informácia o dĺžke známosti snúbencov umožňuje súdu posúdiť, či snúbenci mali možnosť dostatočne navzájom poznať svoje povahové vlastnosti.

Obsahovo býva výsluch rodičov navrhovateľa zameriavaný najmä na okolnosti priebehu známosti snúbencov, na ich pripravenosť na manželstvo, na postoj rodičov k zamýšľanému sobášu a na ich vzťah k snúbencovi navrhovateľa. Ďalej bývajú rodičia dotazovaný, ako bude riešená bytová potreba budúcich manželov, a ak sú obidvaja snúbenci doposiaľ bez vlastného zárobku, tiež na to, ako bude zabezpečená úhrada ich hmotných potrieb, prípadne potrieb zakladanej rodiny.

Ustanovenie § 8 ods. 2 veta druhá OZ ustanovuje, že pred dosiahnutím veku osemnástich rokov sa nadobúda plnoletosť len uzavretím manželstva. Len výnimočne možno zo zápisnice o pojednávaní zistiť, že o tomto významnom právnom dôsledku uzavretia manželstva maloletým boli navrhovateľ a jeho rodičia poučení. Možno síce predpokladať, že v niektorých prípadoch bolo navrhovateľovi poučenie podľa § 8 ods. 2 veta druhá OZ dané a že len do zápisnice táto skutočnosť nebola uvedená, predsa však treba pripomenúť, že tomuto poučovaniu navrhovateľov musia súdy venovať náležitú pozornosť.

Súdy zabúdajú aj na to, že je treba vhodným poučením viesť navrhovateľa a jeho snúbenca k tomu, aby k založeniu rodiny pristupovali s náležitým vedomím zodpovednosti, že je treba vysvetliť navrhovateľovi význam a spoločenské poslanie manželstva a otázky vzťahov medzi manželmi (teraz § 18 až § 20 ZR); dané poučenie je treba taktiež uviesť v zápisnici o pojednávaní.

Výrok rozsudku nebýva v niektorých prípadoch v súlade s ustanovením § 194 ods. 1 a 3 OSP o povolení uzavrieť manželstvo, ktoré tiež vyžaduje, aby vo výroku rozsudku bol presne označený ten, s kým má byť manželstvo uzavreté. Týmto požiadavkám vyhovuje výrok tohoto znenia:

Súd povoľuje, aby maloletá, A. B., nar. 5. 8. 19.., učnica, bytom v L., Hálkova 7, dcéra M. B. a N. B. rod. C., uzavrela manželstvo s V.Z., nar. 20. 5. 19.., automechanikom, bytom v L., Nerudova 15, synom A. Z. a B. Z. rod. D.

Vo väčšine prípadov je dôvodom na podanie návrhu tehotenstvo snúbenice; iné dôvody sa uplatňovali len ojedinele. Išlo napríklad o to, že snúbenci už majú spolu dieťa, že spolu ako druh a družka žijú v spoločnej domácnosti, že majú možnosť získať vlastný byt či pôžičku alebo iné rodinné dôvody. Uvádzaný býva aj citový vzťah medzi snúbencami.

Zákon bližšie neurčuje, ktoré dôvody možno považovať za také závažné, že môžu odôvodniť výnimočné rozhodnutie, akým je povolenie uzavrieť manželstvo maloletému staršiemu ako šestnásť rokov. Pôjde o také dôvody, ktoré majú význam nielen z hľadiska osobných záujmov snúbencov, ale zodpovedajú aj záujmom spoločnosti. Predovšetkým musia byť u snúbencov zistené také vlastnosti, ktoré oprávňujú predpokladať, že založené manželstvo bude harmonické, pevné a trvalé. Snúbenci musia svojou telesnou i duševnou vyspelosťou, svojím doterajším životom, povahovými vlastnosťami a pomerom k práci dávať záruku, že ich manželstvo bude plniť svoje spoločenské poslanie. Súdy preto robia chybu, ak každý prípad neposudzujú zo všetkých uvedených hľadísk a ak niekedy tehotenstvo snúbenice samo osebe považujú za dôležitý dôvod.

K zamietnutiu návrhu dochádza v tých prípadoch, v ktorých je ako dôvod uvádzaný len citový vzťah medzi snúbencami alebo v ktorých k podaniu návrhu vedie snaha po hmotnom zaopatrení snúbenice, a ak bolo u niektorého zo snúbencov zistené vážnejšie morálne narušenie. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 791
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Následky nedostatočného alebo vnútorne rozporného odôvodnenia rozhodnutia

Povinnosť súdu rozhodnutie náležite odôvodniť je odrazom práva strany sporu na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie spôsobu rozhodnutia ...

K aplikácii ustanovenia § 390 CSP po zrušení rozhodnutia odvolacieho súdu Najvyšším súdom SR

Ustanovenie § 390 CSP ukladá odvolaciemu súdu povinnosť, aby sám rozhodol vo veci, ak je naplnená hypotéza tejto normy, podľa ktorej ...

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Generálny prokurátor odmieta zasahovanie do trestnej veci kauzy Búrkahttps://www.teraz.sk/slovensko/generalny-prokurator-odmieta-zasahovan/471794-clanok.html

Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár odmieta akékoľvek zasahovanie do trestnej veci ...

Grendel:Príslušnosť k profesii prokurátora nie je zárukou jeho kvalityhttps://www.teraz.sk/slovensko/grendelprislusnost-k-profesii-prokur/471658-clanok.html

Prokuratúra je dnes podľa Grendela uzavretým systémom.

Kováčiková: O právnej kvalifikácii sa rozhoduje aj počas vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/o-pravnej-kvalifikacii-sa-rozhoduje-aj/471737-clanok.html

Policajti z NAKA zadržali 11. marca 13 sudcov. Obvinenia padli z trestných činov korupcie, ...

Za zhodenie hniezda lastovičke alebo belorítke hrozí pokuta 9958 eurhttps://www.teraz.sk/najnovsie/za-zhodenie-hniezda-lastovicke-alebo-be/471428-clanok.html

Ochranári sa o zhodení hniezd dozvedia od ľudí, ktorí im to nahlásia prostredníctvom mailu ...

Opatrenia sa uvoľnili aj na súdoch a vo väzniciachhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-opatrenia-sa-uvolnili-aj-na-sudoch/471517-clanok.html

Ministerstva spravodlivosti ako takého sa uvoľňovanie týka tiež, a tak sú opätovne ...

Kurilovská: Na čele prokuratúry by mal stáť prokurátorhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553383-kurilovska-na-cele-prokuratury-by-mal-stat-prokurator/

Tvrdí, že generálnym prokurátorom by mal byť iba prokurátor.

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: