Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
Predplatné
Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
TlačPoštaZväčšiZmenši

Skúmanie platnosti zmluvy o postúpení pohľadávky pri rozhodovaní o zmene účastníkov

najpravo.sk • 9.2. 2012, 22:07

Z ustanovenia § 92 ods. 3 veta prvá O.s.p. síce vyplýva, že súd rozhodujúci o súhlase so zmenou musí posúdiť, či navrhovateľ preukázal prechod alebo prevod práv a povinností, avšak pre účely tohto rozhodnutia stačí preukázanie, že nastala (formálno-právna) skutočnosť, ktorá môže mať podľa hmotného práva za následok prechod alebo prevod práv a povinností. Súd však v tomto štádiu nie je oprávnený hodnotiť, či sú inak naplnené predpoklady pre takéto právne nástupníctvo z pohľadu hmotnoprávnej úpravy. To znamená, že nie je jeho úlohou prechod alebo prevod práv a povinností posúdiť podľa hmotného práva v rozsahu zodpovedajúcom možnému záveru pre rozhodnutie vo veci samej (posúdiť, či podľa hmotného práva skutočne k prechodu alebo prevodu práv a povinností došlo).

Súd teda nemá v rámci rozhodnutia podľa § 92 ods. 2 a 3 O.s.p. hodnotiť právne úkony z hľadiska ich platnosti, lebo by išlo o posúdenie naplnenia predpokladov právneho nástupníctva z pohľadu hmotnoprávnej úpravy a teda o riešenie predbežnej otázky dôležitej pre rozhodnutie vo veci samej.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 20. 12. 2011, sp. zn. 6 Cdo 42/2011)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Poprad uznesením z 3. septembra 2008 č.k. 7 C 787/1999-527 pripustil vstup žalobcu V. C. – G., IČO : X., so sídlom P. do konania namiesto doterajšieho žalobcu a rozhodol o trovách konania doterajšieho žalobcu. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že V. C. ako postupník podaním z 5. júna 2007 oznámil súdu, že správca spravujúci konkurznú podstatu pôvodného žalobcu Ing. Š. V. postúpil na základe zmluvy o postúpení pohľadávok zo 17. júla 2003 všetky jeho pohľadávky, t.j. aj tú, ktorá je predmetom tohto konania, na postupníka Ing. P. C., IČO : X., so sídlom v P.. Táto osoba ako postupca ďalšou zmluvou o postúpení pohľadávok z 30. septembra 2003 postúpila pohľadávky postupníkovi V. C., IČO : X., ktorý požiadal o zámenu účastníka konania na strane žalobcu a k svojmu návrhu priložil fotokópie oboch uvedených zmlúv spolu so zoznamom pohľadávok pôvodného žalobcu vedených na Okresnom súde Poprad a fotokópiou Opatrenia Krajského súdu v Košiciach z 18. júna 2003 sp. zn. 1 K 237/99. Vychádzajúc z uvedených listín dospel k záveru, že v konaní bol podaný procesný návrh na zámenu účastníkov konania osobou, na ktorú v zmysle zmluvy prešli práva a povinnosti, o ktorých sa koná a že táto vyslovila súhlas so zámenou. Návrhu na zámenu účastníkov preto v zmysle § 92 ods. 2 a 3 O.s.p. vyhovel.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1089

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: